Blogul striblea.ro s-a născut pentru a da voce pasiunilor mele, de la cărți la fotbal, gândurile mele care nu au loc la tv și, deseori, poveștile...
500 roebels voor registratie in casino 888 casino Postzegel- en muntenveilingen BV - Het Winkelen Full text of "Tijdschrift van het Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde"


500 roebels voor registratie in casino 888 casino

Search the history of over billion web pages on the Internet. Featured texts All Texts latest This Just In Smithsonian Libraries FEDLINK US Genealogy Lincoln Collection Additional Collections. Top American Libraries Canadian Libraries Universal Library Community Texts Project Gutenberg Biodiversity Heritage Library Children's Library. MSAG-PDF-CRAWL Science fiction donated at Funston. Featured movies All Video latest This Just In Prelinger Archives Democracy Now!

Occupy Wall Street TV NSA Clip Library. Featured audio All Audio latest This Just In Grateful Dead Netlabels Old Time Radio 78 RPMs and Cylinder Recordings. Featured software All Software latest This Just In Old School Emulation MS-DOS Games Historical Software Classic PC Games Software Library.

Top Community Software MS-DOS CD-ROM Software Software Sites Tucows Software Library APK Shareware CD-ROMs. Vintage Software DOOM Level CD ZX Spectrum Vectrex ZX Spectrum 500 roebels voor registratie in casino 888 casino Games Atari Magnavox Odyssey 2. Featured 500 roebels voor registratie in casino 888 casino All Image latest This Just In Flickr Commons Occupy Wall Street Flickr Cover Art USGS Maps.

Top NASA Images Solar System Collection Ames Research Center. Toggle navigation ABOUT CONTACT BLOG PROJECTS HELP DONATE TERMS JOBS VOLUNTEER PEOPLE. Search the Archive Search metadata Search full text of books Search TV captions Search archived web sites Advanced Search. Il has survived long enough Tor ihe copyright lo expire and the book to enter the public domain. A public dom ai n book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired.

Whether a book is in the public Gaming machines may vary country to country. Public domain books are our gateways http://hikaye.biz/hoe-om-geld-te-krijgen-van-de-spin-palace-casinoa.php the past. Public domain books belong to the public and we are merel y iheir cuslodians. We alsoask that you: II' you are conducling research on machine translation.

We encourage the use of public domain malerials lor these puiposes and may bc able to help. Please do nol remove it.

Do nol assume that just bccausc we believe a book is in ihc public domain for users in the Uniied Staics. Whelher a book is slill in copyright varies from counlry lo counlry. Copyright infringemenl liability can bc quite severe. About Google Book Search Google 's mission is lo organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover Uie world's books while lielpmg aulliors and publishers ivacli new audiences.

Dal doen we omdat we alle boeken ter wereld on line k-se hik baar willen maken. Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het bock nu deel uitmaakt van het publieke domein.

Een boek dat tot het publieke domein behoort, is 500 roebels voor registratie in casino 888 casino boek dal nooit onder het auteursrecht is gevallen, ol' waarvan de wettelijke auleursrechllemiijn is verlopen.

Het kan per land verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stern uit het verleden. Ze vormen 500 roebels voor registratie in casino 888 casino bron van geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn. Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in hel origineel stonden, worden weergegeven in dil bestand, als herinnering aan de lange reis die hel boek heelt gemaakt van uilgever naar bibliotheek, en uileindelijk naar u.

Richtlijnen voor gebruik Google werkt samen mei bibliotheken om materiaal 500 roebels voor registratie in casino 888 casino hel publieke domein te digitaliseren, zodal het voor iedereen beschikbaar wordl. Boeken uit het publieke domein behoren toe aan hel publiek; wij bewaren ze alleen.

Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst ie kunnen blijven leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals hel plaatsen van technische beperkingen 500 roebels voor registratie in casino 888 casino automatisch zoeken. Verder vragen wc u het volgende: We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niel-coniniercië. Als u onderzoek doet naar computervertalingen, optische lekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u loegang nodig heefl lol grole hoeveelhe- den tekst, kunt u contact met ons opnemen.

We raden u aan hiervoor materiaal uil hel publieke domein here gebruiken, en kunnen u misschien hiermee van dienst zijn. Verwijder dit watermerk niet. U kunt er niet van uilgaan dal Ruby club te spelen voor echt geld een werk beschikbaar lijkt ie zijn voor het publieke domein in de Verenigde Slaten.

Of er nog auteursrecht op een boek rust. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dal u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het 500 roebels voor registratie in casino 888 casino in Zoeken naar boeken met Google slaat.

De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng. Informatie over Zoeken naar boeken met Google Het doel van Google is om alle informatie wereld wijd toegankelijk en bruikbaar Ie maken. Zoeken naar boeken met Google helpl lezers boeken uit allerlei landen ie ontdekken, en helpt auteurs en ui tgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dil boek doorzoeken op het web via 500 roebels voor registratie in casino 888 casino IZ Nederlandsche Penningen —, DOOR W.

Deel II, — Opening van het Rijksmuseum te Amsterdam. Het rijksmuseum in vogelvlucht gezien. De faam, in de rechterhand een bazuin, in de linker een lauwertak, vliegt naar rechts. Visit web page het te stichten gebouw werd een prijskamp uitgeschreven tusschen de archi- tekten Cuypers, Ebrrson en Vogel.

Het ontwerp van eerstgenoemde werd gekozen. Ter eere van Dr. Cuypers, bouwmeester van het Rijksmuseum te Amsterdam. Zijn links gewend borstbeeld, daaronder: Op de afsnede van den hals: In parelrand, omgeven door een lauwer- krans: Cuypers werd geboren te Roermond 16 Mei en maakte zijne bouwkundige studiën te Antwerpen, waar hij in met den prix d'excellence werd bekroond; later bekwaamde hij zich onder Viollkt-le-Duc.

Tal van kerken en schoolgebouwen, zoowel in Nederland als in België, Duitschland en Noorwegen kwamen naar zijne ontwerpen tot stand, de bouw van het Centraal-Station te Amsterdam, de restauratie van den kruisgang aan den dom te Utrecht, van het kasteel de Haer, van beroemde kerken, als de dom te Worms en die te Mainz, werden hem opgedragen. Hij werd den 22««n Juni door de universiteit van Utrecht benoemd tot doctor honoris causa in de wis- en 500 roebels voor registratie in casino 888 casino In werden hem bij gelegenheid van zijn 7o»ten 500 roebels voor registratie in casino 888 casino, zoowel te Amsterdam als te Roermond, warme ovaties gebracht, terwijl H.

De stedemaagd en face, staande tusschen 8 het oude en het nieuwe wapen der stad, op den achtergrond de St. Janskerk en andere gebouwen. Boven op een banderol: In een lauwerkrans in het veld: Snoeck, Bijdragen, 2 dc druk, n°. Geslagen werden 2 ex. Ze werden naar een ontwerp van L. C Hezenmans vervaardigd in de fabriek van van Kempen te Voorschoten. Zie Tijdschriftblz. Ze waren ver- gezeld van eene oorkonde kalligrafie Th.

De Bur- gerij van 's Hertogenbosch, bij het sluiten van het zevende eeuwfeest der Stad, op Donderdag 23 Julihulde brengend aan de waar- dige en voortreffelijke wijze, waarop uit feest is ontworpen en ten einde gebracht, heeft goedgevonden, als bewijs van erkentelijkheid aan de feestcommissien die zich zoo uitstekend van die taak kweten, aan te bieden deze huldeblijken.

Volgen de namen der leden van de kommissien en de ondertee- keningen der 15 leden van de huldeblijkkommissie. Het gekroonde wapen van 's-Hertogen- bosch, waarnaast: Deze penningen werden verkrijgbaar gesteld gedurende den his- torischen optocht, voorstellende bet ontstaan, den bloeitijd en den tegen woordigen tijd der stad 's-Hertogenbosch, gehouden op Maandag 20 Juli {Tijdschriftblz.

Derkinderen, voorstellende de stichting der stad, welke 22 Januari w-rd onthuld en geplaatst is tegen den linker-zijwand van de vestibule van het stadhuis. Nederlandsche kunstminnaars en vermogende Bosschenaren droegen den schilder later op, ook den rechter-zijwand van eene muurschildering te voor- zien, welke hoofdzakelijk betrekking hebbende op den bouw der kathedraal van Sint Jan, 26 November plechtig onthuld en aan de gemeente overgedragen werd.

Jan II stichtte in de waag, terwijl 500 roebels voor registratie in casino 888 casino III in de weekmarkten invoerde. Ondanks zware branden den online casino gokkasten om online te spelen zonder registratie Menschen 18, en vooralgroote sterftepestziekte —watervloedoorlog en oproer, benevens zware geldelijke opofferingen voor hare hertogen, bloeide de stad toch telkens weder op.

De onstuimige tijd der hervorming ging voor haar vrij rustig voorbij. In schaarde zij zich aan de please click for source van den Prins van Oranje, doch gaf zich 20 December weder aan 500 roebels voor registratie in casino 888 casino spaansche partij over, werd in en te vergeefs belegerd door prins Maurits en eerst 14 Septemberna sedert 30 April te voren belegerd te zijn geweest, door prins Frederik Hendrik genomen.

Een gedenksteen, geplaatst in een der wanden van het boven - portaal van het raadhuis, bewaart de herinnering aan dit 7de eeuwfeest. Links gewend hoofd van Z. Koning Willem III, daaronder staat: Een lier, omgeven door twee saam- gebonden lauwertakken, waardoor zich een lint slingert, daarboven een stralenschietende vijfpuntige ster.

Bijdragen, 2 dc druk, n°. Elk der deelnemende fanfarekorpsen ontving een dergelijken pen- ning voor zijn vaandel. Volgens mededeeling van den heer Aug. Sassen te 500 roebels voor registratie in casino 888 casino, werden 40 ex. Het gekroonde wapen van Enschedé, met twee leeuwen als schildhouders. De links gewende gekroonde neder- landsche leeuw, met zwaard en pijlbundel.

Eigendom van het N. Borstbeeld der Prinses bijna en face. Glad veld, omgeven door een parelrand. Zilver, met oog, 16 m. Werd veel aan de z. Het klubgebouw, met drie vlaggen getooid. Deze penning is uitsluitend geslagen en uitgereikt bij gelegenheid der tweedaagsche roei- en zeilwedstrijden, op 9 en 10 Septemberbij de inwijding van het verenigingsgebouw en het elfjarig bestaan der vereeniging. Partiëele bondsuitvoering van het Neder- landsch Gymnastiekverbond te Purmerend.

Het gekroonde wapen van Purmerend. Eigen- dom van het Nederlandsch Gymnastiekverbond. Graaf van Randwijck en Jonkvrouwe C. De borstbeelden 500 roebels voor registratie in casino 888 casino van het gouden echtpaar rechts gewend, daaronder: In het veld, onder een lauwerkrans: Louis Napoleon graaf van Randwijck werd geboren te Amsterdam 2 Meiwas lid der ridderschap van Gelderland en achtereenvolgens staatsraad-gouverneur van Drenthe en van Gelder- land, 12 Oktober — I Januari Minister van Binnenlandsche Zaken, daarna tot 25 Maart van Buitenlandsche Zaken en lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Hij was grootmeester van het huis van H. Koningin Sophie, kommandeur Nederland- sche Leeuw, ridder eerste klasse gouden 500 roebels voor registratie in casino 888 casino van Nassau, groot- kruis Eiken kroon en overleed te VGravenhage, 4 December In Middelburg huwde hij 25 September met Jonkvr. Claire Julie Helene Philippinb van Vredenburgh, geboren te Amsterdam, 1 Februari 1, dame du palais der Koninginnen Anna Paulo wna en Sophie, overleden te 's-Gravenhage 1 Juli 500 roebels voor registratie in casino 888 casino naar S l.

Het kerkje van S l. Willibrord, daar- onder in de afsnede: Een in een grot staand, door een stralen- krans omgeven Mariabeeld, waarvoor een vrouw geknield ligt. In werd het vroeger beruchte Rucphensche Heike met een tal omliggende woningen onder de gemeenten Rucphen en Sprundel, Etten en Leur, en Hoeven en St.

Maartenspolder vereenigd tot eene zelfstandige parochie, welker onder patronaat van den H. Willi- urordus gestelde kerk 20 December werd ingewijd. Nabij die kerk werd in een grot gebouwd in navolging van die te Lourdes, waar de geloovigen ter bedevaart heengaan en als herin- nering het boven beschreven draagpenninkje medebrengen.

Prijspenning van het concours hippique te Amsterdam. Het gekroonde wapen van Amsterdam tusschen twee saamgestrikte eike- en lauwer- takken.

Een aan een strik hangende cartouche, met langwerpig vierkant glad schild. Zilver verguld, 58 m. Door 's rijks stempelsnijders. Herroeping van het edikt van Nantes, en toelating der fransche uitgewekenen in de Vereenigde 500 roebels voor registratie in casino 888 casino, na jaar herdacht. De nederlandsche leeuw, in de rechter voorpoot speer met vrijheidshoed, in de linker pijlbundel, links gewend, staande in een z.

In een krans van doornen en leliën: Hendrik IV gaf in het in April te Nantes bekend gemaakte, in door de parlementen geverifieerde en daardoor tot rijkswet verheven edikt, aan de hervormden het recht tot vrije godsdienst- uitoefening op bepaald aangegeven plaatsen, gelijke rechten als andere staatsburgers, erkenning en bezoldiging hunner predikanten, enz.

Lodewijk XIV begon met dit edikt op allerlei wijze te ontduiken en herriep het ten slotte in Oktober500 roebels voor registratie in casino 888 casino grond dat zijne bemoeiingen, om de afvalligen weder tot de kerk terug te brengen, zulk een goeden uitslag hadden gehad, dat het grootste en beste deel zijner onderdanen reeds tot de kerk was teruggekeerd en het edikt dus overbodig was geworden!

Alle kerken moesten verwoest i6 worden, godsdienstoefening, zelfs in de huizen, werd op verbeurte van het geheele vermogen verboden, de predikanten, die hun geloof niet wilden afzweren, moesten binnen 14 dagen Frankrijk verlaten hebben, of werden anders naar de galeien verwezen. Omstreeksvlijtige en goede burgers ontvluchtten hun vaderland, voornamelijk naar Nederland, Brandenburg en andere streken van Duitschland, waar zij met open armen werden ontvangen.

Tentoonstelling in den Planten- en Dierentuin, te Batavia. Geslagen aan 's rijks munt, in 35 ex. Dit oudste waterschap in de provincie Utrecht, gelegen onder de gemeenten Utrecht, Jutfaas, IJselstein, Oudenrijn, Veldhuizen, Vleuten, Kockengen, H aarzuil n, Laagnieuwkoop, Breukelen, Teraa, Ruwiel en Loenen, groot pi. In verscheen bij J. Baron van Ittersum bewerkte geschiedenis van dit oude waterschap. Gouden penning, door de gemeente Heusden aangeboden aan het kamerlid H. Het gekroonde wapen van Heusden.

Goud, 29 gram40 m. Bijdragen, 2 de druk, n°. Opening van het nieuwe gymnasium te Amsterdam. Het gekroonde wapen van Amsterdam. AAN DE OPENING VAN HET NIEUWE GYMNASIUM Zilver, 23 m. Gesp, als beschreven onder n°. De gerechtigden zijn bevoegd dezen 500 roebels voor registratie in casino 888 casino verwisselen tegen den bij K B. Prijspenning der gemeente Nijmegen. De met de keizerskroon gedekte dub- bele adelaar, met het nijmeegsche wapen op de borst, daaronder in boog: Glad veld, omgeven door zeer fraaien rand.

Goud, zilver en brons, 42 m. TiLANUS-medaille, uitgereikt wordende door het Genootschap ter bevordering van Natuur- Genees- en Heelkunde, te Amsterdam. Het iets naar links gewend borstbeeld van Prof. Glad veld, omgeven door een lauwer- krans. In benoemd tot hoogleeraar in de heel- en verloskunde te Amsterdam, bleef hij dit ambt tot 30 Sep- tember bekleeden en overleed te Amsterdam, 8 Augustus Het Genootschap ter Bevordering van Natuur- Genees- en Heel- kunde te Amsterdam, waarvan hij zoo vele jaren een der uitstekendste leden was, stelde als hulde aan zijne nagedachtenis deze medaille in, welke om de 5 jaren wordt uitgereikt aan dengene, die in de afge- loopen 5 jaren het meest in Nederland heeft bijgedragen tot de bevordering der heelkundige wetenschappen in de ruimste beteek enis van het woord, o.

Prijspenningen der Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van Landbouw. De wapens van Gelderland en Over- ijsel, gedekt door een kroon, omgeven door een krans van eikeloof en korenaren. Glad veld, waarin boven een lauwer- krans, onder een ploeg. Geheel gelijk aan den vorigen, doch groot 35 mM - 2 22 Leidsch penningkabinet.

Deze maatschappij werd opgericht in en stelt zich ten doel het bevorderen der belangen van akkerbouw, tuinbouw, houtteelt, veeteelt en zuivelbereiding. Prijspenning der Arnhemsche Vereeniging ter Beoefening van Terreinrijden. Een rechts staand gezadeld paard, daar- onder het wapen van Arnhem.

Drie vazen met oranje Pboomen. DV AVF SOLD DAS DEINEN VATER DIRS VND WOIIL MVTTER EHREN GEHE Brons, 22 m. Eerepenning der maatschappij van Canarivogels, door A. Smits van Nieuwer- kerk, n°. Te vergeefs opgevraagd in het Tijdschrift.

Land- en tuinbouwtentoonstelling te Echt. Het wapen van Echt, hangend aan een lint, dat door een rechts gewenden, staanden, gekroonden leeuw wordt vastgehouden. Brons verguld, 40 m. Penninkje met de borstbeelden van het Koninklijk gezin. De tegenover elkander geplaatste borst- beelden van HH. Koningin Link en Koning Willem III in generaals-uniformonder omgeven door een bloemguirlande.

WILLEM III KONING EN EMMA KONINGIN DER NEDERLA NDEN Alles in parelrand. In versierden cirkel het aanziend borst- beeld van prinses Wilhelmina. Het borstbeeldje op de Kz. Het gekroonde wapen van Eindhoven tusschen saamgeknoopte lauwertakken. Glad veld, omgeven door samenge- strikte lauwer- en eiketakken.

Uitgeloofd voor een wedvlucht van Orleans, op 21 Juniblijkens gegraveerd opschrift op de Kz. Binnen een koord zonder eind, waarin negen knoopen: VAN ARNHEM 17 FEBRUARI Onder een stralenschietend alziend oog, drie vereenigde handen, waaronder twee lauwertakken, 500 roebels voor registratie in casino 888 casino een band met het opschrift: Boven den band een vijfpuntige ster.

Het geheel omgeven door twee saamge- strikte eike- en akasiatakken. Zilver en brons, 49 m. 500 roebels voor registratie in casino 888 casino, door wien de penning werd aangeboden.

Revue beigepag. De saamgestrikte wapens van de Jong: BENJAMIN DE JONG VAN BEEK EN DONK Kz. Onder een stralenschietend alziend oog, een lauwerkrans rustende op een hart, hetwelk steunt op twee saamgevouwen handen. Daaronder een altaar, waartegen twee hoorns van overvloed bevestigd zijn en waarop het getal: De verlichting, in de gedaante eener zittende vrouw, en face, met ster op het hoofd, in de rechterhand een brandende fakkel, in de linker een gedenksteen, waarop: Een vlammende zon, waarvan de bol de kleuren der stad Utrecht vertoont, omgeven door het opschrift: Afgebeeld in Eigen Haardblz.

Minerva, links gewend, heft de rechter- hand naar de zon, in de linker lans en palmtak. Rechts het nederlandsche wapen, links dat van 28 de stad Utrecht, beide in met linten versierde lauwerkransen, in het veld: SOL IVSTITIjE ILLVSTRA NOS Omschrift: In een eikeloof krans: De penning werd ontworpen door Jhr. Door tegenwerking van regeeringswege kon dit echter eerst zes jaren later y in geschieden.

In werden de 5 oude kapittelscholen van de sUd door de 500 roebels voor registratie in casino 888 casino opgeheven, waarna de stad en de provincie in te samen de Schola Ulustris stichtten, welke tengevolge van de bemoeiingen der burgemeesters G. In gebruikten de franschen de gehoorzalen als kazerne en kon het onderwijs eerst hervat worden, in 1 wilde Napoleon haar opheffen, hetgeen door den rector J. Heringa gelukkig werd verijdeld.

Zij werd 5 November 18 15 als Rijksuniversiteit heropend. Dirks te Leeuwarden, 50 jaar lid van het Friesch Genootschap voor Geschied- Oudheid- en Taalkunde. Zijn borstbeeld bijna en face. In door Franeker, in door Leeuwarden afgevaardigd ter Tweede Kamer, maakte hij tot deel uit van de wetgevende macht, waarna hij zich in het ambteloos leven terug- trok, zich aan zijne geschied-munt- en penningkundige studiën wijdende, steeds opgeruimd en levenslustig, jong met de jongeren, oud met de ouderen, een man, die men nooit bezocht, zonder weder 3° veel van hem geleerd te hebben.

Van tot zijn dood was hij lid van den gemeenteraad van zijn geboorteplaats, welke funktie hij nog enkele dagen voor zijn over- lijden op 25 November vervulde.

Op de eerste vergadering van het Nederlandsch Genootschap van Munt- en Penningkunde, 12 Juniwerd hij tot Eerelid benoemd, helaas voor korten tijd: Van het Friesch Genootschap was hij sedert 5 Oktober eerelid, sedert 4 Oktober eere- voorzitter voor het leven. Prijspenning van de Algemeene Turn- vereeniging te Rotterdam.

In lauwer- en eikekrans: Glad veld, omschrift tusschen twee parelcirkels: Cirkel, omgeven door een eikekrans, waarop over de geheele breedte van den pen- ning een banderol voor opschrift. Zilver, met oog en ring, 33 m. Tropee, bestaande uit banier, twee vlaggen, twee geweren, twee sabels, twee fleuretten en patroontasch.

Glad veld, omgeven door twee samen- gestrikte eiketakken. Zilver, met oog en ring, 45 m. Het gekroonde wapen van Maastricht, 32 rustend op saamgeknoopte eike- en 500 roebels voor registratie in casino 888 casino takken, aan linten vastgehouden door een daarachter staanden engel, daaronder: Cirkelvormig medaillon, rustend op een harp, waarboven een lauwerkrans; rechts en links vaandels, bekkens, vier blaasinstru- menten, trom en pauken; onder muziekboek.

In het medaillon, op- en omschrift: Gymnastiekuitvoering en wedstrijd te Roermond. Naakte gebaarde man met een beeren- huid omhangen, waarvan de kop hem het hoofd bedekt, met de rechterhand een knots over den schouder houdende, met de linker steunende op een schild, waarop: De linkervoet rust op een halter. Ter zijden van den krans staat: Eigendom van het Ned. 500 roebels voor registratie in casino 888 casino herinnering aan Graaf Jan van Nassau.

De nederlandsche leeuw naar links gaande, met speer en vrijheidshoed in de rechter en pijlenbundel in de linker voorpoot, in een hol- landschen tuin, waarop van voren het wapen van graaf Jan van Nassau is aangebracht. BEGEER UTRECHT 34 Brons, 42 m. Geslagen bij gelegenheid der maskerade, voorstellende de Unie van Utrechtstichting der Hoogeschool en vrede van Utrecht 17 13 ; de hoofdpersoon Jan van Nassau werd voorgesteld door Jhr.

Een door een kabeltouw omslingerd anker, waarop gekruist een antieke roeispaan en een drietand. Deze, op één na de oudste der nog bestaande zeil- en roeivcr- eenigingen, werd in opgericht.

Nationale wielerwedstrijd te Harlingen. Een gevleugeld wiel op een wolk, boven de schuins geplaatste, tegen elkaar rustende wapens van Harlingen en Nederland. COMMISSIE VOOR VOLKS VERMAAK HARLINGEN Brons, 42 m. Het gekroonde wapen der gemeente Utrecht in een lauwerkrans. Landbouw tentoonstelling te Venloo. Gezicht op een boerderij, links op den achtergrond spoortrein en rivier met scheepje.

Een man en eene vrouw werken op het land, hier en daar staan en liggen landbouw-werk- tuigen. Op den voorgrond paard, koe, schaap, kalf en zwemmende eenden. In de bovenste helft van het door een parelcirkel omgeven veld: VENLO 500 roebels voor registratie in casino 888 casino SEPTEMBER l Omschrift op matten rand: Bestaat ook met op de Kz.

Het gekroonde noord-brabantsche wapen, waaronder: STRATUM Brons, 42 m. Bijdrage tot de kennis van het Middeleeuwsch Geld- en Muntwezen, geput uit de Cameraars- rekeningen van Deventer.

Op kosten der gemeente Deventer worden sedert in regelmatige volgorde uitgegeven de Ca- meraarsrekeningen van Deventer. De uitgave werd achtereenvolgens bezorgd door de archiva- rissen mr.

Vijf lijvige deelen, beginnende met de rekening over —zijn reeds ver- schenen. Van het zesde deel zag het eerste stuk, loopende tot —bereids het licht. De uitgaaf geschiedt op waarlijk vorstelijke wijze. Op zwaar Hollandsch papier gedrukt, zal het boek in zijne vele deelen voor 500 roebels voor registratie in casino 888 casino vroede mannen van onzen tijd blijven een onvergankelijk monu- ment van hun onbekrompen geest en van eene belangstelling in ,'slands historiën", waarvan de wedergade wel moeielijk zal te vinden zijn.

Ook ik mocht tot die uitverkorenen behooren. Het is mij eene bepaalde behoefte daar- 3 3» voor het Gemeentebestuur van Deventer bij deze openlijk dank te brengen. De Cameraars waren de ambtenaren, die met het beheer der stedelijke geldmiddelen waren belast. Zij hebben in hunne rekeningen inkomsten en uitgaven geboekt met die naïve uitvoerigheid, welke haast elke middeleeuwsche rekening maken tot eene rijke bron der geschiedenis.

Het ligt niet in mijn voornemen den rijkdom der Came- raarsrekeningen van Deventer als zoodanig hier in het bijzonder aan te toonen. Door mij zijn die rekeningen nauwkeurig onderzocht alleen in zooverre zij licht konden geven in den nog immer duisteren nacht van het middeleeuwsche munt- en geldwezen. 500 roebels voor registratie in casino 888 casino onderzoek van mr. Sillem naar het munt- en geldwezen is naar eene andere methode 39 geschied en minder volledig dan het mijne en heeft, — Mr.

Sillem zal na kennis te hebben genomen van mijn onderzoek zeker de eerste zijn om dit te erkennen —ten deele tot onjuiste uit- komsten geleid. Dit is zeker niet te sterk uitgedrukt. Ook door mij moesten honderden vellen papier met berekeningen worden volgeschreven, eer ik de uitkomsten van mijn onderzoek behoorlijk kon samenvatten en formuleeren.

Dat alles heeft mij vervuld met ongeveinsde bewondering voor de werkkracht en de nauwgezetheid der middel- eeuwsche klerken, voor zoover ik die niet reeds uit andere bronnen had leeren waardeeren. En met ontzetting haast, durf ik zeggen, moeten wij terug- zien naar het eindeloos en tijdroovend gecijfer, waartoe zij gedoemd waren.

Vooral de herleiding van de eene muntsoort in de andere, die telkens noodzakelijk 500 roebels voor registratie in casino 888 casino, kostte, — zeker als het om groote bedragen ging —iederen keer eene uitvoerige berekening.

Ik wil dit hier met een enkel voor- beeld staven door af te schrijven den navolgenden post uit de stadsrekening van Gent a° 1 Om tot deze uitkomst te komen, was de vol- gende berekening noodig: De rekeningen der stad Gent. Dergelijke lijsten dienen om de berekeningen te vergemakkelijken.

De vraag is gesteld of de middeleeuwsche klerken ook van ïulke lijsten hebben gebruik gemaakt. Het tegendeel is nauwelijks denkbaar, hoewel het vreemd is dat, — voor zoo ver mij bekend althans —in geen enkel archief of elders zoodanige lijst is teruggevonden. In de Cameraarsrekeningen van Deventer a°. Niet onwaarschijnlijk zijn die taeflen lijsten geweest gelijk ik hiervoor bedoelde. 500 roebels voor registratie in casino 888 casino uit den geciteerden post der stadsrekening van Gent mag men met eenigen grond opmaken, dat de ontvangers dergelijke lijsten hebben gekend.

Toch hebben rendanten die herleiding ter controle 500 roebels voor registratie in casino 888 casino en daarentegen de uitkomsten in d weggelaten, wat alleen zijn nut kon hebben en het overzicht niet kon bemoeielijken, indien met behulp van taeflen onmiddellijk kon worden nage- gaan, hoeveel 500 roebels voor registratie in casino 888 casino de som inhield en omgekeerd.

Up den s elven doch na der rekeninghen die Henric Belten vyt sine taejlen rekende H den seepenen 5 tt' 4 d III Zie ook III Slechts bij hooge uitzondering kan men hen op eene vergissing betrappen, — hoe ingewikkeld de rekening dan ook dikwijls was.

Het klinkt daarom vreemd, als wij mr. Ik heb niet veel meer gedaan dan het ontleedmes gebruikt, de deelen van het ingewikkeld organisme blootgelegd, die deelen logisch gerang- schikt en ze ia hun onderling verband beschouwd. Een onderzoek naar de metaalwaarde der verschil- lende geld- en muntsoorten en eene vergelijking van hare waarde met de waarde van het tegen- woordige geld heb ik achterwege gelaten.

Ik 1 Registers tn rekeningen 500 roebels voor registratie in casino 888 casino het bisdom Utrecht. Der- gelijke kleine vergissingen heeft mr. Sillem er vele ge -naakt. Ik heb in het hiervolgend opstel steeds zooveel mogelijk den tijd met juistheid aangeduid. De vraag dient nu te worden gesteld: Sillem zegt in eene noot op blz. Dit laatste is onjuist. De in de landtaal geschreven rekeningen vermelden, in tegenstelling met die, welke in de latijnsche taal zijn gesteld, meermalen, behalve den naar den Heiligen-Kalender opgegeven dag, ook den dag der week.

Met behulp dezer dubbele opgaven is met zekerheid te bepalen, dat het jaar in elk geval op of vóór 22 Februari begon, want overal komt het aldus naar onze tijdrekening voorgesteld jaar overeen met het jaar, dat in het hoofd der rekening is genoemd 1.

Enkele malen bevatten de reke- I B. Petrusstoel 500 roebels voor registratie in casino 888 casino St. Petrasstoel a komen achtereen vo gens voor: Dmrtdfk op Sente Symans en Judtndach f28 Off. Zoo loopen in die van 22 Fe- just click for source tot 22 Februari de uitgaven vor hincinde tot 18 Maart III.

Hiermede dient rekening te worden gehouden. Op slechts enkele plaatsen wordt de rekenmunt meer bepaaldelijk aangeduid registratie geld speelautomaten zonder zonder het libra parvorum denariorum. Zoo leest men b. De vraag, die nu in de allereerste plaats dient Manendagk op Sente Nycolausdack 6 Dec. Wonsdagh op onter vrouwendack conceptie S Dec. Manendagk op Sente Luciindach f13 Dee. Al deze dagen hebben, even als het jaarde letter C tot Zondags- letter.

Op de meest besliste wijze is deze vraag met ja te beantwoorden. Periodieke betalingen toch, zooals cijnsen, pachten, bezoldigingen enz. Als bewijs mogen de vier volgende voor- beelden hier eene plaats erlangen: De inkomsten de censu ter re in Weghelo bedroegen over het tijdvak — de som van 57 « 4 fi per jaar. Deze uitkomst van dit mijn onderzoek is van het grootste belang.

Zij leverde een vaste en ver- trouwbare basis, waarop het verder onderzoek kon worden voortgebouwd. Verder heb ik mijn onderzoek op dit pont niet voortgezet. Over het tijdvak —worden nu en dan betalingen geboekt in de bekende gr 00 ten. Het pond grooten libra qrossorumwas weder verdeeld in 20 schellingen solidielke solidus weder in 12 penningen denarii. De penning heet in het latijn grossus, — in de landtaal groet en wordt in den regel aangeduid door de letters gr. De groot was het zestienvoud van den denarius parvus, waarin de rekening is gedaan.

Betalingen zijn dikwijls ook geboekt in Bra- bantsch geld. De Brabant sche mark {mar ca Brabantica was verdeeld in 1 2 schellingen solidi elke solidus, even als bij de ponden, in 12 penningen denarii. De penning werd in het latijn genoemd Braban- tinus, in de landtaal Brabantsche. De brabantinus was in waarde gelijk aan een vierde van den grossus later ook aan een vierde van den grossus Flandrensis - zie hierna - en dus tot het viervoud van den denarius parvus.

Ook de marca Brabantica komt na dien tijd niet meer voor 1 dan enkel en alleen tot om, als van ouds, de hoegrootheid van den tijns, die van de waentkysten geheven werd, aan te duiden.

Daarentegen verschijnt, in II voor 500 roebels voor registratie in casino 888 casino eerst, de grossus Flandrensis, in de landtaal Vlemsche groot genaamd. Tot en met komt deze nieuwe munt slechts sporadisch en naast den grossus, na evenbedoeld jaar, als de grossus buiten gebruik geraakt is, echter zeer veelvuldig voor. De Vlaamsche groot wordt, vooral later, dikwijls, — na schier 500 roebels voor registratie in casino 888 casino uitzondering enkel door de letters gr.

Naast den Vlaamschen groot verschijnt de Brabantsche. Veelvouden van Brabantsche n, uit- gedrukt in marken of schellingen, komen dan ook niet meer voor. Slechts een paar maal in en komt deze laatste penning in onze rekening voor, b.

Daar ter plaatse leest men: Van Werner Muten 10 Vlem. Ter justificatie citeer ik: In werd de rekenmunt verzwakt. Omdat de rekeningen, die in het oorspronkelijk geld waren 1 Dadelijk na zijne verschijning wordt de waarde der muntstukken doorgaans in plakken uitgedrukt.

Las men vroeger b. Ook ten opzichte van het schild is dit liet geval. Ter onderscheiding wordt de oorspron- kelijke munt bonum pag amen turn, de latere munt mala pecunia 1 genoemd. DRIE denarii boni waren in waarde gelijk aan VIER denarii in mala pecunia en alzoo stond het goed geld tot het slecht geld als 4: Tot staving citeer ik uit de bedoelde rekeningen hier de drie volgende posten: De herleiding van goed geld in slecht geld werd soms in den hier diesjährige casino land tarief van de officiële website van speelautomaten voor je geld materials vorm gegoten, waarop ik hier de aandacht vestig, omdat eene dergelijke vermelding er hoogst raadselachtig moet uitzien voor hem, aan wiens aandacht het verschil tusschen goed geld en slecht geld mocht link snapt zijn 1.

Ik citeer als voorbeeld deze boeking: Om tot een goed overzicht te geraken, ben ik verplicht tot den grossus Flandrensis terug te keeren. Als bewijsplaatsen citeer ik: De hiervoor reeds aangehaalde post uit de reke- ning van II.

Van Werner Muten 10 vlem. Sillem het geval 500 roebels voor registratie in casino 888 casino. V lé 1 Vlaamsche l v 1! Hieruit is het volgend staatje samen te stellen: I Uit bovenstaand staatje blijkt, dat een plak gelijk was aan 30 d parv. In den loop van het jaar werd de reken- munt versterkt. Het pond werd van 8 op 10 plakken gebracht. Aangezien de rekening over evengenoemd jaar was begonnen en dus ook moest voleindigd worden in ponden van 8 plak, werden I Zooals hiervoor kon worden opgemerkt, wordt de groot, die waard was 15 d parv.

Nadien heet hij enkel groot. Ook in dit opstel zal voortaan slechts kortweg groot gebruikt worden als ik op het oog heb den groot, wiens waarde ten opzichte der rekenmunt veranderlijk is. De twelf raden der stad. De evaluatie van het pond op 10 plak 3 liet natuurlijk de onderlinge verhouding van plak, groot en Brabantsche onaangeroerd.

Aangezien 1 « of et parv. Zij werden betaald op het einde van het jaar en ontvingen nu niet evenveel plak als het vorig jaar, doch zooveel plak dat het ontvangene weder 15 tf was, evenals het vorig jaar. In die laatste rekening zijn de periodieke betalingen gedaan in het zwakke pond en dan herleid tot het sterke.

Dit heeft ook in de rekening van nog een enkele maal plaats. Sillem, aan wiens aandacht die herleiding ontsnapt is, vraagt zich met verbazing af: Ziehier een drietal bewijsplaatsen: Spiet den Gr ever vor 3 ellen ghewaendes elc elle 8 plakken, maken 2 tf 8 j3.

Sillem heeft zich in zijne voor aangehaalde verhandeling blz. Sillem de fundamenten onzer wetenschap raakt. De waarde van het rekenpond, vroeger vastgesteld op 8 plakken, werd vrrhoogd tot 10 plakken, dat wil zeggen: Wie zich met de studie van het middeleeuwse! Wij hebben hiervoor 500 roebels voor registratie in casino 888 casino, dat de Vlaamsche groot, die in op het tooneel verscheen, sedert enkel groot genoemd wordt.

Een andere Vlaamsche groot ontmoeten this web page in de reke- ningen van en In de eerst bedoelde rekening IV is deze i Tot zoover zijn de rekeningen 500 roebels voor registratie in casino 888 casino niet uitgegeven. Ik raadpleegde in deze echter het handschrift in het archief van Deventer.

In de rekening van V 40lezen wij: Johanne Mensen ende Truernyet In beide deze gevallen is deze Vlaamsche groot alzoo in waarde gelijk aan 21 et parv. Een dezer oude grooten was alzoo in waarde gelijk aan 3 JJ of 36 et parv. Dit blijkt bovendien nog uit den onmiddellijk volgenden post, waarin de kosten der kwitantie enz.

De bovenbedoelde mark bevat 36 oude grooten. Een mark is echter a 1 1 ij d verdeeld in 1 2 J3, elk van 12 et, dat maakt t, terwijl de bovenstaande berekening ons leerde, dat de mark gelijk was aan slechts 36 oude grooten. Hoe deze schijnbare tegenstrijdigheid te verklaren?

Mark oude grooten wil hier alzoo zeggen: Een dezer grooten is alzoo gelijk aan 15 et parv. Hoewel de redeneering schijnbaar volkomen correct is en door click here uitkomst wordt gejustificeerd, doen elders geboekte posten bij mij twijfel rijten, of ik hier al dan niei door den schijn zoude zijn bedrogen. Toch hebben wij hier te doen met twee verschil- lende muntsoorten, hetgeen blijkt uit het feit, dat de nieuwe Cameraar, vermeldende de kas, die hij van den afgetreden rendant had overgenomen, meer dan eens b.

Daar deze berekening door geene andere boekingen worden gestaafd, gebiedt de voorzichtigheid ze met 500 roebels voor registratie in casino 888 casino aan te nemen. Schrijf- of rekenfouten van den ren- dant 1 en meer nog drukfouten kunnen ons in dergelijke op zich zelf http://hikaye.biz/slots-jackpot-city-te-spelen-voor-echt-geld-met-de-terugtrekking-van-geld-op-het-spel.php gevallen, soms leelijke parten spelen.

Het is voor het eerst in de rekening van I. Dit beroemd muntstuk heeft daar eene waarde van et parv. In de rekeningen van 1 treffen wij het gouden 1 AU ik in de inleiding heb gesproken van de buitengewone nauw- keurigheid der middeleeuwsche klerken, dan is daarmede niet gezegd, dat zij onfeilbaar waren. In de rekeningen van tot en met komt het daarentegen veelvuldig voor; het heeft dan doorgaans 1 eene waarde van t parv.

Het schild ging in den loop der bedoelde jaren in waarde achteruit, want enkele malen b. Ik schrijf hier een dezer posten af: Item eom- putat in expositis de 36 scudatis reeeptis de aqua civitates et aliis quos receptt pro 20 grossis et dimidio et eos ulterius exposuit pro IX jJ Brab. Dit is echter eene drukfout. U, destijds archivaris van Deventer, deed weten.

Weet men dit echter, dan sluit de rekening als een bus: De rekening van ontbreekt en in die van komen geen schilden voor. In de reke- ningen van al de volgende jaren treffen wij dit muntstuk echter in meer of mindere mate aan. Het is buitengewoon jammer, dat de 500 roebels voor registratie in casino 888 casino van en ons ten aanzien van de waarde van het schild niets kunnen leeren.

Omgekeerd toch hadden zij ons wellicht in staat gesteld, het ongewone verschijnsel te verklaren, dat het schild tusschen en zoo aanzienlijk in waarde is verminderd, wat al heel moeilijk te rijmen is met de ook elders waargenomen aanhoudende verzwakking der rekenmunt. Zoude het niet mo- gelijk zijn, dat in dien tusschentijd de rekenmunt van mala pecunia weder tot bonum pagamentum is teruggebracht en dat de hiervoor uitvoerig behan- delde verzwakking slechts een tijdelijke maatregel is geweest?

Het blijkt, helaas, uit niets. Alleen zoude de anders zeer ongewone verzwakking van het schild dan verklaard zijn, als het onmiddellijke gevolg van de versterking van de rekenmunt.

De onbe- duidende waardevermindering van het schild van op d bom. Dit blijft voortduren tot begin Daarna is en blijft tot het schild gelijk aan 24 Vlaamsche groot of 12 plak. Het Yerlies 500 roebels voor registratie in casino 888 casino sehild bedroeg alzoo 4 d. Verliet 4 X of d bon. Van — was het schild alzoo gelijk aan 24 gr. In de rekeningen van,en zijn schilden geboekt, die nader zijn aangeduid als Scudatus Brugensis of Bruxsche schilt. Dit muntstuk wordt over geheel dien duur in rekening gebracht voor 24 gr.

Naast het schild van 24 gr. Voor het eerst in November van datzelfde jaar II verschijnt de scudatus antiquus, in de Dietsche rekeningen oelde schild genoemd. Het blijft zich over het geheele tijdperk, waarvan de rekeningen tot nu toe zijn 500 roebels voor registratie in casino 888 casino, met eene steeds opklimmende waarde vertoonen voor opnemen van geld een portemonnee op kiwi het schilt, dat onveranderlijk 24 gr.

IV Er bestonden twee verschillende oude schilden n. Van tot en met wordt het oude schild enkel scudatus antiquus of oelde schilt genoemd. In het daarop volgend jaar wordt er onderscheid gemaakt tusschen het Fransche schild en het Keizersschild en dit blijft voortduren tot het jaarwaarna het Keizersschild uit onze rekeningen verdwijnt. Het Fransche schild is daarin altijd een weinig meer waard dan het Keizersschild. Zooals ik reeds heb opgemerkt, steeg het oude schild voortdurend in waarde.

In het volgend staatje is deze muntversterking aangetoond. Het staatje geeft dus tevens een trouw beeld van de aan die versterking gepaarde verzwakking der rekenmunt. Anno Nijboff, 11, VOLGENS DE REKENING Oud Schild. Keysers schild 32 48O. Keysers schild 37 WAARDE VAN Casino online roulette Oud Keizers Schild, i Schild.

DEEL EN BLAD- ZIJDE. Keysers schild oelde schild Vrancr. Aan het slot der rekening van wordt het verlies geboekt van 42 alde sch. VOLGENS Oud Keizers ,Fransche Schild. Het wordt overigens niet aangetroffen. In dezelfde rekening verklaart de Cameraar ontvangen te hebben 7 scudatos novem brabantinos facit 10 'S 13 JS. Ik vermoed, dat wij hier te doen hebben met eene schrijffout.

In de rekening III. Het heeft daar eene waarde van 38 gr. De mout on wordt in onze rekening motton, nvutton of muttoen genoemd en komt het eerst voor in een post van 2 Augustus II 1. Voor de tweede maal is hij geboekt op Kruisdag III, 1, Hij heeft daar eene 500 roebels voor registratie in casino 888 casino van 28 gr.

Tot in het begin van III, 1,, treft men hem immer tot een zelfde bedrag aan. Dan verschijnt de nye motton en wordt de motton zeldzaam. In de rekening van wordt hij nog een enkele maal genoemd III, '. In die van komt hij nog tot eene waarde van 28 gr. Als wij hem later nog zien verschijnen, — het laatst in III, 2,dan duidt men hem aan als motton van 28 gr. 500 roebels voor registratie in casino 888 casino den loop van dit jaar werd de 500 roebels voor registratie in casino 888 casino van 27 gr.

In een post van 30 October komt hij nog tegen 27 gr. De nye motton wordt tot in den loop van aldus, — later alleen motton genoemd. Hij blijft, tot13 plak of 26 gr. Na dat jaar komt hij Dat geeft eene waarde va senrijf- of drukfout denken. In dien tusschentijd komt nog een enkele maal een link van 27 gr.

UI- 2- 36. Een dubbelden motton komt voor: Mei tegen 56 groot III. In de rekening van komt een Jlorenus parvus voor ter waarde van 1 ïï mala pecunia i. De boeking slaat aan hst einde der tekening, die loopt van 21 Februari tot aa Februari en is jjedüleifrd des viimsd. Zooals ik in de inleiding opmerkte, bevatten sommige rekeningen enkele posten, die tot het volgend dienstjaar behoöfen. De ghulden hellingh komt eenige malen voor in de rekening van Op 20 Juli bracht iemand 12 van die muntstukken uit Keulen mede.

De frhulden hellingh komt nog eenige malen voor in de rekening van telkens tegen eene waarde van 24 plak of d VI. Zij hadden Cameraars 8 JJ gekost, dat maakt 6 et of i£ groot per stuk. Elke placmonw is alzoo gelijk aan 30 d. In de rekeningen van en komen witte 5 penningen voor, waarvan er 14 gelijk zijn aan een schild III. Dat maakt voor 1 frank 2 « 8 fi 500 roebels voor registratie in casino 888 casino et. Uit enkele posten der Cameraarsrekeningen is de prijs van het zilver op te maken.

Ik meen goed te doen mijne 500 roebels voor registratie in casino 888 casino op dit 500 roebels voor registratie in casino 888 casino in deze mijne studie op te nemen, omdat die prijs in onmiddellijk verband staat tot de muntwaarde. Het gewicht 500 roebels voor registratie in casino 888 casino het zilver is opgegeven in mar- ken en looden, echter zonder nadere aanduiding. Ziedaar eene vraag, die ik bij gebrek aan bescheiden niet tot oplossing kan brengen. In het laatst der i5 de 500 roebels voor registratie in casino 888 casino werd te Utrecht alzoo, als van outs gewoenlichen was, het zilver gewogen met Keulsch gewicht.

Dat dit aldaar X; Mr. Utrechtse he jaarboekenIII, En om den nauwen band, die tusschen Utrecht en Deventer bestond, is het niet onwaarschijnlijk, dat ook in deze laatste plaats het zilver met K e u 1 s c h gewicht gewogen werd, — ja moeten wij, zoo lang het tegendeel niet blijkt, voorloopig aannemen, dat dit in waarheid het geval is geweest.

De Keulsche mark was gelijk aan Zij was verdeeld in 16 lood en een lood wasalzoo zwaar De mark kostte alzoo VI. In de rekening van wordt de koopprijs van 63 lodighe mare silvers geboekt ad go here schild III. In de rekening van wordt de koopprijs van 1 loet zilvers geboekt op 15 gr. De mark kostte alzoo 15 «, dat maakt voor 1 gram Genet i-Sa mm hing blz. Dit is echter een drukfout en moet zijn Si 2. De muntvondst te Oudwoude en het zwaardje van Arum.

De 2 U afdeeling van het twintigste deel van de Vrije Fries bevat zeer merkwaardige bijdragen, ook op numis- matisch gebied. Wij vermelden in de eerste plaats de uitvoerige beschrijving van 62 karolingische denariën door ons medelid, den heer S. Deze munten zijn in augustus in een terp bij Oudwoude gevonden. Ter verduidelijking van den tekst zijn een tal der meest merkwaardige variëteiten op ééne plaat, in fraaie, door de firma H.

De vondst bestaat uit 28 denariën van keizer LODEWIJK DEN Vrome, type met het vierzuilig tempeltje ; 30 dito van keizer LOTHARIUS, met het omschrift: DORESTaTVS MON; één denarius van Karel DEN KALE te Orleans en een dito te Parijs geslagen; — deze laatste is tamelijk zeldzaam — eindelijk bevat de vondst nog één enkel exemplaar op naam van Carlus REX FR met het omschrift: Onder de denariën van keizer LODEWIJK komen vele variëteiten voor; opmerkelijk is het echter, zegt de heer WiGERSMA, dat geen letterteekens of geheime stippen onder het tempeltje worden aangetroffen.

De dertig exemplaren van keizer LOTHARIUS kenmerken zich door zeer verbasterde omschriften op 500 roebels voor registratie in casino 888 casino voorzyden. Geen enkel geeft den naam 74 des keizers korrekt en volledig weer. Misschien moet men 500 roebels voor registratie in casino 888 casino uitzonderen een fragment van een denarius, waarop men H LOTA leest n°. In de voorrede geeft de geachte schrijver eenige interessante beschouwingen omtrent de friesche terpen en de vindplaats der munten Hoe talrijk ook de stempelverschillen onder keizer LODEWljK's denartén zijn, zij kunnen geen licht geven omtrent de plaats van vervaardiging.

Dit zouden slechts alleenstaande letters, geheime punten of andere teekens, onder het tempeltje geplaatst, kunnen doen. En juist deze ontbreken 500 roebels voor registratie in casino 888 casino de vondst. Vermoedelijk zal een groot aantal dezer stukken in Duurstede zijn geslagen. Hoe te financieren online casino portemonnee eenmaal Online Casino Spin Palace Casino clubs bekende munthuis was op het einde van LODEWljK's regeering reeds in verval geraakt, welk verval onder keizer LOTHARIUS zijn hoogtepunt bereikte.

De zeer vele bar- baarsche omschriften op de denartén uit de vondst bewijzen dit ten volle. Zoo hoe om geld te winnen in de machines waren de stempelsnijders onder keizer LOTHARIUS aldaar, dat zij er dikwijls niet aan dachten, dat een stempel het omschrift omgekeerd wedergeeft, vandaar enkele exemplaren en retrograde. Zie n" 3 2 500 roebels voor registratie in casino 888 casino hoeveelheden denartén 500 roebels voor registratie in casino 888 casino het omschrift: Veelal neemt men aan, dat zeer verbasterde denartén van dit type ook door latere vorsten zijn geslagen.

De vondst van Oudwoude bewijst echter, dat reeds tijdens het leven van keizer LODEWIJK I deze denartén een zeer grooten graad van verbastering, vooral wat de omschriften betreft, hadden bereikt. Volgens onze meening kan de vondst tusschen de jaren en aan den grond zijn toevertrouwd. Deze data vallen in de eerste regeeringsjaren van KAREL DEN KALE. In dit opzicht is het klassieke strand van Domburg veel rijker; ook dit jaar zijn daar weer twee Piepiè 's f zooals de boeren die muntjes betitelen, uit de zwarte derrie te voorschijn gekomen.

Een kort résumé der vondst in de 500 roebels voor registratie in casino 888 casino taal aan het einde van het artikel stelt ook de numismaten, die het nederlandsch niet verstaan, in de gelegenheid er kennis mede te maken. Even merkwaardig is, wat Mr. BOELES ons mededeelt, naar aanleiding van een onlangs uitgekomen nieuwe lezing van de runen, die het bekende zwaardje van Arum versieren; ook wordt de beroemde gouden Hada- munt weer op het tapijt gebracht.

Wat vroeger d-»or den heer Boeles omtrent het zwaardje is medegedeeld, komt in het kort hierop neer: Miniatuur zwaardje van taxushout, gediend hebbende tot symbolisch gebruik, 500 roebels voor registratie in casino 888 casino van angelttaksischen of frieschen oorsprong, doch zeer waarschijnlijk in Friesland vervaardigd. Het bevat zeven runen, waarvan de drie eerste door een vertikale lijn van stippen van de vier laatste zijn gescheiden, en door Mr.

De aanleiding, dat de heer BOELES op dit merk- waardige voorwerp terugkomt, is een nieuwe bespreking er van door Dr. SlEBS is het in de meeste punten met den geleerden frieschen oudheidkundige eens, slechts in het lezen der runen verschillen hunne meeningen. Bodp moet, om als woord eenige beteekenis te hebben, tot bodping — bodthing worden aangevuld. Het komt echter den heer BOELES — en wij zijn het volkomen met den geachten frieschen oudheidkundige eens — geheel onbegrijpelijk voor, hoe de duitsche geleerde de slotrune zóó verkeerd heeft kunnen lezen.

Omtrent de vindplaats van het merkwaardige zwaardje krijgen we eenige nauwkeurige opgaven. Wij weten thans daaruit, dat het in zwarte terpaarde bij de Grauwe Kat onder Arum, 1 5 voet onder de kruin der terp door schipper 500 roebels voor registratie in casino 888 casino SljTSMA is gevonden.

Ook over de unieke hada-munt, eveneens met runen versierd, geeft de heer BOELES op nieuw eenige interessante bladzijden te lezen, terwijl ook deze munt uitstekend in plaat is weergegeven.

Overigens is de kwestie, of dit zeldzame gouden stuk door de Friezen of door de Angelsaksers is vervaardigd, niet tot verdere oplossing gekomen. In September werd op het oude voorplein van het Huis Sypesteyn te Nieuw-Loosdrecht een aarden kannetje opgedolven, inhoudende 23 stuks zilveren munten. Later hopen wij in de gelegenheid te zijn eene uitvoe- riger beschrijving te geven.

Volgens mededeeling van Jbr. Aanvulling op Dirks 3 — Een grafmonument, vertoonende een tegen een urn rustende zeis op voetstuk, onder een treurwilg. Zilver, geslagen, 55 m. Met dezen naam bestempelde men in het laatst der zes- tiende en den aanvang der zeventiende eeuw breede, dunne munten van geringe waarde, meer in 't bijzonder de vier- stuiversstukken der stad Groningen, die men afgebeeld vindt op plaatn°. Die dubbele Groeninger Flabben tot viij st.

Ook in Overijsel was het woord niet onbekend; de breede munten met de beelden van S. Waaruit heeft het woord zijn oorsprong genomen? Wij kennen heden ten dage nog een fiab of flap, nl. Nog een ander flabbe geeft hij met de beteekenis van muscarium, d.

Eindelijk kennen wij ook het fiab of eendekroos: Aan het begrip van breed, plat en dun heeft ook de munt haar naam te danken.

De dubbele Groninger flabben, boven genoemd, ver- toonden het beeld van Sint Maarten in bisschoppelijk gewaad en heetten daarom Langrok. In de Antiquitaten-Zeitung van 7 Oktober please click for source, wordt ecne mededeeling gedaan, die zeker aan weinige onzer leden bekend zal zijn, namelijk dat de groote Keizer Napoleon, dikwijls valsch geld heeft doen vervaardigen.

Een zijner tijdgenooten, de baron EUGEN DE DlTROLLES, vertelt in zijne Gedenkschriften, dat NAPOLEON, vóór het te velde trekken naar een te onderwerpen rijk, van dat land valsch geld liet slaan, en dit gebruikte om zijne sol- daten te betalen, 500 roebels voor registratie in casino 888 casino hij daar als overwinnaar was opgetreden. Zoo zou hij valsche Friedrichs d'or hebben doen slaan, die in innerlijke waarde veel met de origineele verschilden.

Maar het was vooral in papieren waarde, dat de vervalschingen bestonden. Nagemaakte Weener bank- noten, Pruisische staatsobligatièn en Russische papieren roebels werden in de respektieve landen door Napoleon in grooten getale verspreid.

Om aan het papier den schijn van een langdurig gebruik te geven, moesten policiebeambten het met handschoenen wrijven en gebruikten daarbij het vet van paardekammen of iets dergelijks.

Een dezer beambten, PlNGRENON genaamd, vertelde aan baron DE DlTROLLES, tijdens diens gevangenschap indat hij herhaalde malen zes frank per dag verdiend had met het aldus vuil maken van nieuw papieren geld.

Naar aanleiding van het uit de Antiquitaten-Zeitung van 22 Juli vertaalde berichtje omtrent de oudst bekende munt aflevering IV,blz. TER Gouw mij een exemplaar der 4 dc aflevering, 1 Januarivan den 2 1,c " jaargang van La Gazette 8o Numistnatique, bevattende een artikel van zijne hand, getiteld: De la haute antiquiti du métal monnayé.

Daar- aan ontleenen wij, dat volgens Stephanik'S Catalogus der verzameling van het Kon. Oudheidkundig Ge- nootschapde Chineesche keizer FOEH-Ll in v.

Cdat in de verzameling van het Bataviaansch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, een munt van de periode Shin-NüNG — v. Eerdmans, de Gids, Febr.

Dertigstuiversstuk van Zutfen, annoveranderd in Collectie Jhr. Gevaerts yan Simons- haven, verkocht Juni Ducaton van Kampen,veranderd intoen de nieuwe slag reeds overal gevolgd werd. Rijksdaalder van West-Friesland met den halven man van 1, veranderd in 2.

Rijksdaalder van Utrecht,veranderd in Tusschen en zijn hoogstwaarschijnlijk geene rijksdaalders geslagen, zie Cat. TER Gouw, tijdens den optocht te Hilversum verspreid. VAN HOOFTplanten van een gedenkboom, 500 roebels voor registratie in casino 888 casino en illuminatie op 3 1 Aug.

Volksspelen, avondkoncert, illuminatie, fakkeloptocht naar de Schuttersheide en vuurwerk aldaar, op 1 Sept. Naar aanleiding van het artikel van Mej.

Het is gedrukt this web page een velletje papier klein postformaat, zonder jaartal, maar 't dagteekent blijkbaar van Op de keerzijde van het blaadje: Verslag aangaande het Museum van Oudheden van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen over 3. Van ons medelid Dr. HULSEBOS ontvingen we bovengemeld verslag omtrent de aan zijne zorgen toever- trouwde verzameling.

Behalve van enkele moderne penningen, waaronder de zeldzame en bizonder fraaie op het j'arig huwelijk van j. REN en romeinsche munten, mocht de aanwinst geboekstaafd worden van een exemplaar van de oudste gouden bisschoppelijke munt n.

Ten slotte wordt 500 roebels voor registratie in casino 888 casino gedaan van onderzoekingen omtrent gehalte en samenstelling van sommige enkele en dubbele stuivers van Utrecht en van romeinsche bronzen munten.

Naar of het mogelijk is om te in het casino i van de destijds door de K. Valkenberg aan het hoofd en Valkenburg op den penning. Dorren zond mij een overdruk van een opstel door hem voorgedragen op de algemeene ver- gadering van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap in Limburg den 2p icn Juli en opgenomen in het Jaarboek van het genootschap, waarin hij een lans breekt voor de spelling: De vreemde en uiteenloopende wijze, waarop de Franschen plaatsnamen vertalen bewijst niets voor de tiollandsche spelling.

De zegels bewijzen al evenmin iets; vertoonen die, welke de burgemeester aanhaalt een rots, andere o. In cen begeleidend se irijven roept de heer Dorren de munten als hulptroepen in het strijdperk b. XX, de muiit van WALRAMUS DE VALKENliORCH, Revue beige 84 p.

Tevens wijst de heer DORREN op een onjuistheid in de cirkulaire, waarin van GOSUINUS - GOZURNUS is gemaakt. Door het gat in het midden der zilveren munten dreef men een gouden stift, welke daarna aan weerszijden platgeslagen en met een klop voorzien werd. De ter aangewezen plaats tevens afgebeelde munten moeten thans buitengewoon zeldzaam zijn. Antiquitaten-Zeitung, 29 Juli De Franse he Munt in Aan het zoo juist verschenen Rapport au Ministre des Finances van den Directeur de 1'Administration des Mon- naies et Médailles, wordt het volgende ontleend: In zijn aan de Munt te Parijs niet minder dan Hiervan is gemunt voor Frankrijk: Voor de Fransche koloniën, behalve francs in goud, ruim 4.

Voor andere rijken, die vooral te Brussel en te Parijs 85 gaarne laten werken, zijn nu ten behoeve van Bolivië, Brazilië' Bulgarije en Marokko niet minder dan Voor den aanmaak van de Fransche zilveren specie zijn, in overeenstemming met de Conventie van 29 October 1 tusschen de landen der Latijnsche Unie, zilveren munten gebruikt en wel ingetrokken 50 centimesstukken waarvan de jaargangen tot '69 zijn opgeruimd en verder 5-francsst ukken.

De vermunting der laatste brengt, wegens het lager gehalte der nieuwe munten, nog goed 5 pCt. Het nieuwe nikkelen stuk van 25 centimes 7 gram 500 roebels voor registratie in casino 888 casino wicht, middellijn 24 mM. Het tusschenliggende zilveren 20 centimestuk is na niet meer geslagen; het was wegens zijn kleine afmetingen, 16 mM.

Het nieuwe stuk wordt geslagen van technisch zuiver nikkel gehalte boven 98 pCt. De innerlijke waarde is daardoor iets hooger, de kleur iets, hoewel zeer wrinig, anders, terwijl men meent dat de hardheid van zuiver nikkel een weinig grooter en dus de slijting nog geringer dan die van muntnikkel zal rijn. De opbrengst bereikte in het afgeloopen jaar het hooge bedrag van 1,6 millioen francs. Ook nu werd wederom aan een 500 roebels voor registratie in casino 888 casino kunstenaars het ontwerpen 6 86 van nieuwe medailles of plaquettes opgedragen, die als eigendom van de Munt de verzameling hebben vermeerderd, waarvan de afslagen publiek verkrijgbaar worden gesteld.

Talrijke bijlagen betreffende statistiek van het muntwezen, productie en verbruik van edele metalen, alsmede over- zichten over de muntstelsels van de meeste andere landen vergezellen, als gewoonlijk het jaarverslag.

Te Lissabon is een werkplaats van valse he munters pnt- dekt Een daar opgesloten valsche munter was er in geslaagd, met behulp van vriendei het nopdige materiaal en werktuigen te 500 roebels voor registratie in casino 888 casino Hij zou weldra in vrijheid zijn gesteld en zou dan de stukken in omloop hebben kunnen brengen. Te Rome is de eerste aflevering verschenen van een nieuw geïllustreerd tijdschrift: Battaglie di archeologica, onder direktie van M.

Het heeft voornamelyk ten doel de tegenwoordige hoogte der archeologische wetenschap dienstbaar te maken aan allen, die er belang by hebben, echte van vervalschte oudheden te leeren onderscheiden ; vervolgens de italiaansche oudheidkundigen zelfstandiger te maken in hunne uitspraken ; eindelijk strijd te vperen tegen de hedendaagsche muntvervalschers. Revue beige de numismatique,4". Forrer, L Les signatures de graveurs sur les mé- dailles grecques.

Nederlandsche Penningen —, DOOK W. Dkel II, — Ter eere van Mr. Zijn rechtsgewend hoofd, daaronder J. WIENER Omschrift in parelrand: M R NORBERTUS PETRUS VAN DEN BERG Kz. In twee samengestrikte lauwertakken: In ging hij naar Indie als geemplooieerde bij de faktorij der 6 88 Omschrift: Zie omtrent deze vereeniging de noot op n°. Draagpenning voor trouwe dienst. Wapen vormig schild, waarop het op- schrift: JAAR TROUWE DIENST daarboven linksgewende haan, staande op een lint waarop: Wordt gegeven in brons voor i o-jarigen dienst, zilver voor jarigen en goud voor jarigen dienst, gedragen aan oranje, rood, wit, blauw, oranje lint.

Prijspenning voor den Corps wedstrijd bij gelegenheid van het jarig bestaan der Algemeene Turnvereeniging te Rotterdam. Prijspenninkje der Algemeene Turnvereeni- ging te Rotterdam. Tropee van gymnastiek- en schermwerk- tuigen, als: Brons met oog en ring, 22 m. Medaille-Schietwedstrijd te Amsterdam van wege de Koninklijke Studenten-Schietver- eeniging. Het gekroonde wapen van Nederland met twee leeuwen als schildhouders, rustende op een lint met de spreuk: In boog MEDAILLE WEDSTRIJD CATEGORIE PRIJS Brons, met oog en ring, 30m.

Prijspenning Noord-Hollandsche Klub Weg- wedstrijd. Het gekroonde wapen van de pro- vincie Noord-Holland. Prijspenning van de Scherpschuttersveree- niging: Glad veld, omgeven door twee saam- gestrikte lauwer- en eiketakken.

MEDAILLE Go here Volgens mededeeling van den heer Th. Wijlhuijzkn, sekretaris der voornoemde vereeniging, in vervaardigd door J. In parelrand eene uit de vlammen op- stijgende phoenix.

Glad veld omgeven door een krans met twee linten. Ruitvormig met oog, koper verzilverd, hoog 43 m. Koninklijk Oudheid- kundig Genootschap te Amsterdam. Hertog "Willem V de Vrome van Beieren beval in den bouw van het klooster Neudeck, dat door Pauliner-monniken werd betrokken, die in het recht verkregen om bier te mogen brouwen.

Telken jare werd het nieuwe brouwsel voor het eerst op het ordefeest geschonken, d. Franciscus a Paulo 12 Aprilt, welke de monniken hun Sankt Vater noemden, van daar den naam Sankt-Vater-bier, later in Salvatorbier ver- basterd. In werd het klooster opgeheven, de brouwerij werd eerst — door 500 roebels voor registratie in casino 888 casino Staat, — door de Joh annit er- orde uitgeoefend, in laatstvermeld jaar kwam ze in partikuliere handen.

Nog steeds wordt de eerste proef van het bier aan het beiersche hof aangeboden. Prijspenning der Utrechtsche postduivenver- eeniging ,de Eendracht". Het gekroonde wapen der gemeente Utrecht, omschrift: Prijspenning van article source tentoonstelling van post- en sierduiven te Utrecht. Het gekroonde wapen der gemeente Utrecht. Zilver verguld, 42 m.

Graveur als voren, 94 Jacht- Visscherij- en Sporttentoonstelling te Kassei. Linksgewend hoofd van Prins Heinrich van Pruisen, op de afsnede van denhals: Cartouche met medaillon waarin het wapen van Kassei omgeven door attributen van jacht, visscherij en sport, visschen en wild.

Draagpenning der vereeniging Volksfeest te Winterswijk. Het gekroonde wapen van 500 roebels voor registratie in casino 888 casino omgeven door een parelrand. SL22© alles omgeven door parelrand. In werd deze vereeniging opgericht met het doel den ver- jaardag van Prinses Wilhelmina jaarlijks te vieren. Deze penningen werden, behalve voor het bestuur, toen ingetrokken. Rechtsgewend borstbeeld van Montefiore, het hoofd door een kalotje gedekt, in parel- cirkel.

Omstreeks werd besloten op andere wijze in de geldmiddelen te voorzien, t. Over- eenkomstig den I2en Mei goedgekeurde statuten is het doel der vereeniging de voorkoming, bestrijding en leniging der armoede van weduwen, vrouwelijke weezen boven 17 en weezen van beiderlei kunne beneden 18 jaar zonder onderscheid van godsdienst, welke langer dan een jaar te Amsterdam hebben gewoond.

Sir Mozes Montefiore, geborenoverledenwas een rijk israelietisch bankier teJLonden, die zeer veel deed ten behoeve zijner geloofsgenooten in alle deelen der wereld. Links gewende duif, zittend op een 9 6 olijftakje, op rond verheven medaillon, hetwelk is omgeven door zwaren bloemkrans. Op- en omschrift op dergelijk medaillon. De vereeniging is opgericht indeze penning heeft gediend voor eene in gehouden duiven tentoonstelling.

Het gekroonde nederlandsche wapen met online het van een zonder casino bonus registratie downloaden zonder bij leeuwen als schildhouders, rustende op een lint met de spreuk: De initialen V A. VERKEER in ARNHEM en OMSTR. Guerin 50 jaar werkzaam ter pro- vinciale griffie van Gelderland te Arnhem.

Het gekroonde wapen van Gelderland, omschrift: Konferentie ter bescherming der arbeiders te Berlijn. Fraai links gewend borstbeeld van Keizer Wilhelm II in uniform met bontmantel 9 8 Omschrift: Gezicht op Berlijn, daarboven: ARBEITER- SCHUTZ- CONFERENZ Langs den bovenrand breed vliegend lint met de op lauwertakken rustende wapens, blijkens onderschriften, van: Visit web page de afsnede het wapen van Berlijn op een vliegend lint, waarop: Lauer Nederland werd op deze konferentie vertegenwoordigd door jhr.

George Snijder van Wis- sekerke, referendaris aan het Departement van Justitie en H. Struve, inspekteur van den arbeid. Tot afkondiging van wetten of besluiten in het Staatsblad gaf de samenkomst geen aanleiding. Zie omtrent het verhandelde: Nouveau recueil ginéral de traites etc. AAN HET 25 Jarig BESTAAN Zilver, 35 m. De heer du Crocq, oud-lid van de Kamer, liet twee exemplaren van den gewonen prijspenning met dit opschrift graveeren, waarvan een voor de Kamer en een voor zijne verzameling.

Ter eere van Maurin Nahuys. Zijn rechtsgewend borstbeeld, op den schouder: AV COMTE MAVRIN NAHVYS. SES CONFRÈRES ET AMIS. Een monument met aan de weten- schappen gewijde steenen met de opschriften: NVM1SMATIQVE — HISTOIRE ARCHÉOLOGIE HÉRALDIQVE. Links borstbeeld van Minerva en romeinsche lamp, rechts een boek met: Op de onderste treden van het voet- stuk, perkamenten, op een waarvan het wapen van Nahuys 500 roebels voor registratie in casino 888 casino van goud en rood JOO Ahaus ; over alles heen een doorsneden hart- schild: FERNAND DVBOIS — BRVXELLES Zilver en brons, 60 m.

Maurin Theodore Corneille Florent Napoleon Nahuys werd geboren te Utrecht 4 Novemberals zoon van Mr. Jan Jacob Nahuys flater wapenheraut van Z. Zijn vader werd bij K. Adelsarchief — blz. Hij liet zich in Duitschland naturaliseeren en wist aldaar zijne benoeming tot graaf te verkrijgen, doch moest zijn adeldiploma ten gevolge van inlichtingen der nederl. Sedert 7 Juli was hij lid, sedert 2 Juli eerelid der Société Koyale de numismatique de Belgique. Linksgewend hoofd van Minerva, Kz.

Au comie Maurm Nakuys voU par atclamation, 6 Juillet Zie Revue XXVIII bU. Brons, 34 m M. BOXEFANG Koper, met oog, 24 m. Een gevleugelde genius strekt haar linkerhand met schild beschermend uit over een mijnwerker, haar rechter met vlammend zwaard over twee smeden. In palm- en lauwertak de door de koninklijke kroon gedekte wapens van Neder- land en Amsterdam, omschrift: Schild met een wit kruis op een rood veld, waarop een schaal staat met daaruit drinken- de slang, het schild rustende 500 roebels voor registratie in casino 888 casino gekruiste palmtak en eskulaapstaf, 't geheel omgeven door een klimopkrans, binnen een parelcirkel.

Uitgeloofd bij gelegenheid der tentoonstelling tot bevordering van veiligheid en gezondheid in fabrieken en werkplaatsen, gehouden te Amsterdam 1 6 Juni -September In de vergadering van 17 September werd besloten ƒ, — te besteden voor een herstellingsoord te Hilversum, dat op.

Heide- heuvel" 30 April plechtig werd geopend. Verder bezit de vereeniging een desinfekti e-oven te Alkmaar, in elke afdeeling een magazijn van verplegingsartikelen ; in sommige barakken en een badhuis. De statuten zijn goedgekeurd bij K. Gelijk aan Dirks n°. Tusschen eike- en lauwertakken.

De leerwijze is de zuivere spreekmethode. De kosten worden grootendeels gedekt door de kontributien der leden, in 73 departementen verdeeld. De stichter Hknri Daniël Guijot werd in teTrois Fontaines geboren, 500 roebels voor registratie in casino 888 casino zijne eerste opleiding te Maastricht en studeerde theologie te Franeker, was achtereenvolgens waalsch predikant Global online Dordrecht en sedert te Groningen.

In ontmoette hij te I Parijs den abt de l'Epee, een man van groote verdiensten 500 roebels voor registratie in casino 888 casino liet gebied van doofstommen-onderwijs en, reeds in ving hij met een jodenjongetje en een christenmeisje manual speelautomaten liefdewerk in eigen woning aan, doch kreeg weldra zoovele aanvragen, dat hij er niet meer aan voldoen kon en besloot den bijstand zijner landgenooten in te roepen.

Dit beroep was niet te vergeefs: De slag link Waterloo na 75 jaar herdacht. Het wapen van Njord, omgeven door het omschrift: Zie omtrent deze vereenigingen de aanteekeningen op nos. Hoeufft van Velsen en E. Onder een kroon, met het helmdek en de dekkleeden van het geslacht Hoeufft, de door een lint verbonden wapens van Hoeufft in zwart een zilveren Sint-Andrieskruis en Roukens doorsneden i in zilver, een uit- komende rood gekroonde gouden leeuw, 2 in zilver drie roode voetangels geplaatst 2, 1, met twee omziende gouden griffioenen als schild- houders daaronder: HENDRIK HOEUFFT van VELSEN en ERNESTINA LUCRETIA ROUKENS Omschrift: BACKER Brons, 50 m.

Verschillende muziek-instrumenten tus- schen twee lauwertakken, daaronder: FIELENS - ANV Kz. Snoeck, brons zonder oog en ring, Verz. Bijdragen 2 e druk n°. Prijspenning der Liedertafel Zang en Vriend- schap te Haarlem. Zittende vrouw, die haar gezang op de lier begeleidt, bijna aanziend. Glad veld omgeven door lauwerkrans, Omschrift: Gymnastiekuit voering van het Zuider- gewest te Breda. Hulde van den Franschen Turnbond aan het Nederlandsch Gymnastiek Verbond.

Een zuil tusschen geboomte, op den achtergrond rechts en links turntoestellen, boven de zuil in een stralenkrans: Het gekroonde wapen der gemeente Utrecht, waaronder: Het bestaan der processie van Utrecht naar Kevelaer werd door Paus Benedictus XIV erkend en met privilegies begunstigd den 24 Augustus Paus Gregorius verleende den 14 Juni de machtiging om plechtig het honderdjarig bestaan der processie te vieren en bevestigde de privilegies.

Paus Leo XIII, 500 roebels voor registratie in casino 888 casino brevet van den 20 Julischonk zijn bizonderen zegen en voor- rechten aan de viering van het honderd-vijftigjarig bestaan. Het nederlandsche wapen rustende op 4 gekruiste geweren, waarvan eenmetguide- vlagje, waarop de letter W en een vaandel ; links patroontasch, rechts trompet, alles om- slingerd door eiketakken.

Prijspenning der Vereeniging van Neder- landsche Scherpschutters. Het nederlandsche wapen, daarboven begeer. Omschrift op matten rand: Brons, met oog en ring, 21 m.

Brons, met oog en ring, 25 m. Julius 25 jaar direkteur der Rijks- Hoogere Burgerschool te Gouda. Zijn linksgewend hoofd, daaronder: Tusschen twee saamgestrikte lauwer- takken: Deze penning werd door Anthonee Begeer uit dankbaarheid zijn geliefden oud-leermeester bij gelegenheid van het jarig bestaan click Rijks H. Stevens diens jarig direkteurschap, aangeboden. Julius vroeg en verkreeg als zoodanig eervol ontslag met ingang van I Oktober Op de bladen van het boek: Klokke was ambtenaar aan 's Rijks munt, zie op no.

Nationale niet-jachthondententoonstelling te Scheveningen. Linksgewende kop van een duitschen of ulmerdog, op de afsnede van den hals: Prijspenning Wielerwedstrijd-vereeniging te te Amsterdam. Het door de keizerlijke click gedekte wapen van Amsterdam, daaronder: Glad veld omgeven door twee saam- gestrikte lauwertakken.

Komt ook voor met oog en ring. Een door bloemen omgeven geknield ii4 engeltje houdt een boek omhoog waarop de jaartallen: ZILVEREN BRUILOFT VAN R. Ter eere van J.

Smits, ontvanger der registratie te Amsterdam. Een engel met een rol perkament, waar- van een zegel afhangt, in de linkerhand, houdt de rechterhand beschermend uitgestrekt over eene zittende vrouw, in weduwkleed met een kind op den schoot, rechts voor de vrouw staat een knaap tegen haar aangeleund, links zit een meisje, op wier schouder haar rechterhand rust, op de afsnede staat: SMITS 59 m M.

Beschreven naar de fotografie 500 roebels voor registratie in casino 888 casino de verz. De penning werd den on vermoeiden strijder voor de belangen van weduwen en weezen der niet tot de 500 roebels voor registratie in casino 888 casino van algemeen bestuur beboorende burgerlijke ambtenaren in goud, zilver en brons aangeboden, bij gelegenheid van het tot stand komen der wet van 9 MeiSt.

De benoodigde gelden werden bijeenverzameld door bijdragen van bedoelde ambte- naren te vragen, waarbij een klein maximum was bepaald. Aan elk der deelnemers werd eene brochure gezonden, waarin de geschiedenis der pensioen beweging werd geschetst. Hubertus naast zijn paard en hond geknield ligt voor een hert met het kruis tusschen het gewei Kz. Dit gezelschap werd 500 roebels voor registratie in casino 888 casino Juli in het groot stedelijk badhuis te Scheven ingen opgericht onder den naam van Société de Tir dite de Scheveningue en nam in den naam Petit Saint Hubertaan.

In werd prins Hendrik der Nederlanden protector, in H. Koper verzilverd, hoog zonder ring 43, breed 31 m. Ter eere van R. In een krans van lauwer- en klimop- takken: STICHTING PASTORIJ EN KERKHOF HETEREN Brons, 37 m.

De Munt in de Volkstaal DOOR J. 500 roebels voor registratie in casino 888 casino, Zwaantje, Stooter, Rijder, Paardje, Vaantje, Klimmer, Vijfstatenstuivers. Zij vertelt aan Frederyk, welk een best leven zij altijd als min bij zijn ouders gehad heeft, hoe zij altijd lekkers online roebels voor echt slots geld geschenken kreeg voor haar en haar kinderen met Kermis, met Sint-Niklaas, met Kersttijd, met Driekoningen, met Nieuwjaar en met Vastelavond.

Asset Sinter-Klaes was, so setten mijn seun tot jouwent de schoen, Wat pleger jou moer Griet Jans daar en hielle hoop goet in te doen, Maar wat de waarde er van nog buitengewoon verhoogde, was het geld, voor den spaarpot bestemd, dat men in de appelen gestoken had. Er worden hier vijf soorten van munten uit Bredero's tijd genoemd, t.

Niemand heeft er tot dusver een verklaring van geweten, geen enkel woordenboek kent het woord. In hetzelfde tooneelstuk komt het nog eenmaal voor, en verder nergens.

En 'k machse so wel draghen, As yetnant van de best, en wie sou ickhetvraghen? Ick heb een plat-beck en een moye gouwe hoep, Al om de minste kosten, of ick 7 niet luyt en roep -- onder ons gezeid.

Plat-bec en Symïï Slecht. Tachtig jaar later treffen wij denzelfden bijnaam nog aan: Men vindt in het Woordenboek van J. Toen er in veel Fransche soldaten in Muiden ingekwartierd waren, 500 roebels voor registratie in casino 888 casino de boeren in den omtrek veel te lijden van hunne diefstallen: Hooft schreef in dien tijd 23 Dec. Een van die kabouters deedt deez' daagen zijn' triomflijke intree, t' onze Roome oft ten minsten petit Paris Muiden: Ik geloof, dat wij juist in deze richting den platbek hebben te zoeken.

Vooraf nog eene 500 roebels voor registratie in casino 888 casino Zoo was het getal kleine munten, waarop een arend voor- kwam, legio, maar die munten werden nooit naar den arend benoemd, doch steeds naar inlandsche vogels. Bij het volk waren dus alleen bekend: Onder die namen was hij door geheel ons land bekend; ook bestonden er halven van als: Zulk een zwanenstuiver is in bezit van den heer Paul Joseph te Frankfort a.

Iets anders ziet de zwanenstuiver er uit, dien ik in Augustus in handen kreeg en welke in 't bezit is van Mej. Op de keerzijde toch vertoont dat ex. De voorzijde is gelijk aan den vorigen. En vanwaar die zwaan? Hij is eene toespeling I Str°n l strand. Zie Noord en Zuid,blz. Ziedaar dus met groote waarschijnlijkheid den platbek ontpopt als Kleef schen zwanenstuiver.

Nog lang na de i6 e eeuw waren Kleefsche stuivers in ons land in 500 roebels voor registratie in casino 888 casino en 500 roebels voor registratie in casino 888 casino verboden. Wij hebben nog een spreekwoord, dat ons daaraan herinnert: Harrebomée II Het woord stooter kent ieder nog als vertegen- woordigende de waarde click here 12W2 cent.

Bij eenig nadenken doen zich twee vragen bij ons voor: Is de stooter ooit eene werkelijke munt geweest; zoo ja, welke is zijne herkomst? Wat beteekent het woord? Op het Spin om van casinoa is mogelijk Palace geld eerste vraag kunnen wij zonder eenig voorbehoud antwoorden: In had er te Brugge eene conferentie plaats tusschen de afgevaardigden van koning Eduard iv en die van zijn zwager Karel den Stouten met het doel de verhouding te bepalen van de Engelsche tot de Nederlandsche muntspeciën: Chijs Holland Verder vinden wij in Brabantsche valuatiën van en genoemd: In een plakkaat van Keizer Karel v van leest men: Chijs, Friesland en Groningen en in een dergelijk plakkaat van Grueber, Handbook of the coins ofGreat Britain and Ir e land.

Londondat Hendrik vin in het zilvergeld ver- laagde tot duizendsten en daarna tot 7s duizendsten blz. Deze toestand duurde tot onder Eduard vi. In het Groninger archief vindt men eindelijk een stuk uit de i6 e eeuw Zie v.

Chijs, Friesland en Groningenwaarin gezegd wordt: Een schilling sterling acht stoeters"; en in een ander stuk uit denzelfden tijd: De volledige indeeling van het Engelsche geld was toen aldus: Ergo maket een schillinck twalfif penningen". Uit deze opgaaf ziet men ook, dat van der Chijs faalt, als hij op blz. Uit al het vorenstaande blijkt m. Hendrik IV — en Hendrik V 14 13 — 22 j; maar 't is onzeker, of deze grooten in ons land als stooters bekend waren.

Ook te Keulen werd eene munt vervaardigd van nagenoeg gelijke waarde, die men noemde in In het straks genoemde werk van Ghueber 500 roebels voor registratie in casino 888 casino men den stooter van Hendrik VI, onder den naam van groat op pi.

XII n s en zien wij degroo- ten van Eduard IV en V, ook gelijk aan de vorige, behalve in de titels ; verder pi. Maar in nam I2Ó hij weder aan: Met Eduard VI komt het hoofd en profil weer in gebruik n°. De 2 C vraag betreft den naamsoorsprong. Kiliaan geeft ons hierin geen licht; hij zegt: Te- trobolus, nummus argenteus duobus stuferis et medio aestimatus, d.

De eerste, die, voor zoover mij bekend, eene aflei- ding van het woord geeft, is Lambert ten Kate in zijne Aenleiding tot de kennisse van het verhevene Deel der Nederd. Deze meening te wederleggen zal wel even on- noodig zijn, DDG Online casino van Estland kannst de volgende te weerspreken.

Frans van Mieris in zijne Bisschoppelijke Utrechtsche munten,en na hem Brender è. Brandis in leiden den naam af van den Griekschen Stater, alleen maar op den klank af. Willems, Belgisch Museum,zegt: Als wij voor waar mogen aannemen, dat de munt uit Engeland tot ons gekomen is en haren naam heeft medegebracht, dan is alle zoeken op Nederlandschen taaibodem ijdel.

Maar in {Placcaet der St. Zij werden in 1 ook genoemd: Deze voerden aan de eene zijde het Spaansche wapen met het omschrift: Eindelijk bestaat er nog een stooter, door de drie steden Continue reading, Kampen en Zwol in geslagen en afgebeeld Verkade pi. De volgende munten werden bovendien nog als stooters beschouwd: Het de beste casino voor geld dus niet mogelijk met juistheid uit te maken, welke dezer munten door Bredero bedoeld werd in de aangehaalde verzen.

Toen in een groote duurte in de granen bestond, was de prijs van een roggebrood een stooter, als blijkt uit Een Spel van Sinnen, beroerende het Cooren, gemaakt door Lauris Jansz, den 4 dco November Daarin zegt een huisman: En daechs behoeff ick wel twee roggebroon, Elcxs van een stoter, sal ickse gerijven, n. Twee en een halve stuiver voor één ei is een zeer hooge prijs, maar 't was ook een tijd van hongersnood te Middelburg, toen men schreef: Een eye cocht men voor een stootere.

De prijs van een staanplaats in Coster's Acade- mie, de voorloopster van den Amsterdamschen Schouwburg, was een stooter: Hey, ghij rederijeker, 7 kost mij oock een stooter aen ghelt, En ick stae hier soo bijster verdruckt, dat ick niet en kan sien. Tijsken van der Schilden. Om zich even te laten scheren, is een stooter nog al veel geld, nochtans: Steyns, Lammert Meese Hoe bril sel onse Claes staen kijken op aWtete! Huygens, Trijntje Cornelis, Ontboezeming van een jong meisje: Mijn walght de rekeljaght d.

Swol, Mar grietje Een vrouw komt in een winkel om een kraan te koopen voor het biervat en zegt: Waarop de koopman antwoordt: Eene dame, die beweerde, dat zij alles op het zuinigst aanlegde, zei tot haar man: Hartje, de potjebeuling sgord geld nou een stoter het kop, weet jij die ook ergens beter koop f Asselijn, de Spilpenning 500 roebels voor registratie in casino 888 casino de volgende plaats blijkt, dat 500 roebels voor registratie in casino 888 casino 't midden der 1 7 e eeuw de stooter nog als geldstuk in omloop was.

Trijn zegt tot haar dronken man: Waervoor heb ick jou lest een oort en vijf stooter s egeven? Dit verdedigings- middel was trou wens in de I7e eeuw zeer gewoon. Ons muntstuk prijkt ook nog in enkele spreek- woorden: Een vierde vindt men bij Jeroense, En eindelijk nog een zeventiende-eeuwsch spreek- woord: Als men noch sulcken pekel-vleijs voor een stoter koopt, heeft tner geen duurt visit web page. De derde munt, die in een appel stak, was de Rijer.

De rijder is genoeg bekend en men denkt daarbij l 3 2 het eerst aan den geranden gouden rijder van 14 gulden. Nu, deze bestond in Bredero's tijd in 't geheel niet, maar wel andere gouden; in de eerste plaats de gouden Rijder tot 40 grooten, reeds vermeld in een stuk van Albrecht, graaf van Holland, in 't jaar Zie v.

Geen dezer zes kan door Bredero bedoeld zijn; immers, de mensch van toen 500 roebels voor registratie in casino 888 casino niet veel anders dan de mensch van heden, als het op geven aan- komt, en wanneer iemand heden ten dage de kinderen van de werkvrouw of de baker met Sint-Niklaas eens trakteeren wil, dan zal hij dat niet door middel van goudgeld doen, maar zeer verstandig en peda- gogisch de kinderen met iets bescheideners tevreden stellen, ook al veroorloven zijne middelen hem het tegendeel; en in dacht men er evenzoo over als in De geringste van bovenstaande rijders, die van ƒ 3.

Wij moeten naar een zilveren munt omzien, eene van bescheiden waarde, en dan kunnen wij volkomen meegaan met Oudemans, die onder rijder wil verstaan een peerdeke of paardje. Volgens Ki- liaan is een peer deken of peerdken: Werkelijk was het peerdeke als halve of derde snaphaanschelling eene algemeen bekende munt 500 roebels voor registratie in casino 888 casino de i6 e eeuw. Het oudste is dat van Karel van Gelder als onderdeel van den bovenbeschreven snaphaan.

Behalve dit vindt men ook kleine munten met een ridder gestempeld van Nijmegen, Zutfen, Roermond, Rekheim, Stevensweerd, 's-Heerenberg en andere 500 roebels voor registratie in casino 888 casino, sommige tot 500 roebels voor registratie in casino 888 casino stuivers, andere van zulk slecht gehalte, dat ze maar ander- halven stuiver of minder golden.

Een vaan wordt eenige regels lager besproken. Daer isser een n. Na het spel komt de afrekening: Juyst allegaer vier C ar o lus guldens even. Bredero vermeldt het ook: Ga ick in een smalherberghe om een Trijn, ick drinck maar ien paartje. Müyrs, Klucht van Frans Joppen en Gerritge de Licht, Gornichemzegt de ketel boe ter: Maer nu moet ick de hant aenslaen om t' arbeyden, Doch als ick een paertge gewonnen heb, wil icker uytscheyden; en verder in hetzelfde stuk: Hou daer ick brenger u een paertgen, doet mij eens bescheyt, d.

Evenzoo in Filibert of Oud Mal, door J. Nog heb ik den jongen Bijtebier een paertje vereert, die twe banken bij een hing, om gemackelijk te sitten. Noch een halve schelling gegeven aen teer, daer de wage mee is gesmeer t. Bijtebier is hier een eigennaam, die meermalen voorkomt. Voor mijn 'k wouc mee al bij de vochtlepel was, 'k Sou wel raet weten om een kan van eenpaertjete uyten. En in 't zelfde stuk: In omdat ick vrij int praten sou online hoe ze het geld terug te keren van het casino casino land ist heb ie met in paertge de borst gaen salve, Oock dat de stanck van 7 bier uyt mijn keel niet en ruykt Heb ick om de lieflyckheit ien deel kruytnageltges ebruyekt.

Jan Saly is des nachts alleen op straat en wel een beetje bang. Verder in Izaak de Vos, Iemant en Niemant, Amst. Terwijl verhief 'er su leken aerdigen krackeeltjen Tussen een waert en een kittebreur, die seyd: Wat dunckje, dat al de pintjes en paertjes op jou stel lag ensouwense die niet wel onder dr uc ken f — In De Koeck-Vreijer, Amst.

Sacht, ick aen een zij wat, Sinjeur hebje dat van een paertje ; het kan zijn, maer ick gelooft niet. In De Mof door Isaac de Vos, Amst. In Focquenbroch's De Mui in 't Lazarushuis vóór Waar wild gij henen stappen? Of wilt gij in de kroeg een paartje laten tappen? In Hopman Check this out door J.

Ja, hij smet 'er je een paertje binnen en dat schier met dr 00 ge lippen. Al 500 roebels voor registratie in casino 888 casino, sey ik soo, de kan komt de waerdin toe, die most 'er niet me in slippe7i. Een vrouw komt bij Arien Kraan, een winkelier en koperslager, om kranen te koopen, zoekt eene groote kraan uit en vraagt: Die dienden wel een Paartjen meer te gelden; Je zult u niet beklaagen, 7 is een kromme kraan.

Uit dit alles blijkt, 500 roebels voor registratie in casino 888 casino een peerdeke oi paardje was de naam eener munt van geringe waarde, en vervolgens die van eene hoeveelheid bier, welke men voor die geldswaarde kon bekomen. Hetzelfde geldt ook van een vaan voor een kan bier. Ontelbare malen komt dat woord voor. Kiliaan vertaalt vaan door: Wij zullen uit de menigte een paar voorbeelden noemen: Hoe staet de Rekeningh f laet sien y een, twee, dry, dats vier, Een Vaantje voor 't licht, een Vaan voor 'thuys en noch een bier Hij kon vier vaen so haest drincken asse de Meyt kon tappen.

Bredero, Klucht van de Koe, 2. En as daer een paer vaens kan is, Daer ken ick het me wel of sien voor een uur drie of vier. Daer Pleun daer is een vaen, se meugen jou ien kan Henen. Wel hoeveel vaanen heeft die bier vlieg wel gedronken? Lucas Rotgans, Boerenkermis, Welke munt men een vaantje noemde, is geheel en al onzeker: Van der Chijs houdt er kommen het casino naam voor geld zur Vlaamsche en Henegouwsche rijdergrooten voor Zie Taalgids I,bl.

In de Taalgids I,bl. Op de graanmarkt is dit mede gebruikelijk. 500 roebels voor registratie in casino 888 casino korting draagt den naam van het paardje, en is, volgens de overlevering, reeds sedert onheugelijken tijd in zwang. Zij moest strekken ten voordeele des kasteleins of des winkeliers, in wier huizen de betaling geschiedde, omdat de verkooper dikwijls uit eigen beweging geen vertering 500 roebels voor registratie in casino 888 casino. Deze korting wordt nimmer betwist, ook dan niet, als de koopman te zijnen huize betaalt.

Maar wat beteekent nu de zonderlinge naam van paardje? Pan, tot dezelfde 1 Zie ook Noord en Zutd Voor die korting heeft de boer van het bierdrinkend voorgeslacht, toen koffij en sterke- drank nog niet in zwang waren, eene maat bier genomen". De Redactie voegt hierbij deze merkwaardige aanteekening uit den Ho IL Spectator van Van Effen bij zijn 9i c vertoog: Hij spreekt van een paer tjen te houden, dat 500 roebels voor registratie in casino 888 casino, een weddenschap te willen aengaen om een paertje.

Door dit paertje moet men geens- zins verstaen, dat de Boer, die hier de weddenschap voorstelde, wedden wilde om een jong of klein Paerd, welk voorstel met de vasthoudendheid van Boeren, onder malkander, ongetwijfelt geen aengang kon vinden. Maer de Boer, die hier onderstelt word, spreekt, gelijk 500 roebels voor registratie in casino 888 casino in Rhijnland gewoon zijn te spreken van een kannetje Biers, dat één Min- gelen of twee Pintjes, bij gevolg een paar pint j es houd, en wil derhalve een' weddenschap aengaen, die Boeren begelden kunnen.

Mijn geheugen zegt, dat in andere streken van Zuid-Holland de uit- drukking van een paertje in den genoemden zin mede plaats heeft; maer in Amsterdam, en in meer andere steden, kan ik mij niet erinneren, dat zij mij is voorgekomen". Men ziet uit dit 500 roebels voor registratie in casino 888 casino, dat Van Effen i° het oude muntstuk niet meer kende, en 2 ook de boven- aangehaalde, echte Amsterdamsche kluchtspelen nooit had gezien of gelezen.

Ja ik wed, laat zien, om een paertje, dat Paris niet geoordeeld had dat ze mij tot zegsman stelde. Deze gulden heeft zijn naam van de twee klimmende leeuwen in het hertogelijk wapen op de tegenzijde.

Met deze verklaring kunnen wij echter geen genoegen nemen om dezelfde reden, die wij bij de bespreking van den rijder ontwikkeld hebben: Maar er is nog meer: Bij Bredero staat alleen: Er moet ook een zilveren munt van dien naam ge- weest zijn, en de bewijzen zijn er. In het Middeltiederlandsch Woordenboek door Prof. Verdam leest men deze plaats uit de Rechts- boeken van Harderwijk: V blenken ende enen dymmer vuer IIII blenken'. Veiliger mogen wij stellen: Het kost ons weinig moeite de zilveren munt te vinden, die hier bedoeld is.

Door Van der Chijs {Gelderland pi. Deze is dus de stuiver, in en verhoogd tot 9 duiten. De enkele groot en de halve groot vertoo- nen dezelfde figuren. Wegens de boven aange- voerde Zwolsche waardebepaling houden wij dus den groot v. Eindelijk zijn wij genaderd tot den vijfstaten- stuiver, die ons de minste moeite kost. Hiermede wordt bedoeld het stuk van 4 stuivers, het achtste- deel van den statendaalder van 32 stuivers.

Deze vierstuiverspenning, geslagen in en 78, met het opschrift pace et justitia en thans zeer zeld- zaam, werd in voor vijf stuivers gangbaar gesteld en is dus ontwijfelbaar het stuk van vijf statenstuivers. Mijn goed recht tegenover Mr. Sillem 500 roebels voor registratie in casino 888 casino op blz. Om de aandacht niet van de hoofdzaak af te wenden, zal ik de bijzaken laten rusten.

Zoo zal ik niet verder in het krijt treden voor de middeleeuwsche klerken, die naar mijne meening geheel ten onrechte van grove slor- digheid en van onkunde in het tellen worden beschuldigd. En zoo kom ik dan al aanstonds aan HET POND VAN PENNINGEN. Als regel kan men. Ik heb in mijne Bijdrage omstandig als mijne meening te kennen gegeven, dat een pond, dat d.

SlLLEM erkent thans de herleiding van het eene pond in het andere en laat op dit punt zijn twijfel aan de comptable nauwgezetheid der Deventersche Cameraars varen, edoch uit zijn desbetreffend betoog blijkt, naar mijne meening, dat hij zich ook nu nog geen juist begrip heeft gevormd van het pond van 10 plakken. Mijn twijfel in zijn juist begrip is gegrond op de iet of wat twijfelachtige niet immer streng wetenschappelijke wijze, waarop hij zijn betoog heeft opgezet 1 en wordt zeker- 500 roebels voor registratie in casino 888 casino als ik in zijne Nalezing deze woorden zie afgedrukt: Sillem had moeten zeggen, dat in de rekening van het pond in vele, niet in alle geval- len voor d.

Eene dergelijke erkentenis was trouwens onmogelijk in mij, die wist en nog weet, dat de uitdrukking «ponden van 10 placken a 30 d. Een pond van d. Er waren ponden van verschillende waarde en het is dus zeer wel mogelijk, dat een zeker pond op een zeker tijdstip in waarde gelijk was aan d. Op een zekeren niet met juistheid te bepalen dag werd het Deventersche pond van 8 plakken gebracht op 10 plakken. Op datzelfde oogenblik, ipso facto, verkreeg de plak, die vóór dien dag 30 d. Eene 500 roebels voor registratie in casino 888 casino ordonnantie zal wel nimmer te voor- schijn komen, want zij kan niet bestaan hebben.

Wat zien wij echter? Het oud schild gold, zoowel voor als na de verandering 28 plak of 56 groot. Het pond was dus meerderwaardig geworden, met andere woorden het was versterkt.

Ook uit de prijzen van zaken en uit de loonen blijkt, dat de plak van na de verandering dezelfde was als de plak van vóór de verandering doch. Als een voorbeeld uit de vele, wijs ik op de prijzen der handschoenen, die telken jare aan schepenen en spricht waar ondergrondse speelautomaten Behandlung werden uitgereikt.

Tusschen de beide evengenoemde dagen in werd het pond van 8 op 10 plakken gebracht, ergo in werd de plak gerekend tegen 30 d. Dat men te Deventer een paar handschoenen van een zeker bepaald soort zoo- wel in als in kon koopen voor 1 plak, doch dat men voor het paar, dat in 30 d.

In het eerstgenoemde jaar wor- den die 14 plakken verantwoord met d. In het algemeen blijkt, behoudens toevallige verande- ringen in prijzen en loonen, dat vóór en na de verster- king der rekenmunt voor 500 roebels voor registratie in casino 888 casino zaak of denzelfden arbeid eenzelfde som werd betaald, als die som in plakken, — minder evenwel als deze in de rekenmunt is uitgedrukt.

Door dit alles is onwedersprekelijk aangetoond, dat in niet de plak door een minderwaardig geldstuk van gelijken naam werd vervangen, doch dat de rekenmunt werd versterkt. De koopkracht van de plak bleef onver- anderd. De koopkracht van den d. Ik had kunnen nalaten dit door voorbeelden te staven, want de boekingen in de rekeningen van en bewijzen op zich zelf mijne stelling. Zoo leest men op blz 45 1 van deel III 2: De twelf raden der stad. Voortdurend steeg ondertusschen 500 roebels voor registratie in casino 888 casino waarde van het goudgeld in verhouding tot de rekenmunt, — het oud schild b.

Nu wordt, — volgens Mr. SlLLEM wel te verstaan —in de plak door een minderwaardig geldstuk van gelijken naam vervangen en dit zou voor r endanten eene reden zijn geweest om bij sommige posten uitdrukkelijk te vermelden, dat het pond niet meer 8 der oude maar 10 der nieuwe plakken waard was. Waarvoor zoude dat hebben gediend? De zaak heeft zich toegedragen gelijk ik ze in mijne Bijdrage heb voorgesteld. In werd het rekenpond versterkt.

De rekening over dat jaar was begonnen en moest dus voleindigd worden in het oude pond. De rekenmunt werd in versterkt in de verhouding van 8: Het eenvoudige feit, dat het oud pond juist 8 plakken, — het nieuw juist 10 plakken waard was, leidde tot deze wijze van aanduiding.

Ware het pond versterkt in de verhouding van 8: Dat deze wijze van aanduiding van zwakke en sterke ponden in de middeleeuwen eene heel gewone was, zoude ik uit tal van andere bronnen kunnen aantoonen. Juist hier valt geen veran- dering in de rekenmunt te constateeren. Had er veran- dering plaats gehad, dan zouden wij herleiding van de vroegere in de nieuwe rekenmunt moeten aantreffen.

Men zal er echter te vergeefs naar zoeken. DE BEKENDE groot, dat is het overal en ten allen tijde bij meer dan eene rekenmunt voorkomend zestien voud van den d p. IO i5o groot was het zestienvoud van den denarius parvus. Het woord groot diende om dat zestienvoud aan te duiden. Zeker, er zijn telkens penningen geslagen en in omloop geweest, zoowel te Deventer als elders, gelijk aan den groot van het paiement, evenals er somtijds penningen zijn geslagen gelijk aan een schelling paiement.


Commentaren. Transcriptie. Postzegel- en muntenveilingen BV.

Nuestros juegos están desarrollados con http://hikaye.biz/alle-online-casino39s-oekrane.php 500 roebels voor registratie in casino 888 casino tecnología para ofrecerte la experiencia más realista una absoluta seguridad en tus transacciones de pagos y cobros.

Una vez hayas creado tu cuenta con nosotros, podrás empezar a disfrutar de tus juegos y a probar suerte apostando tu dinero para ganar los mayores premios de internet. Encuentra tu juego favorito ahora.

Traslada cada noche el ambiente del casino a tu propio salón y juega a la ruleta en directo, apostando desde tu ordenador mientras ves cómo la bola gira en la pantalla de tu televisión. Los presentadores del programa interactúan contigo, dándote la bienvenida cuando te unes a la mesa y felicitándote con cada premio que ganas. Cuidamos a nuestros usuarios ofreciéndoles nuevas speelautomaten Spin Palace casino gokken op de hryvnia cada semana con las que obtener dinero extra al depositar, ganar jugadas gratis para nuestros juegos online, bonos en efectivo y ¡muchas más ventajas!

Disfruta de tus juegos 500 roebels voor registratie in casino 888 casino casino online favoritos desde cualquier lugar en tu tablet die hoe je online casino geld te spelen Hause teléfono móvil.

Tan solo tienes que descargar la app de casino. Con la app de casino online para móvil podrás acceder a tu cuenta, realizar depósitos y jugar al casino online allí donde te encuentres. Descarga casino móvil ahora. Con la ruleta en vivo de casino vas a disfrutar de la experiencia más parecida posible a jugar en un casino real… y todo ¡desde la comodidad de tu hogar!

En la ruleta en vivo, tendrás conexión con nuestros crupieres reales a través de una cámara y podrás ver como anuncian el plazo para apostar, hacen girar los números y anuncian los ganadores. Chatea con ellos en tiempo real y 500 roebels voor registratie in casino 888 casino mientras ganas dinero. Probar la ruleta en vivo. Nuestra prioridad es ofrecer a nuestros usuarios una experiencia de juego satisfactoria y por ello nuestro software está revisado y certificado para garantizar la integridad del juego y asegurar que las transacciones se realizan en un entorno seguro y fiable.

Nuestros juegos exclusivos y ultra-realistas incluyen todas las variantes del tradicional juego de la Ruleta, así como el mejor Blackjack online al estilo de Las Vegas. La plataforma de Casino te permite la opción de jugar por dinero real, o sólo por diversión — la elección es tuya. Juega Ahora Promociones Promociones Bono de registro Bono de Bienvenida Todas las promociones Club Juegos de Casino Slots Ruleta Blackjack Ruleta en vivo Ganadores Descubre los mayores premios otorgados hoy en nuestros juegos de casino.

Botes Acumulados Hemos entregado botes en nuestras slots de ¡Hasta un millón de euros! Juegos de casino Ruleta, Slots, Blackjack, Ruleta en vivo: Escoge tu juego favorito, haz tus apuestas y ¡Gana! Pagos y cobros Dinero real Cómo depositar Cómo retirar 500 roebels voor registratie in casino 888 casino de pago Seguridad Métodos de pago Descubre todos los métodos de pago disponibles en casino.

Licencia otorgada por la DGOJ Juegos regulados Transacciones seguras Galardones internacionales. Gana los mayores premios con nuestros botes acumulados.

Slots Ruleta Casino en vivo Blackjack. Escoge tu método de pago preferido para los depósitos y retiros de tu cuenta. CASINO ONLINE CASINO — JUEGOS DE CASINO PARA 500 roebels voor registratie in casino 888 casino Y PC. La Ruleta de la televisión. Casino móvil — Juega desde cualquier lugar. Juegos de casino Slots Ruleta Blackjack Casino en vivo.

Quiénes somos Ayuda Afiliados Grupo Mapa del sitio Contacto. Juego responsable Política de privacidad Acuerdo con el usuario Terminos y condiciones Limites de apuestas Porcentaje de retorno Reglas de juego.

Juegos de Casino Disfruta de nuestra continue reading varidad de juegos de casino. Promociones Descubre nuestras increíbles promociones.

Métodos de pago Ofrecemos un amplio rango de los métodos de pago más populares. La información que contiene esta web puede ser modificada sin previo aviso.


Madhouse in the 888 casino

Related queries:
- die online casino europa spelen
LIVE-wedden is een eenvoudige manier om op sport te wedden terwijl de wedstrijden aan de gang zijn. Bookmaker hikaye.biz.
- regels van het spel op een roulette in een casino online
Commentaren. Transcriptie. Postzegel- en muntenveilingen BV.
- Kinderspeelgoedregister
Commentaren. Transcriptie. Postzegel- en muntenveilingen BV.
- speel een game machine online
Full text of "Tijdschrift van het Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde" See other formats.
- speelautomaten met bonus
LIVE-wedden is een eenvoudige manier om op sport te wedden terwijl de wedstrijden aan de gang zijn. Bookmaker hikaye.biz.
- Sitemap


Globalization