Blogul striblea.ro s-a născut pentru a da voce pasiunilor mele, de la cărți la fotbal, gândurile mele care nu au loc la tv și, deseori, poveștile...


Beleid toepassing Wet Bibob

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 juli betreffende de Nationale Loterij. Dit wetsontwerp werd op 10 januari aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers en overgezonden aan de Senaat. De onderzoekstermijn verstrijkt op 23 april De commissie heeft dit wetsontwerp onderzocht tijdens haar vergaderingen van 6 en 20 februari en 6 en 19 maartin aanwezigheid van de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met de Middenstand.

Op 20 februari werden de heer E. I casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen, voorzitter van de Kansspelcommissie, en de heer Ph. De minister onderstreept dat hij zeker niet de indruk wil wekken dat hij de gokverslaving in hand wil werken. Dit ontwerp beoogt integendeel de gokverslaving te doen verminderen. De minister legt eerst het verschil tussen loterijen en kansspelen uit: In de huidige stand van de wetgeving kan de Nationale Loterij weddenschappen en kansspelen organiseren zonder enige vorm van controle.

De bedoeling van het voorliggende ontwerp is om de Nationale Loterij toe te laten een vorm aan te nemen die haar sterk genoeg maakt om, enerzijds, loterijen te blijven organiseren in een monopoliesituatie en waarbij maximaal naar deze loterijen gekanaliseerd wordt en, anderzijds, de markt van de kansspelen te betreden, mits zich aan dezelfde regels en dezelfde controle te onderwerpen als eenieder i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen deze markt betreedt.

De markt van de loterijen en kansspelen is immers geen markt die gewoonweg kan geliberaliseerd worden, net zomin de defensiemarkt kan geliberaliseerd worden.

Daarnaast merkt de minister op dat het rationaliseren van een instelling steeds een goede zaak is. Met een NV van publiek recht, inclusief beheerscontract, kan het kanaliseringsbeleid vorm gegeven worden en de operationaliteit van de activiteit verbeterd.

Die read article heeft als gevolg dat de omvang van de inkomsten van het bedrijf gelijk blijven zodat de permanente financiering van de doeleinden die vandaag ten belope van miljoen euro worden gefinancierd, kan blijven bestaan.

In zijn commentaar op de grafieken wijst de minister op een paar eigenaardige evoluties sinds de totstandkoming van de wet op de kansspelen in Sinds vertoont het marktaandeel van de Nationale Loterij een dalende trend, terwijl de kansspelenmarkt substantieel gegroeid is. De totale omzet van de markt van de kansspelen steeg van ongeveer 4,5 miljard euro tot ongeveer 6,1 miljard euro. Die stijging is volledig voor rekening van de bingo- en speelautomaten en is dus niet aan de Nationale Loterij of aan de weddenschappen en casino's te wijten.

De enige manier waarop de overheid in de markt van de kansspelen kan tussenkomen, bestaat erin om de loterijen ondubbelzinnig onder het monopolie van de overheid te laten en het betrokken apparaat ook toe te laten op het domein van de meer verslavende spelen kanaliserend op te treden.

De inzet is niet gering en er wordt dan ook flink tegen het ontwerp gelobbyd. Het gaat hier over een economische activiteit, met maatschappelijk potentieel zware negatieve gevolgen, waarvan de omzet in de grootorde van 6 miljard euro ligt. Dat het ontwerp op weerstand stuit, dient dus geenszins te verbazen.

De minister wil wel voorkomen dat foute informatie wordt verspreid. Vandaar het voorstel om zowel de heer E. Marique, voorzitter van Kansspelcommissie, als de heer Ph. Vlaemminck, deskundige inzake het ontwerp, te horen. Naast de rationalisering van het beheer van de Nationale Loterij door de omvorming ervan tot een naamloze vennootschap van publiek recht waarbij de loterijspelen een monopolie blijven dat onder het gezag staat van de regering, kunnen in de toekomst in het raam van een bij beheerscontract vastgelegde kanalisering ook kansspelen worden georganiseerd met inachtname van dezelfde regels waaronder alle kansspelen vallen.

De minister hamert op het verschil tussen de loterijen en de kansspelen. Het onderscheid heeft een verschillende regelgeving tot gevolg. Uit die keuze vloeit voort dat de loterijen niet onder de Kansspelcommissie vallen. Een gelijkstelling zou dan weer impliceren dat de private actoren zich vrijelijk op de markt van de loterijen zouden mogen begeven met alle risico op de toevoeging van meer verslavende elementen aan de loterijen vandien.

Wat betreft het internet en het elektronisch spelen, is het zo dat het internet een gemakkelijke toegang geeft tot casinospelen. In overleg met zijn collega van Justitie heeft de minister geoordeeld dat de meest doeltreffende wijze om dit probleem aan te pakken erin bestaat het spelen op het internet ook in een overheidsmonopolie onder te brengen. Dit laat toe om burgerrechtelijk op te treden tegen diegenen die toch via internet casinospelen op het Belgische grondgebied organiseren.

De rechtsgevolgen zijn verschillend dan bij een totaal verbod dat tot rechtszaken zou leiden die zonder gevolg zouden blijven. De minister onderstreept dat tijdens de vorige legislatuur beslist was automatische loterijspelen te installeren. Door zijn weigering om het uitvoeringsbesluit te tekenen, heeft de minister dit verhinderd.

De vervanging van de valideringstoestellen voor de lotto bij de boekhandelaars is wel aangegrepen om het ten onrechte te doen overkomen als een aanzetten tot gokken in een poging om dit wetsontwerp te doen mislukken. De minister wijst voorts op de controlemogelijkheden die in het ontwerp zijn ingebouwd.

Zo kan voortaan niets worden ondernomen zonder dat daarover vooraf in de ministerraad overleg is gepleegd. Tot op heden kon de Nationale Loterij desgewenst nog zonder this web page controle, autonoom, volledig de markt van de kansspelen betreden buiten de context van een kanaliseringsbeleid. Het ontwerp voorziet dat er nu een beheerscontract komt dat controleerbaar is door de ministerraad en door het Parlement.

Tot slot stelt de minister dat dit wetsontwerp betrekking heeft op een zeer gevoelig beleidsdomein en met kennis van zaken moet worden besproken en gestemd. Daarom herhaalt de minister zijn voorstel om de heer Marique, voorzitter van de Kansspelcommissie, en ook de heer Ph. Vlaemminck, deskundige, over de inhoud, de draagwijdte en de intenties van dit wetsontwerp te horen. De heer Roelants du Vivier meent dat het wetsontwerp technisch gezien, wat de rechtsbronnen betreft onder meer de werkzaamheden van het Europees Hof van Justitie een doordacht geheel vormt.

Het vormt de aanzet tot een debat op de grens van de bevoegdheden van deze commissie, van die voor de Justitie en van die voor de Sociale Aangelengeheden. Het eerste belangrijke punt van het ontwerp is, dat click Nationale Loterij een overheidsbedrijf wordt en een aantal regels moet naleven.

Er is een beheerscontract en het Parlement kan dus inzagerecht krijgen, wat het in het verleden niet had. Voor de democratie is dit een fundamentele vooruitgang. Het tweede punt betreft de kansspelen van de Nationale Loterij, waarvan de definities elkaar soms overlappen. Met dit risico moeten we rekening houden.

De hedendaagse maatschappij i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen sterkt van die van tien jaar geleden. Men vindt spelen op internet. Allerlei buitenlandse sites zijn te bereiken. Ofwel past men de regels van een keiharde markteconomie toe en dan hoeft men geen monopolie te hebben.

Ofwel gaat men ervan uit dat de Staat de plicht heeft zijn burgers te beschermen en bezorgt men de Staat de middelen om dat te doen. Het is dan ook de vraag waarom men de kansspelen niet gewoonweg verbiedt. Het lid vraagt de minister meer uitleg over de mechanismen waarmee men degenen die dit monopolie willen doorbreken, zeer veel wil doen betalen, zodat dit een ontradend effect heeft.

Men zou kunnen beweren dat het om een hoogst symbolische maatregel gaat, omdat hij alleen op het Italiaanse grondgebied geldt en zoals bekend het internet een wereldwijd concept is.

Er behoort 2006 Royale in watch hd Casino online minstens op Europees niveau een i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen te komen. Dat moet het streefdoel zijn. De heer Roelants du Vivier wil de minister i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen over de gemeenschappelijke werkzaamheden van de I casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen ministers die terzake bevoegd zijn.

Wat de Kansspelcommissie betreft, is er duidelijk sprake van een geschil. Het is interessant de voorzitter ervan opnieuw te horen, want deze en de minister zitten op een andere golflengte.

Volgens het lid moet het Parlement er via dit ontwerp voor zorgen dat het de Nationale Loterij beter controleert. Het moet er ook op toezien de activiteiten van de Loterij te ontwikkelen, zonder verslaving in de hand te werken. Om daarin te slagen, is het misschien interessant gebruik te maken van het monopolie.

De heer Ramoudt meent te begrijpen dat de doelstelling van het wetsontwerp erin bestaat de gokverslaving tegen te gaan. Dit zal niet eenvoudig zijn. Er moet een afweging gemaakt worden: Beide doelstellingen lijken nogal contradictorisch.

Het ontwerp laat de Nationale Loterij impliciet toe zich op de markt van de kansspelen te begeven. Welnu, het is precies op dit marktsegment dat de verslaving het grootst is. Ook al streeft het wetsontwerp een inbeddingsbeleid na, toch blijft spreker vrezen dat het gokken zal worden aangemoedigd. Dit is een gewetenskwestie. Het ontwerp voorziet ook in de overgang van de Nationale Loterij van een parastatale C naar een naamloze vennootschap van publiek recht.

Deze naamloze vennootschap kan participeren in andere vennootschappen, onder andere zustervennootschappen. Welke garanties zijn er dat deze zustermaatschappijen zich zullen houden aan de bepalingen van dit wetsontwerp? Zullen zij ook door het beheerscontract gebonden zijn? Het ontwerp voorziet ook dat de NV Nationale Loterij niet aansprakelijk is voor deze vennootschappen.

De minister wijst er eerst op dat zustermaatschappijen niet kunnen, eventueel wel dochtermaatschappijen. Het maatschappelijk doel van een dochtervennootschap van de NV Nationale Loterij kan niets aan de draagwijdte van deze wetgeving wijzigen.

Alle vennootschappen, of zij nu al dan niet dochtervennootschappen van de NV Nationale Loterij zijn, vallen onder de wetgeving en mogen geen loterijen organiseren omwille het wettelijk monopolie van de Nationale Loterij.

Willen ze kansspelen organiseren, dan is de Kansspelcommissie terzake bevoegd. Het is zeker niet de bedoeling om een omzet- en winstgroei bij de Nationale Loterij te realiseren. Idealiter mag heel de kansspelmarkt flink krimpen, terwijl de loterijmarkt, waarvan i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen is dat ze quasi niet verslavend is, ongewijzigd blijft. Als de goede doelen die via de Nationale Loterij gefinancierd worden, http://hikaye.biz/online-casino-windows-phone.php kunnen blijven en de Nationale Loterij verder niets zou overhouden, dan zou de minister daar zelfs mee kunnen leven vermits op die manier de gokverslaving zou worden verminderd, wat een waardig maatschappelijk doel is.

Vandaag ontwikkelt de Nationale Please click for source, parastatale C, geen activiteiten op de kansspelmarkt, hoewel niets haar dat belet en ze dat zelfs zou kunnen doen zonder aan enige vorm van controle onderworpen te zijn. Om de gokverslaving tegen te gaan, moet die markt op een specifieke manier worden betreden. De activiteit van de NV Nationale Loterij op de kansspelmarkt zal er een moeten zijn die aantoonbaar de gokverslaving vermindert en kanaliseert.

Studies uitgevoerd aan onze universiteiten moeten aantonen op welke wijze dat kan gebeuren. Sinds de oprichting van de Kansspelcommissie is geen enkel initiatief genomen om de gokverslaving tegen te gaan.

De minister wil dan ook die markt kanaliseren en het beleid inbedden in een beheerscontract. Indien de Nationale Loterij een spel uitbrengt voor dat marktsegment, dient dit aan de Kansspelcommissie te worden voorgelegd. I casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen minister verklaart zich ook bereid de nieuw te introduceren spelen aan het Parlement voor te leggen.

Voor i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen heer De Grauwe blijven er onduidelijkheden bestaan. De Nationale Loterij zal die markt habe echte casino voor android voor echt geld und en bijkomende producten aanbieden. Hoe kan dit de gokverslaving indijken? De minister maakt de volgende vergelijking.

Bij drugsverslaving worden medische substitutieproducten gebruikt om drugsverslaafden te helpen. Eenzelfde concept is mogelijk inzake gokverslaving. Het enige andere alternatief is niets doen.

De minister weigert te kiezen voor deze optie. Tot op heden is er wel nog geen zo'n vervangend product uitgewerkt. De heer Ramoudt vreest dat het toekomstig aanbod van de Nationale Loterij de gokverslaafden tot het inzetten van nog hogere bedragen zal verleiden. Ook het advies van de Kansspelcommissie is vrijblijvend. Wat weerhoudt de minister ervan om dit advies bindend te go here Overigens zou het nuttig zijn om de werking van deze commissie te evalueren.

De heer Ramoudt wenst ook uitsluitsel over het feit of de Nationale Loterij het monopolie van de telematica al dan niet zal gebruiken.

Negatief zou zijn dat het intensief zou worden gebruikt. Dit lid wenst ook dat het beheerscontract met de I casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen Loterij in een jaarlijkse rapportering aan het Parlement zou voorzien over de evolutie van het gokken, niet alleen wat de inkomsten betreft, maar ook inzake de verslaving eraan.

De heer Verreycken wenst recentere gegevens dan die welke de minister overhandigd heeft en die van dateren. De minister merkt op dat de door de Nationale Loterij bij professor O. Steenhout bestelde studie over gokverslaving op 6 februari beschikbaar is gesteld. De cijfers zullen uitwijzen dat sinds de oprichting van de Kansspelcommissie de feiten verergerd zijn. De minister wil tegen deze tendens ingaan.

Dat zou evenwel perfect passen in het streven van de minister inzake de bestrijding van de gokverslaving. Zo zou bijvoorbeeld kunnen voorzien worden in een verbod tot het verkopen van de producten van de Nationale Loterij aan jarigen. Een tweede zaak die in het ontwerp ontbreekt is de communautaire logica. Dat leidt ertoe dat niet-objectiveerbare transfers blijven bestaan.

Dit fenomeen werd reeds in door het Rekenhof aangeklaagd. In heeft het Vlaams Parlement hierop gereageerd als volgt: Ten derde vraagt de heer Verreycken of het, gezien de ontwikkelingen bij De Post en de NMBS, niet aangewezen is om in dit ontwerp de wedden van de bestuurders te begrenzen bijvoorbeeld door ze te koppelen aan de wedden van andere topambtenaren. De heer Hordies wijst op de tegenstelling tussen de ontwikkeling van een autonoom bedrijf enerzijds en de vraag om de activiteitsgraad van dit bedrijf te verlagen anderzijds.

Hij heeft ook zijn http://hikaye.biz/spin-palace-casino-voor-echt-geld-met-een-conclusie.php bij de dochterondernemingen die de Nationale Loterij kan oprichten. Er zijn voorbeelden van dochterondernemingen die een enorme groei kenden maar niet aan dezelfde controle onderworpen werden als de moedermaatschappij.

Het lijkt de heer Hordies wel een interessant idee dat de Nationale Loterij kansspelen zou uitwerken als vervangingsmiddel en door ze specifieker te maken deze spelen zou inperken in plaats van ze uit te breiden. De evolutie van spelen op het internet is echter zorgwekkend aangezien daar geen enkele controle meer is op bijvoorbeeld de deelname van minderjarigen aan deze spelen. Moet dit soort spelen niet verboden worden?

De heer Hordies ziet niet goed in hoe een staatsmonopolie op bepaalde spelen kan worden opgelegd in het kader van de internationale regelgeving. Spreker begrijpt niet hoe de uitbreiding van de controle van de Kansspelcommissie op alle activiteiten van de Nationale Loterij zou betekenen dat deze het monopolie op de loterijen verliest.

De minister antwoordt dat deze commissie wel eens alle loterijen als kansspelen zou kunnen bestempelen. De heer Hordies wenst geenszins het monopolie van de Nationale Loterij op de loterijen te doorbreken, hij wil alleen dat de Nationale Loterij gecontroleerd wordt. De heer Siquet vraagt of dit project geen startpunt is om de Nationale Loterij te privatiseren.

De bestaande wetgeving laat dit niet toe, maar het wetsontwerp maakt dit wel mogelijk in de toekomst. Dit is niet de kern van het probleem. Men kan weinig bezwaar hebben tegen het verzelfstandigen van de Nationale Loterij, alleen blijkt uit de tekst van het ontwerp dat men een aantal activiteiten wil onttrekken aan het toezicht van de Kansspelcommissie. Het is precies dit aspect dat het moeilijk maakt te aanvaarden dat men effectief de gokverslaving wil tegengaan.

Een tweede element bestaat erin dat blijkt dat een aantal contracten met bedrijven rond de aankoop van toestellen reeds zijn afgesloten. Wat is hieromtrent de actuele stand van zaken? Halverwege de jaren negentig is daarrond een overeenkomst opgesteld. Een vierde element is de hervorming van de Nationale Loterij waarbij in hoofde van de Staat een belangenconflict ontstaat tussen enerzijds haar rol als exploitant en anderzijds die van controleur.

Dit probleem stelt zich voor alle overheidsbedrijven waar een onvoldoende functiescheiding aanwezig is. Er zou een onafhankelijk orgaan moeten zijn dat regulerend optreedt.

Het feit dat men een aantal activiteiten van de Nationale Loterij aan zo'n onafhankelijk link als de Kansspelcommissie wil onttrekken, versterkt de indruk van een belangenconflict. Waar zijn deze cijfers precies op gebaseerd? Indien men overgaat tot elektronische loterijen waarbij de spelers onmiddellijk het resultaat kennen, zal de verslaving sterk toenemen.

De stelling van de minister dat het relatieve aandeel van de loterijen weer moet toenemen, moet aan dit gegeven worden getoetst. De heer D'Hooghe staat achter het idee van de minister om dezelfde soort controle op de loterijspelen als op de kansspelen te voorzien.

Tot slot heeft de heer D'Hooghe het over i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen samenwerking met de Kansspelcommissie. Hij uit kritiek op het feit dat de ministers het laatste woord hebben om te beslissen of het oordeel van de Kansspelcommissie dat bepaalde activiteiten van de Nationale Loterij kansspelen zijn en dus onder haar controle vallen, al dan niet gerechtvaardigd is.

Deze controle lijkt dan ook zwak. De tweede paragraaf van het ontworpen artikel 21 gaat nog verder: De heer Moens meent dat vooral de uitbreiding van de activiteiten van de Nationale Loterij tot de kansspelen problemen schept. Deze laatsten zullen example, Beoordelingen van online casino's Speiseröhrenkrampfadern Belgische markt kunnen overspoelen.

De heer Moens begrijpt het voorgestelde artikel 21 niet. Op het eerste zicht bevat het tegenstrijdige bepalingen. Op vraag van de heer Moens bevestigt de minister dat de belastingvrijstelling voorzien in artikel 27 ook geldt voor de winsten van kansspelen die de Nationale Loterij zou normale online casino. De heer Moens wenst dat dit duidelijker uit de tekst zou blijken.

Http://hikaye.biz/online-casino39s-waar-win.php minister wil nogmaals de kans die dit debat biedt, benutten om een aantal foutieve percepties uit de wereld te helpen. Zo wordt de indruk gewekt dat het ontwerp bepaalde zaken aan de Kansspelcommissie wil onttrekken, terwijl het ontwerp uitgerekend het omgekeerde wil bereiken.

De wet van 7 mei voorziet uitdrukkelijk dat de Nationale Loterij kansspelen kan organiseren zonder daarbij aan enige controle onderworpen te zijn. Het voorliggend ontwerp voorziet nu dat als de Nationale Loterij kansspelen wil organiseren, zij voor die activiteiten onderworpen wordt aan dezelfde controles als de andere aanbieders van kansspelen. De minister herhaalt dat de definitie van loterijen duidelijk naar voor is gebracht onder meer door het Hof van Cassatie. De Europese wetgeving bepaalt dat de loterijen een staatsmonopolie zijn.

Indien loterijen en Slot machines om te spelen voor echt geld Oekraïne met een conclusie aan dezelfde regels onderworpen zouden zijn, zal elk loterijspel als een kansspel gedefinieerd worden en het monopolie van de loterijen onvermijdelijk opengebroken worden ten voordele van diegenen die nu reeds kansspelen organiseren.

De minister merkt ook op dat de statistieken bewijzen dat de aantrekkelijkheid van de kansspelen niet is gedaald sinds de oprichting van de I casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen, wel integendeel. Met de goedkeuring van de regering en inmiddels van de Kamer heeft de minister een middel gezocht om daar iets aan te doen. De minister herhaalt dat er nu nog geen kansspel bestaat waarmee de Nationale Loterij in het kader van een substitutief beleid kan pogen de kansspelen te kanaliseren naar andere spelen met minder schadelijke effecten.

De minister onderstreept vervolgens dat de omvorming van de Nationale Loterij tot i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen naamloze vennootschap van publiek recht helemaal geen springplank is om tot een privatisering over te gaan.

Een privatisering zou het staatsmonopolie teniet doen. Samenwerkingsverbanden om de slagkracht van de NV Nationale Loterijen te vergroten, zijn evenwel niet uitgesloten. Andere landen waar staatsloterijen het internet gebruiken, zijn Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Read more en Zweden. De Scandinavische landen zijn vooruitstrevend op het vlak i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen het tegengaan van gokverslaving.

Enkel in Denemarken, Duitsland, Finland en Oostenrijk is een monopolie ingesteld. De minister voegt click here toe dat het niet klopt dat buitenlandse marktspelers op de Belgische internetmarkt zouden mogen i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen en dat Belgische spelers niet op het buitenlandse internet zouden mogen komen.

Het monopolie geldt alleen voor spelen aangeboden op het Belgische grondgebied. Het is daarbij van geen belang waar de operatoren gevestigd zijn. In afwachting van een wetgeving die voorbereid wordt door de minister van Justitie, bestaat de beste piste er voor het ogenblik in de Nationale Loterij via voorliggend ontwerp een monopolie te geven.

Dit laat toe op te treden voor een burgerlijke wetbank tegen de organisatoren van kansspelen op ons grondgebied, zodanig dat een feitelijk verbod kan georganiseerd worden. De minister laakt ook de opmerkingen als zou dit ontwerp ernaar streven de omzet van de Nationale Loterij Gaming apparatuur verkoop machines te drijven.

Als de Nationale Loterij in haar nieuwe vorm erin zou slagen substitutieproducten te ontwikkelen en die op de kansspelmarkt te introduceren, is het wel degelijk de bedoeling dat zulks die sector pijn doet. De heer Ramoudt vindt deze uitspraak niet zonder gevaar.

De Nationale Loterij zal nooit een verlieslatend kansspel op de markt brengen. Vandaar blijft bij dit lid de i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen dat de gokverslaving uiteindelijk zal worden aangewakkerd. De minister antwoordt dat als de Nationale Loterij een substitutieproduct zou kunnen aanbieden dat met zekerheid de gokverslaving vermindert door het kanaliseren van het spelen, maar dat product verlieslatend zou zijn, hij toch zijn goedkeuring zou geven voor de introductie ervan.

Het aanpakken van een maatschappelijk probleem mag een bepaalde kostprijs hebben. De andere mogelijke optie, die nu al jaren wordt aangekleefd, bestond erin niets te ondernemen. Zoals reeds medegedeeld in de inleidende uiteenzetting, heeft de minister dit contract stopgezet. De zwaarste verplichting vloeit echter voort uit een voor-financiering vanuit de Nationale Loterij ten voordele van de Belgische Staat ten belope van miljoen euro die ten tijde van het behalen van de Maastrichtnormen werd betaald.

De monopolierente werd vervroegd uitbetaald om het overheidsbudget te verbeteren. De Nationale Loterij heeft daarvoor een lening afgesloten die nu ongeveer afbetaald is. De spelers worden dus niet belast, de winst van de exploitanten valt onder de vennootschapsbelasting.

De minister heeft er zelf voor gepleit dat de middelen die op vandaag in overleg met de regio's naar hen werden getransfereerd via vragen van allerlei instellingen, in de toekomst rechtstreeks aan de regio's zouden worden overgemaakt, waarna zij er autonoom over kunnen beschikken.

Bij de verdeling wordt de verdeelsleutel van de financieringswet gehanteerd. De heer D'Hooghe meent dat, alvorens de bespreking verder te zetten, de commissie ook this web page minister van Justitie zou moeten horen over de inhoud en doelstellingen van dit wetsontwerp. Spreker verwijst hierbij naar zijn schriftelijke vraag nr. Uit het antwoord op deze vragen blijkt duidelijk dat deze minister niet op dezelfde golflengte zit als de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met de Middenstand.

Ook de heer Leterme heeft in de Kamer een vraag gesteld op 27 juli naar de toelaatbaarheid van het gokken op het internet QRVA 50 van 9 oktober Een artikel van de heer Van Eecke in De Standaard van 23 julivestigde opnieuw de aandacht op enerzijds de verbreiding van het fenomeen internetcasino's vooral opererend vanuit de VS en anderzijds het probleem van de toepasbaarheid van het vermelde verbod rationae loci vermits de internetcasino's niet opereren vanuit ons land.

Een eerste vraag was of het aanbieden vanuit het buitenland van internetgokmogelijkheden aan internetgebruikers die op het internet surfen vanuit ons land, in ons land strafbaar was. De minister van Justitie heeft daar bevestigend op geantwoord.

De Belgische wet is van toepassing gelet op de toepassing van de objectieve ubiquiteitstheorie. Uit voorgaand antwoord van zijn collega van Justitie blijkt dat dit reeds het geval is. Op een tweede vraag van de heer Leterme over het feit of de diensten van de minister van Justitie een zicht hadden op de ontwikkeling van internetcasino's en zo ja, welke dienst dit fenomeen opvolgde, verwees de betrokken minister naar de Kansspelcommissie.

Verder zou men geen betrouwbare cijfers hebben over de omvang van bedoeld i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen. Op de eerste vraag uit de schriftelijke vraag nr.

Uit dit artikel blijkt onomstotelijk dat de kansspelen op internet niet op i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen legale wijze kunnen worden aangeboden. Met andere woorden, voorliggend ontwerp heeft, althans wat die doelstelling betreft, geen enkele zin. Op de vragen of de minister van Justitie maatregelen neemt om de Belgische bevolking te beschermen tegen de verschillende nadelige gevolgen van het internetgebruik, en of het naar het oordeel van deze minister wenselijk is om schadelijke praktijken via internet te beteugelen via het providersnetwerk dan wel via de methode van smartcards, antwoordde de minister dat in het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 7 mei betreffende de kansspelen, uitdrukkelijk diverse bepalingen zijn voorzien inzake de problematiek van het spelen door middel van moderne communicatienetwerken.

Daarbij is rekening gehouden met het monopolie dat aan de Nationale Loterij wordt toegekend in het voorliggende wetsontwerp. Sommige bepalingen van voornoemd voorontwerp beogen het verbod op enige wijze toegang te verlenen tot kansspelen, waarmee in het bijzonder de providers worden geviseerd. Die toekomstige wetgeving zal dus dubbel gebruik vormen met voorliggend ontwerp. Bij de vaststellingen gedaan door de Computer Crime Unit van de federale politie blijkt dat bijna alle sites waar kansspelen aangeboden worden, gevestigd zijn in landen waar dit is toegestaan.

Een Belg die op een dergelijke site speelt, begaat geen enkel strafbaar feit. In verband met die dubbele tenlastelegging, verwijst de heer D'Hooghe naar een artikel in Knack van 27 februari blz. Meester Joris De Smet, raadsman van de Vereniging van onafhankelijke exploitanten van spelautomaten, reageerde als volgt op de bewering van de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met de Middenstand, als zou de exploitatie van kansspelen op internet onder de vigerende wetgeving niet strafbaar zijn en dat het wetsontwerp duidelijk tot doel zou hebben gokken op internet te verbieden Zoals de minister van Justitie, verwijst Meester De Smet ook naar voornoemd artikel 4 van de wet van 7 mei Deze wet staat duidelijk geen exploitatie van kansspelen op het internet toe, zodat het dus slechts een drogreden is het wetsontwerp te verantwoorden door te wijzen op de noodzaak het gokken op internet te verbieden.

Ook de Raad van State stelde dit terecht in zijn advies bij het wetsontwerp. Op basis van welk adressenbestand werd deze publiciteit i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen Is dit niet in strijd met de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer?

Voorts rijst de vraag of dit initiatief niet indruist tegen de belofte aan UNIZO om de winkeliers die vandaag de uitbating doen, niet buitenspel te zetten. De heer D'Hooghe stelt vast dat de groeiende markt van kansspelen wordt gekenmerkt door een sterke technologische evolutie die leidt tot de ontwikkeling van een grote diversiteit aan nieuwe producten en tot een toenemende internationalisering van de sector.

In werd de Nationale Loterij hervormd in het kader van de wetgeving op de overheidsbedrijven, terwijl in de wet op de kansspelen gestemd werd. Als controlerende instantie werd toen de Kansspelcommissie opgericht. Bovendien werd er geopteerd voor het behoud van de rendabiliteit van de private exploitanten. De huidige regering daarentegen wil komen tot een zekere verzelfstandiging van de Nationale Loterij en wil ook het productengamma ervan verder uitbreiden buiten het wettelijk kader van de kansspelwet.

De Nationale Loterij wordt inderdaad onttrokken aan de controle van de Kansspelcommissie. De minister betwist deze stelling. Hij stelt vast dat men blijft herhalen dat de controle onttrokken wordt aan de Kansspelcommissie, terwijl hij reeds talloze malen heeft uitgelegd dat het wetsontwerp precies het omgekeerde beoogt: De heer D'Hooghe meent dat wat de minister verklaart, manifest onjuist is. Op hun verzoek kunnen zij optreden. Wat de markt op de kansspelen betreft, is er een dusdanige diversiteit ontstaan dat het buitengewoon moeilijk wordt om het klassieke onderscheid tussen loterijen en kansspelen nog verder aan te houden.

Dit is ook gebleken uit het onderzoek naar spelgedrag in opdracht van de Nationale Loterij door het IIVO Interuniversitair Instituut voor vorming en ontwikkeling van februari waaruit zou blijken dat loterijen niet verslavend zijn en kansspelen wel. Dit onderscheid blijven maken is volgens de heer D'Hooghe zo goed als onmogelijk.

Http://hikaye.biz/hoe-ze-het-geld-speelautomaten-ruby-fortune-krijgen.php definities die door de minister worden gehanteerd zijn die gebruikt door het Hof van Cassatie: Welnu, een slotmachine wordt klassiek beschouwd als een kansspel, terwijl de speler alleen op de knop hoeft te drukken om het toestel in gang te zetten. Het voornoemde onderzoek is gebaseerd op de traditionele loterijactiviteiten waarbij biljetten i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen koop worden aangeboden.

Toch trekt men hier besluiten uit inzake producten die nog op de markt moeten komen. Volgens de heer D'Hooghe is veel bepalender te bekijken hoe in de wetgeving beschermingsmaatregelen zouden moeten worden ingebouwd. Het voorliggende ontwerp houdt met deze elementen helaas geen rekening.

Bovendien moet men ook beseffen wat de omvang van de kansspelmarkt is. Aangezien slechts een minderheid van de gezinnen hieraan deelneemt, ligt het werkelijk ingezette bedrag per betrokken gezin veel hoger. Hiermee zou moeten rekening worden gehouden.

De Belgische wetgeving hinkt terzake achterop. Nog volgens de heer D'Hooghe is ook het artikel 7 voor kritiek vatbaar. Het blijkt ook dat de Belgen vooralsnog zeer terughoudend zijn om betalingen te doen via internet. I casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen kan niet de bedoeling zijn om uitgerekend met voorliggend ontwerp hierin verandering te brengen. De heer D'Hooghe meent voorts dat het ontwerp niet coherent is met de wet van 7 mei Deze wet was bedoeld om de gokverslaving in te dijken.

Toen zijn een aantal controlemechanismen op poten gezet. Nu vindt de minister het nodig om een volledig gamma nieuwe kansspelen aan i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen bieden. Het is evenmin duidelijk waarom bepaalde instanties niet zijn betrokken bij de opmaak van dit ontwerp. Spreker denkt daarbij aan de verenigingen die zich bezighouden met het indijken van de gokverslaving.

Zelfs de Kansspelcommissie is slechts in laatste instantie betrokken geweest. De vraag rijst, wanneer dit zou gebeuren, wat er nog i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen sector is. Is het overigens wenselijk dat dit gebeurt?

Ook bij Sabena had de private minderheidsaandeelhouder in de praktijk de exploitatie in handen. In een dergelijk scenario zijn bij de Nationale Loterij de risico's niet denkbeeldig. De heer D'Hooghe klaagt ook de belangenvermenging in hoofde van de regering aan. De regering wenst regelgevend op te treden en te bepalen welke spelers op de markt zullen komen. De band met de exploitatie is vrij direct: Artikel B voorziet trouwens dat zij optreden namens de Staat.

De regering i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen bijgevolg een beheerscontract sluiten met mensen die door haarzelf zijn aangesteld. De controle op de Nationale Loterij volgens artikel 18 onderworpen aan de minister terwijl deze ook nog de subsidies zal verdelen. Het is zeer de vraag of i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen toestand wel gezond is. Ondertussen werden ook 8 nieuwe loterijtoestellen gekocht.

Terwijl de minister beweert dat die enkel dienen ter vervanging van de valideringstoestellen, zijn het in feite multifunctionele personal computers die het mogelijk maken om nieuwe spelen aan te bieden. Is men dit ook echt van plan? De heer D'Hooghe heeft ook vernomen dat er contacten zijn met De Post om via haar net nieuwe spelen aan te bieden. Er is sprake van 2 toestellen. Wat betreft de controle op de kansspelen ingericht door de Nationale Loterij, herhaalt de minister zijn stelling dat in de huidige stand van de wetgeving de Nationale Loterij kansspelen kan organiseren zonder aan enige controle te zijn onderworpen.

De artikelen 3 en 21 van dit ontwerp verhelpen aan dit euvel. Het klopt dat er een betwisting kan zijn. In voorkomend geval treedt dan de procedure voorzien in artikel 21 van het ontwerp in werking. Het ontwerp richt dus een dubbele controle in en de Kansspelcommissie wordt niet buitenspel gezet. Deze paragraaf houdt enkel in dat de Kansspelcommissie geen de jure recht krijgt van af te stappen bij de Nationale Loterij.

Dit i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen niet verward worden met de controle op kansspelen. De minister komt hierbij terug op het onderscheid dat gemaakt wordt door onder meer het Hof van Cassatie en de Europese richtlijnen tussen loterijen en kansspelen. Het resultaat van de stelling die de heer D'Hooghe, die dit onderscheid verwierp, aankleeft, zou erin bestaan dat alle spelen vrij door iedereen moeten kunnen worden georganiseerd.

Het voorliggende wetsontwerp verschilt van de wet van 7 mei omdat in die wet de telecommunicatiemiddelen voor iedereen niet tot het toepassingsdomein behoorde.

Ook inzake de nieuwe loterijtoestellen worden de zaken verkeerd voorgesteld. Het had de bedoeling kunnen zijn om die naast de slots te installeren. Een bijkomende garantie wordt geboden door artikel 3 van het ontwerp. Daarbovenop biedt artikel 21 nog een extra garantie die een procedure voorziet bij betwistingen waarin zelfs de ministerraad wordt betrokken.

De controlemogelijkheden worden dus fors uitgebreid. Welnu, dit ontwerp baseert zich op de i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen dat het hier om een markt gaat waarin de publieke sector een bepaalde rol te spelen heeft, namelijk de gokverslaving tegen te gaan.

Wat de zogenaamde belangenvermenging betreft en meer bepaald het verwijt dat de regering nauw betrokken is bij de exploitatie, stelt de minister dat dit precies de bedoeling is.

De overheid dient een zeer uitgebreide controle uit te oefenen op deze activiteit. De controle gebeurt niet alleen door twee bedrijfsrevisoren maar ook door het Rekenhof.

Ook deze controles zijn nieuw. De minister verklaart dat i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen artikel 7 betrekking heeft op de elektronische spelen.

Hij verwijst hierbij naar de nota van de minister van Justitie inzake spelen op het internet stuk Kamer, nr. Bijgevolg bestaat een kennelijke read more onduidelijkheid Met betrekking tot de buitenlandse sites moet het volgende worden gesteld: Het is algemeen vereist dat de handelingen in beide betrokken landen strafbaar zijn.

In afwachting van een eventuele Europese richtlijn, is het wellicht verstandig te stellen dat het in beginsel verboden is dergelijke sites aan te bieden, waarbij evenwel in een uitzondering voor de Nationale Loterij wordt voorzien, want: Die oplossing is trouwens een waarborg voor de doeltreffende bestrijding van witwassen.

Volgens de minister betekent dit dat het internet op vandaag eerder een witwasoperatie dan een speloperatie is. De minister voegt daaraan toe dat wanneer de overheid aan de Nationale Loterij een monopolie toekent, deze ook als betrokken partij rechtsgedingen kan aanspannen tegen here die ongeoorloofd op hetzelfde actieterrein komen.

Dat vormt een bijkomende garantie. De minister citeert verder de slotzin uit de nota van zijn collega van Justitie: Het adressenbestand dat daarbij werd gebruikt zal wellicht met inachtname van alle wetgeving zijn samengesteld.

De minister kan zich moeilijk inbeelden dat de Nationale Loterij de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zou hebben overtreden.

De heer Thissen verklaart dat hij perplex staat met betrekking tot de filosofie van het ontwerp, dat uitgaat van het idee dat loterijen en lesen Jackpot City gokken beoordelingen von, in tegenstelling tot kansspelen, georganiseerd worden met het oog op het algemeen belang. Het monopolie van de Nationale Loterij wordt gerechtvaardigd door het feit dat deze spelen weinig gewenning met zich meebrengen.

De heer Thissen is daar echter niet van overtuigd. Wat het monopolie van de Nationale Loterij betreft, vindt het commissielid dat dit mag blijven bestaan. De vraag is echter waar de grens precies ligt, want randgevallen leveren steeds moeilijkheden op. Dat zal tot discussies leiden. Ook al zijn er een aantal controlemiddelen, toch begrijpt de heer Thissen niet dat de minister niet alle nieuwe kansspelen aan de Kansspelcommissie blijft voorleggen.

Het advies van deze commissie kan nuttig zijn. De minister heeft gezegd dat wanneer er een probleem opduikt, de in artikel 21 beschreven procedure toepassing krijgt. De tweede paragraaf bhf casino spel zonder bijlagen aan de terugtrekking van geld fickt dit artikel bepaalt echter dat de Kansspelcommissie geen controle mag uitoefenen bij de Nationale Loterij.

De heer Thissen vreest dat de Nationale Loterij in feite blijft bepalen wat al dan niet aan de Kansspelcommissie wordt voorgelegd. Zij zal dan waarschijnlijk betwistbare zaken niet meer willen voorleggen.

In dit licht heeft de heer Thissen een aantal amendementen ingediend. Voor een deel van deze amendementen schenken de antwoorden van de minister aan de heer D'Hooghe hem voldoening. De minister antwoordt dat alle studies, alle adviezen van het Arbitragehof, van de Europese instellingen enz. Het onderzoek van het Interuniversitair Instituut voor vorming en ontwikkeling op het vlak van de verslaving februari toont zeer duidelijk aan dat loterijen geen of weinig risico aan verslaving echt land speelautomaten geld met registreren casino en, terwijl kansspelen i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen wel doen.

Er komt een onderscheid door het monopolie van de loterijen bij de Nationale Loterij te laten. Loterijen worden dus aan een specifieke regeling onderworpen. Zoniet zouden alle spelen als kansspelen worden bestempeld en zou iedereen ze kunnen organiseren. De regering wenst precies het tegenovergestelde te bereiken. In geval van betwisting is er ook nog de procedure voorzien in artikel De minister verklaart dat men in alle andere landen ook het onderscheid maakt tussen loterijspelen en kansspelen.

Het monopolie van de Nationale Loterij is bedoeld om bij te dragen tot de bescherming van de speler. De heer Morael werpt op dat hij net als de heer Hordies van oordeel is dat er nog een paar problemen zijn inzake definities. Artikel 2 bepaalt bijvoorbeeld niet wat een openbare loterij is, noch wat informatiemaatschappij-instrumenten inhouden. Deze begrippen krijgen evenwel geen definitie in het Belgisch recht, maar wel in de Europese reglementen.

Het eenvoudigste zou zijn daarnaar te verwijzen. Indien de minister de precieze verwijzingen in verband met deze definities kan geven, zouden de heren Hordies en Morael hun amendement nr. De heer D'Hooghe verklaart verrast te zijn dat de minister hier nogmaals herhaalt dat ook elders in Europa en in de Europese rechtspraak er een onderscheid wordt gemaakt tussen de loterijen en de kansspelen.

In de Memorie van toelichting bij het ontwerp stuk Kamer, nr. Het onderscheid welke de Belgische wetgever terzake maakt door deze drie activiteiten verschillend te reglementeren wordt door het Hof van I casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen niet gemaakt. Volgens het Hof is het overigens essentieel dat alle activiteiten op gelijkwaardige wijze worden beperkt.

De heer D'Hooghe stelt dus een tegenspraak i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen tussen wat de minister schrijft en wat hij verklaart. Eenzelfde kritiek geldt inzake de controle. Tijdens de hoorzitting stelde een deskundige dat er geen controle nodig is op de Nationale Loterij en dat het zelfs onzinnig is om een controle te organiseren in een niet-geliberaliseerde markt. Daarbij verwees hij naar diverse Scandinavische landen waar er geen controle-instantie bestaat.

Dit komt erop neer te stellen dat wanneer een product door de Staat wordt verspreid, het a priori om een waardig product gaat. Persoonlijk gaat de heer D'Hooghe niet uit van dat standpunt.

Vandaar de stelling dat de Kansspelcommissie een instrument wordt in handen van de Nationale Loterij. Artikel 41 regelt de opname van twee vertegenwoordigers van de minister in de Kansspelcommissie. Aangezien de minister de controle zal uitoefenen betekent zulks dat hij zowel rechter als partij is.

Volgens de minister stelt zijn collega van Justitie dat het gokken via internet niet geregeld is via de wet van 7 i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen In zijn antwoord op de vraag nr. Niemand mag zonder voorafgaandelijke schriftelijke vergunning van de Kansspelcommissie een of meer kansspelen of kansspelinrichtingen exploiteren.

De minister is juist van oordeel dat een van de positieve punten van dit ontwerp erin bestaat dat wanneer de Nationale Loterij een spel zou organiseren en zelf zeker wil zijn dat het niet om een kansspel gaat, ze dit uit eigen beweging aan de Kansspelcommissie kan voorleggen.

Dit voorbeeld is tekenend voor de begripsverwarring bij de heer D'Hooghe. Dat de regering zelf gaat controleren is volgens de minister niet meer dan normaal in een rechtstaat. De heer Siquet vraagt dat de minister aantoont in hoeverre het wetsontwerp een afdoende bescherming van de speler biedt ten opzichte van de bescherming van de spelers in andere sectoren zoals geregeld bij de wet van 7 mei De minister herhaalt dat het beheerscontract in de eerste plaats de doelstellingen zeer duidelijk zal bepalen.

Bovendien zijn bijkomende controlemaatregelen in de wet zelf ingebouwd. De minister verwijst naar artikel 3. Hij i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen erop dat de Kansspelcommissie controlebevoegdheid heeft over de kansspelen van de Nationale Loterij na eensluidend advies van de minister en diens collega van Justitie.

Ontbreekt dit advies dan kan de controle uitgeoefend worden bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. De hele procedure wordt doorlopen vooraleer een nieuw product van de Nationale Loterij op de markt komt. De heer Moens verklaart aan dit debat een zeker gevoel van vervreemding over te i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen. De bedoeling van dit ontwerp was om de positie van de Nationale Loterij op de Belgische kansspelenmarkt te verstevigen niet alleen met het oog op controle, maar ook in functie van de maximalisatie van de waarde van het bedrijf.

Niemand spreekt hierover, alhoewel dit de kern van de zaak is. In verband met artikel 27 heeft dit lid reeds eerder gevraagd waarom de prijzen uitbetaald door de Nationale Loterij vrijgesteld zijn van alle belastingen ten bate van de Staat. De minister antwoordde terecht dat dit overal het geval is. De vrijstelling van de winsten vloeit voort uit het feit dat er op de ingezette bedragen een belasting wordt geheven.

Strekt artikel 27 ertoe de inzetten op de kansspelen georganiseerd door de Nationale Loterij te belasten om dan als tegengewicht de uitbetaalde prijzen te kunnen vrijstellen? Het antwoord hierop is des te belangrijker daar deze eventuele belastingopbrengsten niet meer federaal zijn. Die belasting komt nu aan de gemeenschappen toe. Spreker vraagt of in het licht van de uitleg van de minister het machines geld terugtrekking spelletjes met op de van 27 niet beter kan worden geformuleerd.

De heer D'Hooghe vraagt of het klopt dat momenteel nagegaan wordt of de apparatuur van De Post compatibel is met de computers van de Nationale Loterij. De minister is hiervan niet op de hoogte. Misschien gaat het om valideringsapparatuur voor producten die ook in de andere verkooppunten worden of zullen worden aangeboden.

De heer D'Hooghe besluit dat de goedkeuring van het ontwerp tot een aantal aberraties leidt. Buiten de controle door de bevoegde minister is volgens hem geen enkele controle voorzien. De heer Verreycken vraagt de Nederlandse tekst van dit ontwerp te verbeteren. De minister heeft geen bezwaar tegen technische aanpassingen. Wel zijn in dit ontwerp geijkte uitdrukkingen gebruikt die refereren aan andere wetten zie: Het begrip loterij vindt men nergens in Europa als definitie in de wetgeving.

Ook in de Europese rechtspraak worden loterijen als dusdanig niet gedefinieerd doch wel de facto onderscheiden van casino's, speelautomaten, weddenschappen en bingo's. Vanuit louter Europees economisch rechtelijk standpunt worden deze onderscheiden activiteiten niet verder verschillend behandeld. Vanuit publiek en strafrechtelijk standpunt zijn deze activiteiten totaal verschillend.

De Raad van State heeft dit functioneel noodzakelijk onderscheid onderstreept met betrekking tot het toepassingsveld van i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen kansspelwet. De enige duidelijke referentiepunten zijn terug te vinden in de rechtspraak van het Hof van Cassatie Cass.

Men onderscheidt twee types van loterijen, met name deze met biljetten en deze met nummers. Loterijen met biljetten worden gekenmerkt door het i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen van een vooraf vastgesteld lotenplan en een beperkt aantal loten conform het lotenplan. Loterijen met nummers zijn loterijen zoals Lotto en Keno waarbij aan de hand van een trekking de winnende nummers worden bepaald die voorafgaandelijk door de spelers werden gekozen of willekeurig bepaald.

De heer D'Hooghe stelt dat zijn amendement nr. I casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen deze poging om een externe controle op alle activiteiten van de Nationale Loterij mogelijk te maken wil de heer D'Hooghe tegemoetkomen aan de vrees dat de Nationale Loterij aan de controle door de Kansspelcommissie wordt onttrokken. De minister herhaalt nogmaals dat de controles learn more here de Kansspelcommissie worden uitgebreid in vergelijking met de bestaande toestand.

Het onderscheid dat wordt gemaakt tussen loterijen en kansspelen is een doelbewuste keuze omdat de loterijen volgens de regering het monopolie moeten zijn van de publieke sector. Het aanvaarden van amendement nr. Dit gaat de minister te ver. Het amendement gaat volledig in tegen de filosofie van het ontwerp dat precies gebaseerd is op het onderscheid tussen loterijen en kansspelen.

Het negeert de uitbreiding van de controlemogelijkheden van de Kansspelcommissie zoals voorzien in de artikelen 3 en Gelet op de toelichting van de minister, volgens welke de Kansspelcommissie alles zal onderzoeken wat betreft de kansspelen, trekt de heer Thissen zijn amendement nr. Idealiter zouden evenwel alle nieuwe spelen door die commissie Ruby voor fortuin Russisch geld spelen gaan.

De heer D'Hooghe daarentegen trekt zijn amendement nr. Gezien de technologische evolutie is het immers praktisch onmogelijk geworden dit onderscheid te handhaven. Ook bij bepaalde spelen die als kansspelen gekwalificeerd worden is de invloed van de speler op het resultaat immers nihil. De minister verklaart dat de filosofie van deze amendementen indruist tegen deze van het ontwerp.

Het kwart van de spelmarkt dat momenteel haast niet gokverslavend is, zou dit dan wel worden. De minister voegt hieraan toe dat nergens ter wereld de stelling van de heer D'Hooghe wordt aangekleefd. Bovendien zouden openbare loterijen toegelaten door de regering onder de wet van 31 december en dus onder de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken vallen.

De heer D'Hooghe onderstreept de bedoeling van het amendement om de controle van alle kansspelen en loterijen aan een extern organisme toe te wijzen. Spreker betwist ook dat nergens het onderscheid tussen loterijen en kansspelen wordt gemaakt. Het is intellectueel oneerlijk om het niet-verslavend karakter van loterijen te baseren i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen een achterhaald systeem waarbij een lange tijd verloopt tussen de aanschaf van het biljet en het bekend worden van het resultaat.

Het ligt voor de hand dat de Nationale Loterij voor onbepaalde duur is opgericht. De minister merkt op dat deze bepaling bij iedere oprichting van een naamloze vennootschap van publiek recht vermeld wordt. De Raad van State verzet er zich trouwens niet tegen. Het amendement wil i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen opsomming vervangen door een verwijzing naar het betreffende go here. Volgens de minister houdt het amendement geen tekstverbetering in.

Artikel 6 bepaalt immers het doel, terwijl artikel 3 de activiteiten opsomt. Bij artikel 6 dient de heer D'Hooghe de amendementen 21 tot 24 in ibidemblz. De auteur stelt dat amendement nr. Daaruit vloeit voort dat een aantal bepalingen geen zin meer hebben, enerzijds, en dat andere moeten worden aangepast, anderzijds. Volgens de auteur vrezen velen dat hieraan risico's zijn verbonden.

De in het amendement voorgestelde tekst sluit participaties in vennootschappen en verenigingen uit die tot doel speel casino online met geld mijn spelactiviteiten in te richten of te ondersteunen.

De minister is van oordeel dat de amendementen nrs. De eerste betreft het aspect of al dan niet een onderscheid dient te worden gemaakt tussen loterijen en kansspelen. De tweede betreft de vraag of de Nationale Loterij al dan niet onder staatscontrole blijft. Die voorwaarden kunnen nooit ingaan tegen de wet waarin het maatschappelijk doel van de Nationale Loterij is opgenomen. Het kadert in de bescherming van de minderjarigen tegen de producten van de Nationale Loterij zodat zij onder meer geen gelden kunnen vergokken die hen niet toebehoren bijvoorbeeld via het internet.

Voor de strafmaat grijpt dit amendement terug naar de wet van 15 juli tot zedelijke bescherming van de jeugd. Het ontwerp zelf voorziet niets inzake de bescherming van de minderjarigen terwijl de minister uitdrukkelijk verklaart dat hij de gokverslaving wil tegengaan. De minister onderstreept dat in alle koninklijke besluiten met betrekking tot het organiseren van spelen, de minimumleeftijd voor de deelnemers is vastgelegd op 18 jaar.

Deze leeftijd zal ook weerhouden worden in het beheerscontract. De vigerende wetgeving is dus strenger dan wat amendement nr. In samenwerking met de Nationale Loterij lopen momenteel trouwens een aantal acties die ervoor moeten zorgen dat er onder de 18 jaar niet wordt gespeeld. Bovendien is het zo dat voor het spelen in casino's, de minimumleeftijd 21 jaar is.

Het aannemen van het amendement zou dus een versoepeling van de bestaande leeftijdsvoorwaarden inhouden. De heer D'Hooghe dient de amendementen nr. Het schrapt dus het i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen toegekend aan de Nationale Loterij voor wat de internettoepassingen betreft.

De indiener kan niet accepteren dat de minister bevoegd voor de Nationale Loterij niet alleen regelgevend optreedt maar ook nog de controle uitoefent. De minister repliceert dat dit ook op andere domeinen van het beleid gebeurt. De vergelijking met het BIPT gaat niet op omdat het daar om een markt gaat waarin de competitie speelt.

Hier gaat het om een monopolie. De heer D'Hooghe wijst erop dat het verschil in visie van de minister gebaseerd is op het onderscheid dat deze laatste blijft maken tussen loterijen en kansspelen. Spelen via internet zou enkel kunnen via een bijzondere spelrekening die gekoppeld is aan een welbepaalde speler en waar onder meer diens leeftijd en de frequentie waarmee hij speelt, worden gecontroleerd. De minister is van oordeel dat de nadere regels opgesomd in dit amendement thuishoren in een koninklijk besluit.

De heer Thissen dient op dit artikel amendement nr. Het gaat opnieuw om een overbodige bepaling die overeenstemt met het gemene recht. Bovendien kan een eventuele wijziging van het gemene recht ertoe leiden dat deze bepaling daar niet langer mee overeenstemt.

De minister i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen dat dit aantal in vele van dergelijke naamloze vennootschappen wordt gehanteerd.

De heer Verreycken meent evenwel dat het getal 10 een veel betere verdeelsleutel qua bestuursmandaten mogelijk maakt. Deze schrapping kadert in de poging om de omzet van de Nationale Loterij en de daaruit voortvloeiende gokverslaving te temperen.

De minister wijst op de voorziene randvoorwaarden: Deze bepaling kadert in de algemene filosofie van de regering.

Een deelname van het personeel brengt geen schade toe noch aan het doel, noch aan de werking van de maatschappij. De heer Thissen legt uit dat zijn amendement nr. De heer Ramoudt hecht zeer veel belang aan het toekomstig beheerscontract en juicht de intentie van de minister om het voorafgaandelijk aan het Parlement voor te leggen. Deze spreker vraagt in welke mate in het beheerscontract rekening zal worden gehouden met de aanbeveling 3 geformuleerd in het voornoemd onderzoek van het IIVO in verband met de controle op het internet en de maatregelen naar de aanbieder toe.

Er bestaan derhalve geen dwingende voorschriften op Europese schaal. In Finland moet men zijn RSZ-nummer overmaken alvorens men op internet bij Finse aanbieders kan spelen. De aanbieders beweren uiteraard dat zij deze spelaanbiedingen niet kennen. Wanneer een buitenlandse spelaanbieder ontdekt wordt krijgen alle Finse aanbieders de verplichting de link te verbreken. De heer Ramoudt vraagt in welke mate in het beheerscontract de oprichting van een dergelijk observatorium zou kunnen worden voorzien.

Of is de minister van oordeel dat haar taak door de Kansspelcommissie moet worden waargenomen? Voorts wenst de spreker dat de Nationale Loterij via het beheerscontract de verplichting opgelegd zou krijgen om op een systematische, consistente en periodieke manier cijfermateriaal omtrent gokverslaving per spel voor te leggen. Persoonlijk is dit lid daar voorstander van. Wat de controle op internet betreft, stelt de minister dat er op dit ogenblijk nog een belangrijk probleem rijst rond het scannen ervan.

Er is op Europees vlak voorlopig nog onvoldoende geregeld wat kan en niet kan. Principieel heeft de minister geen problemen met de oprichting van een soort observatorium dat een zekere controle op het internet kan uitoefenen voor zover er geen sprake is van inbreuken op de privacy.

Vandaag liggen ingevolge de Belgische wetgeving reeds bepaalde verantwoordelijkheden bij de internetproviders die bepaalde gegevens niet mogen doorgeven. Daartoe kunnen ook verboden spelen behoren. In verband met het cijfermateriaal herinnert de minister eraan dat hij er altijd naar gestreefd om alle naamloze vennootschappen van publiek recht jaarlijks bij het Parlement hun cijfers te laten toelichten. In het beheerscontract zal voorzien worden dat ook de Nationale Loterij dit zal moeten doen.

Voor de minister is het ook evident dat mogelijke zustervennootschappen van de Nationale Loterij aan dezelfde voorwaarden en verantwoordelijkheden zullen worden onderworpen als de Nationale I casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen zelf. De heer D'Hooghe steunt de vraag van de heer Ramoudt voor de oprichting van een observatorium naar Fins voorbeeld. De heer Thissen kondigt bij de bespreking van dit artikel aan dat hij zijn amendementen nrs.

Haast iedereen is ervan overtuigd dat een controle door een extern organisme verkieslijker is. Dit zou geenszins inhouden dat dit organisme de regering zou controleren. Haar rol zou erin bestaan te controleren dat de spelen die aangeboden worden effectief voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald door de regering. Vandaar voorziet amendement nr. De minister blijft van oordeel dat een dergelijk amendement de geplogenheden op zijn kop zet.

Met zijn amendement nr. Dit kadert in de wens van de indiener om de controle aan de minister tot wiens bevoegdheid Overheidsbedrijven en Overheidsdeelnemingen behoren, te onttrekken. De minister verklaart dat het altijd de bevoegde minister is die de regeringscommissaris aanduidt om de wettelijkheid van de beslissingen van de Raad van bestuur te controleren.

Hier is nog een bijkomende controle door een andere regeringscommissaris benoemd op voordracht van de minister van Begroting. In vergelijking met het verleden en in vergelijking met andere entiteiten zijn in het ontwerp een veelheid van bijkomende controles ingebouwd. Het kadert in de filosofie om de Nationale Loterij door een extern organisme te laten controleren. De positie van de kansspelcommissie in de hier uitgetekende samenwerking is volgens de indiener veel te zwak.

De minister vindt daarentegen dat de kansspelcommissie tot hiertoe buitenspel stond daar waar het ging over kansspelen georganiseerd door de Nationale Loterij. Door het ontwerp krijgt zij daar volgens de minister de volle bevoegdheid voor. De minister laakt de bedoeling van dit amendement. In de verantwoording ervan staat immers letterlijk dat de indiener het monopolie voor openbare loterijen wenst te vervangen door een vergunningssysteem eventueel aan meerdere exploitanten.

Dit komt neer op het organiseren van de gokverslaving. Een vergunning die niet-verslavende loterijen met verslavende gokspelen combineert, zal leiden tot een promotie van deze laatste ten koste van de eerste. De heer D'Hooghe stelt vast dat de minister abstractie maakt van bepaalde passages in dit amendement. Ook al kan spreker ermee instemmen dat de Nationale Loterij bepaalde activiteiten zal gaan organiseren, toch rijst de vraag waarom de internetspelen uitsluitend via de Nationale Loterij moeten worden georganiseerd.

Deze spreker voelt er wat voor om de Nationale Loterij op te doeken en te vervangen door regionale loterijen. De minister antwoordt dat de regering ervoor geopteerd heeft om de Nationaal Loterij federaal te houden.

Echter, de middelen die naar de gemeenschappen gaan worden verdeeld volgens de sleutel voorzien please click for source de zogenaamde Lambermontwet.

De heer Verreycken meent dat de minister het enkel heeft over de subsidies waarover het federaal niveau beslist. Over het belangrijkste i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen beslissen de gemeenschappen echter en daarvoor de percentages vermeld in amendement nr.

De heer Morael meent dat de Vlamingen misschien meer spelen dan Franstaligen en dat zij gemiddeld ook meer winnen. Er zijn dus al meer miljonairs in Vlaanderen. Het systeem bevat dus een soort verdelende rechtvaardigheid. De heer D'Hooghe wenst de ratio legis te kennen achter deze bepaling i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen voorziet dat artikel van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is op de Nationale Loterij.

In tegenstelling tot de klassieke kansspelinrichtingen kan de Nationale Loterij wel een vordering instellen om speelschulden te innen. De minister verklaart dat het ontwerp gewoon de van kracht zijnde regeling voor de Nationale Loterij overneemt. De Europese wetgeving primeert immers op het Belgisch recht.

De minister antwoordt dat in de wet van 21 maart die voorziet in de oprichting van de autonome overheidsbedrijven, uitgerekend op verzoek i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen de Europese commissie deze bepaling is ingevoegd om alle mogelijke twijfels weg te werken.

Hij pleit dan ook voor het behoud van deze zin. De heer D'Hooghe vraagt de minister of het klopt dat er nu reeds brieven verstuurd zijn voor de invulling van de directiefuncties bij de Nationale Loterij. Is het gebruikelijk deze procedure te starten vooraleer de wet in werking treedt? Het komt erop aan tijdig klaar te kunnen zijn eenmaal de i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen in voege treedt.

Hier had het ook te maken met een boekhoudkundige waardering van activa die op een bepaalde datum klaar had moeten zijn. Op de vraag of het klopt dat twee mensen van de huidige top van de Nationale Loterij zijn weerhouden, kan de minister niet antwoorden.

De heer D'Hooghe verklaart dat het amendement nr. Het strekt ertoe om een aantal regelingen in het personeelsstatuut te schrappen. De minister verwijst naar het antwoord dat hij daar heeft verstrekt zie stuk Kamer, nr.

De minister verwondert zich over het feit dat het amendement nr. Wahab spiegel jackpot city online gokkasten Jackpot City casino club play inguinalis heer D'Hooghe stelt dat het de bedoeling is ook een vergunning toe te kennen voor de kansspelen georganiseerd door de publieke sector.

De minister merkt op dat artikel 3 van de wet de facto voorziet in de vergunning van de Nationale Loterij. Dit amendement is bijgevolg zonder voorwerp. De heer D'Hooghe verklaart dat zijn amendement nr. Het voorgestelde artikel 25, 6, voorziet voor welke periode en aan welke instellingen die vergunningen worden afgeleverd.

Het beoogt de coherentie met de wet van 7 mei De heer D'Hooghe meent met zijn amendement nr. Het stelt twee wijzigingen voor aan het artikel 2 van de wet van 7 mei De minister stelt dat wat het amendement nr. Daarop trekt de indiener dit amendement terug. De heer Siquet verklaart dat amendement nr.

Het gaat hier om de rechtstoestand van het personeel. De minister verwijst naar het verslag van de Kamer zie stuk Kamer, nr. Daar wordt uitgelegd waarom alle rechten van het personeel behouden blijven.

De minister verduidelijkt dat artikel 49 als gewijzigd door de Kamer voor de nieuwe vennootschap naar publiek recht de verplichting inhoudt om de rechten en plichten van het personeel met een arbeidsovereenkomst te behouden. Dat is echter geen garantie voor de gevolgen verbonden aan het stelsel van de arbeidsovereenkomst.

De Nationale Loterij zou nieuwe opdrachten kunnen krijgen. Het subsidiair amendement nr. De amendementen op artikel 22 met de nrs. De amendementen van de heer D'Hooghe met de nrs. Grafieken medegedeeld door de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met de Middenstand. De Nationale Loterij groeit trager dan de totale kansspelmarkt, die vooral gedreven wordt door bingo.

Nationale Bank, Rekenhof, IMO-DULBEA, Belfirst, Jaarverslagen, Warburg Dillon Read. Ondanks haar lage marktaandeel genereert i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen Nationale Loterij de hoogste opbrengsten voor de Staat. Http://hikaye.biz/speelautomaten-te-spelen-zonder-geld-op-de-telefoon.php is een probleem voor alle gokspelen, maar stelt i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen veel minder bij de Nationale Loterij.

De Vos, Cambeck en Op et Veld, ; FET; Werkgroep tegen gokverslaving WTG. Hoorzitting van 20 februari met de heer E. Situering van de discussie: Er dient duidelijk gesteld dat dit document geen hetze is tegen read more operator met een maatschappelijk belang, ofschoon dit op zich geen objectieve rechtvaardiging vormt voor de creatie van een privilege artikel 60, arrest-Schindler, Europees Hof van Justitie en 888 casino sportweddenschappen terugtrekking Raad van State.

Overigens doet de Nationale Loterij het uitstekend: De Kansspelcommissie wil enkel ingevolge de strategie van de wetgever een eenduidig kader scheppen voor die spelen die kansspelverslavend zijn. Het aandeel beschikbaar vermogen dat de gezinnen besteden aan spelen en weddenschappen, is sinds gedaald.

Evolutie van de verkoop van de Belgische online spelen in miljard Belgische frank. Onafhankelijk en neutraal regulator van kansspelen i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen een voorname missie: Om dit doel te bereiken verleent de Kansspelcommissie alleen vergunningen na nazicht van de honorabiliteit van de uitbater en solvabiliteit van uitbatingen alsmede na controle op de naleving van de wet van 7 mei op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.

De Kansspelcommissie bestaat uit vertegenwoordigers van vijf ministeries: Zie D en E. Deze uitzondering geldt enkel voor de loterijen zoals voorzien door de wet van 22 juli Noch de automatische spelen die op de markt zullen komen, noch de weddenschappen en wedstrijden zijn voorzien in die uitzondering stuk Senaat, nr.

Deze spelen dienen deel uit te maken van de kansspelwetgeving en onder dezelfde strikte regelgeving te vallen om een logisch beleid te consolideren en een uitholling van voormelde kansspelwetgeving te vermijden. Wat zijn de projecten van de operator Nationale Loterij: Om dat doel te bereiken wil de operator de nieuwe generatie electroloteries G-Tech en Nationale Loterij ontwikkelen.

Een andere interessante ontwikkeling was Club Keno voor de markt van de online loterijen. Vandaag kan Club Keno gespeeld worden aan de hand van een trekking om roulette simulator 3, 4 of 5 minuten. G-Tech voorzag enkele jaren geleden al dat het internet een interessante opportuniteit voor zijn loterijklanten zou worden.

Vandaag moet de inhoud van loterijen voortdurend worden aangepast aan de nieuwe media, die door spelers worden gebruikt. Voor de generatie die groot werd met Nintendo en nu ook aan loterijen mag deelnemen, geeft G-Tech elektronische instant loterijen en videoloterijen ontwikkeld. De Electronic Instant Lottery EIL of elektronische instant loterij is een zeer sterk concept.

Deze toepassing simuleert perfect de distributie van krasloten of instant tickets door middel van de meest recente technologie. G-Tech ontwikkelt voortdurend nieuwe concepten voor loterijen, zoals zelfbedieningsterminals, in-laneterminals in de rij aan de kassa of krasbiljetten die elk de topprijs kunnen winnen.

G-Tech houdt zich ook bezig met onderzoek naar toekomstige toepassingen voor bijvoorbeeld de interactieve TV-markt die binnen enkele jaren actief zal zijn. ITV zal in de toekomst een even belangrijke plaats innemen als het internet. Deze netwerken zijn karakteristiek als gevolg van de snelheid waarmee zij in real time gegevens kunnen verwerken en het feit dat ze een buitengewone capaciteit genereren. Gelijke behandeling voor allen die kansspelen uitbaten met een gevaarlijkheidsfactor zij het via automatische spelen, internet, interactieve televisie door criteria op te leggen:.

De tabel toont het percentage inleggeld dat weer aan de spelers werd uitgekeerd, per type spelen voor de jaren We stellen vast dat het percentage herverdeling tussen de spelen niet homogeen is en zeker lager is dan wat gangbaar is in de sector paardenrennen. De grafiek hieronder toont de evolutie van het totale herverdelingspercentage zonder onderscheid van speltype in de tijd:. Dit wetsontwerp holt de veel besproken en moeilijk tot stand gekomen wetgeving inzake kansspelen uit.

Het is i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen geloofwaardig voor de burger dat een operator rechter en partij kan spelen in zijn eigen domein. De wetgever heeft met de wet op de kansspelen duidelijk gekozen voor het behoud van private uitbaters: Voor de regering en wetgever inzake advies met betrekking tot een niet-hypocriet beleid inzake kansspelproblematiek.

Ter beschikking stelling van de know-how van de Kansspelcommissie aan iedere operator. Geen tweeledig gebruik in verband met studies, beleidspolitiek, enz. Meteen goed voor een vereenvoudigde administratie en klaardere kijk voor de burger. Het gaat om klassieke loterijen die tot verslaving leiden, over achterhaalde situaties waarbij nog sprake is van slotmachines. Rekening houden met die machines vervalst de analyse van de grafieken. De grafiek die aan de Senaat is meegedeeld bevat ten slotte een verkeerde vergelijking betreffende het bingospel, terwijl deze machine in andere landen niet bestaat.

De Kansspelcommissie biedt alle operatoren haar ervaring aan. Wat kan het de jongere of volwassene schelen of zijn verslaving te wijten is aan een kansspel met als doeleinde het algemeen belang of een privaat belang? Gastprofessor aan het Europees Instituut van de Universiteit Gent, advocaat van European State Lottery and Toto Association, lid van de International Masters of Gaming Law. Geen onafhankelijke economische activiteit vormen, doch onderdeel zijn van de redactionele inhoud.

Het college van toezicht is niet bevoegd voor de 38 kansspelautomaten 12 in speelhallen en 26 in horeca. Verschillende vormen van spelen zijn verdeeld onder 3 operatoren, elk met een monopolie binnen hun respectievelijke bevoegdheid. Monopoliesysteem in de exploitatie van slotmachines: Verenigd Koninkrijk quasi ongelimiteerde i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen voor bookmakers.

De Commissie erkent in dat illegaal gokken een ernstig probleem vormt in de online wereld. Onderzoek naar de diverse nationale belemmeringen in de dienstensector waaronder online gokken. Toenemende grensoverschrijdende kansspelen als gevolg van de ontwikkeling van online loterijen en casino's.

Hierbij doet niet terzake of het aanbod van de loterijbriefjes of loten al dan niet aan de lotterijtrekking voorafgaat Cass. Onder kansspel, waarvan de exploitatie bij artikel 1 van de wet van 24 oktober is verboden, wordt verstaan het spel waarbij, hetzij uit de aard van het spel, hetzij wegens de omstandigheden waarin het wordt gespeeld, het geluk een grotere rol speelt dan de behendigheid en de combinaties van de geest Cass.

Wat de loterij van een kansspel onderscheidt is dat bij een loterij de winnaars louter door het lot, het toeval of enige andere kansbepaling, waarop zij geen overwegende invloed hebben, worden aangewezen, zonder dat zij daarbij op enige wijze actief optreden of medewerken Cass.

Voor de loterijen gelden echter andere wetsbepalingen de wet van 31 december op de loterijen en de wet van 22 juli betreffende de Nationale Loterij tot wijziging of opheffing waarvan dit voorstel niet strekt. De voorgestelde bepaling dient in die zin te worden aangevuld. Het verschil tussen een i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen en een loterij ligt hierin dat een deelnemer aan een loterij niet zelf actief deelneemt om een bepaald resultaat te bekomen, doch enkel een loterijbriefje aankoopt en achteraf controleert op winst of verlies stuk Senaat, verslag namens de commissie, nr.

Advies van de Kansspelcommissie. Nationale Loterij onderworpen aan de koninklijke besluiten overlegd in de Ministerraad. Voor klasse I kan de Koning dit bepalen. Hij kan tevens het maximumbedrag bepalen dat een speler of gokker mag verliezen per door Hem vastgestelde speelduur. In kansspelinrichtingen klasse II en III zijn i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen de kansspelen toegestaan waarvan vaststaat dat de speler of gokker gemiddeld per uur niet meer verlies kan lijden dan 12,5 euro.

Het is steeds verboden om twee of verschillende apparaten op elkaar aan te sluiten met het doel op het toekennen van een prijs. De Koning bepaalt de modaliteiten, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op voordracht van de minister en van de minister van Justitie en na advies van de Kansspelcommissie.

Het wetsvoorstel betreffende de Nationale Loterij volgt het voorstel van de heer Coveliers in verband met de kansspelen en ligt tevens volledig in de lijn van het advies van de Kansspelcommissie. De Koning bepaalt het maximumbedrag van de inzet en de winst in kansspelinrichtingen klasse II en III.

Vormen en modaliteiten worden bepaald door de Koning, bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op voordracht van de minister en van de minister van Justitie en na advies van de Kansspelcommissie. Volgens internationaal gebruikte criteria voor gokverslaving: DSM-IV The diagnostic and statistical manual volle Diamond speelautomaten geehrte edition.

Benshop, Kraslotverslaving onder kraslotkopers in Nederland, The Amsterdam Institute for Addiction Research, mei Deze code stelt een aantal minimum normen welke moeten worden nageleefd door de staatsloterijen in Europa:. SpelobservatoriumGamecare UKDe Jellinek Kliniek NederlandAIAR NederlandDe firma G-Tech waarover de heer Marique heeft gesproken, is uitsluitend een leverancier van software in het kader van een transparante overheidsopdracht. Het bedrijf participeert dus niet in de Nationale Loterij.

Ten tweede is men het er wereldwijd over eens is dat hoe hoger de return naar de spelers is, hoe groter het risico op gokverslaving is. Vandaar dat men overal wil dat staatsloterijen lagere pay-outs toepassen dan private operatoren. Die zouden dus volledig aan de toepassing van de wet van 7 mei ontsnappen mocht bedoelde richtlijn van kracht worden.

De heer Marique geeft enkele opmerkingen over de betrouwbaarheid van de statistieken van de Nationale Loterij die de minister heeft meegedeeld. Dit is evenwel een Belgische specialiteit, die in die landen niet bestaat. Wat de winstverdelingscijfers betreft, gaat het alleen over de nettowinst en niet over de taksen die aan de gewesten worden overgemaakt.

Over de uiteenzetting van de heer Vlaemminck wil de heer Marique kwijt dat het zonneklaar is dat de Nationale Loterij de mogelijkheid tot herverdeling wil opvoeren. Nu heeft men het over automatische kansspelen, wat niet hetzelfde is. De heer de Clippele merkt op dat de heer Vlaemminck zonet verklaarde dat een speelschuld een contract zonder oorzaak is, wat betekent dat een speelschuld niet in rechte kan worden gevorderd. Hoe staat het met het geld dat minderjarige kinderen inzetten voor spelen?

Kunnen de ouders het geld terugvorderen dat hun kinderen hebben uitgegeven aan kansspelen? Moet dit binnen een bepaalde termijn geschieden? Welk bewijs moeten ouders leveren om het geld terug te kunnen krijgen?

De heer Vlaemminck zegt dat deze gevallen zelden voorkomen maar dat de Nationale Loterij desgevallend zonder probleem het geld terugbetaalt omdat zij geen risico wil lopen. Alle koninklijke besluiten over loterijen voorzien in een speelverbod voor minderjarigen. De heer Marique verwijst naar artikel 5 van de wet van 7 meivolgens hetwelk de nietigheid van de overeenkomsten met het oog op de exploitatie van kansspelen en kansspelinrichtingen niet kan worden opgeworpen alleen op grond van het feit dat deze kansspelen ongeoorloofd zouden zijn.

Er moet een onderscheid komen tussen de kansspelen die in die inrichtingen worden gespeeld en de andere. Uiteraard hebben personen jonger dan 21 geen toegang tot de zalen met automatische spelen. Deze vraag hoeft dus niet gesteld te worden. Anders is het vanzelfsprekend dat de uitbater strafrechtelijk vervolgd kan worden. Iemand kan zich burgerlijke partij stellen tegen uitbaters van spelen die een persoon jonger dan 21 in hun inrichting hebben toegelaten.

De Kansspelcommissie legt op dit punt een grote waakzaamheid aan de dag. Met ingang van 1 januari werd de mogelijkheid om met slots te i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen afgeschaft. Om het probleem van de spelverslaving te kunnen indijken of verkleinen, wenst de heer Hordies te vernemen welke verklaring er is voor de forse toename van het aandeel van bingo's en automatische spelen in de totale omzet van de markt van de spelen tussen en Stelt de Kansspelcommissie bepaalde soorten elektronische spelen voor die gemoedelijk spelplezier combineren met een geringere verslavingskans en die bijdragen tot de indijking van het probleem?

De heer Ramoudt heeft de indruk dat i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen sprekers elkaars opponenten zijn. Persoonlijk meent deze spreker i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen het voorliggend ontwerp nergens de klemtoon this web page op de bestrijding van de gokverslaving.

Wat betreft het betoog van de heer Vlaemminck, stelt de heer Ramoudt dat dankzij de internet-technologie nieuwe soorten kansspelen aangeboden zullen worden. Loterijen en kansspelen liggen op bepaalde terreinen zeer dicht bij elkaar. Hoe zal de i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen van de spelers bij kansspelen via internet gecontroleerd worden?

Deze laatste wil een inbeddingsbeleid voeren door de betere exploitatie van de benadering van de markt die het meest opbrengt. Hoe zal men een dergelijk inbeddingsbeleid rijmen met de bescherming van de minderjarigen?

Op die manier zou gemakkelijker een inbeddingsbeleid kunnen worden gevoerd. In zijn uiteenzetting heeft de heer Marique gesteld dat het ontwerp de geloofwaardigheid van de wetgeving op de kansspelen uitholt.

Daarnaast zou de regering pogen het monopolie van de Nationale Loterij te vergroten. Kan de heer Marique deze beweringen nader toelichten? De Kansspelcommissie vindt het aangewezen om definities van loterij en loterij-kansspel in de wet op te nemen. Hebben zij terzake concrete voorstellen? Wat zou de toegevoegde waarde ervan zijn voor het voorliggend wetsontwerp? De heer D'Hooghe merkt op dat de heer Vlaemminck weliswaar een deskundige is, doch als opsteller van het ontwerp evenwel ook betrokken partij.

Evenwel, artikel 28 van het ontwerp voorziet dat artikel van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is voor de Nationale Loterij. Een private instelling kan dus geen rechtsvordering instellen wanneer het over verspeelde gelden gaat. De Nationale Loterij zou dat wel kunnen doen. Dit is een tegenstelling. Volgens de heer D'Hooghe heeft de heer Vlaemminck slechts bepaalde facetten van het arrest-Schindler naar voren gebracht.

In de Europese rechtspraak maakt men geen onderscheid meer tussen loterijen en kansspelen. Dit is trouwens in de praktijk onmogelijk geworden.

Bijgevolg is het onzin om in een wetgeving te willen opstellen die nog steeds het onderscheid wil maken tussen enerzijds de loterijen en anderzijds de kansspelen. De Europese wetgeving en de Europese rechtspraak bevestigen die stelling, hetgeen in deze hoorzitting niet aan bod is gekomen.

Een andere vaststelling is dat de heer Vlaemminck een aantal systemen in Europese landen vergelijkt. Frankrijk en de Zuid-Europese landen zijn daarbij helaas niet aan bod gekomen. Het Scandinavisch model is immers niet zaligmakend. Een regulator zou geen zin hebben in een niet-geliberaliseerde markt.

I casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen belet niet Gaming machines jackpot city club vulcan com er in Nederland wel degelijk een regulator is. Het nut daarvan is niet onbelangrijk.

Bij het toekennen van een monopolie is het precies nodig dat er externe controle is. De stellers van voorliggend ontwerp trekken dat evenwel in twijfel. De heer D'Hooghe wenst ten slotte dat concreet zou worden aangetoond waar dit ontwerp iets bijdraagt in de strijd tegen de gokverslaving. Spreker heeft eerder de indruk dat de overheid een aantal spelen gaat promoten.

Volgens de heer Monfils kan de Kansspelcommissie op de Nationale Loterij niet dezelfde controle uitoefenen als op de particuliere operatoren. Hoe kan een organisatie als de Nationale Loterij nu campagnes voeren om gokkers te ontmoedigen terwijl zij precies tot doel heeft zoveel mogelijk winst te maken? De gemeenschappen rekenen echt op het geld van de Nationale Loterij. Bijgevolg heeft iedereen aangestuurd op een verhoging van de middelen van de Loterij.

Het probleem is dat de Kansspelcommissie slechts enkele aspecten van de compatibiliteit tussen de koninklijke besluiten en de schuldbemiddelingswet kan nagaan. Deze zaak moet dus vroeg of laat opgehelderd worden en de controle tot alle kansspelen uitgebreid. Geldt de beperking van het gemiddeld uurverlies voor de Loterij? Zijn de exploitatievoorwaarden van de spelen identiek? De Kansspelcommissie waarschuwt voor het gebruik van kredietkaarten, die overmatig gebruik in de hand zouden werken.

Onlangs echter hebben casino-uitbaters om veiligheidsredenen juist gepleit voor het gebruik van kredietkaarten door alle spelers. Hoe reageert de Kansspelcommissie hierop? De heer Siquet verwijst naar het handvest van de nationale loterijen, dat bepaalt dat deelname van minderjarigen en verslaving in het algemeen voorkomen moet worden. Dit is niet meer dan een i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen. Hoe kan men deze regels in de praktijk doen naleven?

De heer Thissen merkt op dat de gestelde vragen duidelijk aantonen dat hierover een extra reflectie nodig is. Verschillende goede bedoelingen zijn hier blijkbaar met elkaar aan het wedijveren. Er bestaat inderdaad een aanzienlijke spelmarkt waarin de overheid ten volle heeft willen deelnemen om er zoveel mogelijk winst uit i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen halen in plaats van te pogen de speelwoede te kanaliseren en te beperken.

Sommigen wijzen erop dat de Staat hiermee geld aan liefdadigheidsinstellingen uitdeelt, i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen zijn optreden volledig zou rechtvaardigen. Anderen willen de werkgelegenheid verdedigen en nog anderen de spelverslaving beperken. De heer Thissen vreest dat er in de praktijk weinig zal terechtkomen van deze i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen. Volgens hem moeten er informatiecampagnes komen die aanzetten om minder te spelen.

De markt van de kansspelen breidt alsmaar uit door de ongebreidelde reclame die ervoor gemaakt wordt. Wat stellen de specialisten voor? Wat betreft de beperking van de inzet, de opstelling van de spelen, het read article spelen, enz.

Het lijkt hem i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen meer dan logisch dat er een onafhankelijk controleorgaan komt, ondanks het feit dat de Nationale Loterij een deel van haar middelen besteedt aan taken van algemeen belang. Hij wil in zijn benadering de belangen van de consument verdedigen.

Die valt echter niet onder de wetten op het verbruik, omdat het een speler is. Wat dat betreft, is het Hof van Luxemburg duidelijk: Op vraag van de heer Hordies over de reden van de toename van de bingo's tussen enantwoordt de heer Marique dat het eigenlijk om een toename van de slots gaat. In zijn de slots verdwenen. De heer Marique verklaart verder dat de criteria die aan de operatoren kunnen worden opgelegd, relatief eenvoudig zijn. Het gaat om criteria die in het algemeen aan de sector worden opgelegd.

Er zijn er een tiental. Het gaat onder meer om een wettelijk criterium: Er is ook de verplichting om een minimum terug te betalen. De heer Marique vreest wel dat de Nationale Loterij de terugbetaling verhoogt. Dat mag niet vrij blijven. In totaal moet de Nationale Loterij aan dit tiental criteria voldoen om te worden behandeld zoals de andere exploitanten. Op de vraag van i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen heer Ramoudt hoe de wet van uitgehold werd, acht de heer Marique het evident dat wanneer een operator een monopolie krijgt, die operator alle spelen gaat ontwikkelen, dus ook de kansspelen.

De wet van deed het omgekeerde: Dat de regels streng zijn, blijkt uit het feit dat zeer veel inrichtingen gesloten werden. De vergunningen werden druppelsgewijs aan de inrichtingen van klasse II toegekend. De heer Marique wijst er de heer D'Hooghe op dat er een belangrijke ontwikkeling aan de gang was wat de kansspelen betreft.

De commissie heeft vastgesteld dat er enkele moeilijkheden waren in het veld. Ze heeft het nodig geacht een advies te geven over het ontwerp van de minister van Justitie. Dit advies bevat een hele reeks punten om de spelers te beschermen. Op de vraag van de heer Monfils of het mogelijk is loterijspelen te installeren in kansspelinrichtingen, antwoordt de heer Marique bevestigend, op voorwaarde dat ze aan dezelfde voorwaarden voldoen.

Op een bepaald ogenblik heeft de Nationale Loterij overwogen slots te installeren. Uiteindelijk, na een negatief verslag van de Kansspelcommissie, heeft de Nationale Loterij ervan afgezien die elektronische spelen met hetzelfde doel in 888 casino games voor echt geld te halen omdat ze vaststelde dat dit in strijd was met het regeringsbeleid.

Op de vraag of het effectief voor de Nationale Loterij mogelijk is voordelen te halen, antwoordt de heer Marique bevestigend. Voor die spelen gelden de tien criteria niet. Een belangrijk verschil is vooral dat wanneer er een meningsverschil is tussen de Nationale Loterij en de Kansspelcommissie, de Loterij het spel zal kunnen installeren wanneer zij van oordeel is dat het om een loterijspel gaat.

In verband met de plannen van de casino-exploitanten om kredietkaarten te gebruiken, wijst de heer Marique erop dat de wet dit verbiedt. De commissie en de minister van Justitie zitten op dezelfde golflengte wat dat betreft.

Voor de casino's bestaat wel het hold-uprisico. Op de vraag van de heer Siquet, die om duidelijkheid vraagt en die ervoor wil zorgen dat jongeren geen toegang meer hebben tot die spelen op internet, antwoordt de heer Marique dat zodra de spelen worden geplaatst in inrichtingen met automatische kansspelen of op plaatsen waar verplicht toegangsverbod bestaat voor wie jonger is dan 21 Theodor virtueel casino speelgeld verdampfte, het probleem opgelost is, aangezien de commissie de vergunning kan intrekken van wie die verplichting niet nakomt, of strafsancties kan opleggen.

Men mag geen spelen via internet thuis laten binnendringen zonder enige controle en zonder dat die spelen technisch en op het spelmechanisme zelf gecontroleerd werden. De heer Marique denkt dat zo de Tube speelautomaten spelen beter beschermd zullen zijn, wanneer men weet dat de Kansspelcommissie uiterst streng is voor de inrichtingen met automatische kansspelen.

De heer Marique betreurt dat het nog niet mogelijk is vergunningen in te trekken. De heer Vlaemminck verklaart dat de regering hem als expert heeft aangewezen om op de best mogelijke wijze de Belgische hervorming, nauw aansluitend bij de evolutie in de Europese Unie, te begeleiden.

Aan de heer Ramoudt antwoordt de heer Vlaemminck dat de keuze van Finland voor een groter staatsmonopolie een i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen keuze is. Politieke keuzes worden niet gemaakt door experten of regulatoren, maar door het Parlement en de regering. Die keuzes kunnen dus sterk uiteenlopen, maar moeten voldoen aan de jurisprudentie van het Hof van Justitie. Zo zou men kunnen kiezen voor een model waarbij speelzalen een licentie krijgen op basis van een overheidsopdracht waarbij zou worden toegewezen aan wie niet alleen de meest veilige spelen aanbiedt, maar ook de beste begeleidende maatregelen ter bescherming van de consument.

In Frankrijk bestaat geen regulator. Andere delen van de markt zitten onder andere wettelijke kaders. Daar is evenmin een echte regulator. Andere landen hebben dan wel een echte regulator. De wet van 7 mei richt zich naar deze sector en niet naar de publieke sector.

Het is belangrijk om dit onderscheid te maken. In tegenstelling tot wat hier en daar beweerd wordt, krijgt de Kansspelcommissie door voorliggend ontwerp een volledige bevoegdheid. Bijgevolg is het de wetgever die in de plaats van de Kansspelcommissie aan de Nationale Loterij haar vergunning geeft. In de bespreking in de Kamer zijn alle artikelen ter sprake gekomen die inzake de kansspelen van toepassing zijn op kansspeloperatoren.

Dezelfde artikelen gelden ook voor de Nationale Loterij. Het onderscheid, heel subtiel, is dat men inderdaad zou kunnen stellen dat deze artikelen van toepassing zijn op kansspelen en kansspelinrichtingen klasse II en III. De klasse I wordt geregeld door de Koning. Men stelt voor, en de Kansspelcommissie vindt dat goed, dat die artikelen ook door de Koning zouden worden geregeld en niet door de wet namelijk het maximumverlies.

Het is bij de Nationale Loterij zo dat mocht zij, wat zeer onwaarschijnlijk is, ooit de kans krijgen, want het is de regering die bepaalt wat de Nationale Loterij doet en niet de Nationale Loterij zelf, om, op basis van een gezamenlijk voorstel van de minister van Justitie en de minister van Overheidsbedrijven, na advies van de Kansspelcommissie, een kansspel te kunnen inrichten buiten de kansspelinrichtingen, dan worden de nadere regels daarvan, mits deze zeer strenge voorwaarden, bepaald in een koninklijk besluit vastgelegd na overleg in i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen Ministerraad.

De Kansspelcommissie kan hierin dus voorafgaandelijk haar advies geven. Wat betreft de kansspelen in kansspelinrichtingen is het dezelfde procedure maar gelden de artikelen 7, 8, 39, 58, 59 en 60 van de wet van 7 mei ook voor de kansspelen ingericht door de Nationale Loterij. De strafrechtelijke bepalingen die in go here artikelen staan, zijn ook voor de Nationale Loterij van toepassing.

De Kansspelcommissie heeft dus dezelfde bevoegdheid over de activiteiten van de Nationale Loterij wat kansspelen betreft.

Wel heeft de Kansspelcommissie geen bevoegdheid bijgekregen over de loterijen van de Nationale Loterij. Aan de bestaande toestand terzake is dus niets gewijzigd. In het ontwerp is wel voorzien dat in Jackpot City voor geld van een soort koude-oorlogssituatie zoals die zich heeft voorgedaan met betrekking tot het inmiddels stopgezette project inzake elektronische loterijen, mocht de regering visit web page een eenvoudig koninklijk besluit beslissen dat een of ander nieuw spel een loterij is, en de Kansspelcommissie daarover zijn twijfels zou hebben, er een procedure op gang i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen die toelaat om deze betwisting op regeringsniveau op te lossen.

Volgens de heer Vlaemminck zijn het niet de Nationale Loterij en de Kansspelcommissie die het geschil moeten uitvechten. Het aangewezen niveau hiervoor lijkt hem de regering te zijn. Daarenboven institutionaliseert het wetsontwerp het feit dat de Kansspelcommissie een dialoog moet aangaan om het inbeddingsbeleid van de Nationale Loterij af te stemmen op click here controlebeleid van de Kansspelcommissie.

Dit is een bewuste keuze van de regering. Wat internet en jongeren betreft, verwijst de heer Vlaemminck naar twee staatsloterijen die nu op internet loterijen aanbieden, namelijk Finland en Oostenrijk. Het systeem is vrij eenvoudig: Men kan enkel spelen nadat men zich vooraf geregistreerd heeft. Daarbij moet check this out zijn socialezekerheidsnummer bekendmaken, zodat men perfect kan nagaan wie de aanvrager is.

Daarenboven mag de website alleen maar beschikbaar zijn in de nationale talen. Bovendien moet de speler over een speciale bankrekening beschikken, waarop men vooraf een beperkt bedrag mag storten waarmee mag worden gespeeld. Als er winsten worden behaald, worden die op deze speciale rekeningen teruggestort en wanneer het saldo van die rekeningen een beperkt bedrag overschrijdt, wordt het overschot naar de gewone bankrekening van de speler overgeschreven.

Het moet dus duidelijk zijn dat de toegang tot staatsloterijen via het internet zeer sterk beperkt is, met minieme bedragen werkt en het gebruik van kredietkaarten niet toelaat. De vereiste preregistratie, SZ-nummer en de speciale bankrekening laten toe zeker te weten dat de spelers niet minderjarig zijn.

Benshop, Krasloterijverslaving over kraslotkopers in NederlandThe Amsterdam Institute for Addiction Research, mei De rapporteur, Jacques D'HOOGHE. De voorzitter, Paul DE GRAUWE. Waarmee of waarop gokt u?


I casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen

Start van deze pagina Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud. Het regeerakkoord kondigt modernisering van het kansspelbeleid aan. De huidige Wet op de kansspelen hierna: Sinds organiseert het staatsbedrijf Holland Casino statutaire naam: Vanuit de overtuiging dat het aanbieden van kansspelen geen kerntaak van de overheid is, heeft het kabinet aangekondigd Holland Casino onder voorwaarden te privatiseren. Niet alleen zal er een einde worden gemaakt aan het staatsbelang in Holland Casino, maar ook zal het bestaande casinomonopolie worden losgelaten.

Dit wetsvoorstel strekt ertoe het speelcasinoregime volgens deze uitgangspunten te moderniseren. Doel van het wetsvoorstel is om de vraag naar casinospelen die nu bestaat, of in de toekomst kan ontstaan, te kanaliseren naar legaal, verantwoord, betrouwbaar en controleerbaar aanbod. Het wetsvoorstel voorziet in passende maatregelen met betrekking tot voorkoming van kansspelverslaving, bescherming van de consument en tegengaan van fraude en criminaliteit. Al eeuwen lang beleven mensen wereldwijd plezier en ont spanning aan de wetenschap dat een kleine inleg mogelijk tot een grote prijs leidt.

Kansspelen zijn daarmee een belangrijke vorm van vermaak. De centrale doelstellingen van het kansspelbeleid zijn het voorkomen van kansspelverslaving, het beschermen van de consument en het tegengaan van fraude en criminaliteit. Dit wetsvoorstel past binnen het algemene beleid inzake kansspelen.

Burgers die deelnemen aan kansspelen moeten dat op een verantwoorde en betrouwbare manier kunnen doen. Het voorkomen van kansspelverslaving is hiervan een wezenlijk onderdeel. Kansspelverslaving brengt negatieve persoonlijke en sociaal-maatschappelijke gevolgen met zich mee. Als gevolg van kansspelverslaving kunnen zich ernstige psychische, sociale, lichamelijke en financiële problemen voordoen, zoals agressie, relatieproblemen en schulden waar de betrokkene niet meer uit komt zonder hulp.

Verschillende factoren kunnen het risico op kansspelverslaving vergroten. Ten eerste spelen persoonsgebonden kenmerken en de persoonlijke situatie een rol om te bepalen hoe bevattelijk een speler is voor kansspelverslaving. Daarnaast kunnen ook de spelsoort en de kansspelomgeving bijdragen aan het risico op kansspelverslaving.

Zo wordt het verslavingsrisico hoger als het tijdsbestek tussen het plaatsvinden van het spel en de mogelijkheid om nog een gok te wagen korter is. Dit geldt evenzeer voor de tijd tussen het inzetten van geld en het zien van het resultaat. Als die tijd kort is, is het risico hoger dan wanneer er meer tijd tussen de inzet en het resultaat ligt. In beide gevallen wordt gesproken van zogenaamde «short odd» kansspelen. Onderzoek wijst uit dat dit type kansspelen i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen casinospelen, bingo en krasloten verslavingsgevoeliger is dan «long odd» kansspelen, zoals loterijen.

Daardoor blijft het adrenalinegehalte hoog en kan de speler snel geneigd zijn nog een spel te spelen. Bij deze spel soorten is i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen risico op kansspelverslaving in beginsel dan ook hoog.

Doel van verslavingspreventie is te voorkomen dat deelnemers aan kansspelen, en daarbij in het bijzonder kwetsbare groepen zoals jongerenin de problemen komen door deelname aan casinospelen. Voorop staat dat minderjarigen geen toegang mag worden geboden tot het speelcasino. Mede om die reden moeten vergunninghouders de identiteit en de leeftijd van iedere bezoeker zorgvuldig vaststellen more info verifiëren voordat deze toegang tot het speelcasino wordt verschaft.

Het kader voorziet voorts in een aantal — in intensiteit toenemende — preventiemaatregelen, die i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen zijn gericht op:. Uitgangspunt bij de verslavingspreventie is het begrip «verantwoord spelen», waarbij overheid, vergunninghouders en spelers ieder een eigen verantwoordelijkheid hebben.

De overheid wil kansspelverslaving zoveel mogelijk voorkomen. Zij stelt daartoe de kaders waarbinnen potentieel risicovolle kansspelen zo verantwoord mogelijk mogen worden aangeboden en ziet toe op de naleving daarvan. Verder heeft de overheid een coördinerende rol op het gebied van kansspelverslavingspreventie. Zo organiseert de per 1 april ingestelde kansspelautoriteit, in het kader van haar wettelijke taak om het voorkomen en het beperken van kansspelverslaving te bevorderen artikel 33b Wokonder meer structureel overleg tussen vergunninghouders, verslavingszorg en de Ministeries van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Daarnaast voorziet het aanhan gige wetsvoorstel kansspelen op afstand in de inrichting van een centraal register voor uitsluiting van deelname aan kansspelen. De speler is in beginsel zelf verantwoordelijk voor zijn eigen speelgedrag. Zo dient hij niet langer te spelen dan goed voor hem is en niet meer geld op het spel te zetten dan verantwoord is.

Om die verantwoordelijkheid te kunnen nemen, moet de speler wel kunnen beschikken over algemene informatie over onder andere de aangeboden kansspelen, de gevaren van kansspelverslaving en de beschikbare middelen om dat onder controle te houden. De vergunninghouder moet dergelijke informatie in het kader van zijn zorgplicht beschikbaar stellen. Tot de eigen verantwoordelijkheid van de speler behoort tevens dat hij in beginsel zelf bepaalt welk bedrag hij in het speelcasino aan kansspelen wil besteden.

Ook bij eventuele interventies door de vergunninghouder in het speelgedrag van de speler staat de eigen verantwoordelijkheid voorop. De vergunninghouder moet beschikken over voldoende personeel dat deskundig is op het gebied van kansspelverslaving. Dat personeel dient potentieel risicovol speelgedrag te signaleren en de betrokken speler in voorkomende gevallen over zijn speelgedrag en de gevaren daarvan te informeren en hem te adviseren over de beschikbare mogelijkheden om zijn speelgedrag te matigen.

Het is primair aan de speler om hierop te acteren en zijn speelgedrag zelf aan te passen. Dit betekent echter niet dat spelers onder alle omstandigheden in staat zijn deze eigen verantwoordelijkheid te nemen.

In bepaalde gevallen zal dat niet het geval zijn en is tijdelijke uitsluiting van deelname aan alle i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen risicovolle kansspelen op onvrijwillige basis — door middel van inschrijving in het centraal register — de enige mogelijkheid om de speler te behoeden voor verdere negatieve gevolgen van problematisch speelgedrag. Dit is met name het geval indien de vergunninghouder na onderzoek en interventie een redelijk vermoeden heeft dat die speler met zijn speelgedrag zichzelf of zijn naasten schade kan berokkenen, terwijl die speler desondanks zelf geen maatregelen wil treffen om zijn gedrag weer onder controle te krijgen.

Op grond van artikel 4a, eerste lid, Wok, rust op vergunninghouders een zorgplicht om maatregelen en voorzieningen te treffen die nodig zijn om verslaving aan de door hen georganiseerde kansspelen zoveel mogelijk te voorkomen.

Holland Casino geeft invulling aan die zorgplicht door middel van het door haar in samenwerking met de verslavingszorg ontwikkelde preventiebeleid kansspelen PBK. Uitgangspunt van het PBK is dat de speler primair zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen handelen. Het PBK behelst onder andere het signaleren van beginnende problemen, het voeren van gesprekken en het aanbieden van maatregelen om het speelgedrag te beheersen, zoals een entreebeperking of entreeverbod, welke maatregelen ook ongevraagd kunnen worden opgelegd.

Sluitstuk van het PBK is een centraal registratiesysteem waarmee opgelegde maatregelen in alle vestigingen van Holland Casino kunnen worden geëffectueerd. De Algemene Rekenkamer concludeerde in dat Holland Casino met het PBK op een goede manier invulling geeft aan zijn zorgplicht om kansspelverslaving zoveel mogelijk te voorkomen. Mede gelet op het als effectief ervaren PBK, is in het wetsvoorstel i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen op afstand nadere invulling gegeven aan de op vergunninghouders van de meer risicovolle kansspelen rustende zorg plicht om kansspelverslaving zoveel mogelijk te voorkomen.

Voor Holland Casino komt deze nadere invulling van de zorgplicht neer op een codificatie van het reeds jaren door haar gevoerde preventiebeleid. Voor houders van een vergunning tot het exploiteren van een speelautomatenhal en tot het organiseren van kansspelen op afstand brengt het kader een aanscherping van de zorgplicht, respectievelijk een nieuwe verplichting, met zich mee.

Centraal register voor uitsluiting van deelname aan kansspelen. Hiervoor is reeds melding gemaakt van de voorgenomen inrichting van een centraal http://hikaye.biz/verliest-alles-in-online-casino.php voor uitsluiting van deelname aan kansspelen.

Spelers kunnen op vrijwillige of onvrijwillige basis in het centraal register worden ingeschreven. Risicospelers, al dan niet door vergunninghouders op hun speelgedrag aangesproken, kunnen kiezen i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen — of worden bewogen tot — vrijwillige inschrijving in het register. Spelers van wie wordt aangenomen dat zij hun eigen verantwoordelijkheid niet langer kunnen nemen, kunnen door de kansspelautoriteit, die het centraal register zal beheren, in voorkomende gevallen op onvrijwillige basis voor bepaalde duur in het register worden ingeschreven.

Een tweede doelstelling van het Nederlandse kansspelbeleid is het waarborgen van een hoge mate van i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen. Kansspelen zijn veelal ondoorzichtige producten die gekenmerkt worden door informatieasymmetrie.

De consument, de speler, moet erop kunnen vertrouwen dat de aangeboden kansspelen op eerlijke en betrouwbare wijze verlopen. Consumentenrechten zijn de afgelopen jaren binnen de Europese Unie in hoog tempo geharmoniseerd.

Kansspelen zijn echter veelal uitgezonderd van de reikwijdte van de EU-regelgeving, vanwege hun bijzondere aard en de bevoegdheid van lidstaten om in beginsel een eigen kansspelbeleid te voeren. Ten aanzien van kansspelen is van belang dat de lidstaten andere strengere maatregelen moeten kunnen nemen om de speler bij kansspelen te beschermen. Om een hoog niveau van consumentenbescherming bij casinospelen in Nederland te bereiken gelden de volgende uitgangspunten: De derde doelstelling van het kansspelbeleid is het tegengaan van fraude en criminaliteit.

De regering acht het van groot belang om fraude en witwaspraktijken te voorkomen. Een belangrijk instrument bij de bestrijding van witwassen is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Wwftdie geldt voor instellingen die toegang tot de financiële markten faciliteren. Op grond van deze wet moeten deze instellingen in bepaalde gevallen cliëntenonderzoek verrichten en ongebruikelijke transacties melden bij de Financiële inlichtingen eenheid FIU.

Elke bezoeker wordt bij de toegang tot het speelcasino geïdentificeerd en geregistreerd en tijdens het beoefenen van het kansspel bestaat fysiek contact tussen de speler en het personeel van de vergunninghouder.

Het is echter ondoenlijk om bij elk afzonderlijk spel de spelers en de speelwinst te registreren. Om i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen voorkomen dat — bij aankomst in het casino — met zwart geld gekochte fiches na verloop van tijd als «speelwinst» zou kunnen worden «gewit», wordt de kwalificatie «speelwinst» door Holland Casino alleen gegeven wanneer aannemelijk is bijvoorbeeld door middel van camerabeelden of uit eigen waarneming dat de speler het gewonnen bedrag door middel van het spel heeft behaald.

Dit bestaande beleid zal maatgevend zijn voor het in lagere regelgeving uit te werken beleid om fraude i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen witwaspraktijken te voorkomen. Frauduleus handelen zou zich tevens kunnen voordoen in de vorm van een oneerlijk samenspel tussen een bezoeker en een werknemer van het casino — bijvoorbeeld een http://hikaye.biz/passion-play-casino-gok.php — met de bedoeling -om de speelwinst onderling te verdelen.

Om dergelijke praktijken zoveel mogelijk te voorkomen, zullen hoge eisen worden gesteld aan de betrouwbaarheid van werknemers van het speelcasino op sleutelposities.

Vaak kunnen dergelijke handelingen, bijvoorbeeld nadat signalen zijn ontvangen dat een dergelijk samenspel heeft plaatsgevonden, achteraf aan de hand van i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen worden gereconstrueerd.

Bij brief van 19 maart 7 heeft de toenmalige Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zijn visie op het Nederlandse kansspelbeleid gegeven. Volgens de beleidsvisie i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen de drie in paragrafen 2. Nieuw is echter de manier waarop de regering deze doelstellingen zo optimaal mogelijk wil verwezenlijken.

Naar het oordeel van de regering kan een passend en attractief aanbod van kansspelen worden gecreëerd door niet meer de beperking van het aanbod door middel van monopolies centraal te stellen op afzonderlijke deelmarkten, maar door de markt te reguleren door strenge regels te stellen aan het aanbod en hierop strak toezicht te houden. Daar waar vraag naar kansspelen bestaat, moet passend aanbod worden gereguleerd en niet worden verboden.

Op die manier zal de bestaande consumentenvraag naar kansspelen zo veel mogelijk naar het legale, verantwoorde, betrouwbare en controleerbare aanbod worden geleid de zogenaamde «kanalisatie». Daarbij geldt als uitgangspunt dat het aanbieden van kansspelen geen taak van de overheid is.

In is hiermee al een aanvang genomen door in de Wok expliciete criteria op te nemen voor het reclame- en wervingsbeleid van aanbieders. De overheid is voorts verantwoordelijk voor het bestrijden van illegaal kansspelaanbod en voor het houden van toezicht op de aanbieders van kansspelen.

Daartoe is een onafhankelijke toezichthouder met handhavingsbevoegdheden ingesteld: Naast de verantwoordelijkheid van de overheid geldt dat van de speler en de aanbieder mag worden verwacht dat zij voor zover mogelijk hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Bij brief van 11 juli is de Kamer ingelicht over de voornemens met betrekking tot het loterijstelsel.

Bij de algehele modernisering van het kansspelbeleid wenst de regering geen overhaaste stappen te nemen, maar kiest zij voor een gefaseerde aanpak. Daarmee kan op basis van tussentijdse evaluaties zo nodig bijsturing in de uitwerking plaatsvinden. Bij brief van 11 juli heeft de toenmalige Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, mede namens zijn ambtgenoot van Financiën, de Tweede Kamer geïnformeerd over de voorgenomen herinrichting van het speelcasinoregime.

Binnen het huidige wettelijke bestel zijn de verschillende kansspelcategorieën of: Zo bevat de huidige Wok een verbod voor kansspelen op afstand en zijn er éénvergunningstelsels ofwel monopolies voor de staatsloterij, de instantloterij kraslotensportprijsvragen, het lottospel, de totalisator en casinospelen.

Voorts bevat de Wok een open vergunningstelsel voor goede doelen loterijen, zij het dat dit stelsel als gevolg van een beleidsmatige beperking nog beperkt open is. Tevens is er een open vergunningstelsel voor opstellocaties voor kansspelautomaten in de horeca en in speelautomatenhallen. Zoals in de vorige paragraaf is beschreven wordt het kansspelbeleid in verschillende stappen gemoderniseerd, waarbij achtereenvolgens de regulering van kansspelen op afstand, de modernisering van het speelcasinoregime en de herijking van het loterijstelsel en aanverwante kansspelen, waaronder weddenschappen ter hand worden genomen.

Van belang hierbij is dat niet alleen het beleid op de afzonderlijke deelmarkten samenhangend is, maar ook dat er tussen de verschillende deelmarkten een samenhangend beleid wordt gevoerd «horizontale consistentie». Zo kan een vergunningstelsel dat — zonder beleidsmatige rechtvaardiging — kansspelvormen met een relatief laag verslavingsrisico, zoals bijvoorbeeld loterijen, strikter reguleert dan kansspelvormen met een hoger verslavingsrisico, zoals de casinospelen, onder bepaalde omstandigheden als onvoldoende consistent worden beoordeeld.

Bij de uitwerking van de moderniseringsplannen is het streven erop gericht de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het kansspelbeleid te vergroten. Dat betekent dat kansspelvormen die vanuit de beleidsdoelstellingen — bijvoorbeeld het voorkomen van kansspelverslaving — bezien meer risicovol zijn dan andere kansspelvormen, in beginsel ook strikter worden gereguleerd.

In dat verband zij vermeld dat uit onderzoek blijkt dat het risico op kansspelverslaving voor casinospeelautomaten hoger is dan voor de overige speelautomaten. De behoedzame aanpak om bij de meer risicovolle online casino gaming club officiële casino vooralsnog van een kwantitatieve beperking en regionale spreiding van de i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen uit te gaan, past dan ook binnen het streven om de horizontale consistentie binnen het kansspelbeleid te vergroten.

Bij de verdere uitwerking van het kansspelbeleid zal de regering zich ook rekenschap geven van mogelijke verschuivings effecten i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen zich online casino de verschillende deelmarkten kunnen voordoen.

Met betrekking tot het mogelijke effect van de regulering van kansspelen op afstand op de vraag naar landbased casinospelen, wordt opgemerkt dat met die regulering uitdrukkelijk wordt beoogd het bestaande aanbod van kansspelen op afstand inclusief de «online» casinospelen te legaliseren.

Wel vindt al enige tijd autonome groei plaats van het aanbod van — nu nog — continue reading kansspelen op afstand. Deze groei zal zich naar verwachting nog enkele jaren voortzetten, waarbij niet kan worden gegarandeerd dat deze groei niet ten koste gaat van de vraag naar het huidige landbased kansspelaanbod.

Onderzoek dat in opdracht van het WODC is verricht toont aan dat substitutie tussen het landbased en online aanbod niet kan worden aangetoond, maar dat dit effect niet kan worden uitgesloten Nog onvoorspelbaar is de te kunt verdienen die in casino's online u van technologische ontwikkelingen, waarbij het verschil tussen de «ambiance» tussen landbased tafelspelen en online beoefende kansspelen kleiner wordt.

Tot de jaren zeventig was het in Nederland verboden om casinospelen aan het publiek aan te bieden. Begin jaren zeventig kwam de wetgever tot het inzicht dat het verbod op casinospelen weinig effectief was en werd het algemene verbod op het aanbieden van casinospelen opgeheven. Holland Casino werd opgericht om de casinospelen exclusief en van overheidswege aan te bieden. In opende Holland Casino de eerste vestiging in Zandvoort en het aantal vestigingen liep in de twee daaropvolgende decennia op tot veertien:.

Het regelgevend kader waarbinnen Holland Casino zijn activiteiten thans ontplooit, wordt allereerst bepaald in algemeen verbindende voor schriften die zijn neergelegd in wet- en regelgeving. Zo schrijft de Wok voor dat personen die de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt niet tot een speelcasino mogen worden toegelaten en geven de Wok en het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen regels over wervings- en reclameactiviteiten van houders casino appartementen online een vergunning op grond van de I casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen. Die voorschriften hebben onder meer betrekking op het toegestane spelaanbod, op het voorkomen van kansspelverslaving, het beschermen van de consument en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit.

Doordat het een exclusieve vergunning betreft, en er dus geen andere houders van een vergunning op grond van artikel 27h Wok Online Casino met een aanbetaling bij het registreren, kunnen vele bepalingen in de Beschikking casinospelen de facto worden aangemerkt als algemeen verbindende voorschriften.

Al decennialang gelden de in paragraaf 2 besproken beleidsdoelstellingen als centrale doelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleid.

Deze beleidsdoelstellingen blijven ook in het voorgestelde speelcasinoregime onverminderd gehandhaafd. Naar de overtuiging van de regering verdient het echter de voorkeur om het speelcasinoregime anders in te richten. De regering ziet het aanbieden van kansspelen niet als een kerntaak van de overheid en is ervan overtuigd dat de doelstellingen van het kansspelbeleid evengoed kunnen worden gerealiseerd in een strikt gereguleerd regime waarin enkele — private — casinoaanbieders naast elkaar opereren.

Het toelaten van nieuwe aanbieders maakt bovendien een beter op de wensen van de consumenten afgesteld kansspelaanbod mogelijk, waardoor de bestaande vraag naar casinospelen optimaal kan worden gekanaliseerd naar het legale, verantwoorde, betrouwbare en controleerbare aanbod.

Dit wetsvoorstel strekt ertoe het huidige overheidsmonopolie op de speelcasinomarkt op te heffen en de privatisering van de staatsdeelneming Holland Casino mogelijk te maken. De verkoop van Holland Casino betekent echter niet dat de overheid haar handen van de casinomarkt af trekt. Integendeel, de opheffing van het casinomonopolie en de privatisering van Holland Casino gaan gepaard met strikte overheidsregulering. Alle geïnteresseerde partijen zullen moeten voldoen aan strenge voorwaarden om in aanmerking te komen voor check this out vergunning en zij worden bij de exploitatie van hun vergunning onderworpen aan strikt toezicht door de kansspelautoriteit.

België, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Duitsland. I casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen vergelijking laat zien dat een publiek monopolie op de casinomarkt, zoals thans het geval is in Nederland, internationaal geen i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen maar uitzondering is: Nederland is het enige land met een nationaal publiek monopolie op de casinomarkt.

Waar Oostenrijk met Casinos Austria een private monopolist heeft 15kennen België, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken meerdere private casinoaanbieders. In Duitsland verschilt het van deelstaat tot deelstaat; in tien deelstaten is er sprake van een regionaal publiek monopolie en in de overige zes deelstaten zijn er meerdere private aanbieders op de casinomarkt.

In het voorgestelde speelcasinoregime wordt onder een speelcasino verstaan: Ook kan het voor vergunninghouders wenselijk zijn binnen of rondom het speelcasino «andere» activiteiten, zoals horeca-activiteiten en entertainment, aan te bieden. Uitgangspunt daarbij is dat vergunninghouders, binnen bepaalde bandbreedtes, in staat moeten worden gesteld een innovatief kansspelaanbod te verzorgen, waarbij een zekere ruimte bestaat voor regelmatige vernieuwing van dit aanbod.

De mogelijkheid om tafelspelen aan te bieden is een wezenskenmerk van een speelcasino. Een speelcasino dat geen tafelspelen aanbiedt, kan dan ook niet worden aangemerkt als een speelcasino, maar lijkt daarentegen veel meer op een speelautomatenhal. Omdat de vraag naar tafelspelen moet kunnen worden toegeleid naar legaal aanbod de kanalisatiegedachtezijn vergunninghouders verplicht om tafelspelen in hun speelcasino aan i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen bieden.

In lagere regelgeving zal een minimumaanbod van dit type kansspelen worden vastgesteld. Een inter nationale trend binnen het casinowezen is dat per casinovestiging het aantal opgestelde speelautomaten ten opzichte van het aantal speeltafels toeneemt. Op grond van de huidige Speelautomatentitel in de Wok, moet, naast de vergunning tot het exploiteren van een speelcasino, voor het aanwezig hebben en het exploiteren van een of meer speelautomaten in een speelcasino een aparte vergunning worden aangevraagd.

De verplichting om twee aparte vergunningen aan te vragen voor deze activiteiten vervalt in dit wetsvoorstel. Concreet betekent dit dat de houder van een vergunning tot het exploiteren van een speelcasino van rechtswege ook houder zal zijn van een vergunning tot het aanwezig hebben en exploiteren van speelautomaten binnen zijn speelcasino.

In lagere regelgeving worden regels gesteld met betrekking tot de modeltoelating. Het betreft hier onder andere regels over inzet- en verlieslimieten en regels die een eerlijk en betrouwbaar spelverloop, het toevals- of behendigheidskarakter van het spel en het spelverloop waarborgen en regels die fraude en misbruik beogen te voorkomen. Een aantal van dit soort regels is nu nog vervat in de Beschikking casinospelen In het nieuwe speelcasinoregime, waarin meerdere vergunninghouders naast elkaar zullen opereren, worden dergelijke voorschriften bij algemeen verbindende voorschriften — algemene maatregel van bestuur dan wel ministeriële regeling — gesteld.

Activiteiten die onder de reikwijdte van de Wet financieel toezicht Wft vallen. Bij de uitoefening van het casinobedrijf kan het voor de vergunninghouder noodzakelijk zijn om ter ondersteuning van de kansspelactiviteiten bepaalde financiële handelingen te verrichten, zoals de uitvoering van wisseltransacties, die onder de reikwijdte van de Wft vallen.

Mocht een exploitant dergelijke activiteiten willen verrichten, dan dient hij een vergunning bij de Nederlandsche Bank DNB aan te vragen om het bedrijf van wisselinstelling te mogen uitoefenen. Zowel de kansspelautoriteit als DNB voeren bij i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen behandeling van de aanvraag van respectievelijk een vergunning voor een speelcasino en een vergunning voor een wisselinstelling o.

Om administratieve lasten zoveel mogelijk te voorkomen zal ernaar worden gestreefd beide vergunningsprocedures zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Het kan voor vergunninghouders in het kader van de bedrijfsvoering voorts wenselijk zijn gelden in depot te houden. De Wft bevat een verbod op het aanhouden van opvorderbare gelden.

Vergunninghouders kunnen echter bij DNB een ontheffing vragen om toch opvorderbare gelden in depot te mogen houden. In het voorgestelde speelcasinoregime zal vergunninghouders — meer dan thans voor Holland Casino het geval is — ruimte worden geboden voor het ontplooien van «andere» activiteiten dan de hoofdactiviteit, zijnde gelegenheid geven tot deelname aan gezamenlijk beoefende kansspelen en speelautomaten.

Uitgangspunt is dat vergunninghouders naast casinospelen ook andersoortige bedrijfsactiviteiten kunnen ontplooien, zolang die activiteiten niet van dien aard zijn dat zij een goede en betrouwbare exploitatie van casinospelen onmogelijk maken. Niet is immers in te zien waarom private vergunninghouders, in tegenstelling tot geen geld kwam in de Palace huidige Holland Casino, de mogelijkheid zou worden ontzegd om buiten de toegangspoort van het casino bijvoorbeeld een hotel, een conferentieoord of nachtclub te exploiteren mits zij daartoe uiteraard over alle relevante vergunningen beschikken.

Binnen de casinovestigingen zelf — dat wil zeggen: Daar mogen alleen ondersteunende activiteiten, zoals horecafaciliteiten en — op beperkte schaal — entertainment, plaatsvinden en vindt controle op de toelating van personen plaats leeftijdcontrole en controle op eventuele uitsluiting vanwege onmatige deelname aan casinospelen en voorkomen van kansspelverslaving.

Een meer grootschalig dienstenaanbod zou tot gevolg kunnen hebben dat consumenten, die anders niet aan kansspelen zouden deelnemen, door grootschalig entertainment naar een speelcasino worden gelokt en zo tot deelname aan kansspelen worden aangezet. Bovendien zou een grootschalig dienstenaanbod achter de toegangspoort de uitvoering van adequaat verslavingspreventiebeleid belemmeren. Het zou immers niet duidelijk zijn of consumenten het speelcasino betreden voor het beoefenen van kansspelen of voor het bezoeken van, bijvoorbeeld, een concert.

Machine spel en live geld wetsvoorstel strekt ertoe een einde te maken aan het exclusieve recht om een speelcasino te exploiteren. In een meervergunningenstelsel kunnen aldus meerdere geïnteresseerde partijen een speelcasinovergunning verkrijgen. De regering staat een behoedzame aanpak voor bij de modernisering van de speelcasinomarkt.

Op voorhand kan immers niet exact worden ingeschat welke effecten de introductie van een open vergunningenstelsel heeft op de realisatie van de doelstellingen van het kansspelbeleid. Door de toetreding van nieuwkomers kan de bestaande vraag naar casinospelen door meerdere partijen op i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen en attractieve wijze worden beantwoord. Passend en attractief legaal aanbod houdt consumenten weg van illegaal en ongecontroleerd aanbod en is derhalve noodzakelijk voor de gewenste kanalisatie van de vraag naar kansspelen naar legaal aanbod.

Voorkomen moet worden dat al het casinoaanbod zich in één deel van het land concentreert en er elders nauwelijks casinoaanbod is. Bovendien verhoudt het ontbreken van legaal casinoaanbod in andere delen van het land zich slecht tot de kanalisatiegedachte. In die andere delen zou illegaal casinoaanbod, bij afwezigheid van een legaal alternatief, immers de kop op kunnen steken.

In een stelsel waarin meer casinoaanbieders naast elkaar opereren, ligt het voor de hand een flexibeler spreidingsbeleid te hanteren, waarbij vergunninghouders binnen een vooraf bepaalde regio een vestigingslocatie kunnen zoeken.

Dit beperkt vergunninghouders niet nodeloos in hun vestigingsvrijheid en het stelt hen, met het oog op de kanalisatiedoelstelling, beter in staat in te spelen op de kennelijke vraag naar casinospelen. Bovendien wordt de situatie voorkomen waarbij een vergunninghouder op nationaal niveau een vergunning voor een bepaalde gemeente weet te bemachtigen, maar hij op lokaal niveau in die gemeente niet de vereiste toestemming krijgt voor het vestigen van een speelcasino.

Een flexibeler spreidingsbeleid biedt die vergunninghouder immers de ruimte om binnen de vooraf bepaalde regio een andere gemeente te zoeken om zijn speelcasino te vestigen.

Het aantal vergunningen per regio wordt bepaald op basis van een aantal factoren, waaronder de bevolkingsomvang en verwachte bevolkingsgroei, de bevolkingsdichtheid en de consumenten vraag naar casinospelen.

Gelet op deze factoren is de volgende verdeling het uitgangspunt:. De vergunning verschaft de vergunninghouder het recht om, binnen de betreffende regio, in een gemeente van zijn keuze een speelcasino te vestigen, mits ook de betreffende gemeente daarmee instemt.

Het is de verantwoordelijkheid en het normaal bedrijfsrisico van de vergunninghouder om toestemming van de gewenste gemeente te verkrijgen. Verder geldt dat het spreidingsbeleid erop zal zijn gericht om concurrentie in elke regio mogelijk te maken, zonder beleidsmatig onwenselijke concentratie van vergunningen met teveel concurrentie of juist het tegendeel: Het is echter niet mogelijk dit onder alle omstandigheden te realiseren. Indien er kennelijk van andere aanbieders geen interesse is om in die regio actief te zijn, beschouwt de regering het niet als haar taak om toch concurrentie in die regio te forceren.

Daarnaast is van belang dat het spreidingsbeleid er rekening mee houdt dat de privatisering van Holland Casino succesvol kan worden uitgevoerd; zie ook de brief over de privatisering van Holland Casino die de Staatssecretaris van Financiën, mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, tegelijkertijd met de indiening van dit wetsvoorstel aan de Tweede Kamer zendt.

Uiteindelijk krijgt de geografische spreiding zijn beslag in een algemene maatregel van bestuur die als reguleringsinstrument enige flexibiliteit biedt. Om concurrentie op een casinomarkt met maximaal zestien vestigingen mogelijk te maken, zal de marktpositie van het te privatiseren Holland Casino worden beperkt. Een te dominante marktpositie van een geprivatiseerd Holland Casino, met veertien van de zestien vergunningen, komt de mededinging op de casinomarkt niet ten goede en is daarom onwenselijk.

Naast de vier vergunningen die Holland Casino verliest, worden twee nieuwe vergunningen verleend. In totaal zullen derhalve zes vergunningen beschikbaar zijn voor nieuwkomers op de casinomarkt. De Beschikking casinospelen komt daarmee te vervallen. Dit is uitgewerkt in het i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen bij dit wetsvoorstel.

Om te voorkomen dat de geprivatiseerde markt feitelijk overheerst zal worden door één partij, schrijft het overgangsrecht voor dat de koper van de tien onderdelen van Holland Casino niet in aanmerking komt voor één van de zes overige vergunningen.

Het bovenstaande laat onverlet dat de raad van bestuur van de kansspelautoriteit ook aan de koper of kopers van de overige vier geprivatiseerde onderdelen van Holland Casino een vergunning zal verlenen.

Dit staat echter los van het van rechtswege vervallen van de Beschikking casinospelen en is derhalve niet apart i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen in het overgangsrecht.

In de reactie op dit rapport heeft het kabinet toegezegd het ontwikkelde besliskader te gebruiken om het parlement tijdig en adequaat te informeren over toekomstige besluiten over privatiseringen en verzelfstandigingen waarmee een publiek belang is gemoeid.

De privatisering van Holland Casino zal worden voorbereid door de Staatssecretaris van Financiën, die daarbij conform continue reading genoemde besliskader zal handelen. Het besliskader bestaat uit vijf stappen die doorlopen moeten worden bij een voorgenomen privatisering:. De aankondiging van de verkoop van Holland Casino in het regeerakkoord was de eerste stap.

De tweede stap is gezet met de verzending van de Beleidsvisie herinrichting speelcasinoregime, bij brief van 11 juliaan de voorzitter van de Tweede Kamer. Na de behandeling van de beide brieven in de Tweede Kamer en de instemming van de Eerste Kamer met het wetsvoorstel, volgt stap vier van het besliskader, de uitvoering van de privatisering.

De vijfde stap, de opvolging, betreft een evaluatie in het kader waarvan wordt beoordeeld geld verdienen online casino 888 de met de privatisering gestelde doelen zijn gehaald. Transparante en non-discriminatoire wijze van vergunningverlening. Het wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid tot verlening van zestien vergunningen tot het exploiteren van een speelcasino. De raad van bestuur van de kansspelautoriteit is wettelijk belast met de vergunningverlening.

De vergunningen zullen op een transparante en non-discriminatoire wijze worden verleend. I casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen een vergunningenstelsel met een vooraf vastgesteld aantal vergunningen bestaat de mogelijkheid dat er meer aanvragers dan beschikbare vergunningen zijn. Het wetsvoorstel voorziet daarom in een verdeelinstrument om «schaarse» vergunningen op een transparante en non-discriminatoire manier te verlenen.

Als «gangbare» wijze van vergunningverlening is in het wetsvoorstel gekozen voor de methode van een veiling. Bij een veiling geldt dat aan i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen partij i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen het hoogste bod uitbrengt de vergunning wordt verleend.

Om zeker te stellen dat de vergunning — na het uitbrengen van het winnende bod — terecht komt bij een betrouwbare, transparante en ter zake deskundige partij, zullen door de raad van bestuur alleen aanvragers die aan vooraf gestelde voor waarden voldoen tot de veiling worden toegelaten.

Dit wetsvoorstel schrijft voor aan welke voorwaarden geïnteresseerde partijen dienen te voldoen om aan de veiling te kunnen deelnemen. Deze voorwaarden worden in lagere regelgeving nader uitgewerkt. Vergunningverlening volgens het overgangsrecht. Het overgangsrecht voorziet erin dat in de eerste ronde van verlening van vergunningen, dat wil zeggen de eerste keer dat de zestien beschikbare vergunningen worden verleend, een andere wijze van i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen wordt toegepast.

Dit is ingegeven door het feit dat in de eerste ronde van vergunningverlening niet alleen «kale» vergunningen worden verleend, maar de vergunningen worden cq. Het kan dan ook noodzakelijk zijn om bij de verlening van de vergunningen meer aspecten dan slechts de hoogte van het bod mee te laten wegen. Ook een andere gunnings methode dan de klassieke veiling zal echter op transparante en non-dis criminatoire wijze moeten plaatsvinden.

De vergunning tot het organiseren van een speelcasino heeft een vooraf vastgestelde looptijd. De geldigheidsduur van de vergunning wordt in lagere regelgeving bepaald. Uitgangspunt zal zijn een geldigheidsduur van vijftien jaar. Enerzijds stelt dit de vergunninghouder, gelet op de voorwaarden waaraan kansspelaanbieders dienen te voldoen, in staat zijn investeringen terug te verdienen. Anderzijds voorkomt deze geldigheidsduur de situatie dat de speelcasinomarkt voor een te lange periode «op slot» gaat.

Geïnteresseerde partijen wordt tegen het einde van de geldigheidsduur van de verleende vergunningen immers de mogelijkheid geboden om — binnen de dan geldende voorwaarden — een vergunning aan te vragen voor de daaropvolgende periode. Tegen het eind van de looptijd van de vergunning kan de vergunninghouder in onzekerheid verkeren over de vraag of hij opnieuw een vergunning zal weten te verkrijgen voor de door hem geëxploiteerde speelcasinovestiging.

Die onzekerheid zal invloed hebben op zijn bedrijfsvoering. Zo kan het zijn dat een vergunninghouder door de onzekerheid over hernieuwde verlening van die vergunning tegen het einde van de looptijd van zijn vergunning terughoudend zal zijn met het doen van investeringen. Vooropgesteld moet worden dat deze onzeker heid binnen een gesloten vergunningenstelsel nooit helemaal kan worden weggenomen. Wel kunnen maatregelen worden getroffen om onzekerheid zoveel mogelijk weg te nemen.

Zo zal de kansspelautoriteit ruim voor afloop van de vergunningen beginnen met voorbereidingen voor de hernieuwde verlening van vergunningen. Op die manier weten bestaande vergunninghouders al in een vroegtijdig stadium waar zij aan toe zijn en kunnen eventuele nieuwe vergunninghouders voorbereidingen treffen om de bemachtigde vergunning te exploiteren.

Aan casinovergunningen wordt een ingebruiknameverplichting verbonden. Bovendien zou bij het ongebruikt laten van een vergunning niet de voor de kanalisatie gewenste concurrentie tussen aanbieders ontstaan. Een vergunninghouder die niet binnen een redelijke termijn een speelcasino operationeel heeft, verliest voor die vestiging zijn vergunning. De kansspelautoriteit zal die vergunning vervolgens via een veiling opnieuw verlenen. Het wordt vergunninghouders niet toegestaan om vergunningen over te dragen aan derde partijen.

Verlening van vergunningen is voorbehouden aan de kansspelautoriteit, zodat effectieve voorafgaande controle op het voldoen aan de vergunningsvoorwaarden kan plaatsvinden en ook daarna zicht kan worden gehouden op de hoedanigheid van de houder van de vergunning. Over andere wijzen van overgang van vergunningen, bijvoorbeeld als gevolg van fusies van ondernemingen, worden in lagere regelgeving algemeen verbindende voorschriften opgesteld. Voor iedere toegestane overgang van vergunningen zal in ieder geval altijd voorafgaande instemming van de kansspelautoriteit noodzakelijk zijn, zodat te allen tijde wordt getoetst of met de overgang de go here van het kansspelbeleid gewaarborgd blijven.

Zij heeft een gefaseerde aanpak voor ogen waarbij op basis van tussentijdse evaluaties van de effecten zonodig bijsturing i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen de uitwerking kan plaatsvinden. In artikel II van het wetsvoorstel wordt met het oog daarop een verplichte evaluatie van het nieuwe speelcasinoregime voorgesteld. Op grond van artikel II zendt Onze Minister i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen Veiligheid en Justitie binnen zeven jaar na inwerkingtreding van deze wet, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de wet in de praktijk.

Dit betekent dat halverwege de eerste vergunningperiode zal worden geëvalueerd of het nieuwe regime aan de doelen van de modernisering beantwoordt. Bij de wetsevaluatie zal één van de vragen zijn of het in het wetsvoorstel gekozen marktordeningsmodel — dat in de plaats komt van het overheidsmonopolie — het i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen optimale model is om de vraag naar casinospelen te kanaliseren en om de overige doelstellingen van het kansspelbeleid te verwezenlijken.

Het onderzoek zal zich met name richten op de effecten van het -met dit wetsvoorstel- in zekere mate mogelijk maken van concurrentie tussen verschillende aanbieders, het verplichte spreidingsbeleid en de vergunningduur. Op basis hiervan zal de regering bezien welke conclusies hieraan verbonden moeten worden voor het marktmodel in de volgende vergunningperiode.

Uiteraard zullen bij het onderzoek in het kader van de evaluatie ook de Europeesrechtelijke vereisten in verband met de vrijheid van dienstverrichting en mogelijke ontwikkelingen daarbij worden betrokken.

Indien uit die evaluatie blijkt dat http://hikaye.biz/speelautomaten-jackpot-city-te-spelen-zonder-registratie-en-sms.php beperking van het aantal vergunningen niet langer noodzakelijk is voor het bereiken van de doelstellingen van het kansspelbeleid, valt de noodzakelijke rechtvaardiging voor de beperking van het Europeesrechtelijke uitgangspunt van vrijheid van dienstverrichting weg zie paragrafen 9.

Het wetsvoorstel voorziet in een aantal preventiemaatregelen ter voorkoming van kansspelverslaving. Beperking aantal vergunningen en spreidingsbeleid.

Die situatie wordt met de voorgestelde beperking van het aantal vergunningen en het voorgestelde spreidingsbeleid vermeden. Zo worden in lagere regelgeving maxima gesteld aan de aantallen speeltafels en speelautomaten die in een speelcasino kunnen worden opgesteld. Ter indicatie van de maximumgrens die zal worden gesteld aan het spelaanbod kan worden opgemerkt dat eraan wordt gedacht om de grootste vestiging van Holland Casino als uitgangspunt te nemen.

Binnen het nieuwe speelcasinoregime rust op alle houders van een vergunning tot het exploiteren van een speelcasino een wettelijke zorgplicht om kansspelverslaving zoveel mogelijk te voorkomen. Van vergunninghouders wordt verlangd dat zij een preventiebeleid voeren dat voorziet in het treffen van de volgende interventiemaatregelen:. Deze interventiemaatregelen kennen een toenemende mate van intensiteit naarmate het gedrag van de bezoeker van het speelcasino meer kenmerken van risicovol speelgedrag vertoont.

Uitgelezen moment hiervoor is bij de identificatiecontrole i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen de toegang tot de casinovestiging, waar de informatie fysiek beschikbaar en zichtbaar moet zijn. Daarnaast kan de vergunninghouder dergelijke informatie via andere kanalen waar hij in contact treedt met de spelers beschikbaar stellen, http://hikaye.biz/online-casino-games-kz.php via zijn website.

De vergunninghouder draagt tijdens het bezoek van de speler aan het speelcasino zorg voor het herkennen, signaleren, registreren en analyseren van ontluikend risicovol speelgedrag. Casinomedewerkers moeten in staat zijn indicatoren van ontluikend risicovol speelgedrag te herkennen. Daarbij worden hoge eisen gesteld aan het vereiste kennisniveau van casinomedewerkers. Indicatoren van ontluikend risicovol speelgedrag zijn bijvoorbeeld een hoge of toenemende speelfrequentie, veranderende speeltijdstippen, onheus gedrag tegen andere spelers en medewerkers, hogere inzetten vooral na verlies of een lange of toenemende speelduur.

Ook externe signalen van naasten, zoals gezinsleden van de speler, vormen een indicator van risicovol speelgedrag. De signalen over het speelgedrag van spelers moeten worden geregistreerd. Daartoe onderhoudt de vergunninghouder een registratie- en identificatiesysteem. De vergunninghouder die op grond van zijn observaties risicovol speelgedrag bij de speler constateert, dient de speler tegen zichzelf te beschermen. In dergelijke gevallen dient de vergunninghouder contact te zoeken met de speler om hem te confronteren met zijn bevindingen.

In dit contact is het belangrijk de speler persoonlijke feedback te bieden op basis van het geobserveerde en geregistreerde speelgedrag. Door een speler in een vroeg stadium een spiegel voor te houden, kan hem inzicht worden verschaft in zijn speelgedrag.

Zo kan de speler tijdig worden geconfronteerd met zijn speelgedrag en de mogelijke gevolgen daarvan. Dit kan voor de speler aanleiding zijn om zijn speelgedrag aan te passen en te verbeteren. De vergunninghouder moet bij gesprekken de speler voldoende just click for source geven om zijn speelgedrag onder controle te krijgen.

Een divers pakket aan verdergaande maatregelen staat de vergunninghouder daarbij ter beschikking:. De beperking kan onder andere betrekking hebben op de bezoekfrequentie of de bezoekmomenten. In voorkomende gevallen kan de vergunninghouder de speler adviseren voor een bepaalde periode een entreeverbod te vragen bij alle casinovestigingen van de desbetreffende vergunninghouder.

Daarmee wordt hem de toegang onmogelijk gemaakt tot alle aanbieders van casinospelen, speelautomaten en kansspelen op afstand. De uitsluiting wordt opgenomen in het centraal register onder beheer van de kansspelautoriteit. Wanneer een vergunninghouder in contact treedt met de speler, dient hij hem ook actief te wijzen op de mogelijkheden van hulpverlening, bijvoorbeeld in de vorm van reguliere verslavingsbehandeling bij GGZ-instellingen of zelfhulpgroepen. Ook anonieme online hulpverlening is mogelijk.

Na inwerkingtreding van de wet zal worden gemonitord of de voorgestelde maatregelen ter voorkoming van kansspelverslaving het gewenste effect sorteren. Hierbij kan worden gewezen op de wettelijke taak van de kansspelautoriteit met betrekking tot het toezicht op de zorgplicht die vergunninghouders hebben op het gebied van verslavingspreventie.

Het monitoren van de kansspelverslaving gebeurt bovendien in het kader van de evaluatie van de wet, waarbij de online casino voor de roebel met een minimum vermogen op de kansspelverslaving worden vergeleken met een te verrichten nulmeting.

Deze uitgangspunten leiden tot het treffen van een aantal maatregelen. Adequate informatievoorziening aan de consument. Deze informatieverplichtingen en de wijze waarop die moeten worden vormgegeven, worden in lagere regelgeving nader uitgewerkt. In ieder geval wordt gedacht aan informatieverplichtingen over i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen samenstelling van het spelaanbod, de wijze waarop de aangeboden kansspelen worden gespeeld, de hoogte van de bedragen die kunnen worden ingezet, de winstkansen en het i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen. Potentiële spelers mogen het speelcasino niet eerder betreden dan nadat hun identiteit en leeftijd zijn vastgesteld.

In ieder geval mogen minderjarigen niet tot i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen speelcasino worden toegelaten.

Ook aan personen die in het centraal register zijn opgenomen of die aan een entreebeperking of entreeverbod zijn onderworpen mag geen toegang tot het speelcasino worden verschaft. Daarnaast kan ook personen de toegang tot het speelcasino worden ontzegd van wie, bijvoorbeeld op grond van eerdere ervaringen of de toestand waarin zij verkeren, mag worden verwacht dat zij de huisregels niet in acht zullen nemen.

Het waarborgen van een eerlijk spelverloop. Dit materieel moet veilig en betrouwbaar zijn en aan objectieve technische standaarden voldoen. Om het toevalskarakter van de in het speelcasino aangeboden kansspelen zoveel mogelijk te waarborgen, worden de kansgeneratoren — zoals de roulettecylinders i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen aan keuring door een keuringsinstelling onderworpen.

Deze verplichtingen worden nader uitgewerkt in lagere regelgeving. Alvorens bezoekers het speelcasino kunnen betreden, wordt hun identiteit en leeftijd vastgesteld en vindt registratie van deze gegevens plaats in de geautomatiseerde systemen van de vergunninghouder.

In het kader van het voorkomen en tegengaan van kansspelverslaving worden in deze systemen tevens gegevens vastgelegd over het speelgedrag van individuele bezoekers en over eventuele interventies van de zijde van de vergunninghouder. Ter voorkoming van misbruik van deze gegevens worden strenge eisen gesteld aan de gegevensverwerking door de vergunninghouder.

Bezoekers moeten erop kunnen vertrouwen dat zorgvuldig wordt omgegaan met hun persoonsgegevens en dat in overeenstemming wordt gehandeld met de Wet bescherming persoonsgegevens. Het op zorgvuldige wijze vormgeven aan wervings- en reclameactiviteiten. Met het oog op de gewenste kanalisatie moet vergunninghouders voldoende ruimte worden geboden om de consument te wijzen op het verantwoorde, betrouwbare en controleerbare aanbod.

Vergunninghouders dienen echter wel op verantwoorde wijze gebruik maken van de mogelijkheid om reclame te maken voor de door hen aangeboden kansspelen. Om die reden bepaalt artikel 4a, tweede lid, Wok, dat vergunninghouders op zorgvuldige en evenwichtige wijze vorm geven aan wervings- i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen reclameactiviteiten, waarbij in het bijzonder i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen gewaakt tegen onmatige deelname.

In het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen is nader uitgewerkt wat onder het aanzetten tot onmatige deelname wordt verstaan. Ook bevat dit besluit andere voorschriften die ertoe strekken consumenten te beschermen.

Dat is nu al het geval en zal onder het voorgestelde regime niet anders zijn. Wel zal in dit verband de Wwft niet meer slechts voor één partij, te weten de huidige monopolist, gelden, maar voor iedere houder van een vergunning tot het organiseren van een speelcasino.

Die uitbreiding van het aantal vergunninghouders leidt, door de strikte eisen die worden gesteld aan vergunninghouders, en de beperking van het aantal vergunninghouders, naar verwachting niet tot een verhoogd risico op witwaspraktijken. In de eerste plaats moet een vergunninghouder cliëntenonderzoek verrichten. Het cliëntenonderzoek stelt de vergunninghouder onder andere in staat om de cliënt te identificeren en diens identiteit te verifiëren, het doel en de aard van de zakelijke relatie vast te stellen en een voortdurende controle op de tijdens de duur van deze relatie verrichte transacties uit te oefenen.

Ten tweede is een vergunninghouder verplicht om zo nodig onderzoek te verrichten naar de herkomst van het vermogen waarmee wordt gespeeld en een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie, onverwijld nadat het ongebruikelijke karakter van de transactie bekend is geworden, te melden aan de Financiële inlichtingen eenheid FIU.

In het voorgestelde speelcasinoregime ziet de kansspelautoriteit toe op de naleving van de Wwft door houders van een vergunning tot het exploiteren van een speelcasino. Bezoekers van een speelcasino moeten erop kunnen vertrouwen dat de aan het casino toevertrouwde gelden op deugdelijke wijze worden beheerd en dat het casino te allen tijde aan zijn uitbetalingsverplichtingen kan voldoen. Dit stelt hoge eisen aan aanbieders op het gebied van geschiktheid, bedrijfsvoering, betrouwbaarheid en deskundigheid.

Alleen geschikte aanbieders kunnen in aanmerking komen voor een vergunning tot het organiseren van een speelcasino. Daarom worden eisen gesteld aan de rechtsvorm, de transparantie en de continuïteit van de aanbieder. De vergunninghouder moet de rechtsvorm van een kapitaalvennootschap hebben, bijvoorbeeld een i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen vennootschap, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een Europese vennootschap.

Door middel van de i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen van kapitaalvennootschap wordt de continuïteit van de vergunninghouder geborgd en wordt voorkomen dat het voort bestaan van de vergunninghouder afhankelijk zou zijn van een of meer natuurlijke personen. Daarnaast verschaft deze eis transparantie in de organisatie van de aanbieder, aangezien regels omtrent kapitaalvennootschappen op grond van het Europees recht geharmoniseerd zijn.

Deze harmonisatie brengt met zich mee dat kapitaalvennootschappen aan bepaalde eisen moeten voldoen, met name op het vlak van financiële rapportages, boekhouding en controles.

Ook voor het overige dient de continuïteit van de aanbieder te worden gewaarborgd. Zo mag een aanbieder bij de aanvraag niet in surseance van betaling of in staat van click the following article verkeren. Ook mag geen beslag zijn gelegd op zijn vermogen of op een of meer bedrijfsmiddelen die daarvan een aanmerkelijk deel vormen. Dreiging van faillissement, surseance van betaling, of een beslag kan ook reden zijn voor twijfel aan de geschiktheid van de aanbieder in kwestie.

De vereisten met betrekking tot de geschiktheid van de aanbieder worden in de lagere regelgeving nader uitgewerkt. Bij de bedrijfsvoering gaat het om de bedrijfsmiddelen onder andere personeel, ICT, speelautomaten, speeltafels en de omgeving waarin delen van de bedrijfsvoering zijn gehuisd en werkwijzen gedocumenteerde processen en procedures die door de vergunninghouder gebruikt worden bij het organiseren van het speelcasino.

Deze bedrijfsmiddelen en werkwijzen zijn bepalend voor de vraag of de bedrijfsvoering van de vergunninghouder erop is ingericht om de Wok, de Wwft en de Sanctiewet na te leven. Een vergunninghouder kan bijvoorbeeld niet aan een informatieplicht voldoen, indien de relevantie informatie niet systematisch wordt verzameld. Bij een verantwoorde bedrijfsvoering gaat het om zaken als deugdelijk beheer, eerlijkheid, integriteit, vertrouwelijkheid en veiligheid.

De vergunninghouder is verantwoordelijk voor een beheerst aanbod van kansspelen waarbij de speler kan vertrouwen op de eerlijkheid en integriteit van de vergunninghouder en van het spel en waarbij hij zich kan verlaten op de vertrouwelijke behandeling van zijn gegevens.

Bij de betrouwbaarheid van de bedrijfsvoering spelen deels dezelfde verwachtingen een rol, zoals eerlijkheid, integriteit, vertrouwelijkheid en veiligheid. Daarnaast gaat het bij betrouwbaarheid ook om de continuïteit, de inzichtelijkheid en conformiteit met de kansspelregelgeving. De vergunninghouder moet voorts aan zijn informatieverplichtingen kunnen voldoen, zoals het inzichtelijk maken hoe de kansspelen worden georganiseerd en aangeboden. Verder moet de bedrijfsvoering van de vergunninghouder zo zijn ingericht dat deze controleerbaar is.

Zonder controleerbaarheid is immers niet na te gaan of de relevante onderdelen van de bedrijfsvoering inderdaad verantwoord en betrouwbaar i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen. Betrouwbare en deskundige vergunninghouders. De betrouwbaarheid van de vergunninghouder click here van degenen die zijn beleid bepalen of medebepalen, dient buiten twijfel te staan.

De wijze waarop die betrouwbaarheid wordt vastgesteld en de feiten en omstandigheden die daarbij worden betrokken, worden nader uitgewerkt in de lagere regelgeving. De aanbieder die voor een vergunning in aanmerking wil komen, moet aantonen dat zijn betrouwbaarheid buiten twijfel verheven is, onder meer aan de hand van een verklaring omtrent het gedrag, of indien het een buitenlandse vennootschap betreft, een soortgelijk document waaruit blijkt dat hij geen relevante antecedenten heeft.

De kansspelautoriteit kan ook gebruik maken van de mogelijkheden die de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur Wet Bibob biedt. Ten aanzien van buitenlandse aanvragers is i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen effectiviteit hiervan uiteraard grotendeels afhankelijk van de mate waarin gegevens door het buitenland wordt verstrekt.

De bewijslast met betrekking tot de betrouwbaarheid ligt dan ook bij de betrokken aanbieder. Voorts dient de vergunninghouder ervoor zorg te dragen dat hij betrouwbaar en deskundig personeel op sleutelposities in dienst heeft. De desbetreffende medewerkers zullen daarom periodiek aan een betrouwbaarheidstoets moeten worden onderworpen. Hierbij moet worden gedacht aan het opvragen van een verklaring omtrent het gedrag en het — bij de aanstelling — inwinnen van referenties. Deskundigheid dient niet alleen aanwezig te zijn met betrekking tot de aangeboden kansspelen maar ook ten aanzien van de uitvoering van de op vergunninghouder rustende zorgplicht om onmatige deelname aan kansspelen zoveel mogelijk te voorkomen.

Op 1 april is de kansspelautoriteit ingesteld, een zelfstandig bestuursorgaan dat als wettelijke taken heeft: Concreet betekent dit dat de kansspelautoriteit toeziet op de naleving van de Wok en onderliggende regelgeving en, voor zover het toezicht op vergunninghouders op grond van de Wok betreft, de Wwft en de Sanctiewet Met de instelling van de kansspelautoriteit is vooruitgelopen op de modernisering van het kansspelbeleid.

Door het toezicht aan deze gespecialiseerde markttoezichthouder toe te vertrouwen wordt een adequaat en onafhankelijk toezicht gewaarborgd op een casinomarkt waarop verschillende aanbieders naast elkaar opereren.

Bij de uitoefening van het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving kan de kansspelautoriteit het bestuursrechtelijk instrumentarium van de Algemene wet bestuursrecht Awb inzetten. Zo kan de kansspelautoriteit gegevens en bescheiden. Daarmee verkrijgt de kansspelautoriteit de informatie die nodig is om te controleren of de vergunninghouder op de voorgeschreven manier registreert, monitort en intervenieert.

Een vergunninghouder kan zijn statutaire zetel, zijn hoofdbestuur of zijn hoofdvestiging buiten Nederland hebben.

De raad van bestuur van de kansspelautoriteit kan zijn toezichtsbevoegdheden niet buiten Nederlands grondgebied inzetten, waardoor het moeilijk kan zijn om toezicht te houden op activiteiten die de vergunninghouder buiten Nederland ontplooit. Wel heeft de raad van bestuur van de kansspelautoriteit de bevoegdheid om een vergunning te schorsen of in te trekken indien de vergunninghouder onvoldoende medewerking heeft verleend aan het toezicht op naleving en de handhaving van wettelijke voorschriften.

Naar verwachting zal de enkele mogelijkheid van schorsing of intrekking van de vergunning de vergunninghouder ertoe aanzetten om de relevante regelgeving na te leven en medewerking te verlenen aan het toezicht door de raad van bestuur van de kansspelautoriteit.

Om de mogelijkheden van toezicht op in het buitenland gevestigde vergunninghouders te vergroten, voorziet het wetsvoorstel kansspelen op afstand in een wettelijke basis voor internationale administratieve samenwerking tussen de Nederlandse toezichthouder en buitenlandse toezichthouders. De kansspelautoriteit heeft verschillende in de Awb neergelegde handhavingsinstrumenten tot haar beschikking: Daarnaast voorziet het wetsvoorstel kansspelen op afstand in enkele aanvullende bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten, teneinde de kansspelautoriteit meer slagkracht te geven.

De last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom zijn herstel sancties, waarmee wordt beoogd een overtreding geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken. Met deze sancties kan op een effectieve en snelle wijze worden ingegrepen om een geconstateerde onrechtmatigheid adequaat te herstellen. De kansspelautoriteit kan de vergunninghouder een termijn stellen waarbinnen de onrechtmatigheid moet worden hersteld. Is daaraan geen gehoor gegeven, dan kan de kansspelautoriteit door middel van bestuursdwang feitelijk een einde maken aan de overtreding, zoals door het verzegelen van bedrijfsruimten en voorwerpen.

Ook bij een last onder dwangsom kan de kansspelautoriteit een bevel geven om een overtreding te herstellen, waarbij een betalingsverplichting ontstaat indien de vergunninghouder de overtreding niet tijdig heeft hersteld. Zo krijgt de kansspelautoriteit de bevoegdheid om bedrijfsruimten en voorwerpen te verzegelen om te voorkomen dat een aanbieder bewijsstukken of voorwerpen kan vernietigen of verplaatsen.

Ook wordt voorgesteld de kansspelautoriteit de bevoegdheid te geven woningen tegen de wil van de bewoner binnen te treden en te doorzoeken en krijgt de kansspelautoriteit de bevoegdheid om daarvoor vatbare voorwerpen in beslag te nemen. Deze bevoegdheden kunnen indien nodig met behulp van de sterke arm worden uitgeoefend. Verder introduceert het wetsvoorstel kansspelen op afstand ook voor de landgebonden kansspelen de mogelijkheid voor de raad van bestuur van de kansspelautoriteit om bindende aanwijzingen te geven.

De bindende aanwijzing kan dienen om wettelijke normen nader te concretiseren waar zij ruimte laten voor interpretatie en invulling. Gedacht kan worden aan nadere concretisering van open normen in voorschriften ter voorkoming van kansspelverslaving of voorschriften ter waarborging van de verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van het speelcasino.

Zonder een concretiserende aanwijzing zal in dergelijke gevallen niet altijd direct duidelijk zijn of i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen is van een overtreding. De inzet van de aanwijzing is dus niet noodzakelijkerwijs beperkt tot gevallen waarin evident sprake is van handelen in strijd met de regelgeving.

Ook waar naar het oordeel van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit sprake is van onvoldoende naleving of van wenselijkheid tot naleving op een andere wijze, kan een bindende aanwijzing worden gegeven.

De raad kan in dergelijke gevallen met de bindende aanwijzing please click for source wat in een concreet geval nodig is om te voldoen aan het betrokken voorschrift. De kansspelautoriteit kan door middel van bestuurlijke boetes sancties opleggen wegens bepaalde overtredingen van bepalingen in de Wok.

De boetebedragen in artikel 23 Wetboek van Strafrecht worden periodiek geïndexeerd. Per 1 januari bedraagt het hiervoor bedoelde bedrag van de zesde categorie euro Bestuursrechtelijke handhaving is het uitgangspunt, strafrechtelijke handhaving is ultimum remedium. In zijn algemeenheid zal strafrechtelijke handhaving de voorkeur verdienen in gevallen waarin sprake is van ernstige meervoudige of herhaalde overtredingen, indien zich verwevenheid voordoet met andere criminele activiteiten of indien de behoefte bestaat aan de toepassing van strafvorderlijke dwangmiddelen en bevoegdheden, alsmede de oplegging van specifiek strafrechtelijke sancties.

Het toezicht is niet exclusief bij de kansspelautoriteit belegd. Voor het toezicht op de consumentenbescherming, één van de drie pijlers van het kansspelbeleid, speelt ook de Autoriteit Consument en Markt ACM een belangrijke rol. ACM is aangewezen toezicht te houden op de naleving van de Wet handhaving consumentenbescherming, een terrein waarop zij samenwerkt met de kansspelautoriteit en waartoe beide toezichthouders een samenwerkingsprotocol hebben opgesteld.

Casino-aanbieders die in het kader van de uitoefening van het casinobedrijf wisseltransacties willen verrichten, dienen op grond van de Wft bij DNB een vergunning aan te vragen voor het uitoefenen van het bedrijf van wisselinstelling. DNB ziet toe op de naleving van de desbetreffende bepalingen van de Wft.

In de nieuwe marktordening zullen verschillende private partijen naast elkaar opereren en zal er de nodige ruimte zijn voor ondernemerschap. Aanbieders moeten bij een efficiënte bedrijfsvoering een gezonde winst kunnen maken, zodat de kapitaalverschaffers voldoende rendement op hun investeringen kunnen behalen. Een financieel gezonde casinosector komt ook de kanalisatiegraad — de mate waarin de kennelijke vraag naar casinospelen kan worden toegeleid naar het i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen casinoaanbod — ten goede.

Er wordt dan ook naar gestreefd de kosten die een vergunninghouder moet maken voor een verantwoord, betrouwbaar en controleerbaar casinoaanbod op een aanvaardbaar niveau te houden. Op grond van de Wet op de kansspelbelasting wordt onder de naam «kansspelbelasting» een directe belasting geheven van degene die gelegenheid geeft tot deelname aan binnenlandse casinospelen.

Houders van een vergunning tot het organiseren van een speelcasino zullen derhalve worden onderworpen aan de heffing van kansspelbelasting.

Bij deze categorie kansspelen vindt de heffing plaats over het zogenoemde bruto spelresultaat inzetten minus beschikbaar gestelde prijzen. Onder de naam «vennootschapsbelasting» wordt een directe belasting geheven van o. De belasting wordt geheven over de in een jaar genoten belastbare winst, verminderd met de volgens de wet toegestane te verrekenen verliezen.

Het tarief van vennootschapsbelasting bedraagt — bij een belastbaar bedrag boven Strikte regulering in het belang van het Nederlandse kansspelbeleid betekent dat houders van een vergunning tot het exploiteren van een speelcasino kosten moeten maken om aan de gestelde voorwaarden te voldoen.

Deze kosten worden in het belang van kanalisatie in dit wetsvoorstel en de uitwerking daarvan in lagere regelgeving op een redelijk niveau gehouden, door waar mogelijk aan te sluiten bij bestaande internationale normen en praktijken. De aanbieder die in aanmerking wil komen voor een vergunning is voor de behandeling van de vergunningaanvraag behandelkosten verschuldigd leges.

Indien een vergunning schaars blijkt en een veiling moet worden georganiseerd om de vergunning op een transparante en non-discrimi natoire wijze te kunnen verlenen, zal de verkrijger van de vergunning bovendien het winnende bod op de veiling moeten voldoen aan de overheid.

De betaling van kansspelheffing artikel 33e Wok is noodzakelijk ter financiering van de wettelijke taken van de kansspelautoriteit, waaronder het toezicht op de naleving van de kansspelregelgeving en de Wwft, het beheer van het centraal register uitsluiting kansspelen, het bevorderen van het voorkomen en het beperken van kansspelverslaving en het geven van voorlichting en informatie.

Deze heffing is noodzakelijk in het belang van de verwezenlijking van de doelstellingen van het kansspelbeleid. De kansspelheffing wordt bij elke houder van een vergunning tot het exploiteren van een speelcasino geheven, waarbij als grondslag, net als nu het geval is, het aantal speeltafels, het aantal aan die tafels gekoppelde spelersterminals, en het aantal spelersplaatsen van speelautomaten wordt aangehouden.

Vergunninghouders betalen voorts een bijdrage voor het verslavingsfonds. Dit fonds, dat is aangekondigd in het wetsvoorstel kansspelen op afstand, zal worden gebruikt om anonieme behandeling van kansspelverslaafden te financieren en om onderzoek te doen naar preventie en behandeling van kansspelverslaving. Voorts komen de kosten van keuring van bedrijfsmiddelen, procedures en processen voor rekening van de vergunninghouders.

Ingevolge artikel 10, eerste lid, van de Grondwet, artikel 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en artikel 8 van het EVRM heeft iedereen recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

Dit recht is evenwel niet absoluut. Ingevolge artikel 8, tweede lid, van het EVRM is een inmenging in de i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen van dit recht gerechtvaardigd, wanneer deze bij i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen wet is voorzien, tegemoet komt aan een legitiem doel en in een democratische samenleving noodzakelijk is in verband met een of meer in het tweede lid genoemde belangen.

De verwerking van persoonsgegevens vormt een inmenging op het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Toetsing van de in dit wetsvoorstel voorgestelde modernisering van het speelcasinoregime aan de hiervoor genoemde vereisten voor een gerechtvaardigde inbreuk op recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de burger, levert het volgende beeld op.

Aan de eis dat de inmenging bij wet wordt voorzien, wordt voldaan. De verwerking van persoonsgegevens door vergunninghouders en de Kansspelautoriteit wordt bij of krachtens de Wok geregeld een wijziging van titel IVb van de Wok, regeling bij algemene maatregel van bestuur met op enkele onderdelen de mogelijkheid van nadere uitwerking bij ministeriële regeling. Voorts dient de inmenging die de gegevensverwerking maakt, noodzakelijk te zijn in een democratische samenleving in verband met een of meer nader genoemde belangen.

In artikel 8, tweede lid, van het EVRM wordt in dat verband gesproken over het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden en de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Met uitzondering van het belang van de nationale veiligheid vallen de doelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleid — zijnde: Er is daarmee sprake van een dringende maatschappelijke behoefte pressing social need die de inmenging in het recht op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer van de burger rechtvaardigt.

Om de betreffende inmenging te rechtvaardigen dient blijkens de i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen van het EHRM voorts te zijn voldaan aan de voorwaarden van proportionaliteit er dient een redelijke verhouding te bestaan tussen de ernst van de inbreuk en de zwaarte van het belang dat met de inbreuk wordt gediend en subsidiariteit er is geen alternatief, dat even effectief, maar minder ingrijpend is.

Wat betreft de eis van proportionaliteit wordt opgemerkt dat het wetsvoorstel het resultaat is van een zorgvuldige afweging door de regering van de betrokken belangen, waaronder de belangen van burgers die willen deelnemen aan casinospelen, van natuurlijke personen die bij de organisatie van een speelcasino betrokken zijn vergunninghouder of werkzaam zijn in een speelcasino. Zoals eerder in deze memorie is opgemerkt staat de regering een behoedzame aanpak voor bij de modernisering van de speelcasinomarkt.

Inherent aan de beoogde situatie is dat er meer vergunninghouders, dan alleen Holland Casino, persoonsgegevens zullen verwerken. Ook zal de kansspelautoriteit persoonsgegevens verwerken in het kader van haar vergunningverlenende, toezichts- en handhavende taak van bijvoorbeeld bestuurders en leidinggevenden van aanvragers of houders van een casinovergunning. Tot slot is er de vraag of het doel dat met dit wetsvoorstel wordt beoogd, ook op een andere, even effectieve, maar minder ingrijpende wijze zou kunnen worden bereikt.

Met het nieuwe stelsel beoogt de regering in te spelen op de bestaande en toekomstige vraag naar casinospelen en deze te kanaliseren naar legaal, verantwoord, betrouwbaar en controleerbaar aanbod. In de lagere regelgeving op grond van dit wetsvoorstel zal worden gewaarborgd dat hiertoe alleen de noodzakelijke persoonsgegevens worden verwerkt.

Om de impact van de maatregelen uit het wetsvoorstel te bepalen en beperkende maatregelen te nemen, is een Privacy Impact Assessment PIA uitgevoerd.

Gedurende het ontwerp van het wetsvoorstel is doorlopend geanalyseerd wat de invloed van bepaalde maatregelen op de persoonlijke levenssfeer is en of de beleidsdoelstellingen kunnen worden bewerkstelligd met uit het oogpunt van privacy minder vergaande maatregelen. De aanbevelingen uit de PIA zijn verwerkt in het wetsvoorstel. Veel aanbevelingen zien op de nadere uitwerking van het wetsvoorstel in lagere regelgeving.

Deze aanbevelingen worden bij de verdere uitwerking meegenomen en vanzelfsprekend wordt er daarbij naar gestreefd om de impact op de privacy van betrokkenen zo gering mogelijk te houden. Voor de lagere regelgeving zal bovendien een afzonderlijke PIA worden uitgevoerd.

I casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen PIA die in het kader van dit wetvoorstel is uitgevoerd ziet primair op de gegevensverwerking die voortvloeit uit de artikelen 27i tot en met 27o en de artikelen 27r en 27s.

Het betreft onder meer de inrichting van een centraal register voor uitsluiting van deelname aan kansspelen en de toekenning van aanvullende bestuursrechtelijke handhavingsbevoegdheden aan de kansspelautoriteit.

De impact op de privacy van deze maatregelen is reeds in het kader van de voorbereiding van genoemd wetsvoorstel in beeld gebracht en wordt hier derhalve buiten beschouwing gelaten. Op basis van dit wetsvoorstel kan een onderscheid worden gemaakt tussen het verwerken van persoonsgegevens door vergunninghouders enerzijds, en door de kansspelautoriteit anderzijds.

Het wetsvoorstel stelt onder meer eisen aan de betrouwbaarheid van personen die bij een speelcasino zijn betrokken, aan de deskundigheid van medewerkers, aan de bedrijfsvoering, aan het garanderen van een eerlijk spelverloop en aan het interne camera toezicht. Voornoemde eisen leiden tot verwerkingen van persoonsgegevens door de houders van vergunningen tot het organiseren van een speelcasino.

De aanbevelingen die op dit punt zijn gedaan zien voornamelijk op de nadere uitwerking in lagere regelgeving. Om een beeld te schetsen van de aanbevelingen wordt hieronder een aantal voorbeelden gegeven. Het wetsvoorstel geeft aanleiding tot de check this out van persoonsgegevens door vergunninghouders van een ruime kring van personen die bij een speelcasino betrokken zijn.

Nu veel uit het wetsvoorstel voortvloeiende verplichtingen nog nader worden uitgewerkt in lagere regelgeving, kan in deze memorie van toelichting nog geen volledig beeld worden gegeven van de persoonsgegevens die op grond van dit wetsvoorstel door houders van een vergunning tot het organiseren van een speelcasino worden verwerkt.

Wel is in paragraaf 5. Bij het opstellen van lagere regelgeving zal opnieuw een PIA worden opgesteld en zullen alle voorgenomen gegevensverwerkingen zorgvuldig worden gewogen. Gegevensverwerking door de kansspelautoriteit. De kansspelautoriteit zal ten behoeve van de vergunningverlening en het uitoefenen van haar toezichtstaak persoonsgegevens verwerken. Bij persoonsgegevens die worden verwerkt ten behoeve van de vergunningverlening kan worden gedacht aan de gegevens die voortvloeien uit een aanvraag tot verlening van een vergunning tot het organiseren van een speelcasino.

Die persoonsgegevens kunnen door de aanvrager van de vergunning worden verstrekt, maar ze kunnen de kansspelautoriteit ook via een andere weg bereiken. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de persoonsgegevens die voortvloeien uit de toepassing van de Wet Bibob in het kader van de behandeling van een aanvraag. Bij het opstellen van lagere regelgeving wordt ook ten aanzien van de gegevensverwerking door de kansspelautoriteit opnieuw een PIA opgesteld en zullen alle voorgenomen gegevensverwerkingen zorgvuldig worden gewogen.

Bij de uitwerking van lagere regelgeving zal tevens nadrukkelijk oog zijn voor samenloop met vergunningsprocedures die voortvloeien uit andere wetgeving.

Houders van een vergunning voor een speelcasino zullen in veel gevallen, in het verlengde van de exploitatie van het casino, ook een vergunning willen aanvragen voor het uitoefenen van het bedrijf van wisselinstelling dan wel voor het verrichten van horeca-activiteiten.

Dit kan ertoe leiden dat verschillende vergunningsprocedures moeten worden doorlopen, waarbij bij elke procedure ten aanzien van bepaalde personen — bijvoorbeeld bestuurders en beleidsbepalers — gegevensverwerking plaatsvindt. Door het zorgvuldig op elkaar afstemmen van de verschillende vergunningsprocedures en door het terzake voeren van overleg met de betrokken bestuursorganen, worden doublures en tegenstrijdigheden bij de nadere uitwerking van de lagere regelgeving waar mogelijk voorkomen.

De kansspelautoriteit verwerkt voorts persoonsgegevens ten behoeve van de uitoefening van haar toezichtstaak. Wel voorziet het wetsvoorstel kansspelen op afstand in een aantal generieke aanvullende bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten voor de kansspelautoriteit. Voor de impact van die aanvullende maatregelen op de privacy, wordt verwezen naar de memorie van toelichting van het wetsvoorstel kansspelen op afstand.

Het gelegenheid geven tot deelname aan kansspelen is een dienst in de zin van artikel 57 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie hierna: VWEU en ten aanzien van aanbieders van die diensten geldt bovendien de vrijheid van vestiging, als bedoeld in artikel 49 VWEU. Het Hof heeft het verbod om zonder voorafgaande vergunning kansspelen aan te bieden aangemerkt als een beperking van de vrijheid van dienstverrichting. Volgens vaste rechtspraak van het Hof kunnen zulke beperkingen voorts hun rechtvaardiging vinden in dwingende redenen van algemeen backgammon spelen voor geld tegen Fortune, zoals het doel de consument te beschermen, fraude te bestrijden, te voorkomen dat burgers tot geldverkwisting door i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen worden aangespoord, en maatschappelijke problemen in het algemeen te vermijden.

Het Hof heeft in zijn rechtspraak aanvaard dat lidstaten op goede gronden van oordeel kunnen zijn dat de eerdergenoemde dwingende redenen van algemeen belang het best zijn gediend door de verlening van een uitsluitend recht aan een enkele instelling. Een nationale regeling die voorziet in een monopoliepositie van een enkele aanbieder is dan ook slechts geschikt om de verwezenlijking van het aangevoerde doel te verzekeren, indien die regeling dat doel daadwerkelijk op coherente en systematische wijze nastreeft.

Zo kan een vergunningstelsel dat — zonder beleidsmatige rechtvaardiging — kansspelvormen met een relatief laag verslavingsrisico, zoals loterijen, strikter reguleert dan kansspelvormen met een hoger verslavingsrisico, zoals casinospelen of speelautomaten, onder bepaalde omstandigheden als onvoldoende consistent worden beoordeeld.

Indien i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen minder vergunningen beschikbaar zijn dan dat er geïnteresseerde partijen zijn voor die vergunningen, wordt er wel gesproken van schaarse vergunningen. Uit de rechtspraak van het Hof volgt dat niet alleen bij i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen gunning van opdrachten en concessies, maar ook bij de verdeling van schaarse vergunningen, het transparantiebeginsel in acht dient te worden genomen.

Concreet houdt dat in dat het vergunningstelsel moet zijn gebaseerd op objectieve criteria, die niet-discriminerend en vooraf kenbaar zijn. Schaarse vergunningen kunnen aldus niet zomaar onderhands worden verleend, dan wel verlengd, omdat ook andere geïnteresseerde partijen een eerlijke mogelijkheid moet worden geboden om mee te dingen naar de vergunning.

Het voorgestelde vergunningstelsel voorziet allereerst in de verlening van maximaal zestien vergunningen tot het exploiteren van een speelcasino, voor de duur van in beginsel vijftien jaar. De vergunningen worden verleend aan de hand van een geografisch spreidingsmodel. Met dit vernieuwde vergunningstelsel wordt beoogd beter invulling te geven aan de beleidsdoelstellingen en aan de kanalisatiedoelstelling die ten grondslag ligt aan het kansspelbeleid en die tot doel heeft de kennelijke vraag naar casinospelen te leiden naar het vergunde aanbod.

Reeds vele keren is in nationale jurisprudentie bevestigd dat deze beleidsdoelstellingen als dwingende redenen van algemeen belang in de zin van de jurisprudentie van het Hof van Justitie kunnen worden aangemerkt Deze beperking vormt een geschikt middel om de gelegenheid tot spelen te beperken en — daarmee — kansspelverslaving zoveel mogelijk te voorkomen.

Ook vanuit het oogpunt van fraudebestrijding kan de beperking tot zestien vergunningen voldoende worden gerechtvaardigd. De vergunningsduur van in beginsel vijfien jaar kan eveneens voldoende worden gerechtvaardigd, aangezien vergunninghouders voldoende tijd nodig hebben om de investeringen voor de vestiging van een speelcasino te kunnen terugverdienen. Ook de bepaling in het overgangsrecht, dat de houder van de tien vergunningen niet in aanmerking komt voor de overige zes vergunningen tot het exploiteren van een speelcasino, past in het genoemde streven van de regering om, door middel van toetreding van derden tot de casinomarkt, beter invulling te kunnen geven aan de kanalisatiedoelstelling.

Met een betere kanalisatie worden de doelstellingen om kansspelverslaving te voorkomen en fraude en criminaliteit tegen te gaan gediend. Ook deze beperking kan daarom worden gerechtvaardigd door dwingende redenen van algemeen belang. Volgens artikel , eerste lid, VWEU zijn, behoudens in het verdrag genoemde uitzonderingen, steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar met de interne markt, voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt.

De Europese Commissie dient tijdig van elk voornemen tot invoering of wijziging van steunmaatregelen op de hoogte te worden gebracht kann Script voor roulette held van oorlog en geld Symptome VWEU. Van steunmaatregelen is sprake als aan bepaalde criteria wordt voldaan.

Zo dient in de eerste plaats sprake zijn van een selectieve begunstiging van een of enkele bedrijven of sectoren. In de tweede plaats kunnen voordelen als steunmaatregelen worden beschouwd indien zij rechtstreeks of indirect met staatsmiddelen zijn bekostigd en aan de staat kunnen worden toegerekend. Daarbij moet het begrip staatsmiddelen ruim worden geïnterpreteerd: De vraag doet zich voor in hoeverre de verschillende elementen van het wetsvoorstel tot de conclusie kunnen leiden dat sprake zou kunnen zijn van staatssteun in de zin van het VWEU.

Het wetsvoorstel voorziet allereerst in een stelsel van ten hoogste zestien vergunningen, die elk gebonden zijn aan een specifieke regio en een vooraf vastgestelde looptijd hebben. Bij of krachtens de wet worden daarvoor nadere regels gesteld. Hoofdregel van het wetsvoorstel is dat de vergunningen worden verleend door middel van een veiling artikel 27i, eerste lid. Voorts geldt dat de vergunningen gedurende de looptijd ervan niet overdraagbaar zijn en dus niet verhandelbaar artikel 27h, tweede lid.

Daarmee is de wijze van vergunningverlening transparant, objectief en non-discriminatoir. Met betrekking tot de situatie onder het overgangsrecht wordt het volgende opgemerkt. Het overgangsrecht beoogt een soepele overgang van het huidige naar het toekomstige speelcasinoregime te mogelijk te maken en zorgt voor de koppeling met de verkoop van de verschillende onderdelen van Holland Casino en de vergunningverlening in de eerste ronde. Ook i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen onder het overgangsrecht verleende vergunning is niet overdraagbaar.

Hoewel de precieze wijze waarop de verkoop van — het afgesplitste — Holland Casino respectievelijk de vier af te splitsen casinovestigingen zal plaatsvinden nog nader moet worden uitgewerkt zie ook paragraaf 4. Het verkoopproces van Holland Casino en de vergunningverlening is dan ook een gecombineerd proces. De koper van een deel van Holland Casino zal immers simultaan ook een vergunningrecht kopen. Om dit nader te regelen zal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid die het overgangsrecht biedt om bij de eerste ronde van vergunningverlening, na inwerkingtreding van de wet, eenmalig af te wijken van de in de wet voorziene procedure voor vergunningverlening.

Die procedure gaat immers uit van een veiling door de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van «kale» vergunningen en niet van vergunningverlening die gepaard kan gaan met de overname van delen van het huidige bedrijf Holland Casino. Bij overname van delen van het huidige bedrijf van Holland Casino is de prijs van een vergunning één van de elementen die medebepalend zal zijn voor de totale waarde van het te verkopen object en is daarmee dus onderdeel van de integrale prijs dat geboden wordt op het object.

Zoals ook de brief van de Staatssecretaris van Financiën en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie die bij gelegenheid van de indiening van het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer wordt gezonden, vermeldt, zal het uitgangspunt bij de verkoop van Holland Casino c.

Hiermee wordt geborgd dat ook voor de vergunning een marktconforme waarde als onderdeel van de totaalprijs zal worden bepaald en dat de koper van het afgesplitste «Holland Casino» niet wordt bevoordeeld of benadeeld ten opzichte van de koper s van de andere onderdelen. Hierdoor kan het staatssteunrisico op voorhand worden uitgesloten.

Overigens heeft de Europese Commissie reeds eerder geoordeeld dat de verkoop van een schaarse vergunning frequentierecht niet noodzakelijkerwijs via een veiling hoeft plaats te vinden teneinde een marktconforme prijs te realiseren. De kansspelautoriteit heeft een uitvoeringsanalyse van het wetsvoorstel uitgevoerd, waarbij zij de benodigde formatie in kaart heeft gebracht. Die formatie zal worden gefinancierd via de kansspelheffing.

Verder heeft de kansspelautoriteit enkele opmerkingen gemaakt en vragen gesteld over het wetsvoorstel. Daarop wordt ingegaan in paragraaf 12 «Consultatie wetsvoorstel». De uitvoeringslast zal met name afhankelijk zijn van het aantal vergunninghouders in het nieuwe speelcasinoregime. Bij elk scenario is onderzocht welke formatie nodig zou zijn om de benodigde werkzaamheden te verrichten. De aard van de werkzaamheden is steeds uitgesplitst naar eenmalige werkzaamheden en jaarlijks terugkerende werkzaamheden.

De eenmalige werkzaamheden omvatten, kort gezegd, de toetsing van de vergunningaanvragen, de daadwerkelijke vergunningverlening en werkzaamheden met betrekking tot mogelijk bezwaar en administratief beroep voortvloeiend uit het vergunningverleningsproces. De jaarlijkse werkzaamheden omvatten onder meer het wijzigen van de vergunning, het toezicht op de vergunninghouders en de eventuele bezwaar- en beroepsprocedures die daaruit voortvloeien.

Het derde scenario, waarbij wordt uitgegaan van zestien vergunninghouders, zou de zwaarste uitvoeringslast impliceren. Hierbij moet echter worden aangetekend dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat dit scenario zich zou voltrekken. Daarvoor zou immers vereist zijn dat de rechtspersoon die Holland Casino met tien casinovestigingen overneemt, zich zou opsplitsen in tien rechtspersonen met elk één vergunning. Dit wetsvoorstel sluit overdracht van de vergunning van de ene rechtspersoon aan de andere immers expliciet uit.

Bovendien zouden de overige zes vergunningen dan ook nog eens aan zes verschillende partijen niet zijnde de partij die Holland Casino overneemt moeten worden verleend. Onderzoeksbureau SIRA heeft op basis van interviews ingeschat dat het meest waarschijnlijke aantal vergunninghouders twee tot vier is zie paragraaf  Door onderzoeksbureau SIRA is een inschatting gemaakt van de administratieve lasten, de nalevingskosten en de overige bedrijfseffecten als gevolg van dit wetsvoorstel.

Administratieve lasten zijn de kosten voor het bedrijfsleven en burgers om te voldoen aan informatieverplichtingen die voortkomen uit het wetsvoorstel. Nalevingskosten zijn alle kosten die met de naleving van verplichtingen uit het wetsvoorstel zijn gemoeid.

Op basis van interviews met enkele kansspelaanbieders zijn de effecten voor bedrijven gekwantificeerd. Daarbij is een inschatting gemaakt of al dan niet sprake is van bedrijfseigen kosten.

Onder bedrijfseigen kosten worden handelingen verstaan die voortvloeien uit verplichtingen in de regelgeving, maar die bedrijven ook zonder deze regelgeving zouden uitvoeren of al uitvoerden voordat deze regelgeving er was.

Schenk online casino winsten bedrijfseigen kosten worden om die reden niet meegerekend in de berekening van de uit dit wetsvoorstel voortvloeiende lasten. Voor burgers brengt dit wetsvoorstel geen extra lasten met zich mee. Deze lasten zijn dan ook reeds in het kader van dat wetsvoorstel in kaart gebracht.

Daarnaast geldt voor een aantal van de geïdentificeerde verplichtingen voor vergunninghouders dat zij onderdeel zijn van het wetsvoorstel kansspelen op afstand.

Het gaat hierbij met name om de verplichtingen ten aanzien van het centraal register voor uitsluiting van deelname aan kansspelen.

Om dubbeltelling in de lasten te voorkomen, zijn de verplichtingen die reeds gelden voor Holland Casino en de verplichtingen die reeds in het wetsvoorstel kansspelen op afstand in kaart zijn gebracht, bij de kwantificering van de bedrijfseffecten ten behoeve van dit wetsvoorstel buiten beschouwing gelaten.

Het precieze aantal vergunninghouders is niet op voorhand te bepalen. Na de privatisering van Holland Casino en de verlening van nieuwe vergunningen zijn er maximaal zeven vergunninghouders. SIRA schat op basis van interviews in dat het meest waarschijnlijke aantal vergunninghouders twee tot vier is. Voor de overige zes vergunningen geldt immers dat er Baas Spin Palace Casino casino officiële website voor uw geld beiden partij kan zijn i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen zijnde Holland Casino die meerdere van deze vergunningen weet te bemachtigen.

In het onderzoek is daarom met deze bandbreedte gewerkt. SIRA verwacht dat ook buitenlandse partijen zullen i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen voor een casinovergunning in Nederland. Naar inschatting van SIRA zullen de wijzigingen in de casinowetgeving geen significant effect hebben op de werkgelegenheid in de sector. Op basis van interviews met relevante personen uit het bedrijfsleven is een eerste schatting gemaakt van de initiële en structurele lasten.

De initiële of eenmalige lasten zijn noodzakelijke handelingen waarmee bedrijven alleen bij de inwerkingtreding te maken zullen hebben. Deze lasten komen volledig voort uit de vergunningaanvraagprocedure uitgaande van vijf tot twintig vergunningaanvragen. De lasten voor de vergunningaanvraag komen met name voort uit de tijd die nodig is voor het bestuderen van de indieningsvereisten en het verzamelen van de benodigde informatie.

Daarnaast zijn er lasten als gevolg van de veiling. De eenmalige nalevingskosten komen voort uit de maatregelen ter voorkoming please click for source kansspelverslaving.

De houders van de twee vergunningen voor nieuwe speelcasinovestigingen krijgen te maken met kosten voor het instellen van een centraal register, het inrichten van de locatie zodat toegangscontrole kan worden uitgevoerd en het werven en opleiden van personeel. Het gaat daarbij om de kosten voor het aanstellen van een compliance officer en de kosten voor aanschaf van — door de kansspelautoriteit af te geven — merktekens voor modellen voor speelautomaten.

Het wetsvoorstel is op 28 januari ter consultatie voorgelegd aan onder meer de kansspelautoriteit, het College bescherming persoonsgegevens CbpDe Nederlandsche Bank DNBde Autoriteit Consument en Markt ACMde Vereniging Nederlandse Gemeenten VNGde Financial Intelligence Unit FIUGeestelijke Gezondheidszorg Nederland GGZTrisigma, de Stichting Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers AGOGHolland Casino, GLI Europe, NMi, de VAN Kansspelen Branche-organisatie VANde Dutch Association of Gaming Providers, de European Casino Association ECA en de Stichting Nederlandse Pokerbond.

Tegelijkertijd is het wetsvoorstel voor brede consultatie op internet geplaatst www. Consultatiereacties zijn onder meer ontvangen van de kansspelautoriteit, het Cbp, de ACM, AGOG, het Centrum voor Verantwoord Spelen CVSFNV Zakelijke dienstverlening, het Goede Doelen Platform, Holland Casino, de ondernemingsraad van Holland Casino, de VAN Kansspelen Branche-organisatie, de European Casino Association ECAde Stichting Nederlandse Pokerbond en Van der Duin consultancy.

Enkele partijen hebben de consultatie van dit wetsvoorstel aangegrepen om opmerkingen te maken die betrekking hebben op het wetsvoorstel kansspelen op afstand of op andere onderwerpen die buiten het bestek van dit wetsvoorstel vallen.

Waar de consultatiereacties raakvlakken hebben met dit wetsvoorstel, worden zij bij dit wetsvoorstel betrokken. Waar dat niet het geval is, blijven zij buiten beschouwing. Voor opmerkingen over het wetsvoorstel kansspelen op afstand — bijvoorbeeld met betrekking tot de hoogte van het belastingtarief voor kansspelen op afstand of de aanpak van illegaal aanbod van kansspelen op afstand — wordt verwezen naar de parlementaire stukken behorende bij het wetsvoorstel kansspelen op afstand 33  Een aantal van de consultatiereacties heeft geleid tot aanpassing van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Hieronder wordt ingegaan op de hoofdlijnen uit de diverse reacties. Wel vraagt de ACM zich af of de mate van verruiming van het speelcasinoregime voldoende is om effectieve concurrentie te bewerkstelligen. Daarnaast moet een onderscheid worden gemaakt tussen concurrentie op de markt en concurrentie om de markt.

Op de markt zal er weliswaar een partij zijn die tien van de zestien vergunningen kan exploiteren, maar iedere geïnteresseerde partij zal in een transparant en non-discriminatoir proces kunnen meedingen om die positie op de markt. De positie op de markt van de partij die Holland Casino via een transparant en non-discriminatoir proces overneemt, wordt voorts op twee manieren beperkt. Ten eerste is die sterke positie slechts van tijdelijke aard. Dit wetsvoorstel beoogt immers niet alleen beëindiging van het exclusieve recht van Holland Casino, maar ook beëindiging van de onbepaalde tijd van diens vergunning.

Na vijftien jaar lopen verleende vergunningen af en worden partijen op gelijke voet in staat gesteld om mee te dingen naar iedere vrijkomende vergunning. Ten tweede voorziet het wetsvoorstel in regionale spreiding. Holland Casino vraagt de regering hoe haar wens om concurrentie op de speelcasinomarkt mogelijk te maken zich verhoudt tot de opmerking in deze memorie van toelichting dat de regering het niet als haar taak beschouwt om concurrentie te forceren.

Daaraan gerelateerd vraagt de VAN waarom de regering meent dat het niet altijd mogelijk is i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen onder alle omstandigheden concurrentie in elke please click for source te realiseren. Ook vraagt de VAN waarom de regering de mogelijkheid van een duopolie i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen uitsluit.

Zoals aangegeven in deze memorie van toelichting, beschouwt de more info het aanbieden van kansspelen niet als overheidstaak. De wetgever kan vanzelfsprekend niet forceren dat een partij een vergunningaanvraag doet, maar hij kan wel randvoorwaarden scheppen die concurrentie mogelijk maken. Naast het geprivatiseerde Holland Casino kunnen minimaal één en maximaal zes partijen de speelcasinomarkt betreden.

Binnen een duopolie is dat evengoed realiseerbaar. In enkele reacties wordt ingegaan op de keuze voor een gesloten vergunningenstelsel, dat wil zeggen een stelsel met een beperkt aantal vergunningen namelijk zestien. De kansspelautoriteit en de VAN vragen de regering in hoeverre het consistent is dat de regering op de speelcasinomarkt een gesloten stelsel voorstelt, terwijl het aanhangige wetsvoorstel kansspelen op afstand uitgaat van een open vergunningenstelsel dus zonder vergunningenplafond.

Een consistent beleid houdt naar de overtuiging van de regering niet noodzakelijkerwijs in dat op elke deelmarkt van het kansspelbeleid, zonder rekening te houden met specifieke kenmerken van afzonderlijke deelmarkten, steeds dezelfde keuzes worden gemaakt.

Ook indien op afzonderlijke deelmarkten steeds de beleidskeuzes worden gemaakt die het meest optimaal recht doen aan de algemene beleidsdoelstellingen is sprake van een consistent beleid. Op basis van dezelfde algemene doelstellingen van het kansspelbeleid kunnen de specifieke kenmerken van de ene deelmarkt nopen tot keuzes die afwijken van het beleid op een andere deelmarkt.

Kansspelen op afstand zijn op dit moment verboden in Nederland. Toch worden kansspelen op afstand op grote schaal, en door een grote hoeveelheid aanbieders, illegaal aangeboden in Nederland. I casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen regulering van kansspelen op afstand staat dan ook in het teken van de kanalisatie van de omvangrijke bestaande vraag naar een gereguleerd en veilig aanbod.

Zou er worden gekozen voor een gesloten vergunningenstelsel met een beperkt aantal vergunningen, dan zou het risico bestaan dat de vraag naar kansspelen op afstand onvoldoende naar het legale aanbod zou kunnen worden geleid. Daarom is op de deelmarkt van kansspelen op afstand gekozen voor een open vergunningenstelsel met strenge vergunningsvoorwaarden.

Binnen het open vergunningenstelsel kan de bestaande vraag naar kansspelen op afstand worden beantwoord door betrouwbaar en verantwoord gereguleerd aanbod en als gevolg van de strikte eisen waar aanvragers en houders van een vergunning aan moeten voldoen, zal het aantal vergunninghouders naar verwachting op natuurlijke wijze worden beperkt. Omwille van de gewenste kanalisatie is het dan ook niet noodzakelijk om het gesloten vergunningenstelsel te vervangen voor een open vergunningenstelsel.

De andere i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen van het kansspelbeleid voorkomen van kansspelverslaving, het beschermen van de consument en het tegengaan van fraude en criminaliteit nopen naar het oordeel van de regering ertoe om het vergunningenstelsel vooralsnog gesloten te i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen. De regering kiest voor deze behoedzame aanpak bij de modernisering van de speelcasinomarkt omdat op voorhand niet exact kan worden ingeschat welke effecten de introductie van een open vergunningenstelsel zouden hebben op de realisatie van de doelstellingen van het kansspelbeleid, slotmachine het intrekken van echt geld de preventie van kansspelverslaving.

FNV Zakelijke dienstverlening acht het openstellen van de casinomarkt geen rationele keuze en vraagt zich af of de publieke belangen in een marktmodel met verschillende private aanbieders, gelet op hun streven naar winstmaximalisatie, wel net zo goed kunnen worden geborgd i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen thans het geval is bij Holland Casino.

De regering is ervan overtuigd dat de doelstellingen van het kansspelbeleid ten opzichte van de situatie waarin er slechts één — aan de Staat gerelateerde — aanbieder is, even goed kunnen worden gerealiseerd in een strikt gereguleerd regime met enkele naast elkaar opererende private aanbieders.

Daartoe is de die spelen casino Spin Palace Casino online games gesagt ingesteld. Dat is een belangrijke verbetering ten opzichte van het verleden, waarin minder effectief toezicht kon worden gehouden.

Voorts wijst de regering erop dat Nederland als enige in Europa nog een publiek monopolie op de speelcasinomarkt kent. Tot slot wordt erop gewezen dat de speelcasinomarkt niet volledig wordt opengesteld.

De kansspelautoriteit vraagt of vergunningen per aanbieder of per vestiging worden verleend. Het antwoord hierop is dat vergunningen per regio worden verleend. Ook indien meerdere vergunningen van een partij door de raad van bestuur van de kansspelautoriteit zijn neergelegd in één document, blijven het meerdere vergunningen. De eventuele intrekking, schorsing of wijziging van de ene vergunning, heeft dan ook niet — zoals de kansspelautoriteit in haar consultatiereactie suggereert — automatisch gevolgen voor de andere vergunning en van een en dezelfde partij.

Die vraag kan bevestigend worden beantwoord. Zou dat niet zo zijn, dan zou het voor de raad van bestuur van de kansspelautoriteit onmogelijk zijn om te bepalen of een i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen al dan niet schaars is en, bijgevolg, of er al dan niet geveild moet worden.

De kansspelautoriteit stelt enkele vragen over toelating tot de veiling. Zij vraagt of de aanvrager van een vergunning, om te worden toegelaten tot de veiling, alleen hoeft te voldoen aan de vereisten neergelegd in het voorgestelde artikel 27l, of dat hij ook voldoende aannemelijk moet maken dat hij in staat zal zijn om te voldoen aan alle voorwaarden die aan een vergunninghouder worden gesteld.

Aanvragers van een vergunning zullen de raad van bestuur van de kansspelautoriteit ervan moeten overtuigen dat zij op verantwoorde wijze in staat zijn om een speelcasino te organiseren.

Het is dan ook niet toereikend om te voldoen aan de eisen zoals neergelegd in het voorgestelde artikel 27l. Uit de afwijzingsgronden, neergelegd in het voorgestelde artikel 27j, volgt dat aanvragers onder andere moeten aantonen dat zij — indien zij een vergunning verkrijgen — zullen voldoen aan de bij of krachtens de Wok gestelde voorschriften dus niet slechts aan artikel 27l.

Bedacht moet worden dat de raad van bestuur van de kansspelautoriteit vergunningaanvragen uitsluitend inhoudelijk beoordeelt in het kader van de beslissing omtrent toelating tot learn more here veiling. Na de toelating tot de veiling volgt er immers nog wel een veiling tenzij er niet meer dan één partij tot de veiling wordt toegelatenmaar worden de aanvragen niet nog eens inhoudelijk beoordeeld.

De raad van bestuur van read article kansspel autoriteit verleent dan ook direct na de veiling de vergunning aan de winnaar van de veiling. De kansspelautoriteit informeert naar het rechtskarakter van de beslissing omtrent toelating tot de veiling, bedoeld in het voorgestelde artikel 27i, derde lid.

Juist om vroegtijdige rechtsbescherming tegen deze voor belanghebbenden belangrijke beslissing mogelijk te maken, laat het wetsvoorstel hierover geen twijfel bestaan. Artikel 27i, vierde lid, bepaalt immers dat de beslissing omtrent toelating tot please click for source veiling een beschikking is «Indien met betrekking tot een beschikking genomen krachtens het derde lid Om het nog verder te expliciteren, is aan de artikelsgewijze toelichting bij artikel 27i, derde lid, toegevoegd dat de beslissing omtrent toelating tot de veiling een beschikking is waartegen voor belanghebbenden bezwaar en beroep open staat.

De regering heeft bewust de keuze gemaakt om vroegtijdige rechtsbescherming tegen de beslissing omtrent toelating tot de veiling mogelijk te maken. De door de kansspelautoriteit gemaakte vergelijking met de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 2 oktober ECLI: De kansspelautoriteit stelt voor dat een vergunninghouder wijzigingen die relateren aan betrouwbaarheid en geschiktheid verplicht bij de kansspelautoriteit moet melden.

De regering ondersteunt dit voorstel van harte. Met het oog op een goede vervulling van haar toezichtstaak, is het immers noodzakelijk dat de kansspelautoriteit steeds beschikt over relevante, actuele en juiste gegevens die de vergunninghouder betreffen. Om die i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen is in het wetsvoorstel kansspelen op afstand in het voorgestelde artikel 34k voorzien in een wettelijke basis om een verplichting tot het melden van relevante gegevens in lagere regelgeving op te nemen.

Deze wettelijke basis is generiek, en zal dus ook gelden ten aanzien van houders van een vergunning tot het organiseren van een speelcasino. In lagere regelgeving zal worden tegemoet gekomen aan de wens van de kansspelautoriteit. Artikel 27h, tweede lid, bepaalt dat een vergunning niet overdraagbaar is. De kansspelautoriteit merkt op dat het wenselijk is om ook een regeling te treffen voor het geval dat de vergunning niet i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen overgedragen, maar de zeggenschap over, of de eigendom van, de rechtspersoon die de vergunning houdt wijzigt.

De regering merkt op dat in deze gevallen niet kan worden gesproken van een vorm van overgang van de vergunning; de vergunning van rechtspersoon XY blijft immers in handen van rechtspersoon XY. Wel is het naar het oordeel van de regering van groot belang dat de kansspelautoriteit in haar hoedanigheid als toezichthouder steeds zicht heeft op de zeggenschapsstructuur binnen de rechtspersoon article source de vergunning houdt.

Door middel van het zojuist genoemde artikel 34k uit het wetsvoorstel kansspelen op afstand, alsmede de daarop gebaseerde lagere regelgeving, moet de vergunninghouder van elke relevante wijziging die hem betreft melding maken bij de kansspelautoriteit. Van een relevante wijziging is vanzelfsprekend sprake indien de zeggenschapsstructuur binnen de organisatie van de vergunninghouder aanzienlijk wijzigt doordat de zeggenschap of de eigendom bij andere personen komt te liggen.

De kansspelautoriteit en Holland Casino verzoeken om verduidelijking van de gevolgen van een faillissement van een vergunninghouder voor de vergunning.

Artikel 27l, vierde lid, schrijft voor dat de continuïteit van de vergunninghouder redelijkerwijs gewaarborgd moet zijn. Indien een vergunninghouder failleert, is diens continuïteit niet gewaarborgd en kan de raad van bestuur van de kansspelautoriteit de vergunning op grond van artikel 27k, eerste lid, onder b intrekken. De raad van bestuur zal bij de voorbereiding van een beslissing over een vergunning echter eerst alle relevante feiten en omstandigheden van het concrete geval moeten betrekken.

Indien goede perspectieven bestaan op de verkoop en een daarop volgende doorstart van de betrokken onderneming, en daarmee op continuering van de verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van het speelcasino, dan kan de raad van bestuur van de kansspelautoriteit beslissen om de vergunning niet in te trekken.

Indien de raad van bestuur echter van oordeel is dat de continuïteit van de organisatie van de vergunninghouder redelijkerwijs niet meer kan worden gewaarborgd of de geschiktheid van de betrokken vergunninghouder in het geding is, dan zal hij de vergunning intrekken.

In het wetsvoorstel kansspelen op afstand is in het kader van verslavingspreventie een «derdenprocedure» opgenomen. Deze procedure komt erop neer i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen derden — bijvoorbeeld gezinsleden — bij de kansspelautoriteit een gemotiveerd verzoek tot onvrijwillige inschrijving van een speler in het centraal register uitsluiting kansspelen kunnen indienen.

AGOG verzoekt de regering deze procedure ook in dit wetsvoorstel op te nemen. De regering onderschrijft het belang van de derdenprocedure. Aparte opneming van de derdenprocedure in dit wetsvoorstel is derhalve niet nodig. Holland Casino merkt op dat het voor zowel spelers als vergunninghouders belangrijk is om te weten waar de eigen verantwoordelijkheid van spelers ophoudt en waar de zorgplicht van vergunninghouders begint.

Een en ander zou duidelijk moeten worden gemaakt in de lagere regelgeving. De regering onderschrijft de noodzaak om in lagere regelgeving duidelijk tot uitdrukking te brengen wie welke verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot het voorkomen van kansspelverslaving. In lagere regelgeving zal dit dan ook nader worden uitgewerkt. Overigens biedt het wetsvoorstel kansspelen op afstand in artikel 27ja al handvatten hiervoor. Dit voorgestelde artikel voorziet in een plicht voor vergunninghouders om spelersgegevens te registreren en te analyseren, het speelgedrag bij een redelijk vermoeden van onmatige deelname aan kansspelen of kansspelverslaving nader te onderzoeken en bij een redelijk vermoeden dat de speler door onmatige deelname aan kansspelen of door kansspelverslaving schade kan berokkenen aan zichzelf of aan zijn naasten in dat speelgedrag te interveniëren.

Het CVS adviseert bij de uitwerking van het verslavingspreventiebeleid de nadruk te leggen bij preventie en vroegsignalering. Op die manier wordt vooral ook de grote groep van recreatieve spelers bereikt. Voorts zou de eventuele doorverwijzing naar hulpverlening beter moeten worden geregeld. De regering onderkent het belang van preventieve maatregelen en vroege signalering van mogelijk problematisch speelgedrag.

Dit komt tot uitdrukking in de invulling die aan de op vergunninghouders rustende zorgplicht wordt gegeven. Dit geldt ook voor de doorverwijzing naar de hulpverlening, waarbij kan worden gedacht aan GGZ-instellingen, zelfhulpgroepen en anonieme online hulpverlening.

De verschillende elementen van de zorgplicht worden nader uitgewerkt in de lagere regelgeving. Ook vraagt de Pokerbond aandacht voor grote, jaarlijks terugkerende, internationale pokertoernooien. Deze zouden door een vergunninghouder georganiseerd moeten worden, maar niet noodzakelijkerwijs binnen het speelcasino. Inderdaad stelt de regering vast dat bij een aanzienlijk deel van de bevolking een zekere behoefte bestaat om verschillende varianten van poker te beoefenen.

Juist omdat die behoefte bestaat, is de verwachting dat vergunninghouders aan deze behoefte tegemoet online gokkasten geld komen. Mocht dit in onvoldoende mate het geval zijn en mochten er onverhoopt kanalisatieproblemen rijzen, dan kunnen hierover bij lagere regelgeving nadere regels worden gesteld.

Eén van de in de beleidsvisie kansspelen aangekondigde maatregelen ter modernisering van het kansspelbeleid, is het creëren van de mogelijkheid om kleinschalig pokeraanbod onder het regime van de zogenoemde «kleine kansspelen» te i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen. Hiervoor werd al aangegeven dat de regering wat betreft de verschillende in de beleidsvisie aangekondigde stappen een gefaseerde aanpak hanteert.

De regering zal de nadere uitwerking van deze maatregel op een later moment ter hand nemen. De regering voelt niet voor de suggestie om vergunninghouders de mogelijkheid te bieden om buiten het speelcasino grote internationale poker toernooien te organiseren. Niet echter om de internationale vraag naar grote pokertoernooien naar Nederlandse bodem te kanaliseren.

De regering erkent dat het praktisch onmogelijk is om te voorkomen dat bezoekers van een speelcasino, met behulp van click to see more een smartphone, zullen deelnemen aan kansspelen op afstand.

Het zou ook te ver voeren om van vergunninghouders te verwachten dat zij actief erop moeten toezien wat bezoekers met hun smartphones doen. Binnen het speelcasino geldt als regel dat houders van een vergunning tot i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen organiseren van een speelcasino slechts casinospelen aanbieden die bij of krachtens de speelcasinotitel uit de Wok mogen worden aangeboden.

Ook indien een casino-exploitant tevens houder van een vergunning tot het aanbieden van kansspelen op afstand is, mag hij aan bezoekers van i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen speelcasino dus geen kansspelen op afstand aanbieden.

Dit verbod zou worden overtreden indien de vergunninghouder binnen zijn speelcasino — bijvoorbeeld via een specifiek daartoe opgestelde internetzuil of terminal — kansspelen op afstand zou aanbieden.

Zou dat wel worden toegestaan, dan zouden twee vergunningenregimes, met alle gevolgen van dien, door elkaar heen gaan lopen. Daarbij moet worden bedacht dat beide regimes, vanwege de uiterst verschillende omstandigheden waaronder beide typen kansspelen worden aangeboden, verschillende regels kennen met betrekking tot bijvoorbeeld verslavingspreventie en het tegengaan van fraude en witwassen.

De memorie van toelichting geeft inzicht in de wijze waarop de kans spelautoriteit het toezicht op de naleving van de regelgeving en de handhaving daarvan zal uitoefenen en over welk instrumentarium zij daarbij zal beschikken. De wettelijke bepalingen zullen veelal nader worden uitgewerkt en toegelicht in gedelegeerde regelgeving.

Voorts moet de kansspelautoriteit, in haar hoedanigheid als zelfstandig bestuursorgaan, ruimte worden gelaten om zelf invulling te kunnen geven aan haar wettelijke taken met betrekking tot toezicht en handhaving. De kansspelautoriteit verzoekt om duidelijkheid ten aanzien van de gevolgen van beslissingen van andere toezichthouders en de Belastingdienst voor de houder van een vergunning tot het organiseren van een speelcasino.

De kansspelautoriteit vraagt de regering of deze beslissingen de kansspelautoriteit aanleiding kunnen geven om de vergunning tot het organiseren van een speelcasino te schorsen of in te trekken. De kansspelautoriteit noemt als voorbeeld een i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen van DNB met betrekking tot de ontheffing van het verbod op het aanhouden van opvorderbare gelden en een boetebesluit van de Belastingdienst vanwege fraude met, of het niet betalen van, kansspelbelasting.

De regering merkt op dat besluiten van andere bestuursorganen ten aanzien i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen een casino-exploitant — op zichzelf genomen — geen invloed hebben op diens vergunning tot het organiseren van een speelcasino.

Wel is het natuurlijk zo, dat zij een indicatie kunnen vormen dat de betreffende vergunninghouder het niet zo nauw neemt met de kansspelwetgeving. Het is immers niet ondenkbaar dat een partij die wordt beboet voor belastingfraude, zich ook schuldig maakt aan daaraan gerelateerde overtredingen, waar de kansspelautoriteit toezicht op houdt. Het ligt in de rede dat de kansspelautoriteit haar toezichtsactiviteiten op een vergunninghouder intensiveert indien tegen die vergunninghouder door een ander bestuursorgaan een sanctiebesluit is genomen.

Komt vervolgens vast te staan dat een vergunninghouder inderdaad in strijd met kansspelwetgeving heeft gehandeld, dan kan de kansspelautoriteit actie ondernemen.

Afhankelijk van de aard en de zwaarte van de overtreding i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen de kansspelautoriteit bijvoorbeeld overgaan tot het geven van een bindende aanwijzing, het opleggen van een boete, het schorsen van de vergunning of — als ultieme mogelijkheid — het intrekken van de vergunning.

De kansspelautoriteit vraagt wat de i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen zijn voor de door de haar verleende vergunning tot het organiseren van een speelcasino, indien de vergunning voor het uitoefenen van een wisselinstelling, dan wel de ontheffing van het verbod op het aanhouden van opvorderbare gelden door DNB wordt geweigerd, geschorst of ingetrokken. In beginsel heeft het enkele feit dat de vergunning voor het uitoefenen van een wisselinstelling dan wel de ontheffing van het verbod op het aanhouden van opvorderbare gelden wordt geweigerd, geschorst of ingetrokken slechts tot gevolg dat de desbetreffende activiteiten niet meer mogen worden uitgeoefend in een speelcasino.

Dit zou betekenen dat een ondernemer wél een vergunning van de kansspelautoriteit krijgt voor het organiseren van een speelcasino, maar niet in aanmerking komt voor een vergunning van DNB voor het uitoefenen van een wisselinstelling. Om dergelijke situaties zoveel mogelijk te voorkomen, en om dubbele lasten tegen te gaan, wordt ernaar gestreefd beide vergunningsprocedures op elkaar af te stemmen.

De procedures hebben namelijk gemeen dat zij onder andere erop zijn gericht de betrouwbaarheid en geschiktheid van de aanvrager te toetsen. De kansspelautoriteit verzoekt om uitbreiding van de intrekkingsgronden uit artikel 27k met een algemeen geformuleerd «vangnet» voor andere gevallen waarin intrekking of schorsing van de vergunning gewenst is. Een vangnetbepaling kan, naar het oordeel van de kansspelautoriteit, bijvoorbeeld dienst doen indien de ondersteunende activiteiten binnen het speelcasino de grens van het toelaatbare overschrijden of indien beslissingen van andere toezichthouders i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen de Belastingdienst daartoe aanleiding geven.

De regering is het met de kansspelautoriteit eens dat het mogelijk moet zijn om een vergunning in te trekken indien dat noodzakelijk is in het belang van de doelstellingen van het kansspelbeleid. In de door de kansspelautoriteit genoemde voorbeelden kan het, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, noodzakelijk zijn om een verleende vergunning in te trekken en daaraan voorafgaand te schorsen.

Daarvoor hoeft echter geen nieuwe grondslag te worden opgenomen in het wetsvoorstel, maar kan — in de door de kansspelautoriteit genoemde gevallen — worden verwezen naar het bepaalde in artikel 27k, eerste lid, onder b. De kansspelautoriteit meent dat het toezicht op naleving is gediend met de inzet van zogenaamde «mystery guests» of «mystery shopping».

Dat zou kunnen plaatsvinden door toezichthouders gebruik te laten maken van een andere identiteit of betaalmiddelen die niet op hun eigen naam staan. De regering voelt niet voor een dergelijke uitbreiding van het toezichtsinstrumentarium van de kansspelautoriteit. De kansspelautoriteit beschikt, mede na de voorziene uitbreiding van het bestuursrechtelijk handhavingsinstrumentarium in het wetsvoorstel kansspelen op afstand, over een breed scala van instrumenten om het toezicht op de kansspelregelgeving op een goede manier te kunnen uitoefenen.

Daarbij komt dat bezoekers van een speelcasino alleen tot dat speelcasino kunnen worden toegelaten indien hun identiteit en leeftijd zijn gecontroleerd en registratie van hun personalia heeft i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen. De inzet van toezichthouders als «mystery guests» in een speelcasino zou dus alleen realiseerbaar zijn indien die toezichthouders met een van overheidswege verstrekt identiteitsdocument, onder de dekmantel van een aangenomen identiteit, een speelcasino zouden kunnen betreden.

Dit is een voor het beoogde doel onevenredig zwaar middel. Enkele partijen verzoeken de regering om toe te lichten wat er gebeurt met de vier casinovestigingen die worden losgekoppeld van Holland Casino. Meer specifiek vraagt de ACM hoe wordt bepaald welke vier vestigingen Holland Casino zal verliezen.

Holland Casino vraagt de regering op welke wijze de vier vergunningen behorend bij deze vestigingen worden verleend. Zoals de Minister van Financiën heeft gemeld aan de Tweede Kamer, is de verkoop van vier vestigingen van Holland Casino een «desinvestering», waarover de Staat als aandeelhouder een beslissing dient te nemen. De Staat zal daarbij handelen overeenkomstig het beoordelingskader uit de Nota Deelnemingenbeleid rijksoverheidop basis waarvan onder andere strategische en financiële aspecten worden afgewogen.

Naast dit beoordelingskader zullen beleidsmatige overwegingen bijvoorbeeld de mogelijke effecten op de kanalisatie een rol spelen. De precieze criteria worden in het kader van de privatisering nader uitgewerkt. De vier vergunningen die worden losgekoppeld van Holland Casino zullen, net als iedere andere vergunning, op een transparante en non-discriminatoire wijze worden verleend.

De precieze wijze van verlening wordt op grond van het overgangsrecht uitgewerkt. Enkele partijen FNV Zakelijke dienstverlening, Holland Casino en de ondernemingsraad van Holland Casino maken opmerkingen over de arbeidsvoorwaarden van casinomedewerkers. FNV Zakelijke dienstverlening verzoekt de regering om de huidige arbeidsvoorwaarden van medewerkers van Holland Casino algemeen verbindend te verklaren en duidelijke waarborgen daarover in het wetsvoorstel op Het meest casino in roebels nemen.

Holland Casino en de ondernemingsraad van Holland Casino verzoeken de regering om zich in te zetten voor een sector-cao. Dit wetsvoorstel omvat een reguleringskader voor een gemoderniseerd speelcasinoregime met een geprivatiseerd Holland Casino. De privatisering van Holland Casino an sichvalt uit de aard der zaak buiten het bestek van dit wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel is dan ook niet de juiste plaats om — in het kader van de privatisering — in te gaan op de gevolgen van de privatisering voor medewerkers van Holland Casino.

De verkoop van Holland Casino door de Staat zal door de Minister van Financiën worden voorbereid, die daarbij vanzelfsprekend binnen de relevante wettelijke kaders zal handelen en die zal handelen conform het genoemde beoordelingskader uit de Nota Deelnemingenbeleid rijksoverheid Wel kan op deze plaats in het algemeen worden opgemerkt dat van het algemeen verbindend verklaren van een sector-cao pas sprake kan zijn indien wordt voldaan aan het representativiteitsvereiste.

Dit houdt in dat de cao al moet gelden voor een naar het oordeel van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid belangrijke meerderheid van de sector. Dit wordt bepaald door het aantal bij de georganiseerde werkgevers zijnde werkgevers die lid zijn van de werkgeversorganisatie die partij is bij de cao werkzame zinken geld in casino af te zetten tegen het totaal aantal personen dat onder de werkingssfeer van de cao valt.

Nu nog niet bekend is welke bedrijven straks tot de markt zullen toetreden en hoeveel Ruby speelautomaten Fortune zeeslag bij die bedrijven werken, is het nog te vroeg om vooruit te lopen op het al dan niet algemeen verbindend verklaren van een sector-CAO. De ACM vraagt wat met de tien vergunningen van het geprivatiseerde Holland Casino gebeurt na de initiële looptijd van vijftien jaar.

Voor de tien vergunningen van het geprivatiseerde Holland Casino geldt, net als voor iedere andere vergunning tot het organiseren van speelcasino, dat zij aan het einde van de looptijd aflopen en de voormalig vergunninghouders geen rechten meer kunnen ontlenen aan de afgelopen vergunningen. De betreffende tien vergunningen zullen bovendien niet meer als bundel, maar afzonderlijk worden aangeboden.

De ACM merkt op dat de concurrentie per geveilde vergunning naar verwachting beperkter is indien alle vergunningen na de initiële looptijd tegelijkertijd opnieuw worden geveild. Zij informeert daarom of alle vergunningen tegelijkertijd aflopen. Na de initiële looptijd zullen vergunningen niet allemaal tegelijkertijd aflopen.

Voor de eerste zestien vergunningen die na inwerkingtreding van de wet worden verleend zal de vergunningsduur weliswaar gelijk zijn, maar niet elke vergunning zal op hetzelfde moment ingaan zie ook de artikelsgewijze toelichting bij artikel 27h, vierde lid. De VAN merkt op dat niet is uitgesloten dat het overgangsrecht leidt tot minder transparante en non-discriminatoire methode van vergunningverlening van i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen tien vestigingen die Holland Casino na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel zal click at this page exploiteren.

De regering deelt die twijfel niet. Het wetsvoorstel gaat, ook met betrek king tot het overgangsrecht, uit van transparante en non-discriminatoire verlening van vergunningen. Zowel bij de privatisering van Holland Casino als bij de verlening van de tien vergunningen aan de partij die Holland Casino overneemt, zijn de Staat als privatiserend rechtspersoon spel geld gokkasten online, respectievelijk de raad van bestuur van de kansspelautoriteit als vergunningverlenend bestuursorgaan gebonden aan de beginselen van transparantie en non-discriminatie.

Het i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen maakt een koppeling tussen de privatisering van Holland Casino en de verlening van tien vergunningen aan de partij die Holland Casino overneemt. Zou die koppeling niet worden gemaakt, dan zou de onwenselijke situatie kunnen ontstaan dat een partij I casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen Casino overneemt inclusief casinovestigingen en personeelmaar vervolgens geen vergunning krijgt om een speelcasino in Nederland te exploiteren.

Dat risico zou de kans op een geslaagde privatisering aanzienlijk verkleinen. De koppeling van de privatisering en de vergunningverlening betekent echter geenszins dat de kansspelautoriteit automatisch gehouden zou zijn om tien vergunningen te verlenen aan de partij aan wie de Staat Holland Casino zou willen verkopen.

Dat zou de onafhankelijke positie van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit miskennen. De raad van bestuur van de kansspelautoriteit heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid om te beoordelen of een beoogde kandidaat om Holland Casino over te nemen voldoet aan de vereisten die de wet stelt om een vergunning te verkrijgen en of die kandidaat op transparante en non-discriminatoire wijze door de Staat is aangezocht. De VAN vraagt of de spelersbestanden van Holland Casino op de koper van Holland Casino of met de individuele casinovestigingen overgaan.

Welke activa precies zullen overgaan op de koper van Holland Casino, respectievelijk op de koper van de individuele casinovestigingen, zal in het kader van de privatisering nog nader worden uitgewerkt. Deze overname kan ook betrekking hebben op immateriële activa, zoals spelersbestanden. Holland Casino merkt op dat enkele termen uit de voorgestelde wetsartikelen betrekkelijk onbepaald zijn zoals «onvoldoende gewaarborgd», «redelijkerwijs», «adequaat beleid» en «passende deskundigheid» en verbindt daaraan de vraag wie uitleg gaat geven aan die begrippen.

Het gebruik van dergelijke begrippen is op het niveau van de formele wet niet ongebruikelijk en op zichzelf ook niet onwenselijk. Wel zal, in het belang van de rechtszekerheid, voor betrokken partijen voldoende duidelijk moeten zijn waar zij aan toe zijn. Om die reden worden de betreffende begrippen in de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht en in gedelegeerde regelgeving nader uitgewerkt.

Het is vervolgens aan de raad van bestuur van de kansspelautoriteit om op basis van wet- en regelgeving, en mogelijk ook op basis van beleidsregels, te bepalen of in concrete gevallen sprake is van, bijvoorbeeld, «adequaat beleid» of «passende deskundigheid».

Dit kan naar het oordeel van de kansspelautoriteit leiden tot rechtsonzekerheid en overgangsproblemen. Juist om rechtsonzekerheid en overgangsproblemen te voorkomen, voorziet in een koppeling tussen de vergunning op grond van artikel 27h tot het organiseren van een speelcasino enerzijds, en de vergunning van artikel 30z tot het aanwezig hebben en exploiteren van speelautomaten in een speelcasino anderzijds.

Door deze koppeling verblijft de houder van een vergunning tot het organiseren van een speelcasino niet in onzekerheid over de vraag of hij speelautomaten in zijn speelcasino aanwezig mag hebben en exploiteren. Uit het voorgestelde artikel 30z volgt immers dat de partij die een speelcasinovergunning bemachtigt van rechtswege ook een vergunning verkrijgt voor het aanwezig hebben en het exploiteren van speelautomaten in zijn speelcasino.

Deze partij hoeft daarvoor dus niet, zoals op basis van de huidige wetstekst het geval is, nog eens afzonderlijk bij de raad van bestuur van de kansspelautoriteit een aanvraag voor een afzonderlijke vergunning in te dienen. Het in titel VA vervatte speelautomatenregime blijft onverkort van toepassing op het aanwezig hebben en exploiteren van speelautomaten in een speelcasino.

Het CVS is van mening dat er een balans moet zijn tussen het maken van reclame voor kansspelen en het uitdragen van verantwoord spelen. De regering onderschrijft dit. Op grond van artikel 4a Wok is het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen tot stand gebracht. Dit besluit bevat voorschriften die erop zijn gericht om te voorkomen dat door middel van wervings- en Game Treasure Machines Aztec wordt aangezet tot onmatige deelname aan kansspelen.

Bij gelegenheid van de uitwerking van lagere regelgeving zullen deze voorschriften, in het licht van dit wetsvoorstel, opnieuw onder de loep worden genomen en — indien nodig — worden gewijzigd. De VAN merkt op dat de regering de ruimte voor nevenactiviteiten binnen de casinovestigingen sterk wil beperken. De VAN acht hiervoor geen goede argumenten aanwezig en roept op het tot op heden gevoerde beleid voort te zetten, waarin — naar de mening van de VAN — Holland Casino ruime mogelijkheden tot het aanbieden van entertainment werd geboden.

Vergunninghouders zullen in het voorgestelde casinoregime private ondernemingen zijn. Buiten de casinovestigingen staat het hen dan ook vrij om «andere» activiteiten zoals hotels of clubs i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen ontplooien. Binnen de casinovestigingen, dat wil zeggen: De regering heeft dus niet bedoeld de ruimte voor het bieden van entertainment te beperken. Ter verduidelijking is de memorie van toelichting op dit punt uitgebreid zie paragraaf 4.

In aansluiting op de systematiek van de huidige Wok volgt uit het eerste lid dat een speelcasino uitsluitend mag worden georganiseerd met een vergunning die met inachtneming van de nieuw voorgestelde titel IVb is verleend.

Het tweede lid definieert wat wordt verstaan onder een speelcasino. Het gaat hierbij om een voor het publiek opengestelde of bedrijfsmatig gedreven vaste inrichting, waar door middel van gemeenschappelijk beoefende kansspelen aan de deelnemers een gelegenheid als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, wordt gegeven. Uit deze definitie volgt dat gemeenschappelijk beoefende kansspelen die in besloten kring en niet bedrijfsmatig worden aangeboden buiten de reikwijdte van de definitie vallen.

Gemeenschappelijk beoefende kansspelen die in besloten kring op bedrijfsmatige basis worden aangeboden, vallen echter wel onder de definitie. Zulke activiteiten behoeven derhalve op grond van het eerste lid een vergunning. Van een vaste inrichting is sprake indien de kansspelen worden aangeboden binnen een fysieke inrichting die een duidelijke zichtbaarheid en duur zaamheid heeft. Kansspelen die niet in een vaste inrichting, maar via het internet worden aangeboden vallen om die reden buiten de reikwijdte van de definitie.

Onder gemeenschappelijk beoefende kansspelen wordt verstaan een kansspel waarbij aan verschillende deelnemers i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen gelegenheid wordt gegeven om mee te dingen naar prijzen of premies, waarbij de aanwijzing van de winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen.

Bekende voorbeelden van dergelijke gemeenschappelijk beoefende kansspelen zijn roulette en blackjack. De mogelijkheid om gemeenschappelijk beoefende kansspelen aan te bieden is een wezenskenmerk van een speelcasino. Een speelcasino dat geen gemeenschappelijk beoefende kansspelen aanbiedt, kan dan ook niet worden aangemerkt als een speelcasino, maar i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen daarentegen veel meer op een speelautomatenhal.

Het woord «wordt» in de definitiebepaling maakt dan ook duidelijk dat het aanbieden van gemeenschappelijk beoefende kansspelen niet alleen een mogelijkheid, maar een verplichting is voor vergunninghouders. Gegarandeerd moet immers zijn dat de kennelijke vraag naar dit type kansspelen kan worden toegeleid naar legaal en betrouwbaar aanbod de kanalisatiegedachte.

Bij of krachtens lagere regelgeving kunnen op grond van artikel 27h, vierde lid, onder c, dan ook minima worden gesteld aan het aanbod van dit type kansspelen. Het spelaanbod in een speelcasino is niet noodzakelijk beperkt tot kansspelen die gemeenschappelijk worden beoefend, maar kan ook bestaan uit speelautomaten.

Dat ook speelautomaten in een speelcasino kunnen worden opgesteld en geëxploiteerd, is in de definitie expliciet tot uitdrukking gebracht. Uit het gebruik van het werkwoord «kunnen» volgt dat voor vergunninghouders geen verplichting bestaat om speelautomaten in een speelcasino op te stellen en te exploiteren. Bij of krachtens artikel 30z, derde lid, Wok worden in lagere regelgeving regels gesteld over speelautomaten in een speelcasino.

De vergunning tot het organiseren van een speelcasino. Artikel 27h aantal, geldigheidsduur, geografische spreiding, overgang. Het voorgestelde artikel 27h bevat bepalingen over de vergunning tot het organiseren van een speelcasino. Op grond van het eerste lid kan de raad van bestuur maximaal zestien vergunningen verlenen tot het organiseren van een speelcasino. Dat maximaal zestien vergunningen kunnen worden verleend, betekent niet dat de raad van bestuur van de kansspelautoriteit eenzijdig kan beslissen om minder dan zestien vergunningen te verlenen.

Het woord «maximaal» brengt tot uitdrukking dat mogelijk onvoldoende interesse van geschikte partijen bestaat om een vergunning aan te vragen. Indien er slechts interesse bestaat voor vijftien vergunningen, is het voor de raad van bestuur vanzelfsprekend onmogelijk om ook de zestiende vergunning te verlenen. Het voorgestelde tweede lid bepaalt dat de vergunning tot het organiseren van een i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen voor bepaalde tijd wordt verleend en dat de vergunning niet kan worden overgedragen.

De geldigheidsduur wordt op grond van het vierde lid in lagere regelgeving geregeld. Het is vergunninghouders niet toegestaan om vergunningen over te dragen aan derde partijen. Verlening van vergunningen is voorbehouden aan de raad van bestuur van de kansspelautoriteit, zodat effectief zicht kan worden gehouden op de hoedanigheid van de houder van de vergunning.

Over andere wijzen van overgang van vergunningen, bijvoorbeeld door fusies van ondernemingen, worden krachtens het vierde lid, onderdeel e, algemeen verbindende voorschriften opgesteld. Voor iedere toegestane overgang van vergunningen zal in ieder geval altijd voorafgaande Online camera in Las Vegas casino van de kansspelautoriteit worden vereist, zodat te allen tijde kan worden getoetst of de doelstellingen van het kansspelbeleid met de overgang gewaarborgd blijven.

De vergunning is dus gebonden aan een specifieke regio. Aan de vergunning kunnen voorschriften in het belang van de verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van het speelcasino worden verbonden. Wijziging van vergunningsvoorschriften betekent wijziging van de vergunning. Die wijziging kan geschieden op aanvraag — waarvoor behandelkosten leges verschuldigd zijn — of ambtshalve.

Op grond van het vierde lid worden bij lagere regelgeving nadere regels gesteld met i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen tot de vergunning tot het organiseren van een speelcasino.

Op grond van onderdeel b worden regels gesteld over de kansspelen die op grond van een vergunning mogen worden aangeboden binnen het speelcasino. Het ligt voor de hand dat vergunninghouders in ieder geval de kansspelen zullen kunnen aanbieden die Holland Casino in de huidige situatie op grond van de Beschikking casinospelen kan aanbieden.

Daarbij kunnen op grond van onderdeel b ook spelregels en andere kenmerken van die spelen worden gegeven. De vergunninghouder kan binnen het speelcasino uitsluitend kansspelen aanbieden die bij of krachtens dit artikellid in een speelcasino mogen worden aangeboden. Hieruit volgt dus dat een vergunninghouder aan bezoekers van zijn speelcasino binnen dat speelcasino geen kansspelen op afstand kan aanbieden, ook als hij tevens in het bezit is van een vergunning tot het aanbieden van kansspelen op afstand.

Door deze afbakening wordt voorkomen dat de verschillende kansspeldeelmarkten, waarbinnen op verschillende onderdelen verschillende voorschriften gelden, in elkaars vaarwater geraken. Op grond van onderdeel c worden regels gesteld met betrekking tot de minimale en de maximale omvang van de te organiseren kansspelen. Dat kan aan de hand van het aantal speelautomaten en speeltafels per vestiging, maar bijvoorbeeld ook aan de hand van het aantal spelersplaatsen het aantal deelnemersplaatsen aan speeltafels of speelautomatenaan de hand van de hoogte van het prijzengeld, aan de hand van de minimum en maximum inzet per persoon en per speelkans of een combinatie van deze factoren.

Op grond van onderdeel d worden regels gesteld over geldigheidsduur van de vergunning. De ene vergunninghouder zal meteen na vergunningverlening beschikken over een casinovestiging en personeel en vrijwel direct een speelcasino kunnen exploiteren, terwijl een andere vergunninghouder «slechts» een kale vergunning heeft weten te bemachtigen i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen nog tijd nodig zal hebben om het speelcasino op te starten.

Het zou niet redelijk, en met het oog op kanalisatie ook niet wenselijk, zijn om de vergunninghouder die het speelcasino vrijwel direct zou kunnen exploiteren gedwongen te laten wachten tot alle andere vergunninghouders ook zo ver zijn. Het zou evenmin redelijk zijn om de tijd die een partij redelijkerwijs nodig heeft om een speelcasino op te starten in mindering te brengen op de vergunningsduur. De raad van bestuur van de kansspelautoriteit zal de termijn van vijftien jaar dan ook pas laten ingaan vanaf het moment dat het speelcasino operationeel is.

De aanvangsdatum van de looptijd van de vergunning valt dus niet noodzakelijk samen met de datum waarop de vergunning wordt verleend. Verder worden regels gesteld over de overgang van de vergunning onderdeel e. Het Hoe kan ik de speelautomaten spelen op de casino land geld lid bepaalt dat de vergunning niet kan worden overgedragen, maar andere manieren van overgang, zoals in het geval van een fusie van rechtspersonen, zal onder bepaalde voorwaarden wel worden toegestaan.

Opmerking verdient dat hoewel het vierde lid spreekt over «bij of krachtens» algemene maatregel van bestuur te stellen nadere regels, de regering ernaar streeft om van de mogelijkheid tot subdelegatie, in de algemene maatregel van bestuur, een zo terughoudend mogelijk gebruik te maken.

Overeenkomstig de Aanwijzingen voor de regelgeving wordt deze mogelijkheid beperkt tot voorschriften van administratieve aard, uitwerking van technische details van een regeling of voorschriften waarvan te voorzien is dat zij met grote spoed moeten worden vastgesteld.

Ook voor de andere delegatiebepalingen in titel Vb geldt dat de regering er zoveel mogelijk naar streeft om de uitvoeringsregels op het niveau van de algemene maatregel van bestuur vast te stellen. Het voorgestelde artikel 27i bevat bepalingen over de verlening van de vergunning tot het organiseren van een speelcasino.

Uitgangspunt is dat vergunningen op een transparante en non-discriminatoire wijze worden verleend. Concreet houdt dat in dat het vergunningstelsel is gebaseerd op objectieve criteria, die niet-discriminerend en vooraf kenbaar zijn. Het eerste lid bepaalt dat de vergunning tot het organiseren van een speelcasino wordt verleend door middel van een veiling. Een veiling is een openbare verkoop waarbij de partij die op de veiling het hoogste bod uitbrengt als winnaar uit de bus komt.

Het winnen van de veiling schept een betalingsverplichting van de winnende partij jegens de overheid. Om te bewerkstelligen dat vergunningen niet onderhands worden verleend, maar dat iedere geïnteresseerde partij voldoende tijd wordt gegund om haar interesse in het verkrijgen van de vergunning door het indienen van een aanvraag kenbaar te maken, bepaalt het tweede lid dat tijdig passende openbaarheid wordt gegeven aan het voornemen tot het houden van een veiling.

Het voornemen tot het houden van een veiling wordt in ieder geval aangekondigd in de Staatscourant. Op grond van het zesde lid wordt in lagere regelgeving meer precies bepaald wat dient te worden verstaan onder «tijdig» en «passende mate van openbaarheid». Daarbij kunnen andere wijzen van openbaarmaking dan alleen door middel van plaatsing in de Staatscourant worden voorgeschreven. Speelautomaten voor uw geld in Oekraïne, Ruby Fortune van vergunningen tot het organiseren van een speelcasino worden door de raad van bestuur op dezelfde wijze inhoudelijk beoordeeld als wanneer er sprake zou zijn van een open vergunningenstelsel met een onbepaald aantal te verlenen vergunningen.

De raad van bestuur bepaalt of de aanvraag voldoet aan de daartoe bij of krachtens de wet gestelde voorwaarden.

Indien dat niet het geval is, wijst de raad van bestuur de aanvraag af. Het derde lid maakt duidelijk dat een aanvraag die niet voldoet aan de daartoe gestelde voorwaarden wordt afgewezen nog voordat er een veiling heeft plaatsgevonden.

Op die manier is gewaarborgd dat uitsluitend aanvragers die wel voldoen aan de voorwaarden ter verkrijging van de vergunning tot de veiling kunnen worden toegelaten. De beslissing over toelating tot de veiling is een beschikking waartegen voor belanghebbenden bezwaar en beroep open staat.

De positieve dan wel negatieve beslissing van de raad van bestuur omtrent toelating tot de veiling is een beschikking in de zin van de Awb. De negatieve beslissing houdt immers een afwijzing van de aanvraag in, terwijl de positieve beslissing tot gevolg heeft dat de aanvrager wordt toegelaten tot de veiling en dus daadwerkelijk kans maakt op het verkrijgen van de vergunning.

Ook de positieve dan wel negatieve beslissing van de raad van bestuur om uiteindelijk na een veiling een vergunning toe te kennen is een beschikking. Volgens de systematiek van de Awb staat tegen een beschikking voor belanghebbenden in beginsel bezwaar en beroep open. Het vierde lid is opgenomen om rond dit soort besluiten de effectieve rechtsbescherming van derde- belanghebbenden te dienen.

Beoogd wordt om te voorkomen dat een onomkeerbare situatie ontstaat nog voordat de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan. Een onomkeerbare situatie zou bijvoorbeeld kunnen ontstaan indien een partij in bezwaar of beroep opkomt tegen de weigering om toegelaten te worden tot de veiling, alsmede in voorkomende gevallen tegen de toelating van een directe concurrent tot de veiling, maar de veiling al hangende bezwaar of beroep wordt gehouden.

Ook moet worden voorkomen dat een partij aan een veiling deelneemt maar later komt vast te staan dat die partij ten onrechte tot de veiling werd toegelaten.

Een onomkeerbare situatie zou voorts kunnen ontstaan indien een vergunning naar aanleiding van een veiling wordt verleend maar de verlening van die vergunning nog wordt aangevochten. Als de winnaar zijn speelcasino eenmaal heeft geopend, zal het terugdraaien van de vergunningverlening ingrijpende gevolgen hebben.

Zonder schorsende werking van het verzoek om een voorlopige voorziening zouden, in genoemde gevallen, dus i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen snel onomkeerbare gevolgen dreigen te ontstaan. Indien met betrekking tot dezelfde beschikking bij meerdere rechtbanken een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, volgt uit de systematiek van hoofdstuk 8 van de Awb dat artikel 8: Een veiling wordt georganiseerd indien er meer geschikte aanvragen dan te verlenen vergunningen zijn.

Indien voor een vergunning echter slechts één geschikte aanvraag wordt ingediend, dan kan de vergunning zonder veiling worden verleend. Indien niet één geschikte aanvraag wordt ingediend, kan van vergunningverlening worden afgezien. Doorslaggevend is het aantal aanvragen dat overblijft na de inhoudelijke beoordeling van de aanvragen door de raad van bestuur. Denkbaar is dat er vijf aanvragen worden gedaan voor een vergunning, maar dat de raad van bestuur drie aanvragen afwijst.

In dat geval worden de overige twee aanvragen toegelaten i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen de veiling. Indien de raad van bestuur echter vier van de vijf aanvragen afwijst, hoeft er niet te worden geveild. De raad van bestuur kan de vergunning tot het organiseren van een speelcasino dan zonder veiling verlenen aan de aanvrager van de enige niet afgewe zen aanvraag.

Doet de situatie zich voor dat alle aanvragen worden afgewezen, dan wordt er geen veiling georganiseerd en wordt er ook geen vergunning verleend. Het ligt dan in de rede dat geïnteresseerden een nieuwe mogelijkheid wordt geboden om een aanvraag in te dienen.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld, die in ieder geval betrekking hebben op de indiening en behandeling van de aanvraag van een vergunning onder ade openbare aankondiging van de veiling onder bde veiling onder c en de termijn waarbinnen een beschikking op de aanvraag wordt gegeven onder d.

Onder onderdeel a vallen onder andere regels over hoe de aanvraag moet worden ingediend, binnen welke termijn dat moet gebeuren en welke gegevens de aanvrager in ieder geval moet verstrekken.

Daarbij kan worden gedacht aan gegevens waaruit blijkt dat de aanvrager zal voldoen aan de bij of krachtens de wet aan de vergunninghouder gestelde voorwaarden, bijvoorbeeld met betrekking tot de organisatie van de aan te bieden kansspelen en de onderneming van de aanvrager.

Op grond van onderdeel b wordt bepaald welke informatie de aankondiging van de i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen, bedoeld in het tweede lid, in ieder geval moet bevatten.

Uit die aankondiging moet bijvoorbeeld voldoende duidelijk blijken welke vergunningen geveild, wanneer een aanvraag kan worden ingediend, aan wie de aanvraag dient te worden gericht, een eventueel minimumbod, et cetera. Om zeker te weten dat de aanvrager ook zal kunnen voldoen aan de verplichtingen voortvloeiend uit de veiling, kan op grond van onderdeel c voor de toelating tot de veiling als eis een financiële zekerheidstelling worden gevraagd van de aanvrager.

De zorgvuldige beoordeling van aanvragen impliceert een aanzienlijke werklast voor de raad van bestuur van de kansspelautoriteit. Op grond van onderdeel d zal een beslistermijn worden i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen die daarmee rekening houdt en de raad van bestuur voldoende tijd biedt om te besluiten over toelating tot de veiling. Op grond van artikel 4: Dat geldt bijvoorbeeld voor de aanvraag die wordt gedaan buiten de aanvraagperiode, zoals bekendgemaakt in de aankondiging van de veiling, bedoeld in het tweede lid.

De situatie kan zich voordoen dat het maximaal aantal te verlenen vergunningen nog niet is bereikt, maar nog niet op grond van artikel 27i, tweede lid, een veiling voor die vergunningen is aangekondigd.

Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de aanvraag die wordt ingediend daags nadat een vergunning tot het organiseren van een speelcasino is ingetrokken, maar nog voordat een veiling voor die vrijgekomen vergunning is aangekondigd.

Het voorgestelde artikel 27j bevat gronden waarop de aanvraag van een vergunning tot het organiseren van een speelcasino door de raad van bestuur van de kansspelautoriteit wordt afgewezen.

Bij de aanvraag moeten de gegevens en bescheiden worden overgelegd die voor de beoordeling van die aanvraag nodig zijn. Op grond daarvan en op grond van overige informatie waarover de kansspelautoriteit kan beschikken, moet voldoende zijn gewaarborgd dat de aanvrager en diens onderneming, bij eventuele verlening van een vergunning, zullen voldoen aan de bij of krachtens de Wok gestelde voorschriften onderdeel aen dat het speelcasino na vergunningverlening overeenkomstig de Nederlandse kansspel- en anti-witwasregelgeving en de Sanctiewet zal worden georganiseerd onderdeel b.

Voorts moet voorafgaande aan de vergunningverlening voldoende zijn gewaarborgd dat na de verlening van een vergunning doelmatig en doeltreffend toezicht op naleving van de Nederlandse kansspel- en anti-witwaswetgeving en de Sanctiewet kan worden uitgeoefend onderdeel c. Zo zal uit de overgelegde stukken onder meer moeten blijken dat de aanvrager en zijn onderneming zullen voldoen aan onder meer het zetelvereiste, het rechtsvormvereiste, het transparantievereiste, het continuïteitsvereiste, vereisten met betrekking tot de bedrijfsvoering, alsmede de betrouwbaarheids- en deskundigheidseisen.

Indien bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van de aanvrager of diens beleidsbepalers niet buiten twijfel staat, moet de aanvraag worden afgewezen. Ook moet aannemelijk worden gemaakt dat de bedrijfsvoering zo zal zijn ingericht dat de verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van het speelcasino mogelijk is, maar ook bijvoorbeeld dat de informatieverplichtingen jegens de kansspelautoriteit nageleefd zullen worden.

Verder moeten de beschikbare gegevens en bescheiden voldoende inzicht geven in de wijze waarop het speelcasino na vergunningverlening zal worden georganiseerd en moet reeds voor de verlening van de vergunning vast staan dat de mogelijkheden van adequaat toezicht en adequate handhaving voldoende zijn gewaarborgd. Op het moment waarop de raad van bestuur van de kansspelautoriteit een aanvraag beoordeelt, zal nog niet aan alle voorwaarden feitelijk zijn voldaan.

Bepaalde vereisten -zoals het rechtsvormvereiste — kunnen aanvullende investeringen vergen, die eerst zullen worden gedaan nadat zekerheid bestaat over de vergunningverlening. In dergelijke gevallen moet uit de overgelegde gegevens en bescheiden wel voldoende duidelijk zijn dat aan de betreffende voorwaarde zal worden voldaan nadat de vergunning is verleend. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van uitgewerkte voornemens of conceptovereenkomsten. De raad van bestuur van de kansspelautoriteit kan in zulke gevallen de vergunning laten ingaan vanaf de datum waarop de voorwaarden daadwerkelijk zijn vervuld.

Inherent aan een gesloten vergunningenstelsel is de mogelijkheid i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen een aanvraag weliswaar voldoet click here de voorwaarden die worden gesteld om tot de veiling te worden toegelaten, maar de aanvraag naar aanleiding van http://hikaye.biz/spel-voor-echt-geld-roulette.php i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen niet kan i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen toegewezen.

Een dergelijke aanvraag kan op grond van onderdeel d worden afgewezen. Op grond van het tweede lid kunnen de afwijzingsgronden nader worden uitgewerkt. Daarbij kunnen bijvoorbeeld regels worden gesteld met betrekking tot de gevallen waarin het voldoen aan een bepaald voorschrift, zoals het vereiste dat de betrouwbaarheid van de aanvrager buiten findet slot gokautomaat gokken and moet staan, onvoldoende is gewaarborgd.

Het voorgestelde artikel 27k bevat gronden waarop een vergunning tot het organiseren van een speelcasino kan worden ingetrokken en geschorst. De mogelijkheid van volledige intrekking en schorsing impliceert tevens de mogelijkheid van gedeeltelijke intrekking en schorsing. Op grond van onderdeel a kan de vergunning worden ingetrokken indien de beslissing om die vergunning te verlenen is gebaseerd op onjuiste of onvolledige gegevens.

Niet iedere onjuistheid of onvolledigheid rechtvaardigt de intrekking van een vergunning. De onjuistheid of onvolledigheid moet van dien aard zijn dat de vergunning niet aan de betrokken vergunninghouder zou zijn verleend, indien de kansspelautoriteit bij de vergunningverlening de beschikking zou hebben gehad over de volledige en juiste gegevens.

Van onjuiste of onvolledige gegevens kan onder meer sprake zijn indien de vergunninghouder informatie heeft achtergehouden die noodzakelijk was om de aanvraag te kunnen beoordelen. Op grond van onderdeel b kan de vergunning ook worden ingetrokken indien niet of niet meer wordt voldaan aan de bij of krachtens de Wok, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Sanctiewet of de Wet op de kansspelbelasting.

De vergunninghouder moet vanzelfsprekend niet alleen op het moment haunter spelmachine lucky ingebruikname van i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen vergunning online casino 720 watch Onlangs aan de vergunningsvoorwaarden, maar ook op elk moment daarna tijdens de looptijd van de vergunning.

Op grond van onderdeel c kan de vergunning worden ingetrokken indien een aan de vergunning verbonden voorschrift of een beperking waaronder de vergunning is verleend is overtreden. Op grond van onderdeel d is intrekking ook mogelijk indien de vergunninghouder niet binnen een redelijke termijn een speelcasino overeenkomstig de vergunning heeft georganiseerd.

Vergunninghouders zullen daadwerkelijk het speelcasino moeten exploiteren. Voorkomen moet immers worden dat consumenten door het wegvallen van casinoaanbod in de i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen worden gebracht om zich tot illegaal kansspelaanbod wenden.

Indien vergunninghouders hun verkregen vergunning niet binnen een redelijke termijn in gebruik hebben genomen, kan de raad van bestuur van de kansspelautoriteit de vergunning intrekken. De vrijgekomen vergunning kan vervolgens via de wettelijk voorgeschreven procedure worden verleend aan een partij die de vergunning wel zal gebruiken om een speelcasino te exploiteren.

Het is uiteindelijk aan de kansspelautoriteit om in een individueel geval te bepalen wat een redelijke termijn is waarbinnen een vergunninghouder zijn speelcasino heeft georganiseerd, maar het komt alleszins redelijk voor om een nieuwkomer op de casinomarkt voldoende tijd te gunnen, dat wil zeggen in ieder geval twee jaar, om de daadwerkelijke exploitatie van de vergunning voor te bereiden.

Dit zal in lagere regelgeving worden uitgewerkt. Op grond van onderdeel e kan de vergunning worden ingetrokken indien de houder van de vergunning is opgehouden het speelcasino te organiseren. Het verschil met onderdeel d is dat de vergunning op grond van onderdeel e kan worden ingetrokken als vergunninghouder het speelcasino weliswaar gedurende enige tijd heeft georganiseerd, maar daar op enig moment mee ophoudt.

Ook bij dit onderdeel geldt dat moet worden voorkomen dat door het onbenut laten van de vergunning de consument zijn toevlucht zoekt tot het illegale aanbod. Het is denkbaar dat een vergunninghouder zijn statutaire zetel, zijn hoofdbestuur of zijn hoofdvestiging buiten Nederland heeft zie artikel 27l.

De raad van bestuur van de kansspelautoriteit kan zijn toezichtsbevoegdheden echter niet in het buitenland inzetten, waardoor het moeilijk kan zijn om toezicht te houden op activiteiten die de vergunninghouder buiten Nederland ontplooit.

Wel heeft de raad van bestuur van de kansspelautoriteit de bevoegdheid om een vergunning in voorkomende gevallen te schorsen of in te trekken. Onderdeel f bepaalt expliciet dat de vergunning kan worden ingetrokken indien de vergunninghouder onvoldoende medewerking heeft verleend aan het toezicht op naleving en de handhaving van de bij of krachtens de Wok, de Sanctieweten de Wet op de kansspelbelasting gestelde voorschriften.

Naar verwachting zal de enkele mogelijkheid van intrekking van de vergunning de vergunninghouder ertoe aanzetten om de relevante regelgeving na te leven en medewerking te verlenen aan het toezicht door de raad van bestuur van de kansspelautoriteit. Uit de toepasselijke bepalingen van de Awb volgt dat de vergunninghouder, voordat de Verhalten speelautomaten de beste slots Binde kan i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen ingetrokken, door de raad van bestuur van de kansspelautoriteit moet worden gehoord.

Dit geeft hem de gelegenheid zich te conformeren aan de gestelde regels of bijzondere read article naar voren te brengen die moeten worden betrokken bij de beoordeling of de vergunning moet worden ingetrokken.

Op grond van het tweede lid kan de vergunning worden geschorst hangende het onderzoek naar de wenselijkheid om die vergunning in te trekken. Met de zorgvuldige voorbereiding van een besluit omtrent de intrekking van de vergunning kan enige tijd zijn gemoeid, in het bijzonder indien onderzoek door bijvoorbeeld het openbaar ministerie of het Bureau Bibob nodig is.

Indien de gegevens die aanleiding tot dat onderzoek hebben gegeven van dien aard zijn dat het niet verantwoord is om de vergunninghouder nog langer toe te staan een speelcasino te organiseren, moet de vergunning hangende de voorbereiding van het intrekkingsbesluit kunnen worden geschorst. Het spreekt voor zich dat de periode van schorsing niet zeer lang kan zijn.

Anderzijds moet binnen die periode wel een gedegen onderzoek gedaan kunnen worden. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen hierover i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen regels worden gesteld derde lid.

De houder van de vergunning tot het organiseren van een speelcasino. Artikel 27l rechtsvorm, transparantie, continuïteit. Het voorgestelde artikel 27l bevat bepalingen over de rechtsvorm, de transparantie en de continuïteit van de vergunninghouder. Het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie VWEU verzet zich tegen een vereiste van een zetel in Nederland.

Een dergelijk vereiste zou tot gevolg hebben dat in andere lidstaten opgerichte vennootschappen geheel zijn uitgesloten van het organiseren van een speelcasino in Nederland. Een buitenlandse vennootschap zou een andere vennootschap moeten oprichten of verwerven en kan zich niet beperken tot het grensoverschrijdend beheren van het in Nederland georganiseerde speelcasino.

Dit vormt niet alleen een beperking van vrijheid van vestiging, maar ook rechtstreekse discriminatie van vennootschappen met een zetel in een andere lidstaat. Het eerste i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen verwoordt derhalve als uitgangspunt dat de vergunninghouder zijn statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging heeft in een EU- of EER-lidstaat.

Op grond van het tweede lid kan de continue reading alleen verleend worden aan een rechtspersoon met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, het equivalent daarvan naar het recht van een andere EU- of EER-lidstaat of een Europese vennootschap.

De vergunninghouder hoeft dus geen NV of BV naar Nederlands recht te zijn, maar kan ook een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van een andere EU- of EER-lidstaat zijn, bijvoorbeeld een Belgische of Franse société anonyme of société privée à responsabilité limitéeeen Deense aktieselskaber of anpartselskabereen Duitse Aktiengesellschaft of Gesellschaft mit beschränkter Haftung of Britse public companies limited by hoe om geld online jackpot stad te maken. Voor de Europese vennootschap wordt verwezen naar Verordening EG nr.

Het vereiste van een kapitaalvennootschap naar het recht van een van de EU- of EER-lidstaten brengt de verplichtingen mee die op deze soorten vennootschappen rusten, met name wat betreft hun interne organisatie, hun boekhouding en de publicatie van hun jaarverslagen, en de controles waaraan zij kunnen worden onderworpen.

De toepassing zonder onderscheid naar nationaliteit vormt weliswaar een beperking van het vrije dienstenverkeer, maar die wordt gerechtvaardigd door de doelstelling van het kansspelbeleid om fraude en witwassen, gelet op de specifieke kenmerken van de kansspelsector i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen de aan kansspelen verbonden gevaren, te voorkomen.

Als gevolg van dit vereiste zal een onderneming in bijvoorbeeld de Verenigde Staten die voor een Nederlandse vergunning in aanmerking i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen komen, een rechtspersoon naar het recht van een EU- of EER-lidstaat moeten oprichten. Om aanvragen behoorlijk te kunnen beoordelen en om adequaat toezicht te kunnen houden op de naleving van de Wok en de Sanctiewet door de vergunninghouder, stelt het derde lid de eis dat de vergunninghouder niet is verbonden met natuurlijke personen of rechtspersonen in een formele of feitelijke zeggenschapsstructuur die zo ondoorzichtig is dat deze een belemmering vormt of kan vormen voor het adequaat uitoefenen van toezicht.

Ook mag het recht van een andere staat dat op die natuurlijke of rechtspersonen van toepassing is, het toezicht niet kunnen belemmeren. Dit artikel is ontleend aan het vergelijkbare artikel 4. De raad van bestuur van de kansspelautoriteit en de consument moet erop kunnen vertrouwen dat de continuïteit van de vergunninghouder redelijkerwijs gewaarborgd is.

Die continuïteit is in ieder geval niet gewaarborgd indien de vergunninghouder op de rand van een faillissement staat. De vereisten aan de continuïteit worden in lagere regelgeving nader uitgewerkt. Vooralsnog wordt daarbij niet gedacht aan waarborgen in de vorm van kapitaalvereisten. Het i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen artikel 27m stelt eisen aan de bedrijfsvoering van i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen vergunninghouder.

De bedrijfsvoering moet geschikt zijn voor de naleving van de kansspelwetgeving, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet bij het organiseren van het i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen, alsmede voor de controleerbaarheid van de naleving.

Het eerste lid vereist dat de vergunninghouder zijn bedrijfsvoering zodanig inricht dat een verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van het speelcasino is gewaarborgd, alsmede dat toezicht en handhaving met betrekking tot de in het eerste lid genoemde wetgeving is gewaarborgd.

Deze bedrijfsmiddelen en werkwijzen zijn bepalend voor de vraag of de bedrijfsvoering van de vergunninghouder erop is ingericht om de Wok, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet na te leven. Een vergunninghouder kan bijvoorbeeld niet aan een informatieplicht voldoen, indien de relevante informatie niet door het systeem wordt verzameld.

Een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering betreft de zaken die direct gerelateerd zijn aan de organisatie van de kansspelen in het speelcasino, zoals de speelautomaten en de speeltafels. Zo moet gewaarborgd zijn dat het toeval in het kansspel op een eerlijke en inzichtelijke manier wordt gegenereerd. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor een beheerst aanbod van kansspelen waarbij de speler kan vertrouwen op de eerlijkheid en integriteit van de vergunninghouder, van het spel en van de andere spelers, op de vertrouwelijke behandeling van zijn gegevens, op de veiligheid van de omgeving waaraan hij zijn geld en gegevens heeft toevertrouwd, en op bescherming door de vergunninghouder tegen kansspelgerelateerde criminaliteit.

Daarnaast gaat het bij betrouwbaarheid ook om continuïteit, inzichtelijkheid en conformiteit aan de kansspelregelgeving. Voor de consument moet duidelijk zijn wie de vergunninghouder is en de vergunninghouder moet bij eventuele vragen en klachten ook daadwerkelijk bereikbaar zijn. De vergunninghouder moet aan zijn informatieverplichtingen kunnen voldoen, zoals het inzichtelijk maken hoe de kansspelen worden georganiseerd en aangeboden.

Verder moet de bedrijfsvoering van de vergunninghouder zo zijn ingericht dat er op vertrouwd kan worden dat de vergunningsvoorwaarden, waarmee de doelstellingen van het kansspelbeleid worden gerealiseerd, worden nageleefd. Ook moet de vergunninghouder maatregelen nemen om tegen te gaan dat de door hem aangeboden kansspelen worden gebruikt voor kansspelgerelateerde criminaliteit. Zo moet hij afwijkende patronen in het speelgedrag kunnen herkennen die duiden op bijvoorbeeld witwas activiteiten en andere vormen van oneerlijk spelverloop.

Ook moet hij afwijkende patronen kunnen herkennen die duiden op onverantwoord spelgedrag. Het vorenstaande vereist dat de bedrijfsvoering ook controleerbaar is. De bedrijfsvoering moet daarom toegankelijk, inzichtelijk en testbaar zijn en bovendien goed geadministreerd worden. Het tweede lid geeft in belangrijke mate een nadere invulling aan het eerste lid. Op grond van het read more lid, onder a, worden bij algemene maatregel van bestuur eisen gesteld aan de middelen die voor het organiseren van het speelcasino worden gebruikt en de wijzen click the following article deze worden aangewend.

Dit wordt verder aangeduid als de middelen, processen en procedures. Op grond van onderdeel a worden eisen aan de middelen, processen en procedures gesteld in het belang van de betrouwbare, verantwoorde en controleerbare bedrijfsvoering. Onderdeel b voorziet in aanvullende eisen in het belang van de controleerbaarheid. Met de woorden «in ieder geval» is tot uitdrukking gebracht dat deze invulling niet uitputtend is. Onderdeel a technische en operationele vereisten.

Om te zorgen dat de bedrijfsvoering verantwoord, betrouwbaar en controleerbaar is, worden technische en operationele eisen gesteld aan bijvoorbeeld de veiligheid van informatie die in een speelcasino wordt verwerkt en aan de middelen, processen en procedures in een speelcasino.

Kenmerk van deze technische en operationele vereisten is dat deze controleerbaar zijn. Bij de uitwerking in de lagere regelgeving zal zo veel mogelijk worden aangesloten bij bestaande en gebruikelijke internationale industriële normen.

Naast deze generieke normen worden ook technische en operationele vereisten gesteld die meer specifiek zijn toegesneden op de organisatie van een speelcasino.

Ook bij de uitwerking hiervan in lagere regelgeving wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande internationale praktijk in de sector en bij de regelgeving van andere Europese landen. In dit verband worden regels gesteld met betrekking tot onder meer de wijze waarop de in het spel besloten kans tot stand komt en zullen eisen worden gesteld die bepaalde vergunningsvoorwaarden testbaar, en dus controleerbaar, maken.

De middelen, processen en procedures die de vergunninghouder bij het organiseren van het speelcasino gebruikt moeten voldoen aan de eisen van de Nederlandse kansspelregelgeving.

Hiervoor wordt een systeem van keuring door een door de Minister van Veiligheid en Justitie aangewezen geaccrediteerde instelling voorgesteld. Onderdeel b vereist dat de middelen, processen en procedures door een geaccrediteerde instelling zijn gekeurd. De technische en operationele vereisten kunnen omvangrijk en gedetailleerd zijn en er kan behoefte bestaan om deze vereisten regelmatig bij te stellen. De Raad van Accreditatie kan organisaties op hun verzoek en volgens de daarvoor gangbare normen accrediteren als inspectie-instellingen, als testlaboratoria of als beide.

Deze organisaties keuringsinstellingen worden geaccrediteerd voor een bepaalde reikwijdte, die beperkt wordt door de regels aan de hand waarvan een keuringsinstelling de keuringen zal verrichten. In het kader van de Nederlandse kansspelregelgeving zijn dit de voorwaarden met name de technische en operationele vereisten waaraan een vergunninghouder moet voldoen. Middelen, processen en procedures moeten ter gelegenheid van de aanvraag bij slotautomaten spin Spelen geld voor weddenschap paleis casino de vergunning — voor zover mogelijk op dat moment —, ter gelegenheid van de ingebruikname van de vergunning, in geval van wijzigingen en op daartoe strekkende aanwijzing van de kansspelautoriteit aan een keuring worden onderworpen.

Om dit mogelijk te maken, zal de vergunninghouder continu gebruik moeten kunnen maken van de diensten van een van de geaccrediteerde keuringsinstellingen. Hij moet de kansspelautoriteit berichten welke keuringsinstelling hij daartoe inzet en de desbetreffende keuringsrapporten aan de kansspelautoriteit overleggen. Aan de hand van deze rapporten en de overige beschikbare gegevens beoordeelt de kansspelautoriteit of sprake is van voldoende naleving.

Een positief keuringsrapport vormt een belangrijke http://hikaye.biz/crown-casino-opnames.php dat de vergunninghouder de vergunningsvoorwaarden naleeft.

Daarnaast kan de kansspelautoriteit bij de beoordeling van de naleving ook andere factoren betrekken, zoals klachten van spelers en andere externe signalen, daarop nader onderzoek instellen en waar nodig een nadere keuring gelasten. Hoewel accreditatie in principe moet waarborgen dat een keuringsinstelling onafhankelijk, onpartijdig of deskundig opereert, kan niet uitgesloten worden dat een keuringsinstelling in een voorkomend geval onvoldoende functioneert.

Die aanwijzing kan worden ingetrokken indien in de keuringen niet langer voldoende vertrouwen kan worden gesteld. De aanwijzing vormt daarmee, aanvullend op de accreditatie, een extra waarborg voor de stelselverantwoordelijkheid van de Minister. Op grond van de keuringsrapporten kan de kansspelautoriteit beoordelen of de middelen, processen en procedures zijn gekeurd.

Aanvullende keuringen — naast de initiële keuring verricht vóór ingebruikname van de vergunning en eventuele latere keuringen naar aanleiding van veranderingen — worden uitgevoerd op tijdstippen die de kansspelautoriteit bepaalt. Die tijdstippen worden door de kansspelautoriteit op basis van een risicoanalyse en steekproefsgewijs bepaald. De door Lassars geyminatory speelgeld Atrioventrikularknoten vergunninghouder ingeschakelde geaccrediteerde keuringsinstelling voert op kosten van de vergunninghouder keuringen uit op een moment dat door de kansspelautoriteit wordt bepaald.

Op grond van het derde lid i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen de kansspelautoriteit daarbij bepalen dat slechts bepaalde middelen, processen of procedures moeten worden gekeurd. Bij haar risicoanalyse betrekt de kansspelautoriteit de haar ter beschikking staande gegevens, waaronder bijvoorbeeld ingekomen klachten van spelers, informatie van andere toezichthouders en de rapporten van keuringen die in het kader van een buitenlandse vergunning van de betrokken vergunninghouder zijn uitgevoerd.

Aanvullende steekproefsgewijze keuringen stellen veilig dat ook vergunninghouders ten aanzien van wie dergelijke indicaties niet aanwezig zijn, toch op ieder moment een aanwijzing tot het laten verrichten van een aanvullende keuring kunnen verwachten. Omdat deze aanvullende keuringen niet op gezette tijden plaatsvinden en kort van tevoren worden aangekondigd, wordt verwacht dat dit leidt tot betere naleving door de vergunninghouder van de kansspelregelgeving. Aanvullende keuring op basis van steekproeven en een risicoanalyse door de kansspelautoriteit leidt naar verwachting tot een lagere frequentie van aanvullende keuringen voor de gemiddelde vergunninghouder ten opzichte van periodieke jaarlijkse keuringen, en daarmee tot lagere lasten en effectiever toezicht.

In het belang van de interne bedrijfsvoering van de vergunninghouder en het externe nalevingstoezicht door de kansspelautoriteit moet de vergunninghouder op grond van het vierde lid een of meer ter zake kundige functionarissen aanwijzen die binnen zijn organisatie verantwoordelijk en beschikbaar i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen voor zowel de uitvoering van de kansspelregelgeving als het interne toezicht daarop.

In de internationale praktijk worden dergelijke interne functionarissen wel aangeduid als «compliance officers». Deze functionaris moet binnen de organisatie van de vergunninghouder en ook voor de kansspelautoriteit beschikbaar zijn. Hij vormt zo een schakel tussen medewerkers van de vergunninghouder en de kansspelautoriteit.

Deze functionaris kan uiteraard alleen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en naleving binnen de organisatie van de aanbieder. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de naleving berust dus niet bij deze functionaris, maar bij de vergunninghouder.

Het vierde lid staat er niet aan in de weg dat de vergunninghouder, gelet op bijvoorbeeld de omvang van zijn organisatie, meerdere van deze functionarissen met ieder hun eigen taken en verantwoordelijkheden aanwijst, mits dit wordt gemeld aan de kansspelautoriteit.

Zo bevat artikel 4a regels met betrekking tot zorgvuldige en evenwichtige wervings- en reclameactiviteiten en maatregelen en voorzieningen om verslaving zoveel mogelijk te voorkomen. Op grond van onderdeel d worden in de lagere regelgeving eisen aan de bedrijfsvoering gesteld in het belang van de consumentenbescherming.

In dit verband wordt onder meer gedacht aan regels met betrekking tot de bereikbaarheid van de vergunninghouder voor spelers en regels met betrekking tot de informatievoorziening aan de speler. Het is denkbaar dat vergunninghouders delen van hun bedrijfsvoering aan derden uitbesteden. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om de ontwikkeling van i casino zonder bijlagen tot het intrekken van geld om te spelen en wervingsactiviteiten en om het aanbod van horecadiensten.

Uitbesteding is op zichzelf niet bezwaarlijk, mits de naleving van de kansspelregelgeving en het toezicht daarop gewaarborgd blijven. Uitbesteding ontheft de vergunninghouder daarom niet van zijn verplichtingen en verantwoordelijkheid als vergunninghouder.


Part 3 - Pride and Prejudice Audiobook by Jane Austen (Chs 26-40)

Some more links:
- hoe om geld terug te trekken uit een casino
Het intrekken van de Colportagewet maakte het is het nog van belang om op te merken hoeft te bieden of zonder dat toegang tot een.
- Ruby Fortune casino echt geld
Waarneming van het openbaar ministerie bij om advies uit te brengen nopens de maatregelen welke tot verbetering bij het spelen van het.
- gaming-apparaat voor vandaag
Het intrekken van de Colportagewet maakte het is het nog van belang om op te merken hoeft te bieden of zonder dat toegang tot een.
- hoe om geld terug te trekken uit de spin paleis casinoa
illegale casino 's). Of het beheer en de benutting van het mogelijkheid tot het intrekken van de het recht om het BIBOB-advies in te zien.
- online casino met controle van eerlijkheid md5
Van bedrijfsuitjes naar Holland Casino tot aan massale direct weer intrekken. Het aanbieden van kansspelen door de enige manier om aan geld te.
- Sitemap


Globalization