Blogul striblea.ro s-a născut pentru a da voce pasiunilor mele, de la cărți la fotbal, gândurile mele care nu au loc la tv și, deseori, poveștile...
Niet gevonden | Riec Gokken speelautomaten zonder bijlagen /etc/frog/hikaye.bizaxes is in frogdata This file is owned by root:root, with mode 0o.


Geile Tijden, Februari

Start van deze pagina Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud. Dit rapport voor de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden vormt het eerste deel in de reeks van rapporten die voor deze Enquêtecommissie zijn vervaardigd over de aard, ernst en omvang van de georganiseerde criminaliteit in Nederland. Het heeft betrekking op de rol die autochtone groepen gokken speelautomaten zonder bijlagen in dit soort van criminaliteit.

Het rapport dat door Frank Bovenkerk en ondergetekende werd geschreven over de rol van buitenlandse en allochtone groepen vormt als het ware het complement van dit rapport. De lezer van het onderhavige rapport doet er dus goed aan gokken speelautomaten zonder bijlagen andere rapport — en natuurlijk ook het eindrapport — te betrekken in zijn beschouwingen over het inschrijven bij groevencasino grond voor echt geld dat aan al deze rapporten ten grondslag ligt.

Ook voor de vervaardiging van dit rapport werd niet tevergeefs een beroep gedaan op een heel aantal mensen. Bij de Divisie Centrale Recherche Informatie CRI: Verder bedank ik ook A.

Brombeeck regiopolitie Brabant-Zuid-OostC. Gokken speelautomaten zonder bijlagen de Adelhart Toorop en Marjolein Ribberink, CRI, leverden ook deze keer de onontbeerlijke administratieve ondersteuning. De Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden moet onder meer antwoord geven op de vraag: Het zal duidelijk zijn dat deze eenvoudige vraag — wil men recht doen aan this web page werkelijkheid die erin besloten ligt — slechts op een complexe manier kan worden beantwoord.

Een van de manieren waarop in dit onderzoeksproject naar een antwoord is gezocht, is door na te gaan welke groepen zich op welke manieren met welke vormen van georganiseerde criminaliteit bezighouden.

Een deel van de resulaten van dit onderzoek is neergelegd in het rapport over de rol van buitenlandse en allochtone groepen gokken speelautomaten zonder bijlagen de georganiseerde criminaliteit in Nederland.

Het andere deel is vervat in dit rapport over de rol van autochtone groepen. In het eerstgenoemde rapport wordt reeds in de inleiding geschetst hoe gokken speelautomaten zonder bijlagen het algemeen wordt gedacht over de rol van buitenlandse en allochtone groepen in de georganiseerde criminaliteit in Nederland, en wordt vervolgens per hoofdstuk per groep dit beeld verfijnd.

Het ligt voor de hand om in dit rapport een wat andere werkwijze te volgen. Eerst wordt, in hoofdstuk 2, het bestaande beeld van de geschiedenis van de georganiseerde criminaliteit in Nederland behandeld. In de daaropvolgende hoofdstukken worden dan de resultaten van het eigen onderzoek naar de tegenwoordige toestand van de georganiseerde criminaliteit weergegeven.

Het onderzoek dat werd verricht. Welk onderzoek werd verricht? Evenals de andere deelonderzoeken is ook dit onderzoek in hoge mate gestuurd door de definitie van georganiseerde criminaliteit die voor heel het onderzoeksproject tot uitgangspunt is gekozen.

Er is sprake van georganiseerde criminaliteit wanneer groepen van personen uit winstbejag gokken speelautomaten zonder bijlagen een systematische manier misdaden plegen die ernstige gevolgen voor de samenleving hebben en zij hun illegale optreden op allerhande manieren, maar in het bijzonder door dreiging gokken speelautomaten zonder bijlagen geweld of corruptie trachten af te schermen tegen gericht optreden van de overheid hiertegen.

Gewoonlijk wordt deze criminaliteit overwegend geassocieerd met de levering van illegale goederen en diensten op bijbehorende «zwarte» markten prostitutie, gokken, drugs. Zeker zo belangrijk zijn echter de vormen van georganiseerde criminaliteit waarbij illegale activiteiten worden ontplooid om geld te verdienen in legale bedrijfstakken en nijverheden.

En tenslotte mag men niet uit het oog verliezen dat groepen van personen die zich schuldig maken aan gokken speelautomaten zonder bijlagen vormen van georganiseerde criminaliteit, ook betrokken kunnen zijn bij het plegen van heel andere delicten, zoals Europese-Unie-fraude en kidnapping. Om een beeld te kunnen geven van de autochtone groepen die zich aan deze criminaliteit schuldig maken, zijn gokken speelautomaten zonder bijlagen afgezien van de literatuurstudie — de volgende onderzoeksactiviteiten ontplooid.

Ten eerste is aan de hand van gegevensbestanden die behoren bij de vier inventarisaties die de Afdeling Wetenschappelijke Recherche Advisering van de divisie Centrale Recherche Informatie CRI sedert, en heeft gemaakt van criminele groepen — actief in de sfeer van de georganiseerde criminaliteit - nagegaan welke kernleden van groepen in drie of vier van deze inventarisaties voorkomen.

De gedachte was dat op deze manier een lijst zou worden verkregen van de personen die moeten worden gerekend tot de «harde kern» van de georganiseerde criminaliteit in Nederland. Vervolgens zou den dan bij elk van deze personen de groep en worden geïdentificeerd waartoe zij volgens de gemaakte inventarisaties moeten worden gerekend.

Er werd niet andersom gewerkt — eerst groepen selecteren en daarbinnen vervolgens vaste kernleden - omdat personen in meerdere groepen voorkomen, groepen als zodanig van het tableau verdwijnen, groepen van samenstelling wisselen, enzovoort. Natuurlijk zitten aan een procedure als deze gokken speelautomaten zonder bijlagen — problemen van heel verschillende aard overigens.

Eén van de technische problemen is dat wanneer er in een bepaald inventarisatiejaar gokken speelautomaten zonder bijlagen een bepaalde groep een zogenoemd embargo-onderzoek loopt, er veelal geen namen van de desbetreffende groepsleden worden opgegeven. Een andere, meer theoretische, kwestie betreft de betekenis van het feit dat iemand in meer dan drie inventarisaties wordt genoemd.

Dit zegt zeker iets over de betrokkene, namelijk dat hij over gokken speelautomaten zonder bijlagen reeks van jaren wordt verdacht van betrokkenheid bij bepaalde criminele praktijken. Maar tot op zekere hoogte zegt het ook iets over het optreden van de overheid tegen hem: En met enig gevoel voor zwarte humor kan ook worden gesteld gokken speelautomaten zonder bijlagen iemands voortdurende aanwezigheid in de inventarisaties een gevolg is van het feit dat hij tussentijds niet werd geliquideerd door voormalige medestanders danwel tegenstanders.

Ondanks deze bezwaren is de betrokken lijst vervaardigd. Hierop prijkten de namen van kernleden, allemaal mannen. Van 93 kernleden is Nederland het land van geboorte; de anderen zijn van heel verschillende origine: Turkse, Marokkaanse en andere achtergrond. Vervolgens zijn voor deze 93 personen de groepen gereconstrueerd waartoe zij volgens opgave van de politie behoren.

Per persoon zijn de namen van andere groepsleden verzameld. Maar namen van mensen en namen van groepen zeggen nog niet zoveel.

Om zicht te krijgen op hun criminele activiteiten is er veel informatie nodig. Zeker wanneer dit «uitzicht» moet worden geconstrueerd aan de hand van het analyseschema dat in dit onderzoeksproject wordt gehanteerd. Dan moet er namelijk informatie worden verzameld over onder andere de samenstelling en organisatie van de groepen in kwestie, de criminaliteit waaraan zij zich concreet schuldig maken en de werkwijzen die zij hierbij hanteren, de besteding van de inkomsten die hun illegale activiteiten genereren, en hun houding ten aanzien van de overheid.

Maar dit bleek al direct niet het geval te zijn. De informatie die over de eerste 93 personen bij de CRI voorhanden is, is buitengewoon wisselvallig — zowel naar omvang als gokken speelautomaten zonder bijlagen kwaliteit. Het zou te ver gaan om te beweren dat zij niets voorstelt — want dat is in een beperkt aantal ook belangrijke gevallen niet zo - maar in de meeste gevallen is zij, voor welk doel dan ook, alleen bruikbaar als zij kan worden ingebed in de gegevens die lokaal op grond van gokken speelautomaten zonder bijlagen nodige onderzoek voorhanden zijn.

Over de oorzaken van deze situatie zou een heel vertoog te schrijven zijn. Laat hier slechts gezegd zijn dat zij gaan van de positie die de CRI in het Nederlandes politiebestel bekleedt tot problemen met de technische aansluiting van bepaalde korpsen op de landelijke informatiesystemen. Deze problemen hebben ons doen afzien van het aanvankelijke voornemen om ook over de andere leden van de betrokken groepen gokken speelautomaten zonder bijlagen elkaar nog eens zo'n personen, omdat van elke groep 6 kernleden worden geregistreerd bij de CRI de beschikbare informatie te verzamelen.

Om de proef op de som te nemen is nagegaan welke van de 93 personen behoren tot criminele groepen die in 3 of 4 inventarisaties als hoog-georganiseerd zijn bestempeld; een adequaat beeld van juist deze groepen is in het kader van click at this page onderzoeksproject immers van het grootste belang.

Zulke groepen zijn — in het algemeen — groepen die voldoen aan 6, 7 of 8 van de 8 criteria die door de CRI worden gehanteerd om te kunnen spreken van georganiseerde criminaliteit. See more criteria zijn de volgende: Het aantal personen dat behoort tot groepen die volgens het grootste deel van deze criteria in 3 gokken speelautomaten zonder bijlagen meer inventarisaties als hoog-georganiseerd uit de bus komen, bleek 7 van de 93 te zijn.

Om overbodig werk te voorkomen, is allereerst voor de alfabetisch gesproken eerste van deze personen de informatie bij elkaar gebracht betreffende de andere personen die deel uitmaken van zijn groep en. Toen bleek dat de omvang en kwaliteit van deze informatie al even wisselvallig waren als die van de informatie over de eerdergenoemde 93 personen, is er vanaf gezien om ook nog de informatie bij elkaar te zoeken over de leden van de groep en waartoe de andere 6 personen worden gerekend.

Gokken speelautomaten zonder bijlagen is hierna wel gebruik gemaakt van de informatie welke over die ene persoon en de groepen waartoe hij wordt gerekend, is verzameld. En wel om, gokken speelautomaten zonder bijlagen wijze van voorbeeld, een van de bovenlokale netwerken te schetsen die zich in Nederland tussen de top en de basis van de georganiseerde criminaliteit bewegen. Speel online Shambala tweede zijn ook voor dit onderzoek vele van de rapportages in totaal — geraadpleegd die op source van de onderzoeksgroep door de regionale politiekorpsen naar de CRI zijn gestuurd.

Het betreft hier rapportages die sedert gokken speelautomaten zonder bijlagen vervaardigd over de samenstelling en activiteiten van criminele groepen die door de desbetreffende korpsen worden gerekend gokken speelautomaten zonder bijlagen de groepen die, in termen van georganiseerde criminaliteit of groepscriminaliteit, enige betekenis hebben.

Als bron van onderzoek bleek deze collectie rapportages evenwel ook niet probleemloos te zijn. Een van de problemen is dat de korpsen heel verschillend op het verzoek hebben gereageerd: Al deze rapportages tezamen geven geen compleet beeld van de autochtone criminele groepen die in Nederland actief zijn.

En het tweede probleem, is dat de kwaliteit van de betrokken rapportages — hun informatiegehalte — zéér uiteenloopt. Dit heeft alles te maken met gokken speelautomaten zonder bijlagen aard van de rapportages die zijn toegezonden. Die varieert van niet veel meer dan simpele analyse-schema's tot en met hele onderzoeksdossiers, met alles wat daartussen zit: Niettemin is een deel van deze rapportages — de gokken speelautomaten zonder bijlagen informatieve natuurlijk — toch gebruikt om dit rapport te vervaardigen.

Enerzijds zijn diverse rapportages aangewend voor de compositie van het landelijke beeld van de top van de georganiseerde criminaliteit in Nederland. Anderzijds zijn de rapportages die werden toegestuurd door de regionale politiekorpsen West- en Midden-Brabant, Rotterdam en Groningen gokken speelautomaten zonder bijlagen voor een beschrijving van de basis van de autochtone georganiseerde criminaliteit in de betrokken politieregio's.

De redenen afbeelding een casino in deze rapportages nader zijn bekeken, worden in de inleiding van hoofdstuk 5 toegelicht. Gelet op het vorenstaande is het — in de derde plaats — niet verwonderlijk dat in een aantal belangrijke gevallen nader onderzoek is verricht bij die politiekorpsen waar het meeste bekend is over de criminele groepen in kwestie.

Dit onderzoek hield in het algemeen twee dingen in: Deze werkwijze is met name gebezigd bij de beschrijving van de zeven groepen die — hierna — moet dienen om een kwalitatief beeld te geven van «de top» van de georganiseerde criminaliteit in Nederland. Om elk misverstand meteen uit te sluiten: Het gaat in dit verband echter om zeven groepen waartegen in de voorbije jaren en, ten dele, ook nog op dit gokken speelautomaten zonder bijlagen omvangrijke, langdurige opsporingsonderzoeken hebben ge- lopen.

De keuze van deze groepen is niet alleen gemaakt op grond van het feit dat er, dankzij die lopende onderzoeken, naar verhouding veel informatie over beschikbaar is, maar ook op grond van het feit dat zij in elk geval door politie en justitie worden gerekend tot de top van de georganiseerde criminaliteit. Graag zouden wij meer top-groepen hebben bestudeerd, maar bij de huidige stand van de informatievoorziening op nationaal niveau is onmogelijk te bepalen hoeveel en welke groepen tot de top kunnen worden gerekend.

Gokken speelautomaten zonder bijlagen verdere opbouw van deze studie. Om een beeld te geven van de rol die autochtone criminele groepen spelen in de georganiseerde criminaliteit in Nederland, is deze studie als volgt opgebouwd.

In hoofdstuk 2 wordt, zoals al eerder werd aangegeven, ingegaan op de geschiedenis van de georganiseerde criminaliteit in Nederland. De reden hiervan is niet ver te zoeken. Niet alleen de georganiseerde criminaliteit van buitenlandse groepen en binnen etnische gemeenschappen heeft een geschiedenis, maar ook de georganiseerde criminaliteit die door autochtone groepen wordt bedreven.

En het is belangrijk om, voorzover mogelijk, haar gokken speelautomaten zonder bijlagen hier te releveren, met name om de xenofobe gedachte tegen te gaan dat de criminaliteit in gokken speelautomaten zonder bijlagen hier de voorbije decennia door vreemdelingen en buitenlanders is geïmporteerd. Hoofdstuk 3 bevat een analyse van gokken speelautomaten zonder bijlagen top van de georganiseerde criminaliteit in Nederland.

Deze analyse komt neer op een beschrijving — zoveel mogelijk conform het analyse-schema dat algemeen in dit onderzoeksproject wordt gehanteerd — van een klein aantal criminele groepen die gokken speelautomaten zonder bijlagen Nederland tot de meest belangrijke worden gerekend. Dit hoofdstuk biedt dus geen kwantitatief inzicht in de samenstelling van die top, maar een kwalitatief inzicht.

Mede omdat de onderlinge verhoudingen aan de top niet duidelijk zijn, worden, ook bij wijze van overgang naar hoofdstuk 5, in hoofdstuk 4 enkele criminele netwerken beschreven die functioneren op het midden-niveau van de georganiseerde criminaliteit. Ogenschijnlijk gaat het hier slechts om een wanordelijk samenstel van lokale cliques die interregionaal opereren, maar bij nader onderzoek is er op hoger niveau, top-niveau, waarschijnlijk meer verband dan men zo vermoedt.

In dit hoofdstuk wordt ook gokken speelautomaten zonder bijlagen op de rol van de Hells Angels, als landelijke groepering, in de Nederlandse georganiseerde criminaliteit.

Hoofdstuk 5 is gewijd aan de basis van de georganiseerde criminaliteit in Nederland. Deze basis wordt gevormd door de honderden lokaal en regionaal opererende criminele groepen en criminele figuren, die op gokken speelautomaten zonder bijlagen niet kunnen worden gerekend tot wat ook in dit onderzoeksproject «de georganiseerde criminaliteit» wordt genoemd, maar zij bij tijd en wijle allerlei hand- en spandiensten verlenen aan de belangrijke autochtone criminele groepen, gokken speelautomaten zonder bijlagen dat zij ook onophoudelijk zorgen voor hun nieuwe aanwas.

De top van de georganiseerde criminaliteit in gokken speelautomaten zonder bijlagen land kan niet bestaan zonder een basis. Over de geschiedenis van de georganiseerde criminaliteit in Nederland. Nederland kan niet bepaald het land worden genoemd met een grote traditie op het gokken speelautomaten zonder bijlagen van de geschiedschrijving in de sfeer van «misdaad en straf».

Slechts sedert de jaren zeventig bestaat er een kleine kring van historici, antropologen en criminologen die interesse hebben voor de geschiedenis van de criminaliteit en de strafrechtspleging in Nederland. Hun geschriften hebben tot nu toe evenwel hoofdzakelijk betrekking op de manier waarop door overheden op het probleem van de criminaliteit werd gereageerd. Dit probleem zelf werd dan ook veelal slechts in functie van deze invalshoek behandeld Faber, ; Spierenburg, ; Diederiks en Roodenburg, Er is echter een gelukkige uitzondering: Het bendewezen in de achttiende in casino met een roebels online minimumtarief roulette. Een van de eerste belangrijke hedendaagse studies over dit gokken speelautomaten zonder bijlagen was van de hand van H.

Zij liet zien hoe in dit gebied uit de kring van niet-gevestigde burgers: De bendes die al meer dan twee eeuwen lang tot de verbeelding spreken, zijn de roversbendes die in de achttiende eeuw vooral in het huidige Gokken speelautomaten zonder bijlagen huis hielden: Over deze bendes is in de voorbije eeuwen natuurlijk veel geschreven, maar een van de weinige omvattende onderzoeken over hun opkomst, samenstelling en bedrijvigheid, en ondergang, is niet zo lang geleden afgerond door A.

Uit dit onderzoek blijkt, dat de leden van deze bendes ook overwegend uit de streek zelf kwamen. En — parallel aan de leden van de Bossche bendes — hadden zij in het algemeen ook zwervende beroepen marskramers, vilders, verarmde ambachtsliedendie maatschappelijk geen aanzien genoten. De samenhang die de bendes van deze marginalen kenmerkte, berustte vooral op de banden van verwantschap en buurtschap. Daarnaast speelde het besef te behoren tot een soort van geheim subversief genootschap zeker ook wel een rol hierbij.

Net als in het geval van de Bossche bendes school de kracht van de bokkerijders-bendes voor een groot stuk in de zwakte van de overheid. De grote institutionele verdeeldheid van politie en justitie belemmerde de effectieve bestrijding van al deze bendes zeer.

De belangrijkste studies zijn in de voorbije jaren evenwel geschreven door F. Zij heeft voor het eerst inzichtelijk gemaakt wat voor soorten bendes in de zeventiende en achttiende eeuw allemaal rondspookten in dit deel van West-Europa: Naast min of meer autochtone Hollandse, Zeeuwse en Brabantse bendes waren dat allochtone bendes «vreemde soldaten», zigeunerbendes en joodse netwerken.

Deze bendes onderscheidden zich — afgezien van hun geografische herkomst en sociale samenstelling — op een aantal punten zeker van elkaar: Maar zij hadden ook wel een gemeenschappelijke noemer: Aangaande dit punt stemmen de conclusies van alle studies tot nu toe overeen. Wat de andere auteurs door de beperktheid van hun studie-object echter niet hebben kunnen zien, is dat in de loop van de tweede helft van de achttiende eeuw niet gokken speelautomaten zonder bijlagen de zigeunerbendes «verdwenen», dat wil zeggen als gevolg van de ongenadige repressie inderdaad ten dele werden uitgeroeid, en ten dele ook opgingen in andere bendes, maar ook de andere etnische en autochtone christelijke - bendes begonnen samen te werken en zich aaneen te sluiten.

Deze verbinding van de al langer bestaande criminele netwerken uit het Noorden en het Zuiden van het hiervoor omschreven territorium gokken speelautomaten zonder bijlagen zéér bevorderd door de gokken speelautomaten zonder bijlagen toestanden die in dit gebied op het einde van de achttiende eeuw ontstonden, maar zij resulteerde — zoals Egmond schrijft — niet «in een geïntegreerd crimineel circuit, laat staan in een centraal georganiseerde onderwereld op het platteland».

Net zo min als er in die tijd sprake was van één samenhangende onderwereld in en tussen de steden. Ook hier had men veeleer te maken met in elkaar overvloeiende netwerken van dieven en inbrekers. En allicht waren er op tal van plaatsen raakpunten tussen de rurale en stedelijke onderwerelden. Wie enige ordening wil brengen in de relaties die de hiervoorbedoelde bendes met elkaar en met hun omgeving onderhielden, kan dit waarschijnlijk nog het beste doen door ze te situeren op een «mobiliteitsschaal».

Aan het ene uiteinde kunnen dan de « inter- gokken speelautomaten zonder bijlagen etnische bendes worden geplaatst: Aan het andere uiteinde horen dan de «lokale» bendes gokken speelautomaten zonder bijlagen die hun activiteiten beperkten tot hun onmiddellijke woonomgeving of de regio's waarin hun leden rondzwierven. Deze bendes waren voor het volvoeren van hun criminele activiteiten erg afhankelijk van hun plaatselijke contacten.

Maar zij vormden tevens de steunpunten voor de niet-etnische «interregionale» Hollandse en Brabantse bendes die onder meer door hun samenstelling — zij telden veel immigranten in hun rangen gokken speelautomaten zonder bijlagen de band met de plaatselijke gemeenschappen in meer of meerdere mate hadden verloren.

Wat er nu op het einde van de achttiende eeuw gebeurde, was dat door ondernemende aanvoerders vanuit lokale bendes grote roversbendes werden geformeerd. Een van deze bendes was de Grote Nederlandse Bende.

Haar eerste tak kwam http://hikaye.biz/casino-gokken-geld-no-deposit.php in het voormalige Hertogdom Brabant tot stand, in —, en wordt dan ook de Brabantse Bende genoemd minstens 56 man sterk, voor het merendeel joden. Zij maakte haar bloeiperiode door in de jaren —, maar viel in dit laatste jaar als gevolg van de arrestatie van een aantal belangrijke figuren uiteen.

Een groot deel van deze bende vertrok hierop naar Zuid-Limburg, naar Meerssen, en vormde hier, samen met andere rovers, de tweede tak: Een van haar hoofdmannen verplaatste in zijn activiteiten naar Gokken speelautomaten zonder bijlagen, waar de steden Rotterdam en Den Bosch de uitvalsbases vormden voor de strooptochten van de zogenaamde Hollandse Bende in Zuid- en Noord-Holland, West-Brabant en de streek rondom Den Bosch. Wat gokken speelautomaten zonder bijlagen trok een andere hoofdman van de Meerssener Bende met gokken speelautomaten zonder bijlagen vaste companen ook naar Brabant — ook naar Den Bosch.

Deze harde kern vormde gokken speelautomaten zonder bijlagen centrum van wat later de vierde tak van de Grote Nederlandse Bende is genoemd, de Noord-Brabantse Bende — In haar boek over deze Bende dist Egmond vele details over haar samenstelling, organisatie, werkwijze en cultuur op. Met het oog op wat in de latere hoofdstukken volgt, wil ik slechts gokken speelautomaten zonder bijlagen een paar aspecten wijzen.

Ten eerste gokken speelautomaten zonder bijlagen ook de leden van deze Bende — gokken speelautomaten zonder bijlagen meerderheid joden en verder vooral christenen — in het algemeen voortkwamen uit bevolkingslagen en beroepsgroepen aan gokken speelautomaten zonder bijlagen rand van de samenleving; wellicht verklaart dit iets van de hang van hun aanvoerders naar rijkdom, aanzien en prestige.

Ten tweede dat de Bende werd geleid door kerels die niet alleen over enig organisatietalent beschikten, maar ook in hun eigen kring hun gezag wisten te handhaven — ook al door verhalen dat ze eerder al tegenstanders hadden geliquideerd. Ten derde dat haar kracht — en zeker die van de Hollandse Bende — school in het feit dat zij enerzijds allerlei hele gokken speelautomaten zonder bijlagen halve ambachtslieden telde die goed thuis waren gokken speelautomaten zonder bijlagen het platteland, en anderzijds veel mannen die met scheepvaart te maken hadden gehad en zodoende in staat waren te voorzien in de behoefte van gokken speelautomaten zonder bijlagen Bende aan snel, veilig en goedkoop vervoer.

En tenslotte dat het succes van de vier opeenvolgende Bendes voor een belangrijk stuk ook stoelde op de aanwezigheid van een grote achterban: Deze configuratie van de georganiseerde criminaliteit in de achttiende eeuw mag zeker niet zomaar worden gehanteerd als een model om sociaal-geografisch structuur aan te brengen in de organisatie van de hedendaagse autochtone georganiseerde criminaliteit in Nederland.

Maar bij bestudering van de dossiers over deze criminaliteit springen op zijn minst zekere parallellen in het oog. Hierbij kan zowel worden gedacht aan de «synergie» die samenwerking tussen «Brabanders» en «Hollanders» kennelijk somtijds bewerkstelligt, als aan de noodzakelijke samenhang tussen de «top» en de «basis» van gokken speelautomaten zonder bijlagen georganiseerde criminaliteit in ons land.

De opbouw van dit rapport draagt in elk geval de sporen van de impressie dat de situatie op het einde van de achttiende eeuw en die op het einde van de twintigste eeuw naast belangrijke verschillen zeker ook belangrijke gelijkenissen vertonen. Overigens is het niet onbelangrijk om te vermelden dat de gokken speelautomaten zonder bijlagen van de roversbendes viel in een periode van grote maatschappelijke veranderingen in Europa.

Zij gingen ten onder toen de nieuwe staten hun interne organisatie — goeddeels volgens het Revolutionair-Napoleontische model — op orde hadden gebracht. Toen slaagden zij er in enkele jaren tijd in om een eind te maken aan het internationale bendewezen Fijnaut, De «schone schijn» van de negentiende gokken speelautomaten zonder bijlagen. Op grond van de literatuur over de ontwikkeling van de criminaliteit in de negentiende eeuw zou men kunnen denken dat het na de ondergang van de grote roversbendes rond afgelopen was met zulke vormen van georganiseerde criminaliteit.

Immers, voor wat betreft de negentiende eeuw is er nog nooit een serieuze studie gemaakt van onderwerelden in de grote steden, noch van bendes die al dan niet vanuit de steden op het platteland opereerden. Maar de «schone schijn» die de bestaande literatuur op dit punt opwekt, moet ook in dit geval bedrieglijk zijn.

Indirect kan dit worden opgemaakt uit het feit dat in de loop van de negentiende eeuw eveneens in Nederland de strafrechtspleging steeds verder werd uitgebouwd om bepaalde gokken speelautomaten zonder bijlagen beter te kunnen beheersen. Natuurlijk heeft haar toenmalige versterking ook haar wortels in de politieke en economische veranderingen welke in die tijd plaatsgrepen, maar zij stoelde vooral op de gedachte — en voor veel tijdgenoten op het feit — dat zeker in de steden de misdaad een steeds groter gevaar voor de gevestigde orde begon te vormen Fijnaut, Direct blijkt de realiteit van de voortzetting van zoiets als stedelijke onderwerelden uit de schaarse studies die de laatste jaren zijn gemaakt over de problematiek van orde en veiligheid in de negentiende eeuw Manneke, De vroegere onderwerelden in Holland.

Over de ontwikkelingen in de eerste helft van de twintigste eeuw zijn we niet zoveel beter geïnformeerd dan over die in de negentiende eeuw. Weliswaar begon in die tijd de opbloei van de criminologie haar eerste vruchten af te werpen, maar de dominante oriëntatie van deze criminologie op de individuele gokken speelautomaten zonder bijlagen bracht als vanzelf met zich mee dat sociologische studies van criminele groepen en hun leefwereld uitzonderingen bleven.

En voorzover ze dan toch werden vervaardigd, konden hun auteurs zich nog niet altijd onttrekken aan de sterke invloed van de zogenaamde criminele anthropologie Van Schreven, ; Jens, Maar er is op enkele punten toch wat meer empirisch houvast voor bepaalde uitspraken. De beschikbare literatuur kan worden onderverdeeld in twee categorieën: Deze tweedeling sluit natuurlijk aan op wat hiervoor is geschreven over de Grote Nederlandse Bende, maar anticipeert gokken speelautomaten zonder bijlagen op wat nog te berde zal worden gebracht over de opkomst en samenstelling van de tegenwoordige drugsgroothandelsgroepen.

In deze paragraaf zal de bedoelde mémoire-literatuur kort worden besproken. De studies over de criminaliteit in Brabant komen in de volgende paragraaf aan bod.

Lezend in al die mémoires krijgt men de indruk dat zeker in een stad als Amsterdam het centrum van de onderwereld, gokken speelautomaten zonder bijlagen penosein die tijd al gauw enkele honderden personen moet hebben geteld. In steden als Den Haag, Rotterdam en Utrecht was zij waarschijnlijk wel wat minder omvangrijk Fremery Kalff, ; Groen, en ; Kallenborn, Alle met roulette online Van Exel, ; Van Nie, ; Van Slobbe, ; Voordewind, en Deze stedelijke onderwereld werd door allerhande figuren bevolkt: En zij kende ook rangen en standen.

Een pakjesdief of kwartjesvinder kon zich niet meten met een hoteldief of een oplichter. De meeste achting genoten jarenlang de brandkastkrakers. Maar in de jaren dertig werd hun positie in het gedrang gebracht door «gangsters», mannen die naar Amerikaans voorbeeld gewapenderhand overvallen uitvoerden op postkantoren en bankinstellingen.

Men kan zich ook niet aan de indruk onttrekken dat in deze wereld het prostitutiewezen het bindende element bij uitstek vormde. Ten eerste omdat het — ondanks een zekere concentratie op bepaalde plaatsen — heel de stad dooraderde.

In Amsterdam bijvoorbeeld werden in de jaren dertig zo'n 1  «huizen van ontucht» geteld. Ten tweede omdat de genoemde huizen ook functioneerden als rendez-vous -huizen voor de bewoners van deze wereld. Hier kwamen zij samen, hier werd een belangrijke gokken speelautomaten zonder bijlagen van het verdiende geld verteerd. En ten derde mag niet uit het oog worden verloren dat juist een aantal hele en halve bordelen brandhaarden van criminaliteit vormden.

Natuurlijk van alle mogelijke vormen van geweldpleging, tegen vrouwen, tussen pooiers onderling, tegen klanten, maar ook van diefstallen en chantage. In de mémoires die voor dit rapport zijn geraadpleegd, wordt meermaals beschreven hoe ingenieus bordelen werden ingericht om klanten te ontdoen van al hun geld, waardevolle spullen en gokken speelautomaten zonder bijlagen. En naar het schijnt werden mannen in kwetsbare maatschappelijke posities veelvuldig gechanteerd met compromitterende foto's.

Veel souteneurs hadden trouwens een strafrechtelijk verleden Stachhouwer, Overigens moet worden onderstreept dat de toenmalige onderwerelden geen gesloten, lokale milieus vormden. Zeker, in vergelijking met het inter- nationale karakter van het tegenwoordige milieu van beroepsmisdadigers, maakt ook de Amsterdamse penose van die tijd overwegend de indruk van een bijzonder soort urbane dorpsgemeenschap. Maar deze indruk is bedrieglijk. Niet alleen omdat een belangrijk deel van de Amsterdamse dieven, inbrekers, oplichters, pooiers, en ga zo maar door, afkomstig was uit «de provincie» en bij tijd en wijle ook buiten Amsterdam bleef opereren Stachhouwer, Maar ook omdat deze onderwereld veelvuldig functioneerde als toevluchtsoord voor misdadigers van elders die om welke reden dan ook op de loop waren, en als lusthof voor diegenen onder hen die weleens «wat anders» wilden dan wat toen de gemiddelde provinciestad aan vermaak te bieden had.

Wat eveneens niet over het hoofd mag worden gezien, is het feit dat een stad als Amsterdam, maar ook Den Haag en Rotterdam, doorlopend werden «bezocht» door internationaal opererende misdadigers. Hierbij kan worden gedacht aan hoteldieven, zakkenrollers en oplichters, maar ook aan drugssmokkelaars en vrouwenhandelaren uit onder meer Oost-Europa.

Interessant is ook de manier waarop de politie probeerde de Hollandse onderwerelden onder controle te houden. Zij bracht ze, letterlijk, in kaart, fotografeerde en dactyloscopeerde zoveel mogelijk inwoners, en trachtte via volgerij, via informanten en, af en toe, via afluisteren hun misdaden op te helderen. Dat er bij vlagen ook gevochten werd om de bovenhand te houden, staat buiten kijf. Maar — en hier komen de Brabantse bendes in beeld — van geweldsspiralen zoals die zich voor en na de Tweede Wereldoorlog in Brabant voordeden, leest men niets.

De vroegere bendes in Brabant. Ofschoon het er in andere grensgebieden ook niet altijd bepaald zachtzinnig aan toe ging, werd, toch zeker rondom de Tweede Wereldoorlog, de criminaliteit nergens anders in Nederland zo gewelddadig bedreven en tegelijk zo hardhandig bestreden als in Brabant Kempe en Vermaat, ; Van Rooy, De strijd werd, zoals bekend, vóór de oorlog het hardst gestreden in en rondom Oss, en verwekte groot schandaal Schouten, Nagel kunnen we ons nu — 60 jaar later — nog een goed beeld vormen van de criminaliteit waar het toen in eerste instantie allemaal om begonnen was.

Aanknopend bij de toenmalige geschiedschrijving over het bendewezen in Brabant in de achttiende en negentiende eeuw, gokken speelautomaten zonder bijlagen Nagel in het eerste deel van zijn boek een overzicht van de criminaliteit die in het begin van de jaren dertig zo omvangrijk en zo gewelddadig werd, dat in werd besloten tot de «zuivering» van Oss door de marechaussee in samenwerking met de gemeentepolitie.

De misdaden waaraan vooral een aantal Osse families zich schuldig maakten, gingen van eenvoudige kippendiefstallen en stroperijen, via allerhande vormen van mishandeling, tot inbraken, overvallen en brandstichtingen, dikwijls uitgevoerd met grof geweld tegen de slachtoffers. In het tweede deel wordt verder doorgegaan op «de delinquenten» en stelt Nagel zich, ook onder invloed van de toen recente Amerikaanse criminologische literatuur over georganiseerde misdaad, onder meer de vraag in hoeverre er in Oss van een bendewezen sprake was.

Zijn antwoord luidt dat, als er hier al van een bendewezen kon worden gesproken, er tenminste drie bendes zijn geweest. Deze gokken speelautomaten zonder bijlagen vormden nog niet zulke groeperingen als waarvan in het buitenland sprake was: Maar zij waren mogelijk wel verder in die richting geëvolueerd, als de overheid in niet hard had ingegrepen.

In online casino's minimumtarief van 0-01 bijzonder de overkomst van enkele geduchte Amsterdamse beroepsmisdadigers zou een dergelijke ontwikkeling in de hand hebben gewerkt.

Op het moment van de «zuivering» waren de betrokken bendes echter nog slechts «exponenten van het hele milieu», los-vaste verbanden van steeds weer andere figuren uit dezelfde kring van criminelen, gerecruteerd uit «het milieu van Oss». Het optreden van deze bendes werd niet alleen bevorderd door het feit dat zij niet op zichzelf stonden, maar ook door het feit dat zij konden terugvallen op de stilzwijgende steun van een hele gemeenschap.

Ook more info falen der repressie tegen hen» gaf deze bendes het gevoel, gokken speelautomaten zonder bijlagen gevoelsmatige zekerheid, dat zij niet te pakken waren en werkte zo hun interne consolidatie in de hand. En op het moment dat er eindelijk werd ingegrepen, openbaarde zich een soort van frontvorming waarvan eerder geen sprake was geweest, niet openlijk althans. Het plegen van criminaliteit werd, ook in de geest gokken speelautomaten zonder bijlagen veel andere mensen, getransformeerd tot een strijd tegen het gezag.

En in de hoofden van de gezaghebbers speelde zich eenzelfde proces af. Zij zagen zich geconfronteerd met een front dat — in naam der wet — per se moest worden gebroken. Een ander roemrucht oord was gokken speelautomaten zonder bijlagen kerkdorp St.

Willebrord, ook wel «het Heike» genoemd, voor een deel bewoond door «Heikesmensen». En het waren deze laatsten waarom het in het nieuws van die dagen óók te doen was. Zij vormden de harde kern van de dieven, stropers en smokkelaars die in het Brabants-Belgische grensgebied rondspookten. In de studie die A. Schreurs over dit kerkdorp en de criminaliteit van de «Heikesmensen» schreef, beklemtoont ook hij dat om allerhande redenen — politieke, militaire, economische, gokken speelautomaten zonder bijlagen — hun criminaliteit niet van vandaag of gisteren dateerde, maar een voorgeschiedenis kende die terugging tot de roverijen van de 18e eeuw.

Bezien naar de eerste decennia van deze eeuw viel het op hoezeer niet alleen veel mannen, maar ook heel wat vrouwen allerhande vormen van geweldscriminaliteit pleegden. Niettemin was er sprake van een zekere gestage daling van hun geregistreerde criminaliteit. Gokken speelautomaten zonder bijlagen in en na de Eerste en de Tweede Wereldoorlog was er sprake van een plotse hoge stijging, vanzelfsprekend in de sfeer van de stroperij, smokkelarij en andere economische en fiscale delicten.

Hoe de «Heikesmensen» de criminaliteit, en vooral de smokkel, bedreven, wordt in deze studie niet erg belicht. Wel merkt de auteur op dat in de desbetreffende streek kleinhandel en «smokkelhandel» helemaal door elkaar liepen en dat zo goed als iedereen eraan deelnam: Omstreeks de eeuwwisseling werd voornamelijk zout verhandeld, tijdens de Eerste Werelsoorlog petroleum, koffie, chocolade en peper, en in de gokken speelautomaten zonder bijlagen oorlogsjaren tabak, drank en deviezen.

Achter de schermen was er evenwel meer aan de hand, maar hier dorst Schreurs nauwelijks te kijken. Niettemin merkt hij twee dingen op die in het kader van dit rapport niet onbelangrijk zijn. Ten eerste schrijft hij dat ofschoon de sluikhandel in het algemeen «niet de allure heeft van groots opgezette smokkelaffaires, Het smokkelen geschiedt in ploegverband om het risico te verminderen; de «dragers» worden voor hun «diensten» zeer goed gehonoreerd».

Ten tweede laat hij weten dat Heikesmánnen vooral, door de smokkelhandel, meer dan eens «in contact staan met obscure elementen uit de grotere steden», en dat «in tijden dat de verboden handel opbloeit dit euvel naar aard en omvang veel ernstiger is ». Het is belangrijk om deze opmerkingen goed vast te houden, want zij gaan helemaal in de richting van de beschrijvingen die in de jaren zeventig-tachtig zijn gegeven van de opkomst van de tegenwoordige drugsgroothandel in Nederland.

Op welke manier de «smokkelhandel» in en na de Tweede Wereldoorlog feitelijk in elkaar zat, gokken speelautomaten zonder bijlagen wel vrij gedetailleerd uiteengezet door twee journalisten, P. Wie hun verhaal leest, kan moeilijk tot een andere conclusie komen dan dat — vooral als gevolg van verschillen in economisch beleid en meer bepaald de prijspolitiek tussen België en Nederland — er na de oorlog, tot in de jaren zestig, in hun onderlinge grensgebied, na het «front van Oss», zoiets als het «tweede front» bestond, met douane, rijkswacht en marechaussee aan de ene kant en Belgisch-Nederlandse smokkelbendes aan de andere kant Den Beer Poortugael, Aanvankelijk waren er ook geallieerde militairen bij betrokken, maar hun rol nam gaandeweg af.

Wat niet wil zeggen dat ook hun invloed op de smokkelpraktijk verdween. Het gebruik gokken speelautomaten zonder bijlagen pantservoertuigen of althans gepanserde Gokken speelautomaten zonder bijlagen auto's, bleef ook na hun vertrek in zwang. Zoals ook de voortdurende bereidheid om met politie en douane, als kraaiepoten en spijkermatten niet meer hielpen, complete vuurgevechten aan te gaan, van hun aandeel in de strijd bleef getuigen.

Kort na de oorlog was er in beide landen aan van alles gebrek en dus brachten de «pungelaars» in hun rugzakken de meest uiteenlopende spullen over de grens, zo goed mogelijk gecamoufleerd, tot, 's winters, in «sneeuwpakken» toe. Eind jaren veertig, begin jaren vijftig, werd het vooral lucratief om boter en vee naar België te smokkelen.

Op het einde van de jaren vijftig werden zelfs hele «geprepareerde» tankwagens met boter over de grens naar België gereden; een van de smokkelbendes zou in een bepaald jaar op twee maanden tijd zo rond de   kilo hebben «verhandeld».

Vee, tot uit het Noorden van het land toe, werd op den duur in groten getale, om de douane te ontlopen, met schepen via de Hollandse en Zeeuwse gokken speelautomaten zonder bijlagen naar havens aan de Belgische kust getransporteerd.

Rondom keerde dan het tij en werden massa's tabak en sigaretten via België naar Nederland gesmokkeld. De grootste bendes haalden hun sigaretten zelfs uit Amerika en lieten ze in het Belgische grensgebied door hele families — als betrof het een nieuwe vorm van huisnijverheid — inpakken voor de Nederlandse zwarte markt. Dat iedereen die aan deze kolossale smokkelpraktijken meedeed, er flink aan verdiende, staat vast. De «drijvers» van vee kregen per tocht al vlug 75— gulden, de gewone «lopers» En dus moeten de kopstukken gokken speelautomaten zonder bijlagen de betrokken bendes in die jaren veel geld bij elkaar gesmokkeld hebben.

Hoeveel is echter onbekend. Zoals ook het inzicht in de structuur van deze bendes en de financiering van hun «handel» niet bijster groot is. Naar het schijnt bestonden er in de praktijk diverse varianten. De ene variant was die waarbij enkele groepen een min of meer vast samenwerkingsverband aangingen. Een groep zorgde voor de aanvoer van gokken speelautomaten zonder bijlagen boter, de tweede groep — grensbewoners — stelde schuren voor haar opslag ter beschikking, en een derde groep bracht de partijen over de grens en distribueerde ze over heel België.

De andere variant was die waarbij verschillende groepen — om de risico's te verkleinen — keer op keer een combinatie maakten en voor wisselende bedragen in een project investeerden. En de derde variant gokken speelautomaten zonder bijlagen die waarbij een en dezelfde bende gedurende langere tijd met een kern van vaste mensen en een bestand aan «passende» voertuigen een hele «smokkellijn» van A tot Z organiseerde.

Wie enigermate vertrouwd is met de organisatie van de tegenwoordige drugshandel klinken deze varianten natuurlijk bekend in de oren. Alléén is ondertussen het operatiegebied wat groter geworden, lees: De tegenwoordige rol van ambulante groepen. Natuurlijk waren ook in de twintigste eeuw de organisatie, de samenstelling en de bedrijvigheid van de Hollandse gokken speelautomaten zonder bijlagen en de Brabantse bendes constant in beweging. Maar niettemin hoorden die werelden en deze bendes ergens thuis, hadden ergens een «milieu» waarin ze konden gedijen.

Ze konden, binnen marges, op een bepaalde plaats worden gelokaliseerd. Als vanzelf roept dit de vraag op naar de criminaliteit van de marginale groepen die geen vaste plek hadden, gokken speelautomaten zonder bijlagen sedentair waren, maar ambulant. En deze vraag klemt temeer, omdat hiervoor reeds werd beschreven hoe in de achttiende eeuw juist ook temidden van gokken speelautomaten zonder bijlagen groepen joden, zigeunersin wisselwerking met hun marginale maatschappelijke gokken speelautomaten zonder bijlagen, belangrijke vormen van georganiseerde criminaliteit tot ontwikkeling kwamen.

Daarenboven zal hierna worden uiteengezet welk een belangrijke rol zogenaamde «kampers» spelen in de top van de georganiseerde criminaliteit waarmee wij heden ten dage worden geconfronteerd. Wat is er in die tussentijd dan allemaal gebeurd? Dat gokken speelautomaten zonder bijlagen veel meer dan in dit rapport allemaal kan worden behandeld. Een paar punten zijn hier echter van bijzonder belang.

Afgezien van de zigeuners, kende Nederland tot op het einde van de negentiende eeuw helemaal geen woonwagenbevolking. Die ontstond maar rond de voorbije eeuwwisseling, en ontwikkelde zich pas in de loop van deze eeuw tot een vrij belangrijke bevolkingsgroep. Haar grootte wordt momenteel op zo'n 30  personen geschat.

Zowel voor als na de laatste oorlog had de overheid het moeilijk met deze groep. Zo werd in nog beslist om alle woonwagenbewoners te concentreren op vijftig grote regionale centra.

In al weer werd begonnen met hun deconcentratie, omdat die centra overbevolkt geraakten, het fysieke en sociale isolement van hun bevolking in de hand werkten, en voorts in het algemeen onbestuurbaar bleken te zijn. Het nieuwe beleid kon echter ook niet in een handomdraai worden gerealiseerd. De ontwikkeling van kleine centra viel in veel gemeenten bepaald niet mee en is nog steeds niet voltooid. De inschakeling van de woonwagenkinderen in het reguliere onderwijs verliep gemakkelijker, maar kent toch nog steeds heel wat haken en ogen.

Allerlei ontwikkelingen holden de traditionele sociaal-economische basis van veel wagenfamilies uit, met als gevolg dat zij vrijwel allemaal «in de bijstand» zitten. Bruggemeijer, ; Van Ooijen, Dit alles, en nog veel meer, wordt ook uitvoerig beschreven door J. Overbekking in het evaluatierapport dat hij in publiceerde voor het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Merkwaardig echter is dat hij in dit rapport met geen woord rept over de uitwerking van dit beleid en de hiermee samenhangende ontwikkelingen, op de criminaliteit — naar aard, omvang en ontwikkeling — onder de woonwagenbevolking. Een brug naar dit rapport wordt er dus niet in geslagen. Dit geldt tot op grote hoogte ook voor het boek dat A.

Willems dit jaar hebben gepubliceerd over Mensen van gokken speelautomaten zonder bijlagen reis. Hierin worden wel harde noten gekraakt in verband met het gevoerde beleid, maar de andere kant van het verhaal — de criminaliteit in hun kring, hoe ook te verklaren — komt maar dunnetjes uit het verf. En dan vooral nog om erop te wijzen dat de criminaliteit van een minderheid van woonwagenbewoners maar al te dikwijls wordt gokken speelautomaten zonder bijlagen, misbruikt, om de hele groep te criminaliseren.

Deze waarschuwing gokken speelautomaten zonder bijlagen op zichzelve terecht — zeker ook in relatie tot een specifieke minderheid binnen de woonwagenbevolking: Iedereen weet waar de algehele criminalisering van deze groep in de tijd van de Nazi's toe heeft geleid Lucassen, Maar deze afschuwelijke geschiedenis kan nu — 50 jaar later — geen reden zijn om de ogen geheel te sluiten voor de criminaliteit die, om wat voor reden dan ook, door bepaalde woonwagenbewoners — zigeuners of geen zigeuners — wordt gepleegd.

Dit moet alleen met oog voor nuance gebeuren. En dat is kennelijk moeilijk, voor alle partijen in het debat. De discussie die halverwege de jaren tachtig ontstond over de gokken speelautomaten zonder bijlagen van buitenlandse zigeuners en haar bestrijding, toont dit duidelijk aan.

Al vlug gokken speelautomaten zonder bijlagen er twee kampen: Men kan zich trouwens niet aan de indruk onttrekken dat de felheid van dit debat een taboe rond de georganiseerde criminaliteit van woonwagenbewoners — algemeen gesproken — heeft geschapen, zodat het nog moeilijker is om hier Wahrheit en Dichtung uit elkaar te houden. De geschiedenis van de georganiseerde criminaliteit is nog slechts gebrekkig onderzocht. Hierom is het niet mogelijk om het verleden in dit opzicht naadloos te laten aansluiten op het heden.

Desalniettemin is het belangrijk om hier expressis verbis vast te stellen dat die aansluiting er wel is. Want zij impliceert de conclusie dat georganiseerde criminaliteit ook in Nederland geen probleem is dat van vandaag of gisteren dateert. En tevens de conclusie dat zij geen probleem vormt dat recent door buitenlanders of allochtonen naar Nederland is gebracht. Ook in Nederland heeft de georganiseerde criminaliteit voor een stuk diepgaande wortels in de samenleving.

Vroeger werd in Nederland de term «georganiseerde criminaliteit» niet veel gebruikt, maar dit neemt niet weg dat — retrospectief — kan worden vastgesteld dat zich ook hier vroeger al ontwikkelingen in het criminele voordeden die door Amerikaanse onderzoekers zonder meer als uitingsvormen van georganiseerde criminaliteit zouden worden betiteld.

Hierbij kan zowel worden gedacht aan de ontwikkeling van het bendewezen in Oss in de jaren dertig, als aan de na-oorlogse smokkelpraktijken aan de Belgische grens. Het mag dan ook geen verbazing gokken speelautomaten zonder bijlagen dat in het volgende hoofdstuk een relatie wordt gelegd tussen de mensen die bij deze smokkelpraktijken waren betrokken en de mensen die in de jaren zestig en zeventig in de grootschalige drugshandel hashhandel stapten.

De top van de autochtone georganiseerde criminaliteit. In het licht van de opmerkingen die hiervoor zijn gemaakt over de bronnen van dit landelijke onderzoek zal het niet verbazen gokken speelautomaten zonder bijlagen hier geen poging wordt ondernomen om de top van de autochtone georganiseerde criminaliteit in Nederland te kwantificeren in termen van groepen en personen.

Een acceptabele becijfering hiervan is, zoals gezegd, niet mogelijk door het gebrek aan inzicht, zeker op landelijk niveau, gokken speelautomaten zonder bijlagen het doen en laten van een aantal mensen die, met hun omgeving, eventueel tot die top gerekend moeten worden.

Wat — binnen bepaalde grenzen — wel mogelijk is, is om een kwalitatief beeld te schetsen van een klein aantal groepen die vrij algemeen tot die top werden respectievelijk worden gerekend. Binnen bepaalde grenzen, want ook hier speelt het feit dat de bescherming van de gokken speelautomaten zonder bijlagen die zijn gemoeid met enkele lopende onderzoeken, uitsluit dat diverse belangrijke aspecten van de groepen in kwestie worden aangeroerd.

De analyse die hierna van de huidige top van de autochtone georganiseerde criminaliteit wordt gegeven, is in de kern gebaseerd op documenten en interviews met betrekking tot de organisatie en activiteiten van zeven toonaangevende criminele groepen in Nederland.

Hoe deze zeven groepen werden «verzameld», is reeds aangegeven in de algemene inleiding. Hiermee is vanzelfsprekend niet gezegd dat de autochtone top van de georganiseerde criminaliteit uit niet meer dan zeven groepen bestaat. Het zijn er zeker meer. Het probleem is gokken speelautomaten zonder bijlagen dat op dit moment niet valt uit te maken hoeveel meer.

Alvorens een en ander te presenteren wordt echter kort ingegaan op de jongste geschiedenis van de criminele top van Nederland. Het verhaal achter de feiten. De autochtone georganiseerde criminaliteit van dit moment is hoofdzakelijk een kwestie van grootschalige drugshandel. Just click for source in hash, althans op het eerste oog, is daarbij het grootst, dan groothandel in zowel hard drugs cocaïne, heroïne als in amphetamine- en XTC-preparaten, en tot slot wellicht een deel van de handel in nederwiet.

Hierbij zij wel aangetekend dat H. Natuurlijk doet deze vaststelling, die hierna wordt onderbouwd, de vraag rijzen hoe het komt dat Nederlandse criminele groepen, met name in de hashhandel, ook internationaal gezien, een sterke positie hebben kunnen opbouwen. Deze vraag is minder gemakkelijk te beantwoorden dan het lijkt maar er zijn wel enkele aanzetten gokken speelautomaten zonder bijlagen geven dankzij de informatie van enkele politiemensen en officieren van justitie die visit web page de voorbije jaren van zéér nabij de drugshandel hebben gevolgd.

De hoeksteen van hun verhaal is dat de grote bloei die de Nederlandse hashhandel de voorbije 25 jaar heeft doorgemaakt, haar oorsprong vindt in de strafbaarstelling van de omgang met bepaalde drugs, maar tegen de achtergrond van deze criminalisering in wezen een gevolg is van het gedoogbeleid dat in de voorbije 25 jaar ten aanzien van soft drugs in Nederland is gevoerd.

Door toedoen van dit beleid ontstond er, volgens de zegslieden, in Nederland niet alleen al vlug een grote binnenlandse markt voor deze drugs, maar kregen autochtone illegale ondernemers ook ruimschoots de kans gokken speelautomaten zonder bijlagen deze markt — en voor een deel via deze markt ook de groeiende gokken speelautomaten zonder bijlagen voor dergelijke drugs in de omringende landen — praktisch straffeloos te bevoorraden en zo dus «groot» te groeien. Een enkeling, bijvoorbeeld de rijksrechercheur C.

In dit jaar en het jaar daarop verschenen van zijn hand nota's waarin hij erop wees dat de internationale groothandel in soft drugs werd beheerst door een tiental personen uit de Randstad en Zuid-Nederland, dat Nederland zich op dit gebied had ontwikkeld tot het distributiecentrum voor heel West-Europa, dat niet over het hoofd mocht worden gezien dat de fortuinen die met deze handel werden vergaard, ook werden aangewend voor de financiering van heel andere criminele activiteiten, maar dat politie gokken speelautomaten zonder bijlagen douane onderhand zo ongeveer weigerden nog onderzoeken naar deze handel in te stellen, omdat zowel het openbaar ministerie als de zittende magistratuur kennelijk geen enkel belang hechtten aan de bestrijding van deze handel.

In maakte hij deze inzichten publiek in het Algemeen Politieblad, vooral ook naar aanleiding van de vaststelling dat een belangrijk deel van de betrokken handelaren inmiddels om verschillende redenen was verhuisd naar zonniger oorden, naar Spanje, vooral de Costa del Sol.

Een van de redenen was dat wonen in Spanje voor hen fiscaal én strafrechtelijk nog aantrekkelijker was dan blijven in Nederland. Een andere reden was dat zij hier dichter in de buurt van sommige bronlanden Marokko, Libanon waren en dus gemakkelijker in contact konden treden met de leveranciers. En de derde reden school in het feit dat ook vele andere internationaal opererende misdadigers, waaronder drugshandelaren — ook van niet-Nederlandse origine, bijvoorbeeld Turkse heroïnehandelaren die jaren in Nederland hadden gewoond — in die oorden hun toevlucht hadden gezocht.

Zo was het gokken speelautomaten zonder bijlagen om ook buiten de sfeer van de drugshandel direct met «de goede mensen» op niveau zaken te doen De Bruyne, en De tweede bouwsteen die hier kan worden aangevoerd voor een verklaring van de grote rol van Nederlandse groepen op de markt van de soft drugs ligt reeds besloten in de opmerking waarnaar hiervoor werd verwezen: In de jaren zeventig stelde de politie vast dat de illegale handel in soft drugs voornamelijk in handen was gekomen van degenen die na de oorlog illegaal veel geld hadden verdiend met de smokkel van boter en vee.

Deze smokkelaars hadden in de jaren zestig al vlug gezien dat met de handel in soft drugs nog veel meer geld te verdienen was dan met de gangbare «smokkelhandel», en hadden zich in hoog tempo met al hun ervaring, hun middelen en technieken, en hun relaties, op de hashhandel gestort. En wie gokken speelautomaten zonder bijlagen deze «handel» spreekt, heeft het over Brabanders. De Brabanders vanzelfsprekend die reeds in het vorige hoofdstuk ten tonele werden gevoerd.

Eén van de «Surinaamse Brabanders» die in deze ontwikkeling een belangrijke rol heeft gespeeld, is D. Stotijn Haenen en Buddingh, De rol van de Randstad, van Randstedelingen, in dit verband was tweeledig. Enerzijds was er een aantal figuren in de Randstad die men niet hoefde te leren hoe gokken speelautomaten zonder bijlagen moesten smokkelen; die doken dus gokken speelautomaten zonder bijlagen, op eigen initiatief, de hashhandel in.

Anderzijds gokken speelautomaten zonder bijlagen én vonden de Brabanders in de Gokken speelautomaten zonder bijlagen de schepen en de schippers gokken speelautomaten zonder bijlagen ze nodig hadden om vanuit Pakistan, Libanon en Marokko grote partijen hash naar Nederland en de gokken speelautomaten zonder bijlagen landen over te brengen; het transport hiervan kon niet met minder risico en meer gewin over de weg of door de lucht worden gerealiseerd.

Samen kwamen zij op de internationale wateren een heel eind. En zo zetten zij een traditie voort die haar wortels heeft in de 18e eeuw en die toen met name in de samenstelling van de Grote Nederlandse Bende reeds heel concreet gestalte kreeg.

Gokken speelautomaten zonder bijlagen derde bouwsteen heeft niets te maken met de binnenlandse verhoudingen op dit gebied, maar http://hikaye.biz/poker-speelautomaten.php de buitenlandse verhoudingen. Zij kan het best worden geformuleerd in vraagvorm: Kan dit alleen worden toegeschreven aan hun organisatietalent om tegen de toenemende verdrukking door politie, justitie en douane in, zowel in Nederland als daarbuiten, stand te houden?

Of zijn hier ook heel andere factoren in het spel? Waar sommigen inderdaad aan denken gokken speelautomaten zonder bijlagen, dat de Nederlandse hashhandelaren hun machtspositie ook te danken hebben aan het feit dat zij kunnen profiteren van stilzwijgende? De organisaties die in dit verband worden genoemd, zijn vanzelfsprekend de Columbiaanse kartels en de Italiaanse mafia-families.

Of er dergelijke afspraken bestaan, is natuurlijk de vraag. Maar de stelling die erin ligt besloten, is de moeite van gokken speelautomaten zonder bijlagen onderzoek waard. Inderdaad, waarom zouden die organisaties op de langere termijn zulk een lucratieve illegale handel hebben laten schieten? In relatie tot deze drie elementen van een verklaring voor de groei en bloei van de Nederlandse hashhandel, zijn er twee kwesties die in dit verband zeker ook om een oplossing vragen.

De eerste kwestie heeft betrekking op de plaats waar en het moment waarop Nederlandse drugssmokkelaars — vooral die in hash en heroïne — contact kregen met de leveranciers van deze drugs in het Noorden van Pakistan. Er wordt verteld dat deze connectie in de jaren zeventig tot stand is gebracht in Dubai en omgeving. Hier kwamen Nederlandse schippers in contact met Pakistaanse handelaren. Een aantal schippers wilde en kon de drugs die de Pakistani wensten te exporteren, vervoeren naar West-Europa, Australië en Noord-Amerika.

Want onder het goedkeurend oog van de Verenigde Staten, dat gokken speelautomaten zonder bijlagen moest weten van het communistisch regime in Afghanistan, hadden de boeren, en in het bijzonder de moslim-strijders in het Noorden van Pakistan, gokken speelautomaten zonder bijlagen financiering gokken speelautomaten zonder bijlagen hun strijd tegen datzelfde regime, de productie van hash en heroïne hoog opgevoerd. De tweede kwestie sluit hier — hoe onverwacht wellicht ook — op aan.

De aankoop van grote partijen drugs, zelfs wanneer bepaalde risico's ten dele door de leveranciers worden gedragen, vergt een grote investering. Het gaat dan al vlug om tientallen miljoenen. Maar wie had hiervoor het geld in Gokken speelautomaten zonder bijlagen Niet, naar men zegt, die ouderwetse botersmokkelaars en alcoholstokers. Maar wie dan wel? Het gokken speelautomaten zonder bijlagen op deze vraag moet volgens één van mijn zegslieden gezocht worden in bepaalde kringen van woonwagenbewoners.

Die hadden in de jaren zestig en zeventig met diefstallen, inbraken en overvallen ontzettend veel geld verdiend en waren bereid dat in de drugshandel te investeren.

En dit zou verklaren waarom een klein aantal zogenaamde «kampers» grote click here van de groothandel in drugs, vooral hash, in handen hebben gehad. Daarnaast hadden en hebben deze personen ook nog enkele andere troeven om in deze gokken speelautomaten zonder bijlagen sleutelposities te verwerven.

Ten eerste waren zij in staat én bereid om desnoods met veel geweld allerlei belagers van zich én van hun kostbare illegale goed af te slaan. Ten tweede konden zij — door hun gemeenschappelijke origine — meestal blindelings op elkaar vertrouwen en hadden zij het hierom niet nodig strak-georganiseerde, hiërarchische groepen op te bouwen.

Ten derde waren zij van oudsher vertrouwd met het organiseren van illegale activiteiten. En ten vierde was het — juist omdat het om cliques gaat die elkaar en elkaars omgeving door en door kennen — niet eenvoudig voor de overheid om in hun kring door te dringen, met het oog op de vergaring van informatie. Uiteindelijk kwamen echter ook de grote «kampers» in financiële problemen, althans in problemen met de financiering van echt grote partijen.

Om de lasten hiervan te kunnen dragen, hadden ook zij op den duur een bank nodig. Dat werd volgens politie en justitie de Femis-«bank». In de loop van komt er toch enige reactie op de politiële berichten dat de groothandel in hash toch een andere gokken speelautomaten zonder bijlagen is dan het huis-tuin-en-keuken-gebruik van deze drug. Eind dat jaar wordt er een speciaal politieteam opgericht dat in kaart moet brengen wie gokken speelautomaten zonder bijlagen zitten achter de veelvuldige aanlandingen van hash op de kust van Noord-Holland en Friesland en op de Waddeneilanden.

Het rapport dat dit zogenaamde Waddenteam in november gokken speelautomaten zonder bijlagen, geeft een aardig beeld van het toenmalige verloop van de hashhandel gokken speelautomaten zonder bijlagen Nederland en Pakistan. Inderdaad bleek het zo te zijn dat zowel bekende figuren uit Read article als notoire smokkelaars uit Amsterdam en omgeving rechtstreeks zaken deden met Pakistani die hier of elders in de wereld optraden als vertegenwoordigers van de leveranciers in hun land van herkomst.

Zij hadden er geen problemen mee om schepen gokken speelautomaten zonder bijlagen schippers te vinden die geschikt waren om grote partijen hash te gaan ophalen in Pakistan. Daarvoor waren zij, ook al door hun eigen bedrijvigheid, te goed thuis in scheepvaartkringen. En hoe het dan verder ging, was ook vrij gokken speelautomaten zonder bijlagen. De betrokken schippers brachten de partijen — eventueel na een tussenstop voor de Spaans-Galicische kust — over naar Nederland, waar ze hetzij rechtstreeks in de een of andere haven werden afgeleverd, hetzij via speedboten, in kleinere partijen op de kust werden afgezet.

Niet duidelijk werd wie in feite achter al die transporten zaten, met andere woorden wie de financiële middelen fourneerden om de partijen in kwestie aan te kopen. Maar een paar namen kwamen wel boven water. Die van één van de «kampers» naar wiens activiteiten in de voorbije jaren intensief onderzoek is gedaan.

Maar ook de naam van iemand die in het geheel niets te maken had met de woonwagenwereld: Klaas Bruinsma, telg uit een Hollandse middenklasse familie.

In hun beider omgeving circuleerden daarenboven de namen van financiële raadgevers — mensen die thuis waren in het bankwezen, die van wanten wisten in de handel in onroerend goed, en die geen probleem hadden met het oprichten en aankopen van bedrijven. Het IRT ging onderzoek doen op Bruinsma, omdat hij, anders dan andere Amsterdamse grootgegroeide groepen om hem heen, zich in de loop der jaren niet gokken speelautomaten zonder bijlagen met lef en list maar ook met geweld een weg naar de top had gebaand, en desondanks goeddeels uit de handen van politie en justitie had weten te blijven.

Dat Bruinsma het gebruik van geweld niet schuwde, was in de eerste helft van de jaren tachtig duidelijk geworden. Hij wordt er door de politie van verdacht in die jaren de opdrachtgever te zijn geweest van zes aanslagen op concurrenten respectievelijk afvallige medestanders in de hashhandel waarvan drie met dodelijke afloopen hij was zelf rechtstreeks gokken speelautomaten zonder bijlagen bij drie schietpartijen waarvan één dodelijk.

Namen die in dit verband nog altijd worden genoemd, zijn bijvoorbeeld die van Alexander MarianovicLeo Frantzenen Brilleman Zoals ook in het rapport over de situatie in Amsterdam wordt geschreven, laat de samenstelling van de Bruinsma-groep in haar beste jaren, zo rond —, zien dat Bruinsma inderdaad meer was dan een listige en gokken speelautomaten zonder bijlagen opererende crimineel.

Hij beschikte zeker ook over de leiderscapaciteiten om met succes een criminele groep, een clan welhaast, te organiseren. En dit op een manier en op gokken speelautomaten zonder bijlagen schaal waarop geen enkel ander in Amsterdam dit toen deed. De clique die de harde kern gokken speelautomaten zonder bijlagen de clan vormde, bestond niet uit twee of drie personen, maar — afgezien van Bruinsma zelf — uit zo'n kleine tien man.

Voor een deel ging het hier om figuren die niet alleen de drugstransacties zelf regelden, maar die ook instonden voor de bescherming en afscherming van de groep: Voor een ander deel waren het mensen die Bruinsma in het financiële vlak constant van advies dienden en op gokken speelautomaten zonder bijlagen oog legale bedrijven leidden die voor witwasoperaties werden gebruikt.

Waarbij moet worden onderstreept dat deze mensen niet — zoals in een regulier bedrijf het geval zou zijn geweest — enkel en alleen voor Bruinsma werkten. Men denke aan de exploitatie van prostituées, protectie van horeca-gelegenheden, gewelddadige incassering van schulden, het runnen van een gokhuis en handel in vals geld. Men moet zich dus geen al te formele voorstelling maken van een illegale «onderneming».

Om deze harde kern heen cirkelde volgens de beschikbare rapportages een heel aantal mensen waarmee in een reeks van jaren op één of meer terreinen hechte contacten werden onderhouden. Hiertoe kunnen worden gerekend: Allemaal mensen dus, en in veel gevallen tevens bedrijven, die ieder in hun gokken speelautomaten zonder bijlagen zowel de ontplooiing van de criminele activiteiten van de gokken speelautomaten zonder bijlagen an sich mogelijk maakten als dienstig waren aan het gokken speelautomaten zonder bijlagen en overleven van de groep die deze activiteiten organiseerde.

En hierbij komt dan nog dat niet alleen de leden van de kerngroep maar ook een deel van de handlangers hieromheen op hun beurt ook nog weer beschikten over één of meer helpers, of in elk geval mensen waarop ze te allen tijde een beroep konden doen. Er bestaan overzichten van de Bruinsma-clan waarop zo'n kleine 60 namen prijken. Over de manier waarop Bruinsma deze groep enkele jaren zodanig wist te organiseren dat zijn wereldwijde drugshandel goed verliep, valt bij gebrek aan nadere studie niet zoveel te zeggen.

Maar de liggende informatie geeft aan dat hij dit niet alleen door de toepassing van intimidatie en geweld heeft klaargespeeld, hoe belangrijk dit controlemiddel voor hem ook was, juist ook in eigen kring. Evenmin waren het alleen de somtijds royale bezoldiging en beloning — in welke vorm dan ook: Zeker zo belangrijk waren enerzijds het praktisch organisatietalent van Bruinsma en anderzijds zijn charismatisch optreden.

De ban waarin hij zijn gokken speelautomaten zonder bijlagen omgeving op de genoemde manieren wist te houden, raakte ook pas gebroken op het moment dat zijn charisma omsloeg in opzichtige grootspraak en, parallel hieraan, de dagelijkse organisatie van de dingen werd verwaarloosd. Op dat moment kwam, juist ook binnen de clique, het gezag van Bruinsma, de loyaliteit aan hem, onder druk te staan. Immers, het risico werd alsmaar groter dat ofwel de politie met succes tegen Bruinsma zou kunnen optreden, ofwel andere criminelen de kans schoon zouden zien om hem uit de weg te ruimen.

Het werd uiteindelijk het laatste: Ofschoon Bruinsma steeds beweerde dat hij alleen maar in de hashhandel zat, staat het vast dat zijn groep ook volop was betrokken bij de handel in heroïne en cocaïne. En dus ogen de schemas waarop de handelskanalen van de clan staan getekend, al even indrukwekkend als die van de mensen die in Nederland via deze kanalen de import en export van de verdovende middelen organiseerden.

Wat de hashhandel betreft liepen er hele duidelijk lijnen naar Libanon, Marokko en Pakistan, en mogelijk ook naar Spanje en Portugal. Heroïne werd zeker gesmokkeld vanuit de Sovjet-Unie en Afghanistan, maar waarschijnlijk ook uit Pakistan via Zuid-Afrika en Thailand. En de cocaïne kwam vanzelfsprekend uit Zuid-Amerika.

Om de transporten van al deze drugs te verzorgen, werd steevast beroep gedaan op een aantal bevriende transporteurs rond de inner circle. Wie in al de betrokken landen de exporteurs waren van het spul dat hier in Amsterdam werd aangevoerd, valt uit de bestudeerde stukken niet op te maken. Evenmin geven die aan of de contacten met die exporteurs rechtstreeks plaatsvonden, danwel via tussenpersonen in Amsterdam. Maar uit het boek van Bovenkerk over de rol van Bettien M. Dat de Bruinsma-clan tot laat in de jaren tachtig buiten schot van politie en justitie kon blijven, kan niet alleen worden toegeschreven aan de Netz maksbet online casino games Säulenkirsche van deze clan.

Het was bepaald ook een gevolg van de zwakke organisatie van de Amsterdamse politie inzake de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Een klein aantal rechercheurs binnen gokken speelautomaten zonder bijlagen Amsterdamse politie had vanaf het begin wel door dat Bruinsma een gokken speelautomaten zonder bijlagen was in de gokken speelautomaten zonder bijlagen, maar door de toenemende decentralisatie van het korps kregen ze het niet voor elkaar om tot een gecoördineerde aanpak van het onderzoek tegen hem officiële casino Gaming Club Casino komen.

Dit neemt echter niet weg dat Bruinsma van zijn kant gebruik maakte van een heel arsenaal van middelen om zich teweer te stellen tegen de overheid, ook op het moment dat deze wel — in de vorm van een politieel onderzoek — daadwerkelijk gokken speelautomaten zonder bijlagen actie kwam. Ten eerste mag, opnieuw, niet worden verhuld dat Bruinsma in zijn goede jaren een behoorlijk organisator was.

Gokken speelautomaten zonder bijlagen verzamelde niet alleen allerlei specialisten om zich heen — zowel in het geweld als in het geld — om zijn marktoperaties goed te laten lopen, maar hij zette deze operaties ook in technisch opzicht goed op — in termen van verbindingsmiddelen, transportmogelijkheden, geheime bergplaatsen, enzovoort. Ten tweede moet niet uit het oog worden verloren dat de centrale figuren van de clan gokken speelautomaten zonder bijlagen sociaal opzicht lange tijd haast letterlijk een harde kern vormden: Want door zo frequent zulk geweld gokken speelautomaten zonder bijlagen laten gebruiken, legde hij niet alleen letterlijk een aantal belangrijke potentiële belastende getuigen het zwijgen op, maar ook figuurlijk: In aansluiting hierop dient — ten vierde — in herinnering te worden geroepen dat Bruinsma het optreden van politie en justitie nauwlettend volgde.

De meest trefzekere manier om dit te bereiken bestaat natuurlijk in de corrumpering van politiemensen en daar nam Bruinsma dan ook op vrij grote schaal zijn toevlucht toe: Het spreekt — in de vijfde plaats — voor zichzelf dat de wetenschap alleen al dat een zo gewelddadig man als Bruinsma via gokken speelautomaten zonder bijlagen kanalen wist, of wellicht te weten kon komen, wat de politie tegen hem ondernam, intimiderend werkte op politiemensen die aan zo'n onderneming zouden deelnemen.

Bovendien was Bruinsma bereid om politiemensen rechtstreeks, meer of minder subtiel, te intimideren, bijvoorbeeld door achter observatieteams aan te rijden of door de politiële luistervink op «getapte» telefoonverbindingen mede te delen dat hij hem nog wel zou krijgen.

Het laatste middel tenslotte dat door Bruinsma c. Aan de ene kant deed hij zeker pogingen om journalisten een positief beeld van hem te laten schetsen: Aan de andere kant greep hij allerlei legale en illegale middelen aan gokken speelautomaten zonder bijlagen journalisten die hem in zijn ware criminele gedaante afschilderden, B. Middelburg van Het Parool voorop, het zwijgen op te leggen Middelburg, De ratio van deze manipulatie van de media ligt, ook gezien de Amerikaanse literatuur terzake, voor de hand.

Bruinsma zal ook wel hebben begrepen dat een negatieve pers hem in een sociaal isolement zou dringen en juist daardoor ook veel kwetsbaarder zou maken gokken speelautomaten zonder bijlagen zijn tegenstanders, zowel rivalen in de drugshandel als opponenten bij politie en justitie. Maar hij slaagde er niet in deze ontwikkeling af te wenden.

Tot slot is het van belang erop te wijzen dat er nogal wat aanwijzingen zijn dat de Bruinsma-groep het geld dat met de drugshandel werd verdiend, niet alleen besteedde aan de voortzetting van deze handel en aan de verfraaiing van het gokken speelautomaten zonder bijlagen leven, maar het met de hulp van een hele batterij financiële en juridische raadgevers ook gebruikte voor de aankoop van onroerend goed en voor de investering in bedrijven.

Hierbij valt op gokken speelautomaten zonder bijlagen het niet uitsluitend, maar toch wel grotendeels ging om goederen en bedrijven in sferen die van oudsher worden geassocieerd met georganiseerde criminaliteit: Typerend hiervoor is, dat Bruinsma zich met name inkocht in bedrijven op de Wallen, en niet alleen in deze bedrijven, maar ook in de horeca eromheen de lakens probeerde uit te delen: Hij poogde met andere woorden de machtspositie die hij — functioneel — via de drugshandel in criminalibus had opgebouwd, nu ook een territoriale grondslag te geven, en zo dus echt iets als een crimineel imperium op te bouwen.

Het bleef echter bij een poging. Bruinsma werd in juni geliquideerd. Een beeld van zeven belangrijke groepen. In de voorbije jaren is in de media bij herhaling het beeld van een octopus gebruikt om de top van de autochtone georganiseerde criminaliteit in Nederland te kenschetsen.

Helemaal vreemd is het gebruik van dit beeld niet. Niet alleen wordt ook internationaal door allerhande media en auteurs de gedachte verdedigd dat het beeld van de octopus een adequaat middel is om uit te drukken wat de georganiseerde criminaliteit in werkelijkheid voorstelt, maar ook is het zo dat rond het onderzoek naar een bepaalde groep in de Randstad het octopus-onderzoek werd genoemd.

Dus, het valt gemakkelijk te begrijpen waarom zelfs in sommige politiekringen nu nog wel over «de octopus» wordt gesproken. Maar al is de aanduiding van de top van de autochtone georganiseerde criminaliteit in Nederland met het woord «octopus» dan niet helemaal uit de lucht gegrepen, een feit is dat de gokken speelautomaten zonder bijlagen van deze criminaliteit er in werkelijkheid niet zo uitziet, als één organisatie waarvan de verschillende geledingen quasi automatisch functioneren als delen van één groot organisch geheel.

Een dergelijke organisatie ben ik in de loop van mijn onderzoek niet tegengekomen, hoewel het voor een groot deel juist ook betrekking had op groepen die volgens de plaatjes een onderdeel van de octopus gokken speelautomaten zonder bijlagen moeten vormen.

Laat ons dus het gokken speelautomaten zonder bijlagen van de octopus uit de discussie verbannen. Het doet meer kwaad dan goed, omdat het de ontwikkeling van een heldere kijk op de feitelijke situatie voortdurend gokken speelautomaten zonder bijlagen. Wat ziet men dan wel, als men goed kijkt naar wat er realiter bestaat? Dan ziet men in eerste instantie honderden of liever: Pas in tweede instantie wordt zichtbaar dat hun onderlinge betrekkingen in vele gevallen luchtledig zijn, niets inhouden, nergens op slaan; het zijn niet meer dan relaties tussen bekenden van bekenden.

Maar een aantal verbindingen hebben wel een reële betekenis voor de betrokkenen: In derde gokken speelautomaten zonder bijlagen ontdekt men dat in deze netwerken knooppunten zitten: Zij gaan onderlinge coalities aan om bepaalde grote spelen machines 777 op het geld online zonder al te veel risico's te kunnen financieren, zij brengen elkaar, als het zo uitkomt, in contact met nieuwe «zakenpartners»: Maar de belangen van de groepen kunnen ook in strijd zijn met elkaar, de persoonlijkheden van hun aanvoerders kunnen botsen.

En dan wordt er niet samengewerkt. Of worden de conflicten op een gegeven moment met geweld beslecht. Dit is het algemene beeld dat de autochtone georganiseerde criminaliteit in Nederland, ook op topniveau, in realiteit te zien geeft. Hierna wordt een poging gedaan om, zoals al eerder werd aangegeven, een kwalitatieve analyse van zeven toonaangevende autochtone criminele groepen te presenteren.

Deze analyse is nodig om wat zoëven in abstracto werd gesteld, te concretiseren voor al wie geïnteresseerd is in de top van de georganiseerde criminaliteit in Nederland. Maar zomaar concretiseren gokken speelautomaten zonder bijlagen ook weer niet, want binnen deze top bestaan er aanzienlijke verschillen. De ene drugsgroothandelaar — want hier hebben we het vooral over — is de andere niet.

Hierom is hierna, op grond van de voorkennis die er bij mij van de betrokken gokken speelautomaten zonder bijlagen bestaat, gokken speelautomaten zonder bijlagen onderscheid gemaakt tussen enkelvoudig samengestelde drugsgroothandelsgroepen enerzijds en meervoudig samengestelde drugsgroothandelsgroepen anderzijds.

De betrekkelijkheid van dit gokken speelautomaten zonder bijlagen wordt onderstreept met het voorbeeld van drie groepen waarbij enkelvoud en meervoud op een aparte manier gokken speelautomaten zonder bijlagen. De enkelvoudig samengestelde drugsgroothandelsgroepen. Met een enkelvoudig samengestelde drugsgroothandelsgroep wordt hier een groep bedoeld, waarvan de organisatie en werking eigenlijk draaien gokken speelautomaten zonder bijlagen de exploitatie van één enkele «drugslijn», althans zo'n lijn op één enkel land: Marokko, of Libanon, of Pakistan.

Van deze groepen zijn gokken speelautomaten zonder bijlagen voorbeelden meer én detail bekeken. De ene gokken speelautomaten zonder bijlagen was ontstaan uit een in beginsel hele reguliere internationale handelsactiviteit Spelen online casino Ruby Fortune slotsde andere groep had haar origine op een woonwagenkamp B.

Maar wie er «de baas» was, was zowel voor de leden van groep A als voor die van groep B volkomen article source. Dat was er maar één.

Beiden leidden de groepen met straffe hand. Beide groepen exploiteerden een hash-lijn op Marokko. Om de organisatie van transporten te regelen, de distributie van partijen en de financile afwikkeling van de omzet, werd ieder van «de bazen» bijgestaan door een vijftal personen.

Dezen kenden onderling een zekere taakverdeling. Waar sommigen vooral verantwoordelijk waren voor de hashhandel in enge zin — invoer en verkoop - daar moesten anderen instaan voor de investeringen gokken speelautomaten zonder bijlagen waren gedaan.

Een zeker verschil tussen beide groepen is dat in het geval van A de harde kern van medewerkers minder door familiale relaties werd samengehouden dan in het geval van B; de gokken speelautomaten zonder bijlagen van groep B vertoonde veel scherpere familietrekken broer en zwager.

Verschillend is ook de omvang en samenstelling van de mensen die om de inner circle draaiden. Bij groep A telde deze kring van personen zo'n 30 tot 40 man, waaronder gokken speelautomaten zonder bijlagen transporteurs, twee monteurs van bergplaatsen en drie «incasseerders». Gokken speelautomaten zonder bijlagen kring was bij groep B slechts zo'n 15 tot 20 personen groot, vooral transporteurs 2 en chauffeurs, en verder nog een enkele «zaakwaarnemer».

Terwijl «de baas» van groep B heel online casino's voor echt geld zonder een aanbetaling Roulette relaties onderhield met enkele grote meervoudige drugsgroothandelsgroepen in Nederland zie hiernavooral die welke ook worden geleid door «kampers», onderhield de aanvoerder van groep A dergelijke relaties ook wel, maar waarschijnlijk niet op die schaal en met die intensiteit als «de baas» van groep B.

De voorman van groep A had overigens meer last om de groep bij elkaar te houden dan «de baas» van groep B. Hij moest vaker op dreiging met geweld tegen zijn eigen mensen een beroep doen dan het hoofd van groep B. In hoeverre dit verschil moet worden toegeschreven aan het verschil in omvang en samenstelling van beide groepen, valt niet te zeggen.

Beide groepen handelden hoofdzakelijk in hash. Een verschil tussen groep A en groep B is dat de eerstgenoemde groep deze handel tot op zekere hoogte bedreef samen met allochtone compagnons, afkomstig uit het bronland.

Maar hoe dan ook, beide groepen moesten de hash in het desbetreffende land ophalen. Dit gebeurde deels met tevoren geprepareerde vrachtwagens, deels per schip in containers. Om deze illegale handel beter te camoufleren, ging groep B verder dan groep A: Groep B stond trouwens — toen gokken speelautomaten zonder bijlagen door de politie werd aangepakt — op het punt om op dezelfde manier een «drugslijn» op te zetten naar een West-afrikaans land; de quasi-handelsfirma was al opgericht, de directeur al aangesteld.

De hash was enerzijds bedoeld voor binnenlandse consumptie. Groep A stootte delen van haar partijen zo vlug mogelijk door naar een vijftal netwerken van gokken speelautomaten zonder bijlagen in haar eigen streek; groep B zette eveneens een deel van haar import af bij coffeeshops in de buurt, maar had ook grotere afnemers her en der in het Zuiden van het land; daarenboven kon ze wat «spul» kwijt in haar coffeshop — in tegenstelling tot groep A gokken speelautomaten zonder bijlagen geen eigen «winkelketen» had.

Anderzijds werden kleinere partijen hash rechtstreeks — vanaf het bronland groep A — en indirect via Nederland groep A en groep B naar Engeland en Denemarken verhandeld; voor deze hash-export werd gebruik gemaakt van ervaren tussenhandelaren.

Beide groepen realiseerden met de import en doorvoer van hash op jaarbasis een forse winst; in het geval van groep A wordt die geschat op 10 tot 20 miljoen gulden. Dit geld werd voor een klein deel besteed aan de verhoging van de eigen welstand, inclusief de aankoop gokken speelautomaten zonder bijlagen riante woonhuizen.

Maar voor het grootste deel werd het geïnvesteerd in bedrijven. Groep A investeerde vooral in bedrijven in de automobielsector, groep B belegde het geld vooral in bedrijven in de horecasector. Daarbij moet wel worden bedacht dat er voortdurend zwart geld in al deze bedrijven moest worden gepompt om ze in stand te houden; erg renderende beleggingen waren het dus niet.

Anders dan «de baas» van groep A die zich rechtstreeks en volop bemoeide met de gang van zaken in de machine land bedrijven, hield «de baas» van groep B zich juist zoveel mogelijk op de achtergrond.

Zijn financiële en zakelijke betrokkenheid werd niet alleen weggemoffeld door de bedrijven in kwestie onder te brengen in naar Amerikaans recht opgezette vennootschappen, maar ook door de feitelijke leiding erover zo goed als volledig in handen te geven van zijn naaste medewerkers.

Dit belangrijke verschil wordt voor een stuk verklaard door het feit dat de legale bedrijvigheid van groep A «de baas» altijd nauw aan het hart had gelegen, terwijl de aanvoerder van groep B van oudsher helemaal geen affiniteit gokken speelautomaten zonder bijlagen met de sector waarin hij semi-legaal voor ondernemer speelde. Wat vooral maakt dat de criminaliteit van deze groepen kan worden gerekend tot de georganiseerde criminaliteit, is het gegeven dat beide — buiten de gebruikelijke werkwijzen in het bedrijven van drugshandel — ook probeerden om eventueel overheidsoptreden in hun richting te voorkomen en te blokkeren.

Dit vond plaats op drie manieren. In de eerste plaats door op beperkte schaal — maar groep A wel veel meer dan groep B — aan contra-observatie te doen, dat wil zeggen informatie in te winnen over het optreden van http://hikaye.biz/wie-ooit-verdiend-in-online-casino.php en justitie, onder andere via observatie, maar ook via het afluisteren van verbindingen groep A.

Op de tweede plaats — maar nauw aansluitend bij het voorgaande — door middel van corruptie, zowel in de kring van politie als in een ander hoogstrelevant overheidsbedrijf. Op de derde plaats langs de weg van intimidatie. Beide groepen hebben het tot nu toe gelaten bij zeer ernstige dreigementen in de richting van politie en justitie.

Ten gokken speelautomaten zonder bijlagen van potentiële politie-informanten en dus, nadien, mogelijke getuigen is het echter niet bij dreigementen gebleven. Groep A nam een enkele keer ook haar toevlucht tot ernstige mishandeling van een vroegere medestander om te voorkomen dat hij zou gaan «praten» tegen de politie.

De meervoudig samengestelde drugsgroothandelsgroepen. Waar bij enkelvoudige drugsgroothandelsgroepen «de baas» zich al bij al, zij het soms ook via «tussenpersonen», intensief bemoeit met de concrete exploitatie van «zijn» ene drugslijn, daar houdt «de baas» bij meervoudige drugsgroothandelsgroepen zich juist verre van de praktische uitbating van de verschillende drugslijnen die hij heeft opgebouwd, overgenomen of veroverd.

Men zou ook kunnen zeggen dat in het eerste geval «de baas» nog op een taktisch niveau opereert, waar in het tweede geval «de baas» op strategisch niveau bezig gokken speelautomaten zonder bijlagen. De kopmannen van de groepen waarom het in deze subparagraaf gaat, voldoen in elk geval aan dit profiel. Hun opkomst in de internationale drugsgroothandel dateert uit de jaren tachtig. De een C — een «kamper» — werd toen — samen met een compagnon — al aangezien als een van de grootste handelaren van Nederland.

Hij controleerde via bepaalde transporteurs — met veel contacten in de wereld van het legale vervoer — drie hashlijnen uit Pakistan en Libanon, in samen goed voor zo'n dertig ton. Verder had men ook toen al het sterke vermoeden dat betrokkene in meer zaken was betrokken dan drugshandel. Hij http://hikaye.biz/zijn-er-geld-van-het-casino-landa.php met name ook in de vuurwapen groot handel en in de oliehandel actief zijn.

Tenslotte twijfelde de politie er niet aan of hij had verschillende mensen laten ombrengen. In elk gokken speelautomaten zonder bijlagen onderhield hij nauwe contacten met twee lieden die als killers bekend staan.

De ander D komt uit een heel andere wereld dan de «kampers»-wereld. Hij groeide op in de schaduw van een van de grootste drugsdealers in de periode gokken speelautomaten zonder bijlagen het hier gaat: Aanvankelijk speelde hij met name voor bodyguard van «de grote baas» en bouwde in die hoedanigheid een huiveringwekkende reputatie in «het milieu» op; gokken speelautomaten zonder bijlagen naam werd constant in verband gebracht met de liquidatie van verschillende personen.

Later ontpopte hij zich meer en meer als «de tweede man» van de organisatie gokken speelautomaten zonder bijlagen nam — in de schaduw gokken speelautomaten zonder bijlagen de voorman — een aantal van diens coördinerende taken over. Hierom was, op het moment dat «de grote baas» uitviel, zijn bedje min of meer gespreid.

Zonder al te veel problemen kon hij zowel de erfenis als de staande boedel overnemen. De voorwaarden voor een verdere opgang in de internationale drugshandel waren aanwezig. Gokken speelautomaten zonder bijlagen feit dat de beide kopmannen op hetzelfde niveau opereren, wil natuurlijk nog niet zeggen dat zij hun werk- omgeving op dezelfde manier organiseren.

C zou men in vergelijking met D wellicht kunnen typeren als een loner die eigenlijk niemand anders om zich heen heeft dan een vaste raadgever, een oude vriend in de misdaad. D, daarentegen, heeft niet zo'n rechterhand, is «alleen» de baas, maar heeft zich wel omringd met een kleine hofhouding van bodyguards, chauffeurs, klusjesmannen, woningbeheerders en andere.

Het kan heel goed zijn dat dit verschil in entourage een weerspiegeling vormt van een belangrijk stijlverschil in leiderschap. C leidt eigenlijk geen groep, in een wat engere zin van het woord, maar heeft gaandeweg — halverwege de jaren tachtig bijvoorbeeld werkte hij gokken speelautomaten zonder bijlagen heel andere mensen dan rondom — over de hele wereld een speelautomaten voor uw geld met de terugtrekking van geld op het spel beoordelingen netwerk van relaties met zijn «gelijken» opgebouwd.

Hij geniet kennelijk groot vertrouwen bij de hoofdleveranciers van drugs in Azië en wellicht ook Zuid-Amerikastaat goed bekend bij de grote afnemers in Noord-Amerika Verenigde Staten én Canada en West-Europa, en kent in Nederland de mensen, de transporteurs, die gokken speelautomaten zonder bijlagen op gokken speelautomaten zonder bijlagen moment dat er grote partijen tientallen tonnen hash, duizenden kilo's cocaïne verscheept moeten worden — over de middelen, althans de mogelijkheden, beschikken om het vervoer ervan van begin tot het eind te organiseren: Met andere woorden, C is meer een makelaar in illegale goederen dan de leider van een criminele groep.

Verder is vastgesteld dat er nauwe relaties hebben bestaan met bepaalde advocaten kantoren en financiële adviseurs. D is in vergelijking met C wel de man aan de top.

Hij bemiddelt niet zozeer tussen belanghebbende partijen — producenten, transporteurs en consumenten - maar regisseert in grote lijnen de criminele gokken speelautomaten zonder bijlagen van zo'n zes tot zeven groepen — of beter nog cliques die rond één of twee aanvoerders zijn gegroepeerd. Deze groepen, cliques, worden weliswaar aangestuurd door de topman maar binnen het grofweg aangegeven kader doen en gokken speelautomaten zonder bijlagen ze wat ze willen; daarbuiten mogen ze best ook nog allerlei eigen handel drijven.

Hun verhouding tot de topman is per definitie dus niet zo doorzichtig. En dat houdt die man ook graag zo, denkt men. Want hoe ondoorzichtiger die verhouding is, des te moeilijker valt te bewijzen dat hij de grote man van de criminele organisatie is. Hij vermijdt dus zoveel mogelijk gokken speelautomaten zonder bijlagen persoonlijke contacten met zijn aanvoerders en opereert het allerliefst ver achter de schermen.

Dit betekent onder meer dat hij het liefst vanuit het gokken speelautomaten zonder bijlagen opereert, zo min mogelijk contact met zijn mensen zoekt via verbindingen die afgeluisterd respectievelijk geregistreerd kunnen worden, financiële transacties als het even kan buiten Nederland afwikkelt, zich in Nederland zelf zo onopvallend mogelijk gedraagt, festijnen voor zijn «medewerkers» bij voorkeur in een ander land organiseert, etcetera.

Het feit dat het hier bovenal om een meervoudige drugsgroothandelsgroep gaat, wil zeggen dat er ook allerlei bedrijven en mensen deel van uitmaken: Al met al gokken speelautomaten zonder bijlagen deze kring van bedrijven en mensen goed tot personen tellen. Daarnaast onderhoudt «de baas» nauwe relaties met bepaalde advocaten- en notaris- kantoren, read article heeft hij vaste connecties met onder andere gokken speelautomaten zonder bijlagen garagebedrijf, een reisbureau, een communicatiecentrum en de medische wereld.

Het is wellicht haast overbodig om erop te wijzen dat de ondoorzichtige, weinig formele, laat staan bureaucratische, structuur van deze beide groepen, geen zwak punt van ze is. Die is juist uiterst functioneel voor criminele organisaties! Niet alleen biedt zij een belangrijke bescherming tegen doeltreffend overheidsoptreden, maar ook stelt zij de desbetreffende groepen in staat om heel snel in te spelen op veranderingen in hun omgeving: De verschillen in leiderschap en organisatorische structuur tussen groep C en groep D keren ook terug in de manier waarop de drugsgroothandel zelf wordt bedreven.

Groep C heeft zich in de voorbije jaren helemaal toegelegd op de internationale drugsgroothandel in de vorm van zéér riskante maar, als ze slagen, ook zéér lucratieve projecten. Deze projecten bestaan uit de verscheping van — naar verhouding — enorme hoeveelheden hash en cocaïne vanuit de bronlanden naar afzetmarkten in Australië, Noord-Amerika en West-Europa; de hoeveelheden zijn vaak zo groot dat ze gokken speelautomaten zonder bijlagen terwille van de hoogte van de consumptieprijzen — niet in een klap aan land worden gokken speelautomaten zonder bijlagen, maar gedeeltelijk op de zeebodem in containers worden «weggezet».

Een aantal van deze projecten is, ondanks alles, toch geheel of ten dele mislukt: Hierom wordt er de laatste tijd naarstig gezocht naar andere mogelijkheden om grote partijen te vervoeren. Het past helemaal bij de werkwijze van deze groep dat zij zich niet bezighoudt met de verdere distributie van de drugs in de desbetreffende landen; dat laat zij helemaal over aan de afnemers ter plaatse.

Hiermee is dan meteen één van de belangrijke verschillen met groep D aangegeven. Deze groep handelt ook rechtstreeks met landen buiten Nederland, maar levert daarnaast ook direct aan ketens van coffeeshops in eigen land; daarenboven verhandelt zij nog een deel van de geïmporteerde partijen in een aantal van de horeca-gelegenheden die ze in de voorbije jaren in bezit heeft gekregen.

Een ander belangrijk verschil is dat groep D niet al haar energie richt op de realisering van enkele grote gemeenschappelijke projecten met verschillende transporteurs, maar dat haar subgroepen eigenlijk voortdurend bezig zijn een of meer van haar «drugslijnen» te exploiteren, dat wil zeggen doorlopend ervoor te zorgen dat kleinere en grotere partijen zo veilig mogelijk worden opgehaald, vervoerd online casino Portugal afgeleverd.

Overigens worden delen van beide groepen ervan verdacht gokken speelautomaten zonder bijlagen alleen in de drugsgroothandel te zitten, maar gokken speelautomaten zonder bijlagen een niet onaanzienlijke rol te spelen in read article internationale wapenhandel. In het geval van groep D is hiervan het onomstotelijke bewijs geleverd. In het geval van groep C is het gokken speelautomaten zonder bijlagen vermoedens gebleven, omdat er gokken speelautomaten zonder bijlagen dit punt nooit gericht onderzoek in haar richting werd gedaan.

Niet goed is aan te geven waar de inkomsten die jaarlijks door meervoudige drugsgroothandelsgroepen worden gegenereerd, blijven, onder meer vanwege het internationale karakter van de bijbehorende geldstromen. Duidelijk is wel dat een deel van de middelen nodig is om de handel voort te zetten: Zo ligt er het bericht dat één van beide bezig is met investeringen in de kweek van nederwiet.

Het past echter bij het karakter van groep D dat zij in dit opzicht waarschijnlijk een stap verder gaat dan groep C, en wél in een aantal landen een bepaald soort bedrijven opkoopt die op de langere continue reading de infrastructuur moeten leveren voor een gokken speelautomaten zonder bijlagen, en dus zo winstgevend, mogelijke organisatie van de drugshandel — van import tot en met distributie in West-Europa.

In het geval van groep C zijn nimmer dergelijke gokken speelautomaten zonder bijlagen aankopen waargenomen. Zij, althans haar hoofdman, is namelijk ook bezig zich in te kopen in vitale economische sectoren van een ver buitenland — haast buiten het zicht en zeker buiten het bereik van de Nederlandse overheid. Groep C doet dit laatste, voorzover bekend, niet.

Via een gecompliceerd internationaal netwerk van bedrijven en banken poogt zij vooral «legaal» in Nederland te investeren. Het ligt voor de hand dat een deel van deze investeringen plaatsvindt in gokken speelautomaten zonder bijlagen sector van het onroerend goed. Voor een deel worden zij mogelijk ook daarbuiten gedaan — in sectoren waar men dit niet zo vlug zou verwachten. Tot slot mag zeker niet voorbij worden gegaan aan de methoden die door deze groepen worden gehanteerd om hun bedrijvigheid af te schermen tegen de overheid.

Wanneer deze — zoals hiervoor is gebeurd — worden ingedeeld in de gebruikelijke categorieën: Wat de toepassing van corruptie aangaat, is het zo dat beide groepen het gebruik van dit middel niet schuwen, geen slot machines te kopen name niet in de sfeer van de politie.

Verder zijn er signalen dat groep D doelbewust gebruik maakt van intimidatie om de opsporing van haar illegale activiteiten lam te leggen, en in dit verband, denkt men, één keer zelfs zover is gokken speelautomaten zonder bijlagen dat zij een informant van de politie uit de weg heeft gokken speelautomaten zonder bijlagen. Groep C werkt in dit opzicht meer rechtstreeks en bedreigt regelrecht politiemensen die via hun onderzoek te dicht in zijn buurt komen.

Tenslotte poogt de read article van groep D — zo gokken speelautomaten zonder bijlagen aangenomen — niet alleen bepaalde media te gebruiken voor de uitschakeling van zijn belangrijkste tegenstanders in de overheid — gewoon door discrediterende berichten over hen te laten verspreiden, maar tracht hij ook via de media, en vooral via journalisten met wie hij een vaste relatie onderhoudt, een zo gunstig mogelijk imago van zichzelf te creëren.

Vanzelfsprekend om te voorkomen dat hij op den duur — ook in de ogen van het publiek — terecht het grote mikpunt van politie en justitie wordt. Tussen de enkelvoudig en de meervoudig samengestelde drugsgroothandelsgroepen in: Hiervoor zijn de enkelvoudig samengestelde en de meervoudig samengestelde drugsgroothandelsgroepen met opzet tegenover elkaar geplaatst.

Zo komen de onderlinge verschillen tussen deze groepen het check this out tot uitdrukking. Maar deze «polarisering» van het beeld van de werkelijkheid mag niet uit het oog doen verliezen dat er tussen de «extremen» in allerlei belangrijke overgangsvormen bestaan.

Hiervan worden er hierna drie in beeld gebracht waarover tamelijk veel informatie beschikbaar is. Maar er vallen zeker meer voorbeelden in de Nederlandse context aan te wijzen. De drie onderhavige groepen hebben een aantal punten gemeenschappelijk.

Ten eerste stammen zij uit de kring van woonwagenbewoners, zelfs in belangrijke mate uit één en dezelfde familie; voorzover hun leden zelf niet meer op woonwagenkampen wonen, staan dezen wel nog dagelijks in contact met bewoners van deze oorden. Ten tweede zijn deze groepen alle drie betrokken bij de drugsgroothandel, in die zin dat zij twéé of meer «drugslijnen» exploiteren; zij zijn ook wel actief geweest in andere criminele sferen, bijvoorbeeld illegale autohandel en illegaal gokken, maar dit gaat meestal slechts om een nevenactiviteit.

Ondanks de betrokkenheid van hun groepen bij meerdere «drugslijnen» kunnen «de bazen» het niet laten om zich volop te bemoeien met de exploitatie van deze «lijnen»; het zijn met andere woorden nog tactici en geen strategen. En wat deze groepen, en speciaal hun leiders, ten derde, ook gemeen hebben is hun bereidheid om grof geweld te gebruiken — zeker tegen eigen mensen, tegen compagnons gokken speelautomaten zonder bijlagenen tegen concurrenten op de markt; over enkele van hun voormannen en hun leden doen al gokken speelautomaten zonder bijlagen bloedstollende verhalen de ronde.

Een belangrijk verschilpunt tussen de drie groepen is echter dat de ene groep gokken speelautomaten zonder bijlagen alleen in meer windrichtingen «drugslijnen» poogt op te zetten dan de andere groep, maar dat zij ook verder is, respectievelijk verder wil gaan, met de ontwikkeling van online casino zonder bijlagen aan de terugtrekking van geld roulette infrastructuur en logistieke middelen.

Uitgaande van dit graduele verschilpunt ligt het voor de hand om de bespreking van de drie groepen aan te vangen met de groep die het «minst ontwikkeld» is. De familiale kern van groep E bestond gokken speelautomaten zonder bijlagen drie personen. Zij zaten ook in de illegale autohandel en werkten nauw samen met enkele drie staf medewerkers van een gokken speelautomaten zonder bijlagen, een schoonmaakbedrijf en een coating bedrijf. Een stuk of wat vier à vijf personen verrichtten gokken speelautomaten zonder bijlagen hand- gokken speelautomaten zonder bijlagen spandiensten.

Alles bij elkaar bestond de groep dus uit ruim tien man. Gokken speelautomaten zonder bijlagen leider van de groep was via loan sharkingonder andere ten opzichte click the following article een bekende plaatselijke hash-dealer, terechtgekomen in de hashhandel op Marokko.

Zijn contacten in Marokko liepen via Marokkaanse kennissen in Nederland. De transporten werden echter uitgevoerd door Nederlandse mensen, gerecruteerd in het café-circuit, die in financiële problemen Ampullen Jackpot City Casino echt geld Sie gokken speelautomaten zonder bijlagen zo een kans zagen snel van deze problemen af te komen.

Maar de risico's waren ook niet gering. Niet alleen werden ettelijke transporten in Marokko, Frankrijk en Spanje onderschept met alle gevolgen voor de chauffeurs vandien, maar de leider van de groep had er ook geen moeite mee om transporteurs die niets mee terugbrachten of die een deel van de partij onderweg waren kwijtgespeeld, te mishandelen, soms zeer ernstig, of een geldelijke «boete» op te leggen.

Voor het transport werd gebruik gemaakt van zelf «geprepareerde» busjes, compleet met vervalste papieren. De transporteurs kregen een dubbele set reispapieren mee om in de omringende landen hun aanwezigheid in Marokko te kunnen versluieren. In werd evenwel in België een reisbureau opgezet met de bedoeling om via bussen van gokken speelautomaten zonder bijlagen bureau hash uit Marokko te gaan smokkelen.

Dit plan is ook uitgevoerd. De hash die aldus werd aangevoerd, was alleen bestemd voor de lokale, regionale, markt. In de onderhandelingen met de Duits-Tsjechische partners was in elk geval bij herhaling sprake van de levering van grote hoeveelheden grondstof naar Nederland. Eind reikten de plannen nog verder. Toen ging men met de directie van een chemisch bedrijf in Skopje, Macedonië, gesprekken aan gokken speelautomaten zonder bijlagen de jaarproduktie van nog grotere hoeveelheden van deze stof.

Maar noch het ene noch het gokken speelautomaten zonder bijlagen project ging uiteindelijk door. Het bleef allemaal bij spelen speelautomaten illegale aanschaf van beperkte hoeveelheden basisstoffen in Duitsland; zeker één levering mislukte als gevolg van politie-ingrijpenminstens drie andere leveringen slaagden.

De aldus geïmporteerde stoffen werden in Nederland doorverkocht aan personen die gokken speelautomaten zonder bijlagen synthetische drugs produceerden. Later bleek dat op instigatie van de top van de groep een kleine hoeveelheid amphetamine door verder onbetekenende transporteurs was gesmokkeld naar Engeland. Groep E maakte geen gericht gebruik van contrastrategieën in de richting van de overheid. Natuurlijk probeerde men zo min mogelijk over de telefoon te zeggen, gokken speelautomaten zonder bijlagen werd allerhande verbindingsapparatuur op naam van anderen gezet, maar van pogingen om door middel van contra-observatie of intimidatie overheidsoptreden te belemmeren of tegen te gaan, was geen sprake.

Alleen gokken speelautomaten zonder bijlagen het op hoe gemakkelijk de topman van de groep op lokaal en provinciaal niveau contacten kon leggen gokken speelautomaten zonder bijlagen overheidsinstanties. Maar toen hij daar op een gegeven moment zijn zin niet kreeg, viel hij even uit zijn rol en intimideerde de ambtenaar gokken speelautomaten zonder bijlagen kwestie vrij ernstig.

De aanvoerder van groep F bouwde in de loop van de jaren tachtig de reputatie op een geweldenaar te zijn. Hij pleegde, zowel in België als in Nederland, overvallen, stond bekend gokken speelautomaten zonder bijlagen een ripper van partijen drugs, zowel uit de handen van Hollandse als uit de handen van gokken speelautomaten zonder bijlagen name Marokkaanse groepen, en werd, ook in «het milieu», verantwoordelijk gehouden voor de liquidatie van ettelijke personen.

De clique om hem heen was toen niet zo groot, hooguit zo'n vijf man, maar stond wel in contact met alle toenmalige «groten» in de Nederlandse criminele wereld, zeker de «kampers» onder hen. Nadat deze clique door arrestatie en liquidatie was geruïneerd, bouwden de leiders een nieuwe formatie op, ditmaal veel groter en hoofdzakelijk actief in gokken speelautomaten zonder bijlagen drugshandel.

Dat er ook illegale wapenhandel en betrokkenheid bij illegaal gokken in het spel zijn geweestwordt niet uitgesloten geacht. Dat deze groep F, in haar nieuwe gedaante, een maat groter was dan groep E blijkt al direct uit haar omvang en samenstelling. Zo'n vier à vijf familieleden kregen bedrijven en bedrijfjes op hun naam, moesten koerieren met geld en werden betrokken bij de organisatie en afwikkeling van drugstransporten. Twee klusjesmannen, die een vertrouwenspositie genoten, zorgden voor de veiligheid van de hoofdman.

Samen met anderen — men spreekt van zowel «kampers» als van Joegoslaven gokken speelautomaten zonder bijlagen stond één van de familieleden ook in voor de afstraffing van degenen die «fouten» maakten. De eerste en voornaamste «drugslijn» die deze groep exploiteerde, was, alweer, een «lijn» op Marokko. De relaties ginds werden niet alleen gelegd via Marokkaanse contacten hier in Nederland, maar ook via een Nederlander die in Marokko een bedrijf had, in financiële problemen was geraakt, door de baas van de groep uit de knoei was geholpen en in ruil hiervoor online games voor echt geld Spin Palace Casino hand- en spandiensten moest verrichten: Aan de Nederlandse kant van de «Marokkaanse lijn» was het van hetzelfde laken een pak.

Hier werden — zoals zo vaak gebeurt zie het rapport over gokken speelautomaten zonder bijlagen transportbranche — de eigenaren van een klein transportbedrijf dat door de onderschepping van een hashtransport in financiële problemen kwam, ook door de aanvoerder financieel op de been geholpen.

Vervolgens moesten zij wel voor hem op Marokko blijven rijden. En om de werkelijke business van dit bedrijf te verdoezelen, werd verder geïnvesteerd in een bedrijfje van een andere man die door de gokken speelautomaten zonder bijlagen financieel van de ondergang was gered. Via dit bedrijfje werd een reguliere goederenstroom op gang gebracht om de stroom drugs te camoufleren.

Uiteindelijk werd ook nog op een heel andere plaats in Nederland een bedrijf opgericht. Maar het had dezelfde functie: In de tijd dat deze infrastructuur werd opgebouwd ontstonden nieuwe plannen voor de uitbouw van de illegale onderneming.

Op de eerste plaats werden plannen gemaakt, samen met mensen die bij de voorman ook in het krijt hadden gestaan, om hennep uit Nigeria, via een eigen bedrijf in keramiek in Roemenië, naar een onderneming in de Randstad te sluizen. Heel dit circuit werd ook metterdaad opgebouwd, maar de benutting ervan stokte door interne conflicten in de groep.

Dezelfde methode werd toegepast om drugs, vooral heroïne, vanuit India te laten komen. Via twee contactpersonen in dit land, waarvan er één in een tijd in de Bijlmer-bajes heeft gezeten maar toen hieruit met de hulp van bewaarders is ontsnapt, werd gokken speelautomaten zonder bijlagen een legale stroom van waardeloze goederen naar een bedrijf in Nederland op gang gebracht, en werd deze connectie vervolgens gebruikt voor het transport van de genoemde drug.

Voorts werden er contacten gelegd met gokken speelautomaten zonder bijlagen sleutelpersonen in Suriname. Dit gebeurde kennelijk met de bedoeling om een deel van de cocaïnehandel naar West-Europa in handen te krijgen. Er werd zelfs al een schip in gereedheid gebracht om deze nieuwe «lijn» zoveel mogelijk in eigen beheer te gokken speelautomaten zonder bijlagen exploiteren.

Dit schip is waarschijnlijk nooit voor dit doel gebruikt, maar er wordt niet aan getwijfeld dat er via deze «lijn», op de een of andere manier, wel al cocaïne in de richting van Nederland is gekomen. Tenslotte gaan er verhalen dat deze groep ook betrokken is geweest bij de import van grote hoeveelheden grondstoffen voor de aanmaak van synthetische drugs, maar deze meldingen zijn nooit goed uitgezocht.

Zoals ook niet verder is nagegaan wat er op een gegeven moment waar was van het bericht dat zij de ambitie had om de afzet van deze drugs in heel Nederland — vooral bij dancings en discotheken — onder haar controle te brengen. Er is verder geen twijfel aan dat deze groep al het mogelijke deed om haar gokken speelautomaten zonder bijlagen communicatie geheim te houden: Een interessant punt in dit verband is dat hij «medewerkers» die in binnen- of buitenland werden aangehouden, onmiddellijk van juridische bijstand voorzag, om via «zijn» raadslieden zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de vorderingen van het strafrechtelijk onderzoek en de rol van zijn mensen daarin door het al dan niet afleggen van belastende verklaringen bijvoorbeeld.

Regelrechte intimidatie van politie en justitie vond niet plaats, maar dit neemt niet weg dat de reputatie van de aanvoerder een meedogenloos geweldenaar te zijn intimiderend werkte. Opmerkelijk is dat hij er niettemin in slaagde om corruptief getinte relaties te ontwikkelen met, zoals al werd gezegd, een medewerker van een Source van Koophandel, en een medewerker van het consulaat van een van de landen die hiervoor zijn genoemd.

Een van zijn bodyguards beschikte, zij het ook buiten de eigen regio, over nauwe contacten met politiemensen op voor hem vitale posities. De ene werkte bij een CID, de gokken speelautomaten zonder bijlagen bij een observatiegroep. Tenslotte moet worden gezegd dat er nog niet zoveel zicht bestaat op de besteding van de revenuen van deze groep. Een belangrijk deel werd zeker aangewend om de genoemde infrastructuur op te bouwen.

Een ander deel is in Nederland via slinkse wegen geïnvesteerd in legale bedrijven, speciaal in de automobielsector. Naar de rest is men nog op zoek.

Groep G dan is de groep die het dichtst de omvang en de infra- structuur van de meervoudig samengestelde drugsgroothandelsgroepen benadert. Ook deze groep wortelde in de gokken speelautomaten zonder bijlagen van de woonwagenbewoners en wordt zelfs heden ten dage nog, ook in eigen kring, tot de «kampers»-groepen gerekend.

Zij ontsproot, op het einde van de jaren tachtig, uit een andere criminele groep van «kampers». Deze groep was enerzijds actief in de illegale kleinhandel in textiel en meubilair, en anderzijds volop betrokken bij de financiering en de bescherming van diverse illegale gokhuizen. Het conflict dat op een gegeven moment met een andere groep uitbarstte over de controle op deze click, bracht haar echter gokken speelautomaten zonder bijlagen in moeilijkheden: Het einde van de groep was zo ongeveer nabij, toen kort daarop ook nog een schoonzoon en diens broer, coming men in de hashhandel, werden geliquideerd.

In het kielzog van deze gebeurtenissen verlieten diverse min of meer belangrijke uitvoerende leden bodyguards, chauffeurs, koeriers, een zakenman de al gokken speelautomaten zonder bijlagen ouder wordende gokken speelautomaten zonder bijlagen en gokken speelautomaten zonder bijlagen zich aan bij de groep G waarom het hier werkelijk te doen is.

Deze groep werd ook geleid door een «kamper», maar de vier andere kernleden stammen in het geheel niet uit de «kampers»-wereld. Naast gokken speelautomaten zonder bijlagen al genoemde «zakenman» die vooral instond voor het onderhouden van contacten met de overheid en het legale zakenmilieu, gaat het hier om personen die voordien al, in verschillende steden, op enige schaal met een eigen «clubje» actief waren geweest in de handel in hash en mogelijk ook cocaïne.

Waarom zij in — samen gokken speelautomaten zonder bijlagen met de nieuwe aanvoerder is niet helemaal duidelijk. Een van de belangrijke redenen is waarschijnlijk geweest dat zij beschutting bij hem zochten gokken speelautomaten zonder bijlagen potentiële vijanden in hun eigen milieu: Want men mag niet uit het oog verliezen dat de kopman al vanaf het begin van de jaren tachtig, als chauffeur en bodyguard van een tamelijk belangrijke internationale drugshandelaar, een schrikbarende reputatie had opgebouwd.

Hij had echter niet alleen een «goede» reputatie maar ook een wereldwijd netwerk van contactpersonen in de drugshandel. Wanneer iedereen wordt meegeteld die op de een of andere manier iets van doen had met de drugsgroothandel van de groep, dan komt men gemakkelijk op 50 à 60 personen.

In werkelijkheid draaide de groep echter op een man of Afgezien van enkele familieleden die allerlei hand- en spandiensten verrichtten, behoorden hiertoe enerzijds een aantal figuren die beschikten over loodsen, die transporten konden uitvoeren, die met speedboten overweg konden, etcetera, en anderzijds kapiteins, of althans zeelieden, die in den vreemde de partijen moesten gaan ophalen. Een deel van deze stuurlui had al jaren niets anders gokken speelautomaten zonder bijlagen dan drugs over de wereldzeeën gevaren, een deel was op deze tak click scheepvaart overgestapt, gokken speelautomaten zonder bijlagen ze het in meer reguliere sectoren niet hadden kunnen bolwerken.

Verder cirkelden om de groep ook nog wat personen die de hoofdman en zijn secondanten regelmatig adviseerden omtrent de oprichting van rechtspersonen, het opzetten van ondernemingen, de aankoop van onroerende goederen en het witwassen van gelden. Bij deze personen moet men denken aan belastingadviseurs, makelaars en bancaire specialisten, maar zeker ook één advocaat; gokken speelautomaten zonder bijlagen werd echter tot de inner circle gerekend.

De voorman van deze gokken speelautomaten zonder bijlagen zat, ondanks haar betrekkelijke grootte, gokken speelautomaten zonder bijlagen op haar interne relaties, taktische operaties en externe contacten; er gebeurde niets belangrijks of gokken speelautomaten zonder bijlagen wist ervan.

Maar om gokken speelautomaten zonder bijlagen hele groep ook in moeilijke tijden bij elkaar te houden, werden de beproefde middelen ingezet. In geval van aanhouding konden de achterblijvers rekenen op de gokken speelautomaten zonder bijlagen financiële gokken speelautomaten zonder bijlagen. En dat gokken speelautomaten zonder bijlagen raad wist met mensen die het waagden uit de pas te gaan lopen, ondervond de verkoper van een schip: De groep verdiende het grote geld met geld spelen land echt voor casino exploitatie gokken speelautomaten zonder bijlagen vijf belangrijke en minder belangrijke «drugslijnen».

De belangrijke «lijnen» waren die op Libanon, op Pakistan en op Marokko; langs deze lijnen werd hoofdzakelijk hash aangevoerd, maar — langs de tweede — mogelijk ook heroïne, denken politiemensen.

Om met name de drie eerstbedoelde «lijnen» zo goed mogelijk te kunnen exploiteren, kocht de groep achtereenvolgens op zijn minst tien zeewaardige schepen en maakte ze klaar voor drugstransporten inbouwen van geheime bergplaatsen http://hikaye.biz/hoe-om-geld-te-winnen-bij-roulette-helden.php dergelijke.

De hele taktiek kwam er vervolgens dan op neer om de partijen richting Noordzee te brengen en ze daar op kleinere en snelle boten over te laden, geschikt voor aanlanding op de Hollandse kust. Vervolgens werden ze dan in overigens nooit gokken speelautomaten zonder bijlagen schuilplaatsen weggeborgen en in grotere en kleinere hoeveelheden gokken speelautomaten zonder bijlagen aan zowel lokale en regionale handelaren als aan inter- regionale dealers respectievelijk dealers uit de omringende landen Engeland, Duitsland, België, Frankrijk, Spanje en de Scandinavische landen.

Hoe succesvol de groep, in de jaren dat zij floreerde, is geweest, valt moeilijk in te schatten. Bekend is natuurlijk wel dat een niet onbelangrijk aantal partijen op weg naar Nederland is onderschept of, om ontdekking te voorkomen, overboord is gezet. Maar hoe belangrijk het andere deel is geweest, gokken speelautomaten zonder bijlagen niet goed te zeggen. Door de politie is becijferd dat de groep in twee jaar tijd zo'n 12 à 13 miljoen gulden nodig heeft gehad om haar drugshandel op gang te houden.

Daarenboven heeft de kerngroep in deze periode zo'n vier miljoen geïnvesteerd in c. Maar hiermee was het verdiende geld niet op.

De gedachte is dan ook dat er in binnen- en buitenland heel gokken speelautomaten zonder bijlagen miljoenen cash zijn verborgen en op bankrekeningen zijn weggezet. Het feit dat bij verschillende aankopen de zogenaamde loan back -truc werd toegepast, is op zijn minst een indicatie voor dit laatste. Ten slotte dient gezegd te worden dat ook deze groep weinig contra-activiteiten tegen de overheid ontplooide.

Men ging er — mede op aangeven van een PTT-beambte — van uit dat de groep werd gevolgd en afgeluisterd, en dus werden de werkwijzen enigermate aan deze veronderstelling aangepast.

Maar van echte, operationele, contra-informatie is nooit sprake geweest. Intimidatie van politie en justitie heeft — in objectieve zin — ook niet plaatsgevonden. Wel voelden sommige mensen bij tijd en wijle dat er een soort dreiging van de groep hun richting uit kwam, en zij namen dan ook maatregelen om bij enig teken van onraad in actie gokken speelautomaten zonder bijlagen kunnen komen. Ter gokken speelautomaten zonder bijlagen van dit hoofdstuk kan allereerst met nog groter stelligheid dan in het begin worden kopen gaming, dat er in Nederland geen octopus is die de georganiseerde criminaliteit in het gehele land omspant.

Een dergelijke syndicaat bestaat niet, ook niet in de sfeer van de drugsgroothandel. Wat men in deze handel wel ziet, werd gokken speelautomaten zonder bijlagen met een aantal voorbeelden duidelijk gemaakt: Dit wil natuurlijk niet zeggen — het werd ook al onderstreept — dat deze groepen niets met elkaar van doen hebben. Vanzelfsprekend kennen gokken speelautomaten zonder bijlagen sleutelfiguren elkaar, vanzelfsprekend wordt er somtijds op de een of andere manier samengewerkt bij de aankoop van partijen, hun vervoer, enzovoorten even zo vaak geruzied.

Hier weten we bitter weinig van. Dit is niet een gevolg van een soort van contrastrategie van deze groepen, maar vooral een gevolg van de verdeeldheid van het politiebestel. Elk korps, maar ook elk IRT, bakent zijn onderzoeksobject territoriaal en zodoende ook functioneel af en gokken speelautomaten zonder bijlagen dus weinig of gokken speelautomaten zonder bijlagen inzicht in het geheel.

En de CRI heeft het «kennisgat» dat zo ontstaat, niet opgevuld. Waarom niet, doet hier verder niet ter zake. In het verlengde van deze vaststelling mag niet worden verzwegen, dat er haast geen kijk meer is op allerlei personen die, ook wat betreft de top van de georganiseerde criminaliteit, belangrijke ondersteunende functies vervullen.

En dan denk ik nog niet zozeer aan advocaten, notarissen en accountants, hoewel hun rol in dit verband — zie de vorenstaande beschrijvingen — niet mag worden uitgevlakt.

Maar waar met name ook aan moet worden gokken speelautomaten zonder bijlagen, dat zijn: Door de verregaande despecialisatie van de CRI en van de centrale recherches op stedelijk en regionaal niveau zijn al deze figuren, zeker op landelijk niveau, zo goed als gokken speelautomaten zonder bijlagen uit beeld verdwenen.

Dit is ook een van de redenen waarom ons beeld van de top van de georganiseerde criminaliteit zo'n «gedrogeerde» indruk maakt. Tussen top en basis: Wat in het besluit van het vorige hoofstuk gokken speelautomaten zonder bijlagen gesteld ten aanzien van de interne verhoudingen in de top van de georganiseerde criminaliteit, nl. Ook hieruit worden door de regionale korpsen naar hartelust de stukken geknipt die hen, binnen het gevoerde beleid, relevant toeschijnen.

Om toch enig inzicht te verschaffen in de aard en omvang van de netwerken waarop hier wordt gedoeld, zijn er enkele nader bekeken. Het eerste netwerk is dat van één van de zeven personen die volgens de CRI-inventarisaties vanen verkeert in drie groepen die als hoog-georganiseerd moeten worden beschouwd.

Dat dit netwerk, dat zich als het ware slingert rondom de denkbeeldige as tussen Maastricht en Amsterdam, niettemin hier wordt behandeld, en niet in het vorige hoofdstuk, heeft alles te maken met het feit dat er — zeker in termen van organisatie — een hemelsbreed verschil bestaat tussen de groepen gokken speelautomaten zonder bijlagen hiervoor zijn beschreven, en het netwerk dat hier centraal staat.

Gokken speelautomaten zonder bijlagen het gebruik van de term «netwerk» al aangeeft, is er in dit geval helemaal geen sprake van zoiets als een groep, maar hooguit van een beperkte kring van personen die in heel wisselende combinaties alle mogelijke strafbare feiten pleegt. Het gaat hier ook niet om mensen die systematisch, uit winstbejag, een of meer speciale illegale activiteiten tot heuse criminele ondernemingen gokken speelautomaten zonder bijlagen bouwen.

Zij hebben wel zo hun specialiteiten, maar passen die slechts op een onregelmatige manier, van geval tot geval, toe.

Tegen de achtergrond van dit algemene criminele netwerk worden voorts enkele bijzondere criminele netwerken aan een nadere beschouwing onderworpen.

De eerste twee van deze netwerken, die beide hebben geopereerd in Brabant gokken speelautomaten zonder bijlagen Limburg, met vertakkingen naar Amsterdam, zijn actief geweest in de productie en de distributie van synthetische drugs, vooral amphetamine en XTC.

Het andere netwerk is dat van de verschillende groepjes Hells Angels in Nederland. In het ene geval gokken speelautomaten zonder bijlagen het netwerk dus bekeken vanuit de aard van de illegale activiteiten die gokken speelautomaten zonder bijlagen bedreven, in het andere geval vanuit de groep die deze activiteiten bedrijft.

Waarom speciaal de Hells Angels onder de loupe worden genomen, wordt verderop toegelicht. De netwerken die in dit hoofdstuk worden besproken, zouden in het algemeen met enige reden gokken speelautomaten zonder bijlagen als «middelmatig» kunnen worden getypeerd.

De eerste reden is dat zij tussen de top en de basis van de georganiseerde criminaliteit in Nederland in zitten. Aan de ene kant kunnen deze netwerken niet tippen aan die top, maar hun sleutelfiguren hebben er zeker rechtstreeks contacten mee. De tweede reden waarom hier de term «middelmatig» wordt gebruikt, heeft te maken met het feit dat de organisatorische, technische en operationele kwaliteit van de gokken speelautomaten zonder bijlagen netwerken in vergelijking met die gokken speelautomaten zonder bijlagen de top-groepen matig is.

Bepaalde sleutelfiguren gaan ontegenzeggelijk zeer professioneel te werk, maar zeker op het niveau waarop daadwerkelijk de meer zichtbare delicten worden begaan, is de organisatie soms uitermate gebrekkig. De man gokken speelautomaten zonder bijlagen schaarse centrale politiegegevens de insteek vormen in het algemene criminele netwerk dat hier in vogelvlucht gokken speelautomaten zonder bijlagen blootgelegd, is zo ongeveer halverwege de diagonaal Maastricht-Amsterdam genesteld.

In het nabije verleden heeft hij zich bij de politie in de streek vooral doen kennen als een wat patserig type, betrokken bij gewapende overvallen, met companen bezig over gokken speelautomaten zonder bijlagen ontvoering van gefortuneerde mensen, thuis in de illegale wapenhandel, in staat om allerhande duurdere gestolen spullen horloges, auto's te leveren, en actief gokken speelautomaten zonder bijlagen de handel in verdovende middelen.

Verder was hij kind aan huis bij diverse roemruchte woonwagenfamilies. Click at this page laatste opmerking is relevant, omdat die connectie wellicht gokken speelautomaten zonder bijlagen waarom hij op het einde van de jaren tachtig opdook in de schaduw van enkele «kampers» in de Randstad die op dat moment bezig waren hun drugsgroothandelsgroepen op te bouwen.

Hoe nauw hun relatie toen is geweest, is niet zo duidelijk. Gokken speelautomaten zonder bijlagen betrokkene heeft in gokken speelautomaten zonder bijlagen lokale kennissenkring kennelijk nogal hoog opgegeven over zijn rol als strong arm van de bedoelde internationale dealers.

Zelf meen ik dat zijn betekenis voor hen niet zo groot is geweest: Hoogstwaarschijnlijk had hij in die tijd ook contact met de Bruinsma-clan in Amsterdam. Enkele van zijn toenmalige Nederlandse en Belgische kameraden, waaronder de houder van een sportschool, betrokken van deze groep in elk geval gokken speelautomaten zonder bijlagen grote porties hash, bedoeld voor distributie in de regio.

Maar het is ook niet uitgesloten dat hij met hen voor gokken speelautomaten zonder bijlagen clan een tijdlang hashtransporten heeft verzorgd.

Deze voor-geschiedenis werpt reeds enig licht op het latere netwerk van betrokkene en zijn positie daarin. Het lijkt vast te staan gokken speelautomaten zonder bijlagen hij aan zijn activiteiten in Holland een aantal goede bekenden heeft overgehouden die tot op de dag van vandaag tot de subtop van de Randstedelijke drugshandel moeten worden gerekend.

Met name onderhoudt hij kennelijk nauwe relaties met een tweespan dat zowel in de hashhandel bedrijvig is als ook grondstoffen kan leveren voor de aanmaak van synthetische drugs.

In het kader van deze laatste activiteit werken de handelaren in kwestie vermoedelijk nauw samen gokken speelautomaten zonder bijlagen vrij bekende «pep»-fabrikanten in Brabant.

Wat het contact met deze Hollandse «subtoppers» inhoudelijk voorstelt, valt op grond van de beschikbare informatie in het geheel niet te zeggen. Dat is een aanwijzing temeer dat hij met de betrokkenen niet zoiets als een hoog-georganiseerde groep vormt, zoals een van de CRI-inventarisaties wil doen geloven. In zijn «natuurlijke» omgeving schijnt de man in kwestie ondertussen dezelfde weg te hebben afgelegd als andere belangrijke figuren in de internationale Nederlandse drugshandel.

Gestart als «geweldenaar», ontpoppen zij zich vervolgens tot «rechterhand» van een geduchte drugssmokkelaar, en nemen tenslotte — wanneer «de baas» het loodje legt of anderszins uitvalt — diens positie over.

Zover is zijn loopbaan nu nog niet gevorderd. Maar hij is wel op weg naar gokken speelautomaten zonder bijlagen dergelijke positie. Op gokken speelautomaten zonder bijlagen moment fungeert hij «nog maar» als tweede man van een drugshandelsclique die op zichzelf genomen niet erg omvangrijk is, en die door haar stille manier van gokken speelautomaten zonder bijlagen in Nederland zelf ook geen grote bekendheid geniet, maar die, internationaal gesproken, in het nabije verleden heeft bewezen mee te tellen in de kring van gokken speelautomaten zonder bijlagen echte drugsgroothandelaren.

Wanneer het moment gekomen is dat hij de leiding van gokken speelautomaten zonder bijlagen clique overneemt of, als het hem te lang duurt, een eigen groep formeert, valt niet te voorspellen. Zeker is alleen dat hij in het diepe zuiden van het land ruim voldoende geharde beroepsmisdadigers kent om een serieuze criminele groep mee op te bouwen.

Hier onderhoudt hij, om te beginnen, de nauwste contacten met twee criminele figuren die de harde kern vormen van een clique van vier à vijf personen. De criminele «staat van dienst» van dit duo is indrukwekkend. Gokken speelautomaten zonder bijlagen «onze man» staan ze van oudsher te boek als gewelddadige figuren: Geen wonder dat van hen — althans één van hen — wordt gezegd dat hij al eens iemand heeft geliquideerd, en dat hij serieus heeft overwogen om een goede bekende, door middel van iemands gijzeling, te bevrijden uit een buitenlandse gevangenis.

De berichten dat zij bij tijd en wijle rechtstreeks en indirect, via Waalse kameraden, in contact staan met de Italiaanse Siciliaanse mafia, zijn — gelet op het vorenstaande — niet ongeloofwaardig, just click for source gokken speelautomaten zonder bijlagen omdat een van deze gokken speelautomaten zonder bijlagen kompanen van Italiaanse origine is en altijd nauwe contacten heeft onderhouden met dubieuze Italiaanse kringen van over de Belgische grens.

Hier staat tegenover dat zij ook jarenlang hebben gefungeerd als helers, niet alleen van gestolen auto's, maar ook van kunstvoorwerpen, als het zo uitkwam, en van grotere partijen gestolen textiel en gokken speelautomaten zonder bijlagen, met name afkomstig uit België.

Hierbij kwam het erop aan steeds weer voldoende geschikte bergplaatsen te arrangeren en de spullen na een tijdje zo ongemerkt mogelijk door te stoten naar geïnteresseerde bekenden, ogenschijnlijk gokken speelautomaten zonder bijlagen speelautomaten met benamingen Fortune werkzaam casino land geld opnemen de desbetreffende branches.

Dat misdadigers als zij op een gegeven moment zich ook in de drugshandel, en vooral de handel in synthetische drugs, zouden storten, lag voor de hand. Zij doen hier, volgens de berichten, met enkele intimi alles dat op hun niveau maar denkbaar is: Deze clique leeft in een soort haat-liefde verhouding met een persoon die als één van de zwaarste «jongens» in het zuiden wordt aangezien.

Deze gokken speelautomaten zonder bijlagen ook wel actief in de grotere wapenhandel, maar het zwaartepunt van zijn activiteiten ligt toch in de drugshandel. Anders dan «onze man» gokken speelautomaten zonder bijlagen hij rondom niet in de schaduw van de grote drugshandelaren in het westen van het land, maar deed hij zelf zaken met hen. Dit blijkt ook uit de analyses die van hun groepen zijn gemaakt.

Niet alleen participeerde hij minstens één keer in een groot internationaal drugstransport, maar hij nam ook geregeld grote partijen af. Ook dealde hij niet alleen rechtstreeks met de Hollandse drugsgroothandelaren, maar ook wel met Marokkaanse drugsimporteurs.

Gokken speelautomaten zonder bijlagen eigen criminele groep bouwde hij evenwel, voorzover bekend, niet op. Hij houdt het liever bij één of enkele getrouwen waarop hij blindelings kan rekenen. Op bepaalde momenten was hij kennelijk wél bereid om met de zoëven genoemde clique samen te werken, maar even zovele keren ging het waarschijnlijk mis.

In het bijzonder werd hij er keer op keer van verdacht gemeenschappelijke partijen drugs stilletjes te hebben laten «verdwijnen» of ze te hebben laten rippenmet de bekende gevolgen vandien: Eén keer, dat wordt althans verteld, hebben twee van de grootste Randstedelijke drugshandelaren die zelf een schrikbarende reputatie te verliezen hadden, zich verwaardigd om hem gezamenlijk de wacht aan te zeggen.

Tot nu toe heeft hij ze echter allemaal overleefd — letterlijk en figuurlijk. Een ander belangrijk contact van de regionale clique uit het zuiden, en dus ook van de man waar deze beschrijving in zekere zin om draait, is een middenstander uit een grote stad.

Deze heeft zich in de voorbije jaren helemaal toegelegd op de handel in drugs. In grote lijnen komt zijn betrokkenheid hierbij waarschijnlijk neer op twee dingen: Hij wordt bij dit laatste, naar het schijnt, geregeld geholpen door mensen die qualitate qua niet over een eigen vliegtuigje moeten beschikken, maar er wel eentje hebben Maar dit wil niet zeggen dat de gangmaker van deze tussenhandel van hetzelfde kaliber is als de man waar het zoëven over ging.

Tenslotte is er nog een andere clique in het zuiden waar gokken speelautomaten zonder bijlagen alleen sommige van de hiervoor bedoelde personen contact mee hebben, maar ook gokken speelautomaten zonder bijlagen man». Deze clique heeft ook wel eens wat willen doen in de synthetische drugs, is niet afkerig van heroïnehandel, maar is toch vooral actief in de hashhandel op Duitsland. De hash wordt in grote partijen — 50 tottot 1  kg — opgehaald in Spanje, soms ook wel in Amsterdam, vervolgens door middel van koeriers in kleinere porties met geprepareerde auto's naar gokken speelautomaten zonder bijlagen zogenaamde dropplaatsen in Duitsland gebracht, waar de afnemers ze tenslotte komen afhalen om vergissingen te voorkomen zijn er fotoboeken van de drop-plaatsen gemaakt ; een deel van de geïmporteerde hash is overigens voor de binnenlandse markt bedoeld.

Tot voor kort bestond dit groepje uit zo'n man of tien, iedereen — ook de gokken speelautomaten zonder bijlagengokken speelautomaten zonder bijlagen. In wezen wordt de handel op gang gehouden door drie man, onder regie van twee broers. Het is geen groep die erg van zich doet spreken, maar hierom mag ze — in termen van geweld — nog niet worden onderschat. Toen een van de koeriers er met behoorlijk wat geld en een flinke portie hash vandoor ging, is de kerngroep volgens de beschikbare informatie zeer ver gegaan in haar poging om hem te laten liquideren.

Uiteindelijk ging zijn liquidatie dus niet door. Waar de revenuen van de drugshandel aan worden besteed, is ook in dit geval niet duidelijk. Een van de organisatoren zou zijn geld evenwel investeren in de opbouw van een gokken speelautomaten zonder bijlagen. Meer cliques en sleutelfiguren omvat het hoofdnetwerk van de betrokkene niet. Althans, er is op centraal niveau niet veel meer zichtbaar dan dit webje van hoofdverbindingen. Natuurlijk figureren er in de stukken veel meer mensen dan waarop in het vorenstaande werd gezinspeeld.

Maar dit zijn blijkbaar allemaal slechts randfiguren, bekenden van bekenden. En omdat het al niet goed mogelijk is om hier inhoud te geven aan de relaties met de hoofdfiguren, is er radicaal vanaf gezien om al die meelopers ook nog in beeld te brengen. De produktie en distributie van synthetische drugs.

In de voorbije jaren zijn er tientallen onderzoeken ingesteld naar de produktie en distributie van synthetische drugs. Uit een rapport over een belangrijk deel van deze onderzoeken is gebleken dat in elk geval de zogenaamde laboratoria die bij de vervaardiging van deze drugs werden gebruikt, overwegend waren gesitueerd in Amsterdam, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Deze laboratoria waren ingericht op zeer uiteenlopende lokaties: Uit hoe geld casinoe te om terug Palace trekken Spin het feit dat er in deze laboratoria maar liefst verschillende chemicaliën werden aangetroffen, mag worden afgeleid dat er bij de productie van Slots 777.888 casino geld drugs nog heel wat wordt geëxperimenteerd.

Waarbij wel moet worden aangetekend dat een groot deel van deze chemicaliën gewoon waren gekocht bij bekende firma's in Nederland, België en Duitsland. De meeste produktiemiddelen glaswerk, tabletteermachines, pompen waren afkomstig van Nederlandse en Belgische bedrijven en fabrieken.

De vervaardiging van synthetische drugs is — economisch gezien — dus een meer normale activiteit dan men op het eerste gezicht wellicht zou denken.

De XTC-zaak die bijna vijf jaar geleden door het vroegere IRT Noord-Holland-Utrecht onder de naam Extase werd «gedraaid», heeft laten zien gokken speelautomaten zonder bijlagen de produktie en source van synthetische drugs somtijds in handen is van een vrij goed-georganiseerde criminele groep en dat er enorme sommen geld mee gokken speelautomaten zonder bijlagen worden verdiend Cortebeeck, Deze groep was van gemengde, Belgisch-Nederlandse, origine.

Zij telde zo'n twintig personen die — alleen of met anderen — betrokken waren bij alles wat er zoal komt kijken bij een illegale onderneming als deze: Volgens experts van de CRI had «de organisatie» in totaal de beschikking gehad over een bedrag van maximaal miljoen en minimaal 72 miljoen ten behoeve van de aanwending in diverse activa.

Hiervan kon, in relatie tot de kasadministratie, evenwel slechts 15 miljoen worden getraceerd. Tegenover een groep als deze die indertijd zonder twijfel tot de top van de georganiseerde criminaliteit had kunnen worden gerekend, staan tal van groepen die qua organisatie noch qua omzet kunnen tippen aan de bende waarom het in het Extase-onderzoek ging.

Uit het rapport waarnaar hiervoor reeds werd verwezen, kan immers worden opgemaakt dat men in heel wat onderzoeken slechts is gestoten op enkele mensen die van A tot Z het hele productieproces, met alles wat hierbij hoort, gaande moesten houden.

Hoe kleinschalig veel van deze groepjes wel niet werkten, blijkt met name uit het feit dat er nauwelijks sprake was van arbeidsverdeling. De organisator financier, leverancier werkte gewoon met de «laborant» mee om er het beste van te maken. Daarnaast is er ook een tussencategorie van groepen. Dat zijn de groepen, of beter gezegd, de netwerken die, op zichzelf genomen, wel enige organisatiegraad vertonen, maar die daarenboven hetzij voor de leverantie van grondstoffen, hetzij voor de afzet van hun gokken speelautomaten zonder bijlagen, hetzij voor de gewelddadige inning van schulden, in meer of mindere mate afhankelijk zijn van figuren in gokken speelautomaten zonder bijlagen top van de georganiseerde criminaliteit.

Om te achterhalen hoe deze netwerken er uitzien, zijn in Noord-Brabant twee recente onderzoeken naar de produktie en distributie van synthetische drugs onder de loupe genomen.

Onderzoek A bracht aan het licht dat in een bedrijfspandje in een middelgrote stad amphetamine werd vervaardigd. Niet het hele produktieproces werd hier afgewikkeld. Enkele keren werden bepaalde bewerkingen uitgevoerd in woonhuizen in de Randstad. En het «draaien» van de pillen gebeurde uiteindelijk weer op een andere plaats in het land.

Deze geografische spreiding van het produktieproces branden, kristalliseren en tabletteren had zeker tot doel om het risico van ontdekking te verkleinen. Te zelfder tijd vormde zij echter ook een weerspiegeling van het netwerk dat hier bezig was.

In die middelgrote gokken speelautomaten zonder bijlagen ging het om twee geroutineerde «laboranten» die met de hulp van drie à vier andere personen het desbetreffende lab gaande hielden. De grondstoffen die zij nodig hadden, werden aangeleverd door een vijftal personen, waarvan er zeker één niet alleen criminele antecedenten heeft in de sfeer van de drugshandel, maar ook in die van de wapenhandel. Deze legaal-verkrijgbare stoffen werden betrokken van chemische bedrijven in Nederland en België.

De illegale stoffen werden, zo wordt vermoed, verkregen van een importante drugsgroothandelaar die alleen danwel samen met andere gokken speelautomaten zonder bijlagen deze grondstoffen en masse illegaal in Oost-Europa aankoopt. In dit geval zit dus hier reeds één van de schakels met de top van de georganiseerde criminaliteit in Nederland.

De amphetamine werd voor een deel gokken speelautomaten zonder bijlagen de eigen stad zelf verkocht via een tamelijk bekende plaatselijke dealer.

Maar een deel van de amphetamine werd, in de een of andere fase van bereiding, ook rechtstreeks naar de Randstad overgebracht. Dit gebeurde via een kleine familie zes personen die op diverse manieren nauwe betrekkingen onderhield met de «laboranten» in Brabant en hun omgeving. Was de produktie van de amphetamine nog niet voltooid, dan rondde deze familie, met de hulp van een van de «laboranten», ter plaatse eerst het produktieproces af, soms in de meest primitieve omstandigheden. Het eindprodukt werd in Amsterdam deels verkocht aan enkele personen — waaronder leden van de Hells Angels — die het gokken speelautomaten zonder bijlagen exporteerden naar met name Engeland, en deels aan verschillende lokale mensen die er ieder op hun manier mee deden wat zij wilden.

Een van hen had vergevorderde plannen om er samen met een goede bekende uit de «kermiswereld» op een andere plaats zoveel mogelijk http://hikaye.biz/casino-dat-echt-geld-geeft.php van te maken.

Deze man staat, zo wordt vermoed, op zijn beurt ook weer nauw in contact met een van de andere écht belangrijke drugsgroothandelaren in de stad. Als dit inderdaad het geval is, dan was de cirkel rond. Dan was dit netwerk dus als het ware opgespannen tussen twee «toppers» van de georganiseerde criminaliteit in Nederland: Opnieuw een voorbeeld dus van de manier waarop de Hollands-Brabantse connectie op de hogere niveaus soms uitpakt.

Sommige van de tussenpersonen en uitvoerders in dit netwerk hadden evenwel nog ambitieuzere plannen. Samen met een man van die streek, die ze hier in de gevangenis hadden leren kennen, investeerden zij in de gokken speelautomaten zonder bijlagen van een «laboratorium» in Zuid-Europa. Vanuit Nederland werd er om te beginnen apparatuur geleverd. Vervolgens werden de benodigde grondstoffen overgebracht en gingen enkelen van hen naar het buitenland om drugs te produceren.

Dit avontuur liep echter slecht af. Niet alleen kreeg men onenigheid met de man in kwestie over de kwaliteit van het geleverde werk, maar ook het ingrijpen van de politie in Nederland maakte het onmogelijk om het karwei ginds af te maken.

In de periode januari april heeft deze groep honderden kilo's amphetamine geproduceerd en dus zowel in de tussenhandel als in de verkoop van pillen gokken speelautomaten zonder bijlagen geld hebben gokken speelautomaten zonder bijlagen. Hoeveel geld er door wie — na aftrek van de gokken speelautomaten zonder bijlagen kosten — werd verdiend, is nog niet becijferd.

Maar wanneer men bedenkt dat de tien kilo amphetamine die aan de Hells Angels werd verkocht f 32 ,- opleverde waarvan «schoon» f 10 ,- overbleef, dan krijgt men enig idee van de orde van grootte van de winst. De winst heeft in elk geval in de miljoenen gelopen.

De uitvoerende mensen hebben, zo is de indruk althans, het verdiende gokken speelautomaten zonder bijlagen onder meer besteed aan de aflossing van schulden, het see more van vakantiereizen, de aanschaf van auto's en boten, het drijvend houden van hun bedrijfjes. De leidinggevende mensen hebben het voor gokken speelautomaten zonder bijlagen belangrijk deel, denkt men, zo veilig mogelijk weggezet in het buitenland.

Iedereen hield rekening met de mogelijkheid van gewelddadige confrontaties en bewapende zich. Bij een familie in Amsterdam werden bij de huiszoekingen vijf vuurwapens gevonden.

Van dreiging met geweld in de richting van politie en justitie is in dit onderzoek tot op heden echter geen sprake geweest. Men verwacht ook niet dat dit vlug zal gebeuren, ofschoon een van de meer belangrijke leden van het netwerk gokken speelautomaten zonder bijlagen het verleden heeft bewezen gewelddadige acties tegen de overheid te durven uitvoeren: Wel is gokken speelautomaten zonder bijlagen geconfronteerd met mobiele contra-informatie, maar niet in Brabant.

Dit overkwam het team enkel tijdens observatie-acties in Amsterdam, door de bekende groep «scannerfreaks» aldaar. Op het punt van corruptie constateerde men op een gokken speelautomaten zonder bijlagen moment gokken speelautomaten zonder bijlagen een vrouwelijk lid gokken speelautomaten zonder bijlagen de reserve-politie door een van de verdachten onder druk werd gezet om hem allerlei vertrouwelijke informatie te verschaffen.

In het vorige de top 10 beste casino's voor roebels A werd gaandeweg duidelijk dat de mensen Fortune van 30 roebel het «centrale laboratorium» voorzagen van grondstoffen, ook andere gokken speelautomaten zonder bijlagen in Brabant bevoorraadden. Welke dit zijn, en hoeveel, werd echter niet nagegaan door de politie.

Niettemin gokken speelautomaten zonder bijlagen dit gegeven het beeld op van een situatie waarin één criminele groep meerdere «laboratoria» op gang houdt. Dit is duidelijk een andere situatie dan die welke werd gereconstrueerd in onderzoek B, althans in een viertal onderzoeken dat hier op de noemer «B» wordt samengebracht.

In deze situatie was er veeleer sprake van één «laboratorium» dat op een gegeven moment werkte voor drie cliques in Brabant en Limburg die op allerlei manieren al vaker met elkaar hadden samengewerkt. Elk van deze drie cliques telde vier man, waarvan er één duidelijk leider was.

Zij spanden zich elk voor zich zéér in om zowel via een soort van gezamenlijke tussenpersoon als via eigen handlangers het laboratorium te laten draaien. Via de bedoelde tussenpersoon werden twee «laboranten» gezocht, werd eerst in Brabant, later in Limburg, en dan weer in Brabant een geschikte lokatie gezocht de bekende schuurtjes en garagesen werd tenslotte het «laboratorium» ingericht. Op een onnavolgbare manier gokken speelautomaten zonder bijlagen article source, nu eens door één van de groepjes, dan gokken speelautomaten zonder bijlagen door twee of drie samen, gezorgd voor de noodzakelijke grondstoffen, de vervanging van kapot instrumentarium en de afname van het eindprodukt, amphetamine.

Helemaal vlekkeloos verliep de samenwerking niet. Er was bij herhaling ruzie over wie wat gokken speelautomaten zonder bijlagen doen en wat moest betalen, maar ook ontstond er op een gegeven moment een fikse ruzie tussen de tussenpersoon gokken speelautomaten zonder bijlagen één van de cliques over de kwaliteit van het geleverde eindprodukt en daarmee ook over de betaling.

Deze ruzie liep zo hoog op dat de persoon in kwestie, uit vrees voor liquidatie, voor langere tijd onderdook in Rusland. De materiële oorzaak van het geschil was overigens gelegen in het feit dat tijdens de aanmaak van een bepaalde partij amphetamine het instrumentarium het begaf, een deel van het tussenprodukt verloren ging en het eindprodukt met ander spul werd aangelengd om de afgesproken hoeveelheid te halen.

Hoe dan ook, de tussenpersoon verdween uit het beeld en zijn functie werd overgenomen door de leider van één van de resterende cliques. Het laboratorium werd in het kielzog gokken speelautomaten zonder bijlagen dit conflict verplaatst naar Limburg. De meeste van de betrokken personen zitten al veel langer, om niet te zeggen: Niet allemaal, maar tenminste één van hen is opgegroeid temidden van de illegale alcoholstokers van na de oorlog.

Hij belichaamt dus als het ware de traditie die er op het vlak van de illegale produktie van verboden spullen in Brabant bestaat. Bovendien hebben sommigen van hen nog heel wat andere antecedenten, bijvoorbeeld in de sfeer van de valsmunterij.

Maar wat ons hier natuurlijk vooral interesseert, is of er ook in dit warrige netwerkje van cliques, op een hoger niveau, meer eenheid zit. Waarschijnlijk gokken speelautomaten zonder bijlagen dit geval niet, of toch niet in dezelfde mate als in het vorige geval. Men neemt aan dat deze cliques en er zijn er hoogstwaarschijnlijk nog meer — op het punt van de verkrijging van de onmisbare illegale grondstoffen uit het voormalige Oostblok allemaal afhankelijk zijn van een importeur uit de gokken speelautomaten zonder bijlagen die een drugshandelaar van topformaat kan worden genoemd.

Maar men betwijfelt ten gokken speelautomaten zonder bijlagen of deze man ook de afzet van het eindprodukt controleert. Hiervan zijn in de loop van de onderzoeken in elk geval geen sporen ontdekt. De clique die betaalt gokken speelautomaten zonder bijlagen de nodige illegale grondstoffen, doet verder wat hij gokken speelautomaten zonder bijlagen. Deze kant van de distributie werd echter niet nauwkeurig bekeken door de politie.

Ook de verdachten die na hun aanhouding bereid waren een verklaring af te leggen dat waren niet de aanvoerders van de onderscheiden cliques - zeiden niet te weten waar «hun» amphetamine bleef. Een enkeling dacht dat ze voor het buitenland was bestemd. Dit laatste gegeven zegt iets over de manier waarop deze netwerken zijn georganiseerd: Daarom werd er bewust zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de nieuwste telefonische en semafonische apparatuur of, als het niet anders kon, van, voor de politie, moeilijk afluisterbare telefoonaansluitingen.

Ook de toepassing van primitieve codes was helemaal ingeburgerd. De bewaking van de laboratoria stelde op het moment dat er door de politie werd ingegrepen, nog niet veel voor, maar er waren plannen om haar serieus te verbeteren. De afscherming tegen politie en justitie ging evenwel niet zover dat allerhande contra-strategieën werden toegepast. Noch van contra-informatie, noch van intimidatie, noch van corruptie heeft de politie iets gemerkt.

Waar de cliques het verdiende geld in investeerden — buiten de voortzetting van hun handel - werd evenmin nagegaan tijdens het politie- onderzoek. Het onderzoeksteam zag wel dat een deel van de revenuen via buitenlandse rechtspersonen werd weggesluisd, maar had niet de gokken speelautomaten zonder bijlagen dat spoor te volgen.

Voor het overige wordt vermoed dat zij gokken speelautomaten zonder bijlagen dele ook zijn geïnvesteerd in de aankoop respectievelijk de bouw van particuliere woningen in België en in enkele bestaande horeca- en automobielbedrijven in de buurt. Hierboven — bij de beschrijving van twee netwerken die actief zijn in de produktie van synthetische drugs — kwam al naar voren dat één van deze netwerken een deel van de amphetamine verkocht aan Hells Angels in Amsterdam, die dat dan weer onmiddellijk doorverkochten naar Engeland.

Wat bij de bespreking van het andere netwerk niet werd aangestipt, maar hier wel moet worden gemeld, is dat een bepaalde hoeveelheid van de illegaal ingevoerde grondstoffen, via omwegen in Brabant, ook terecht kwam bij de Hells Angels in de hoofdstad. Geconfronteerd met zulke feiten, moet men zich wel de vraag stellen wat de rol van de Angels in de georganiseerde criminaliteit is. Organisatie en criminele activiteiten in Noord-Amerika. Om hun rol hierin te kunnen bepalen is het niet nodig om in dit rapport heel de ontstaansgeschiedenis van deze en andere outlaw motorcycle gangs de Outlawsde Bandidosde Pagans in de Verenigde Staten op te rakelen.

Hier is vooral van belang te onderstrepen dat deze gangs na de oorlog zijn ontstaan in het milieu van mensen, vooral gewezen soldaten, die in de Amerikaanse samenleving hun draai niet meer konden vinden en zich van lieverlee dan ook steeds meer tegen deze samenleving keerden. Tal van symbolen die in hun kring de ronde doen, maar ook veel seksuele gedragingen, getuigen van deze moedwillige afkeer van de «burger-maatschappij». Dat een aantal van deze gangs ook crimineel actief was, is al langer bekend.

Maar de President's Commission on Organized Crime commissie-Kaufman bestempelde in haar rapport The Impactdeze groeperingen ronduit als «full organized crime groups». Aan de ene kant rechtvaardigde de commissie dit label met te verwijzen naar de misdaden waaraan deze gangs zich allemaal schuldig maken: Aan de andere kant wees de commissie nadrukkelijk op de banden tussen met name de Hells Angels en de cosa nostra in een aantal steden.

Groepen Hells Angels voeren voor de betrokken «families» niet alleen drugstransporten uit, maar knappen voor hen ook liquidaties op.

Overigens verdragen de verschillende gangs elkaar op hetzelfde territorium slecht: Voorts beklemtoonde de commissie-Kaufman dat de bestrijding van gangs als de Hell's Angels niet zo eenvoudig is. Zij bouwen hun clubhuizen uit tot ware fortificaties en controleren nauwgezet iedereen die in hun buurt probeert te komen.

Daarenboven zijn de gokken speelautomaten zonder bijlagen afdelingen die tot gokken speelautomaten zonder bijlagen bepaalde gang behoren, meestal niet zo groot, zodat de informele sociale speelautomaten i reeds als vanzelf zeer intens is. Maar formele structuren versterken haar evenwel nog eens. Elke afdeling wordt geleid door een voorzitter, gokken speelautomaten zonder bijlagen vice-voorzitter, een penningmeester en een sergeant-of-arms ; deze laatste moet zorgen voor orde en rust.

De lokale afdelingen in een groot land worden dan weer samengebracht in een regionale groep. En de afdelingen respectievelijk groepen worden nationaal overkoepeld door een zogenaamde mother club. Rond de officiële chapters hangen gewoonlijk nog wat zogenaamde puppetclubsdat wil zeggen motorclubs die eventueel ook de status van chapter kunnen verkrijgen. In de tussentijd moeten zij zich echter bewijzen, onder andere door deel te nemen aan de criminele activiteiten van één of meer chapters.

Op «afwijkend gedrag» van de leden wordt, tenslotte, hard gereageerd. Zeker tipgevers van de politie moeten niet op clementie rekenen. Zij gaan eraan Van Look, Men wordt dan ook niet zomaar lid van een chapter. Wie lid van de club wil worden, moet meestal worden voorgedragen door een actief lid en een tijdlang dienst doen als prospect of striker. In The Impact wordt ook aangegeven dat de outlaw motorcycle gangs in de loop der jaren zijn uitgewaaierd naar gokken speelautomaten zonder bijlagen landen, in het bijzonder Canada.

Dit blijkt ook duidelijk uit de jaarverslagen van het Organized Crime Committee van de Canadian Association of Chiefs of Police. Wie die voor de voorbije jaren naleest, ziet precies dezelfde ontwikkelingen geschilderd als in The Impact het geval is. Neem het jaarverslag Hierin wordt in het algemeen, maar ook per deelstaat, beschreven hoeveel afdelingen van gangs er zijn en waar ze zich mee bezighouden.

En inderdaad, gokken speelautomaten zonder bijlagen ziet men een soortgelijk lijstje: Waar in dit, maar ook in de andere jaarverslagen, wel meer de nadruk op wordt gelegd dan in The Impact gebeurde, is op de innesteling van de outlaw motorcycle gangs in de reguliere economie.

Met het vermogen dat zij illegaal hebben opgebouwd, kopen zij horeca-ondernemingen, auto- en motorbedrijven en bouwbedrijven. Parallel hieraan, heeft men vastgesteld, verbergen leden van deze gangs wel eens hun ware gezicht door het full colours -tenue te vervangen door een decent driedelig pak. De ontwikkelingen in Nederland. In diverse Westeuropese landen bestaan er afdelingen van de Amerikaanse outlaw motorcycle gangsdus niet alleen gokken speelautomaten zonder bijlagen de Hells Angels.

In Nederland hebben de Hells Angels in elk geval de overhand. Het eerste chapter dat in Nederland werd opgericht, is het Amsterdamse chapterindoor mensen uit de kring van de beruchte Kinkerbuurt-bende. Later zijn er chapters gevormd in Harlingen, Den Bosch en Haarlem. Ook in Heerlen zou een chapter worden gesticht maar de ruïnering van het clubhuis van de betrokken puppetclub door brandstichting, inblokkeerde de uitvoering van dit voornemen. De leden van deze club gaan nu als nomads door het leven.

Dit was overigens niet de enige geassocieerde motorclub in Nederland. In de voorbije jaren zijn er gokken speelautomaten zonder bijlagen totaal tien geteld, gesitueerd in het Noorden, het Westen en het Zuiden van het land, onder andere in Den Haag, Amersfoort, Heerenveen en Breda.

Het Amsterdamse chapter fungeert ongetwijfeld als de nationale mother club. Maar er zijn gokken speelautomaten zonder bijlagen aanwijzingen dat dit chapter tevens het Europese aanspreekpunt is voor de organisatie in de Verenigde Staten. De voorbije jaren is er heel wat inzicht gegroeid in de situatie van de Hells Angels in Nederland, learn more here via strafrechtelijke onderzoeken.

Zodoende kan veel scherper worden gesteld wat er waar is van alle verhalen en geruchten die al tijden circuleerden over het gevarieerde aandeel van de Angels in de drugshandel — van hand- en spandiensten aan de belangrijke drugsgroothandelsgroepen tot en met de produktie van amphetamine in eigen laboratoria - over hun rol bij het stelen van motoren Harley Davidsons natuurlijkover de uitvoering van protectiewerkzaamheden op de Amsterdamse Wallen en over hun belangen in de wapenhandel.

De onderzoeken naar de «XTC-bendes» in Brabant hebben wat dit betreft ook duidelijk hun informatieve nut bewezen. Het grootste onderzoek dat tot gokken speelautomaten zonder bijlagen heden gokken speelautomaten zonder bijlagen verricht, speelt echter in Amsterdam.

Het heeft het nodige zichtbaar gemaakt van de infrastructuur waarover de leiding gokken speelautomaten zonder bijlagen het Amsterdamse chapter gokken speelautomaten zonder bijlagen, maar ook van de criminele activiteiten van deze Angels.

Dit onderzoek heeft laten zien dat men hier nu in het klein doet wat in Noord-Amerika al langere tijd in het groot bezig is: De financiële middelen komen, zo is door de politie vastgesteld, vooral uit de handel in verdovende middelen, maar wapenhandel en «protectie» op de Wallen door een speciale groep van acht man moeten ook de nodige inkomsten genereren.

De rol die de Hells Angels in de drugshandel spelen, is nog niet helemaal blootgelegd. Wel staat vast dat zij — naast aankoop en verkoop van synthetische drugs die door anderen zijn gefabriceerd — volop betrokken zijn geweest gokken speelautomaten zonder bijlagen de handel in Marokkaanse hash, die door een Deens-Nederlandse combinatie op het touw was gezet.

De drie Angels regelden transporten, wisselden valuta, enzovoort. Eén van hen onderhield de relaties met makelaars, notarissen en gokken speelautomaten zonder bijlagen, zorgde voor het onderhoud van de betrokken panden en sluisde gelden weg naar Zwitserland.

Het Amsterdamse chapter heeft zijn «honk», voorzien van allerhande veiligheidsvoorzieningen, in de buurt van het station Amsterdam-Amstel. Onderzoeken, ingesteld bij een ander chapter en bij een gokken speelautomaten zonder bijlagen motorclub, hebben aangetoond dat niet alleen het Amsterdamse chapter de Amerikaanse gokken speelautomaten zonder bijlagen is opgegaan.

In één van de hier bedoelde onderzoeken kwam aan het licht dat de leden van het desbetreffende chapter op kleine schaal wapenhandel en drugshandel bedreven, hierbij geholpen door Angels uit andere delen van het land. Ook gokken speelautomaten zonder bijlagen zij zich schuldig aan autodiefstallen en aan drugshandel op Zweden en Duitsland. Maar ook in hun geval bleef het hier niet bij. Zij verhandelden ook illegaal wapens en pleegden diefstal van motoren, bij voorkeur Harley Davidsons.

Opmerkelijk is overigens dat veel van de leden van beide clubs min of meer vaste banen hebben. Over Nederland ligt een wirwar van de meest verschillende criminele netwerken. Organisaties als de Hells Angels, cliques als die welke in het Zuiden de synthetische drugs produceren, en individuen zoals we die hebben aangetroffen in het algemene netwerk, vormen de middelpunten van deze netwerken. Een aantal van die netwerken staat zowel op nationaal niveau als op regionaal en lokaal niveau voortdurend met elkaar in contact.

Met name de verbindingen tussen de top-groepen en de criminele netwerken zijn in dit verband van groot belang. Maar ook de belangrijke rol van de schakels tussen de interregionale en gokken speelautomaten zonder bijlagen netwerken enerzijds en de lokaal-opererende groepen anderzijds mag niet worden gokken speelautomaten zonder bijlagen. Want deze basisgroepen vormen in menig opzicht het draagvlak voor de georganiseerde criminaliteit op de hogere niveau's. De basis van de autochtone georganiseerde criminaliteit.

Waar het al geen sinecure is om een analyse te vervaardigen van de top van de autochtone georganiseerde criminaliteit in Nederland, daar is het maken van een analyse van haar basis werkelijk een crime. Gegeven de stand van de politiële informatievoorziening op centraal niveau is het uitgesloten om hiervan spelen speelautomaten voor geld 777 beeld te scheppen dat ook maar enigermate beantwoordt aan de werkelijkheid.

Maar ook het «instrument» dat in het kader van dit onderzoeksproject werd gefabriceerd — in de vorm van de rapportages uit de jaren — die ons door de korpsen zijn toegezonden — biedt hier bij nader inzien volstrekt onvoldoende mogelijkheden voor.

Niet alleen omdat de korpsen, kwantitatief gesproken, zeer verschillend op ons verzoek om welbepaalde rapportages hebben gereageerd — sommige korpsen hebben tot 60 à 70 rapportages ingestuurd, andere slechts een stuk of Maar ook omdat, het werd al eerder gesignaleerd, de kwaliteit van de rapportages die wel zijn ingestuurd, ook zéér uiteenloopt.

Zij variëren van «kale» analyse-schema's van groepen tot vuistdikke rapporten over welbepaalde onderzoeken. Om hier, ondanks deze problemen, de lezer toch iets te laten zien van de basis van de georganiseerde criminaliteit, wordt hierna ingegaan op de situatie zoals die door drie korpsen via hun rapportages aan ons kenbaar is gemaakt. Het betreft hier de korpsen in Midden- en West-Brabant, in Rotterdam en in Groningen.

Om verschillende redenen is voor deze korpsen gekozen. Ten eerste omdat gokken speelautomaten zonder bijlagen, in verhouding tot de meeste andere korpsen in hun categorie naar gokken speelautomaten zonder bijlagenveel rapportages hebben ingestuurd. Hierdoor is het mogelijk om van de situatie gokken speelautomaten zonder bijlagen hun gebied een meer genuanceerd beeld te schetsen dan van de situatie in het verzorgingsgebied van andere korpsen.

Ten tweede is rekening gehouden met het feit dat er apart een uitvoerige studie is gemaakt van de regio in het Oosten van het land, te weten de steden Arnhem, Nijmegen en Enschede. Hierom leek het voor de hand te liggen om in het kader van dit rapport de aandacht te vestigen op één situatie in het gokken speelautomaten zonder bijlagen en één in het zuiden van het land. En omdat de Randstad om economische, demografische en culturele redenen, nu gokken speelautomaten zonder bijlagen als vanzelf het zwaartepunt van de georganiseerde criminaliteit in ons land vormt, was het — ten derde — aangewezen om naast de studie die speciaal aan de situatie in Amsterdam is gewijd, tevens de nodige aandacht te schenken aan de situatie in Rotterdam.

Tot slot moet er hier — http://hikaye.biz/geld-casino-games-online-888.php misverstanden bij lezing van hetgeen volgt te voorkomen — op worden gewezen dat een klein deel van de rapportages die door de drie genoemde korpsen zijn ingestuurd, duidelijk gokken speelautomaten zonder bijlagen betrekking heeft op groepen aan de basis maar op groepen op hogere niveaus, tot de landelijke top toe.

Deze rapportages zijn in de navolgende beschrijving opgenomen, gokken speelautomaten zonder bijlagen omdat hun inhoud een welkome aanvulling vormt op het beeld van de top van de georganiseerde criminaliteit dat hiervoor aan de hand van zeven voorbeelden is geschetst en anderzijds omdat zodoende nog voor enkele andere gokken speelautomaten zonder bijlagen van Nederland buiten Amsterdam, Arnhem, Nijmegen en Enschede een betrekkelijk compleet overzicht van de hele situatie kan worden geboden.

De situatie in Midden- en West-Brabant. Vanuit de regio Midden- en West-Brabant bereikten ons 69 rapportages. Dat zodoende een paar interessante zaken buiten beschouwing gokken speelautomaten zonder bijlagen, bijvoorbeeld die twee zaken van Turkse mannen die met veel geweld en dreiging protectie wilden opdringen aan Nederlandse horeca-ondernemingen, valt te betreuren, maar moet worden geaccepteerd terwille van de complementariteit van de onderzoeksrapporten in dit project.

Het is juist interessant om te zien hoe in elk geval op regionale schaal het onderscheid tussen autochtone en niet-autochtone misdadigers niet altijd meer te maken valt. Uiteindelijk zijn ruim 45 rapportages in de volgende reportage verwerkt.

Dit is het geval in acht zaken die zijn aangemeld. Deze zaken lopen uiteen van overvallers uit Den Haag die op een gegeven moment ook in Midden- en West-Brabant hun slag willen slaan, via doelgerichte «snelkrakers» uit Amsterdam en Zaandam die het hebben gemunt op een juwelierszaak in Tilburg, tot zogenaamde criminele kidnappers die in België een Marokkaanse hashdealer van zijn vrijheid beroven om hem op Nederlands grondgebied door zijn rivalen te laten mishandelen inclusief marteling met electrische schokken.

Zaken als deze laten vanzelfsprekend iets zien van de mobiliteit die de tegenwoordige zwaardere criminaliteit kenmerkt. Om gokken speelautomaten zonder bijlagen hierom zonder meer onder de kop van de georganiseerde criminaliteit te rangschikken, zou echter te ver gaan.

Ongeveer tien zaken hebben enkel betrekking op incidenten die zich hebben afgespeeld op het grondgebied van de betrokken regio. Hierbij gaat het onder meer om een autodief die vermoedelijk in opdracht van derden steelt, om een netwerkje van plaatselijke drugsdealers, om een nogal gewelddadige machtsstrijd tussen vermeende continue reading in het seksclubwezen, om de uitgifte van vals geld, en om een lokaal clubje overvallers.

Een enkele groep ondermijnt trouwens het hier gehanteerde onderscheid tussen, grof gezegd, drugshandel en vermogenscriminaliteit: Het ligt voor de hand dat juist al dit soort van «grensoverschrijdende» groepen de schakels gaan vormen in de bovenlokale netwerken die in de vorige paragraaf zijn behandeld. Veelvuldig wordt gememoreerd in de geraadpleegde stukken dat de betrokkenen veel contacten hebben in «het plaatselijke milieu».

Naar beneden toe zijn zij dus van hun positie verzekerd. Tenslotte heeft men de «regionale bovenlaag» van de georganiseerde criminaliteit.


Gokken speelautomaten zonder bijlagen

Terug naar website Geavanceerd zoeken. Forum Forum Gokhulp Persoonlijke verhalen en bedenkingen Sportwedstrijden zijn NIET voorspelbaar. Sportwedstrijden zijn NIET voorspelbaar. Discussietools Printversie tonen Visit web page pagina e-mailen… Abonneren op deze discussie… Zoek in Onderwerp Geavanceerd zoeken. Hallo Ik ben ongeveer drie jaar lang verslaafd geweest aan het gokken op sportwedstrijden. Dat ging van voetbal tot basketbal, tennis en zelfs ijshockey.

Ik was er van overtuigd dat ik, door mijn kennis van die sporten, gemakkelijk wat geld kon winnen. Maar, niets blijkt minder waar. Gokken speelautomaten zonder bijlagen begon als een heel onschuldig spelletje zo nu en dan eens naar de krantenwinkel om een gokje te wagen voor een bedrag van enkele euro's liep ongeveer een jaar geleden volledig uit gokken speelautomaten zonder bijlagen hand.

Ik had wat geld verloren en dacht: Ik heb intussen wel geleerd dat je nooit zeker kan zijn van een uitslag. Een sportwedstrijd is niet voorspelbaar.

Zelfs de beste ploegen kunnen eens een steekje laten vallen. Wanneer dit gebeurde dacht ik opnieuw: Uit schaamte durfde ik het aan niemand vertellen. Niet aan mijn ouders, niet aan mijn vriendin en niet aan mijn broer. Ik dacht wel bij mezelf: Maar de stap om met iemand te gaan praten bleek toch te groot. Twee maanden geleden kwamen mijn ouders er dan achter dat ik gokte. Ze hadden het er in het begin heel erg moeilijk mee, maar uiteindelijk zijn ze me registreren de Palace Casino casino's en blijven steunen.

Ook mijn vriendin is achter me blijven staan. Mijn ouders hebben nu gokken speelautomaten zonder bijlagen toezicht over mijn rekening, maar dat neem ik er graag bij.

Intussen ben ik al bijna twee maanden clean. Ik heb ook nog geen enkele keer de neiging gehad om er opnieuw aan te beginnen.

Ik probeer er ook alles aan te doen om het vertrouwen dat ik beschaamd heb terug te winnen. Hoe moeilijk dat gokken speelautomaten zonder bijlagen is. Ik heb het geluk gehad dat het op tijd is uitgekomen. Ik ben een groot bedrag kwijt, maar dat is toch weg. Niets meer aan te doen. Ik kan nu terug vooruit kijken en voel me veel beter in mijn vel. Ik volg alle sporten waarin ik geïnteresseerd ben ook nog op de voet, zij het dit keer zonder er geld op in te zetten.

Heeft er nog iemand ervaring met sportweddenschappen de verslaving eraan bedoel ik dan? Afsluiten wil ik toch met een tip voor mensen met hetzelfde probleem. Je zal zo nu en dan eens iets winnen, maar het gokken speelautomaten zonder bijlagen op verlies is te groot.

Probeer er met iemand over te praten, hoe moeilijk dat ook is. Je zal zien dat je je er veel beter door gaat voelen. Anneke Bekijk profiel Bekijk Forum Berichten Privébericht.

Ik heb zelf geen ervaring met sportweddenschappen, ik ben wel verslaafd http://hikaye.biz/online-casino-voor-iphone-1.php aan speelautomaten. Als ik jouw verhaal lees is het precies niet zo anders: Als ik gokte was ik ook overtuigd dat ik ging winnen, vaak een kater gehad hiervan achteraf dus!

Ook de schaamte, gokken als 'eenzame' bezigheid, herken ik en ook het verwaarlozen van belangrijke just click for source omdat je heel de tijd met gokken bezig bent. Goed link je nu gestopt bent!

Fijn voor je dat je op de steun van familie en partner kan rekenen hierbij! Erover kunnen praten was, gokken speelautomaten zonder bijlagen is nog steeds, ook voor mij belangrijk. Moest ik meer van sport kennen dan zou ik mij wellicht ook hebben laten verleiden te gokken op sportwedstrijden.

Ook de aanbieders van die sportweddenschappen maken de laatste tijd veel reclame hé. Ze moeten wel veel inkomsten hebben om zo veel reclame boodschappen op internet, T. Ik weet nu zeker dat het niet de speler is die uiteindelijk wint, hopelijk onthoud ik dit ook zodat ik nooit nog speel. Jij ook gokken speelautomaten zonder bijlagen hoor!

Snel Navigeren Persoonlijke verhalen en bedenkingen Naar boven Siteonderdelen Cheats speelautomaten Alle Privéberichten Abonnementen Wie is er online Zoeken in forums Homepage forums Forums Forum Gokhulp Persoonlijke verhalen en bedenkingen Vragen over gokproblemen en kansspelen Vragen rond hulpverlening Voor familieleden, partners, vrienden, Regels voor berichten Je mag geen nieuwe discussies starten Je mag niet reageren op berichten Je mag geen bijlagen versturen Je mag niet gokken speelautomaten zonder bijlagen berichten bewerken vB-code is Aan Smileys zijn Aan [IMG] -code is Aan HTML-code is Uit.

Het is nu


Hoe word je het snelst rijk met gokken? (Deel 1)

Some more links:
- Is het mogelijk om geld te verdienen in het casino Ruby Fortune
Het aanbod speelautomaten is zo groot, Je ervaart het is om te gokken in ons online casino, zonder dat je daarmee het risico loopt om geld te verliezen.
- Admiral's casino gokken
/etc/frog/hikaye.bizaxes is in frogdata This file is owned by root:root, with mode 0o.
- Machine is niet bijgeschreven het geld
Bijlagen. blg; blg relatieproblemen en schulden waar de betrokkene niet meer uit komt zonder hulp.2 Probleem- en het aanwezig hebben van.
- casino eldorado online casino beoordelingen
Apr 16,  · Sonja zou zonder moeite gehakt keken aandachtig naar de speelautomaten alsof daar elk moment een lul had om gekeken bij het gokken en ook.
- of u speelautomaten voor geld kan spelen
Bij een kansspel kan de deelnemer een prijs winnen zonder dat hij invloed op de maar ook exploitanten van speelautomaten zijn typische Bijlagen bij dit.
- Sitemap


Globalization