Blogul striblea.ro s-a născut pentru a da voce pasiunilor mele, de la cărți la fotbal, gândurile mele care nu au loc la tv și, deseori, poveștile...
Inkomsten uit kansspelen en heffingsvrije voet :: hikaye.biz NMV: kringloopwijzer is hartstikke lek Registratie lande casino voor echt geld


Registratie lande casino voor echt geld

Internetrecht is een rechtsgebied dat volop in beweging is. Of iets smadelijk of lasterlijk is wordt door de rechter per geval bepaald. Hieronder wordt een overzicht gegeven van recente jurisprudentie over smaad, laster en andere onrechtmatige uitingen. Zo krijgt u een idee van wat wel en wat niet geaccepteerd wordt.

Indien u vragen heeft over een uitspraak kunt u contact opnemen met Lexxit. Hieronder vindt u een overzicht van de meest relevante jurisprudentie op het gebied van laster, smaad en onrechtmatige uitingen. Dit overzicht is bijgewerkt tot en met Het overzicht richt zich voornamelijk op Nederlandse jurisprudentie.

Dit neemt echter niet weg dat relevante buitenlandse uitspraken registratie lande casino voor echt geld kunnen worden. Hoewel Lexxit de uitspraken zorgvuldig selecteert kan zij niet instaan voor de volledigheid of de juistheid van dit overzicht. Het overzicht is bedoeld als naslagwerk.

Lexxit raadt ten strengste af enige juridische- handelingen te baseren op dit overzicht. Lees daarnaast altijd de originele uitspraak. Lexxit besteedt veel aandacht aan dit overzicht. Wij horen dan ook graag wat u hiervan vindt en vooral of er nog verbeterpunten zijn.

Ook in het geval er een vraag rijst over een artikel dan bent u welkom om contact op te nemen. Gedaagde is uitbater van een café dat op last van de gemeente eiser wordt gesloten.

Gedaagde noemt de betrokken wethouder in gaming machine gek Fruts i Facebook-post o. De gemeente eist verwijdering van de Facebookpost. Voor het antwoord op de vraag of het recht op vrijheid van meningsuiting of het recht ter bescherming van de eer of goede naam dient te prevaleren, moeten de wederzijde belangen worden afgewogen met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval.

Hoewel de andere beschuldigingen niet onrechtmatig zijn, oordeelt de rechtbank dat de Facebookpost als geheel onrechtmatig wordt geacht omdat de uitlatingen onverbrekelijk met elkaar zijn verbonden.

Eiser is in een strafvonnis waartegen hoger beroep is ingesteld veroordeeld wegens het plegen van een strafbaar feit.

Eiser eist dat het AD gedaagde in het naar aanleiding van het vonnis van de rechtbank gepubliceerde artikel rectificeert, anonimiseert, dan wel verwijderd. In deze zaak is sprake van een botsing tussen het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Door weging van alle omstandigheden oordeelt het hof dat het recht op vrijheid van meningsuiting dient te prevaleren.

Het is volgens het hof niet ongebruikelijk om een verdachte in publicaties met voornaam en de eerste letter van de achternaam aan te duiden. Geen algemene rechtsregel verbied de naam van verdachte in een publicatie op te nemen. Verder neemt het hof in aanmerking dat eiser geen verdachte is, maar reeds is veroordeeld en dat het artikel van AD geen onjuistheden of onjuiste suggesties bevat.

Eiser is bij beslissing van de raad van discipline geschrapt van het tableau. Het hof van discipline heeft die beslissing bekrachtigd. MGL gedaagde wilt naar aanleiding van de beslissing van het hof van discipline een artikel publiceren met vermelding van de naam van eiser. Eiser vordert een verbod van naamsvermelding. In onderhavige zaak gaat het om een botsing van het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op eerbiediging van het recht op persoonlijke levenssfeer. Het antwoord op de vraag welk van deze rechten zwaarder weegt, moet worden afgewogen door een afweging van alle omstandigheden van het geval.

De rechtbank oordeelt dat de naam van eiser al reeds is gepubliceerd door de hof van discipline en de Nederlandse orde van advocaten. Daarnaast heeft de informatie betrekking op de beroepsuitoefening en niet het privéleven van eiser. Tenslotte zorgt naamsvermelding dat geen just click for source kan ontstaan over de persoon op wie de beslissing van het hof Patient speelautomaten voor echt geld met de terugtrekking van de Visa the discipline betrekking heeft.

Recht op vrijheid van meningsuiting weegt derhalve zwaarder. Eiser heeft een webwinkel. Er is een Facebookgroep opgericht waar ontevreden klanten hun mening kunnen uiten over de webwinkel. Door de beheerder van de Facebookgroep zijn vervelende berichten over eiser geplaatst. Onder een van die berichten is registratie lande casino voor echt geld afbeelding van eiser geplaatst. Naar aanleiding van een vonnis heeft Facebook IP-adressen van registratie lande casino voor echt geld op de Facebookgroep aan eiser verstrekt.

Er is door registratie lande casino voor echt geld gebruiker 21 keer ingelogd op de Facebookgroep. Registratie lande casino voor echt geld voorzieningenrechter is van oordeel dat eiser voldoende heeft onderbouwd dat de beheerder van de Facebookgroep de berichten heeft geplaatst met gebruikmaking van het IP-adres.

Tevens is het voldoende aannemelijke dat de inhoud van de berichten onrechtmatig en schadelijk zijn. Eiser heeft dan ook een reëel belang bij het verkrijgen van de NAW-gegevens.

Eiser heeft de identiteit van de beheerder s tot op heden niet op een andere manier kunnen achterhalen. Het belang van eiser bij afgifte van de NAW-gegevens prevaleert boven het belang van de abonnee om anoniem te blijven. Op grond van het voorgaande komt de voorzieningenrechter tot de conclusie dat de weigering van Vodafone om de NAW-gegevens van haar abonnee aan eiser bekend te maken in strijd is met zorgvuldigheid die zij jegens eiser in acht dient te nemen.

Eiser is een haartransplantatiekliniek en heeft bij gedaagde een haartransplantantie verricht waarover gedaagde niet tevreden was. Gedaagde heeft een facebookpagina en een website aangemaakt waar hij zich grievend uit over eiser. Eiser registratie lande casino voor echt geld verwijdering van de website en een verbod check this out negatieve uitlatingen door gedaagde.

De rechtbank stelt vast dat gedaagde de grens van het toelaatbare overschreden heeft door zich niet te beperken tot de zakelijke informatie over het geschil maar ook zich persoonlijk negatief over eiser heeft uitgelaten. De rechtbank oordeelt dat gedaagde geen feitelijke grond heeft voor deze uitlatingen en derhalve onzorgvuldig heeft gehandeld.

Belangenafweging brengt mee dat de vrijheid tot meningsuiting hier minder zwaar weegt dan het recht registratie lande casino voor echt geld eer of goede just click for source. Gedaagde heeft een website waarop hij vertrouwelijke processtukken heeft gepubliceerd over een aanhangige strafzaak. De Staat eiser vordert in de onderhavige procedure verlenging van het publicatieverbod. De rechtbank oordeelt dat reeds gewezen kort geding is geoordeeld dat het verbod op publicatie en het doorlinken naar vertrouwelijke informatie een gerechtvaardigde inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting.

De rechtbank oordeelt in onderhavige procedure dat een dergelijk verbod ook toegewezen kan worden indien niet reeds is gepubliceerd, maar wel een concrete dreiging bestaat dat dit kan gebeuren. Eiseres vordert gegevens van Facebook met betrekking tot een facebookprofiel. Eiseres legt aan deze vordering ten grondslag dat de facebookgebruiker onrechtmatig jegens haar handelt, door zichzelf voor te doen als een ander persoon en haar op die manier te verleiden tot het sturen van intieme beelden.

Deze beelden heeft eiseres ook werkelijk verzonden. Op dit moment bestaat een reële dreiging en angst dat de facebookgebruiker die intieme beelden op internet zal plaatsen. Eiseres stelt dat Facebook onrechtmatig jegens haar handelt, door de gevraagde gegevens van de facebookgebruiker niet vrij te geven, om de gebruiker op die manier te kunnen opsporen en te kunnen laten vervolgen.

Facebook heeft betwist dat zij onrechtmatig jegens eiseres handelt. Zij stelt dat zij aan diverse regelgeving is gebonden en dat zij niet zomaar privacygevoelige informatie van haar gebruikers aan een andere gebruiker kan vrijgeven.

De vordering van eiseres kan slechts worden toegewezen indien een gebruiker te een in om gokautomaat geld winnen hoe middel van een valse identiteit tracht om in het bezit te komen van gegevens die niet voor hem of haar zijn bedoelt en die hij of zij, indien de ware identiteit was gebruikt, niet zou hebben ontvangen.

Op die manier kan sprake zijn van oplichting maar ook van mogelijke inbreuk op portretrecht en de persoonlijke levenssfeer. De voorzieningenrechter acht het aannemelijk dat door de gebruiker van het profiel op dergelijke wijze wordt gehandeld.

Gelet op alle voornoemde omstandigheden is er sprake van een gerechtvaardigde angst. De facebookgebruiker handelt dus onrechtmatig jegens eiseres.

Facebook handelt ook onrechtmatig door de gegevens van de facebookgebruiker niet aan eiseres kenbaar te maken. Gedaagde houdt in verschillende publicaties en e-mailberichten Zwembadkeur c. De rechtbank dient door middel van een belangenafweging het recht op eer en goede naam en het recht op vrijheid van meningsuiting tegen elkaar af te wegen. De rechtbank neemt als uitgangspunt dat welk recht de doorslag behoort te geven here van de omstandigheden, waaronder de aard van de beschuldigingen, de ernst van de te verwachten gevolgen, de ernst van de misstand welke de publicatie aan de kaak beoogt te stellen, de mate waarin ten tijde van de publicatie de beschuldigingen steun vonden in het feitenmateriaal en de inkleding van de beschuldigingen.

De rechtbank oordeelt dat de beschuldigingen door gedaagde onvoldoende steun vinden in het feitenmateriaal. Gedaagde wordt veroordeeld tot een algemeen verbod zich negatief uit te laten over Zwembadkeur c. Voor zover voor het internetrecht van belang: Eiser wordt als verdachte aangehouden in zijn woning op verdenking van heling. Kort na de aanhouding van eiser publiceert de politie het nieuwsbericht met de tekst: De rechtbank stelt voorop dat de politie in het kader van haar voorlichtende taak de bevoegdheid heeft om via een persbericht bekendheid te geven aan lopende onderzoeken en aanhoudingen.

Hierbij dient zij grote zorgvuldigheid in acht te nemen en enkel feiten in haar publicatie vermelden waarvoor het politiedossier voldoende houvast biedt. De rechtbank oordeelt dat bovengenoemd citaat een sterke suggestie wekt dat er een verband bestaat tussen het toegenomen aantal auto-inbraken in de gemeente en de eiser, terwijl het politiedossier op het moment van publiceren, maar ook daarna, hiervoor onvoldoende steun bood.

De opnamen is gemaakt nadat de burgemeester eerder in opspraak is gekomen. Door het gedrag van de burgemeester tijdens openbare ontmoetingen met jongere mannen heeft er een spoedberaad plaatsgevonden. Hierin was afgesproken dat herhaling mogelijk tot consequenties voor zijn positie zou leiden. Eiser stelt zich op het standpunt dat de vervaardiging en de openbaarmaking van de opnamen van zijn ontmoeting een inbreuk vormen op zijn persoonlijke levenssfeer.

De handelingen van gedaagde hebben zowel materiële als immateriële schade toegebracht. Die schade wordt steeds groter doordat de opnamen op internet te vinden is. Eiser wilt daarom niet alleen een schadevergoeding maar ook dat de opnamen van het internet wordt verwijderd. Het gebruik van verbogen opnameapparatuur moet noodzakelijk en proportioneel zijn om een mogelijk misstand aan de orde te stellen.

De rechter oordeelt dat PowNed c. De ontmoetingen tussen eiser en de student hebben namelijk geen ernstig misstand aan het licht gebracht. Voor zover het maken van opnamen, wordt het standpunt van gedaagde gevolgd. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan eenvoudige beledigingterwijl de belediging wordt aangedaan aan een ambtenaar ter zake van de rechtmatige uitoefening van haar bediening.

Hij heeft een officier van justitie beledigd, door een tweet op Twitter te plaatsen waarin hij haar vergelijkt met Irma Grese; een SS-kampbewaarster uit de Tweede Wereldoorlog.

Verdachte heeft hiermee de eer en goede naam van de officier van justitie aangerand, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven. Slachtoffer heeft aangifte gedaan van smaad en laster van van belediging van een ambtenaar in functie. Zij vindt de belediging heel grievend en het raakt haar persoonlijk. Het gaat in deze zaak om een publiek debat tussen burgers op Twitter.

De tweet van de verdachte houdt naar het oordeel van de rechtbank de intentie van verdachte om een negatieve kwalificatie te geven van de persoon van de officier van justitie. De rechtbank ziet niet in hoe de uitlating, die onnodig kwetsend en beledigend is, een bijdrage kan leveren aan een maatschappelijk debat.

Van een beschermingswaardige meningsuiting is dan ook geen sprake. GeenStijl gedaagde heeft op haar website een filmpje gepubliceerd hetgeen suggereert registratie lande casino voor echt geld de bestuursadviseur van de burgemeester haar invloed heeft aangewend om een man weer snel op vrije voeten te krijgen.

De Gemeente eiser vordert rectificatie. In onderhavige zaak staat het recht op vrijheid van meningsuiting tegenover het recht op bescherming van de goede naam. Welke van deze belangen de doorslag behoort te geven, moet worden beantwoord d. De rechtbank stelt de inhoud van het filmpje is niet dusdanig schokkend of kwetsend dat GeenStijl op grond van haar huisregels of op grond van hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, had moeten afzien van publicatie.

Daarnaast stelt de rechtbank dat GeenStijl een satirisch karakter kent en dat daarin vooral op spottende toon globaal wordt weergegeven wat feitelijk in het filmpje is te zien.

De koptekst van GeenStijl is feitelijk onjuist, maar volgens de rechtbank is van belang dat de Gemeente direct na het item via een persbericht haar weerwoord heeft gegeven welke door Geenstijl is ge-retweet. Overigens is het niet meer mogelijk te reageren op het item en zijn de namen van de bestuursadviseur inmiddels verwijderd.

Thans is het item als oud te bestempelen. De rechtbank oordeelt derhalve dat het recht op uitingsvrijheid in dit geval zwaarder weegt. Op een website van VVE Media hebben mensen anoniem berichten geplaatst die door eiser als smadelijk en beledigend worden ervaren.

Registratie lande casino voor echt geld vordert op grond van a Rv openbaarmaking van de personen achter de anonieme berichten. De rechtbank stelt dat onder omstandigheden op VVE Media de rechtsplicht rust de persoonsgegevens te verstrekken. Hiervan zal kortgezegd sprake zijn indien voldoende aannemelijk is dat de uitlatingen jegens eiseres onrechtmatig en schadelijk zijn; dat eiseres een reëel belang heeft; dat aannemelijk is dat er in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat en dat de afweging van alle betrokkenen belangen meebrengt dat het belang van eiser behoort te prevaleren.

Verder neemt de rechtbank in aanmerking dat de beschuldigingen een incidenteel karakter kennen en weer spoedig van de website waren verwijderd. Een kunstenares eiseres heeft een Afghaanse man en zijn familie gesteund tijdens zijn uitzetting.

Na de uitzetting is zij samen met zijn dochter naar Afghanistan gereisd om hem te zoeken. De Afghaanse man zou tijdens de uitzetting door de Marechaussee mishandeld zijn. Eiseres heeft hierover telefonisch contact gehad met een verslaggever van Omroep Brabant.

Omroep Brabant beweerde in een nieuwsitem dat eiseres aan registratie lande casino voor echt geld geloofwaardigheid van het verhaal twijfelde. Volgens de kunstenares zijn haar uitspraken uit de context gehaald. Het was niet eiseres die aan het verhaal twijfelde, maar de verslaggever. Omroep Brabant heeft door het uitzenden van het nieuwsitem haar reputatie geschaad.

De kunstenares doet een beroep op haar recht op bescherming van eer en goede naam. Ze vordert dat het gewraakte nieuwsitem wordt verwijderd alsmede een rectificatie. Indien deze vorderingen worden toegewezen, wordt de vrije meningsuiting van Registratie lande casino voor echt geld Brabant beperkt. Welk recht zwaarder weegt, hangt af van de omstandigheden van het geval.

Aan de registratie lande casino voor echt geld van de pers komt bijzondere betekenis toe, gelet op enerzijds de taak om informatie en ideeën van publiek belang te verspreiden en anderzijds het recht van het publiek informatie en ideeën te ontvangen.

Daarbij is eisers een publiek figuur wat inhoudt dat zij meer te dogen heeft dan een niet-publiek figuur. Daarbij dient ook in ogenschouw te worden genomen of de schending van het privéleven een voorzienbare consequentie van de eigen acties van eiseres is. Deze omstandigheden in acht nemende beslist de rechter dat Omroep Brabant onrechtmatig heeft gehandeld.

Verdachte heeft op zijn Facebookpagina een bericht geplaatst waarin hij Koning Willem Alexander onder andere een moordenaar, verkrachter, onderdrukker en dief noemt. Ook plaatste hij een bewerkte foto van een aanstaande executie waarbij het hoofd van één van de slachtoffers was vervangen door het hoofd van de Koning. De rechtbank stelt dat uitlatingen beledigend zijn wanneer zij de strekking hebben een ander bij het publiek in een ongunstig daglicht te stellen en http://hikaye.biz/online-casino-ruby-fortune-om-roulette-te-spelen.php beledigende aan te randen in zijn eer en goede naam.

De rechtbank oordeelt derhalve dat de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan belediging door beledigende woorden en de bewerkte foto op zijn Facebookpagina te plaatsen. Hiermee heeft de verdachte de waardigheid van de Koning aangetast, te meer vanwege de staatsrechtelijke positie van de Koning en de verwevenheid met het staatsbelang. Eiseres ontwikkeld en registratie lande casino voor echt geld telefoons die zijn ontdaan van alle functionaliteiten en toegang verschaffen tot het afgeschermde netwerk.

Het OM verdenkt haar van betrokkenheid bij diverse criminele activiteiten. Na doorzoeking van het bedrijfspand van eiseres heeft de politie een persbericht gepubliceerd waarin de indruk wordt gewekt dat eiseres over een groot crimineel communicatienetwerk beschikt. Het OM heeft een vrijwel gelijkluidend persbericht gepubliceerd. In een kort geding tegen de Staat vordert eiseres een rectificatie.

Zij voert aan dat de gewraakte mededelingen feitelijk onjuist zijn. De voorzieningenrecht acht het persbericht rechtmatig omdat het voldoende steun vindt in de feiten.

In diverse strafrechtelijke onderzoeken naar ernstige misdrijven is namelijk gebleken dat verdachten gebruikmaakten van de versleutelde telefoons van eiseres waarvoor steeds een ongebruikelijk hoge prijs in contant is betaald. Er wordt door een publicist gedaagde actie gevoerd tegen een militariabeurs en de organisator eiser daarvan. Tevens schrijft hij dat het een beurs voor nazispullen is en dat hij is mishandeld op de beurs.

Deze artikelen worden geplaatst op verschillende websites en regionale bladen. De raadsman van de organisator van de beurs heeft de publicist gesommeerd zijn uitlatingen te staken. De publicist heeft hierop als reactie een artikel geplaatst met registratie lande casino voor echt geld foto van eiser. Eiser stelt zich op het standpunt dat de uitlatingen de vrijheid van meningsuiting te boven gaan en daarmee onrechtmatig jegens hem zijn.

De voorzieningenrechter oordeelt dat de publicist er registratie lande casino voor echt geld op heeft om op zijn manier actie te voeren tegen — in zijn ogen — een misstand.

Zijn uitlatingen vinden bovendien enige steun in de feiten. Het is niet aannemelijk dat de belangen van de organisator van de beurs door de uitlatingen onaanvaardbaar in het gedrang zijn gekomen.

Dat de reputatie van de organisator van de beurs substantiële schade heeft ondervonden is niet voldoende toegelicht. Het gevorderde verbod om soortgelijke artikelen in de toekomst te plaatsen wordt om deze redenen dan ook afgewezen.

Daarentegen moet de portretfoto van de organisator van verschillende websites worden verwijderd, omdat zijn belang bij eerbiediging van zijn privacy zwaarder weegt dan het belang van de publicist bij het plaatsen van de foto.

Publicatie van de portretfoto wordt verboden met een dwangsom. De Volkskrant heeft artikelen gepubliceerd over Eritrese intimidatie.

Daarin worden uitlatingen gedaan over eiser. Hij beweert dat hij ten onrechte wordt afgeschilderd als een steeds registratie lande casino voor echt geld lid van de partij van Afewerki.

De Volkskrant heeft volgens hem geen zorgvuldig onderzoek gedaan en eiser geen reële kans gegeven op een weerwoord. De voorzieningenrechter oordeelt dat ervan uitgegaan kan worden dat eiser gelieerd is aan het regime van Eritrea en het politieke gedachtegoed van dit regime actief ondersteunt.

Daarbij dient bij een publiek debat als dit, waarbij registratie lande casino voor echt geld misstanden zoals schending van mensenrechten aan de orde worden gesteld, de uitingsvrijheid zo min mogelijke te worden beperkt.

De Volkskrant is dan ook binnen de grenzen van de uitingsvrijheid gebleven. Eiser heeft een webwinkel voor de verkoop van parfums. In een Facebookgroep kunnen mensen die niet tevreden zijn over deze webwinkel hun mening delen. Op deze Facebookgroep zijn erg vervelende berichten geplaatst ten aanzien van de webwinkel. Tevens zijn er persoonsgegevens van eiser verspreid.

Dat is een ernstige inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer en onrechtmatig op grond van art. Eiser vordert Facebook te gebieden om de gegevens van alle gebruikers die beheerder zijn geweest van de Facebookgroep te verstrekken. De voorzieningenrechter acht het voldoende aannemelijk dat de geplaatste informatie onrechtmatig en schadelijk is.

Eiser heeft dan ook een reëel belang bij het verkrijgen van de gegevens van de Facebookgebruikers. Eiser heeft op diverse andere wijzen gepoogd de gegevens te verkrijgen maar die pogingen hebben niet gewerkt. Het is dan ook aannemelijk dat er geen minder ingrijpende mogelijkheid is om deze gegevens te achterhalen.

De voorzieningenrechter oordeelt dat het belang van eiser bij het verstrekken van de gegevens zwaarder weegt dan het belang van Facebook en de beheerders bij het niet-verstrekken daarvan. Facebook moet gegevens verstekken.

Op de website van de NOS zijn twee nieuwsberichten verschenen over eiser. In de publicaties wordt een verband gelegd tussen eiser en een verdachte van een liquidatie. Beide registratie lande casino voor echt geld vinden naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende steun in het feitenmateriaal. Het staat de NOS weliswaar vrij om de verbanden te leggen die haar goeddunken, maar dan moeten die verbanden wel gebaseerd zijn op voldoende feitenmateriaal.

Door het leggen van de link tussen eiser en de verdachte wordt derhalve de reputatie van eiser geschaad. Tevens heeft NOS geen wederhoor gepleegd bij eiser. Op basis van de hiervoor genoemde omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat in het onderhavige geval het recht op bescherming van de eer en goede naam van eiser zwaarder weegt dan het recht van de NOS op vrijheid van meningsuiting. De publicaties zijn derhalve onrechtmatig.

NOS moet de publicaties verwijderen en een rectificatie op de website plaatsen. RTV Oost heeft op haar website een reeks artikelen en reportages over eiseres gepubliceerd. De toon van een aantal artikelen is beschuldigend van aard. In deze situatie is het registratie lande casino voor echt geld belang dat de publicaties steun vinden in het beschikbare feitenmateriaal. De registratie lande casino voor echt geld constateert dat er aan deze eis is voldaan.

Eiseres betoogd dat RTV Oost jegens haar geen hoor en wederhoor heeft toegepast. RTV Oost heeft in dit verband gesteld dat een verslaggever van haar voorafgaand aan de publicatie een lang telefoongesprek met eiseres heeft gevoerd. De avond voor de publicatie heeft de verslaggever twee keer geprobeerd eiseres telefonisch te bereiken, hetgeen niet is gelukt. Nu eiseres deze stellingen niet gemotiveerd heeft betwist, is de voorzieningenrechter van oordeel dat RTV Oost op afdoende wijze invulling heeft gegeven aan het beginsel van hoor en wederhoor.

Dit in acht nemende mocht RTV Oost overgaan tot het publiceren van de artikelen op de wijze waarop zij dat heeft gedaan. Het recht op eer en goede naam weegt niet zwaarder dan het recht op vrijheid van meningsuiting. Van een onrechtmatige publicatie is derhalve geen sprake.

Gedaagde komt op registratie lande casino voor echt geld negatieve wijze veelvuldig voor in het boek en wordt met haar volledige naam genoemd. In eerste aanleg heeft de voorzieningenrecht verdere verspreiding en promotie van het boek verboden met dwangsom. Het hof oordeelt dat het gevorderde verbod een ernstige beperking van de vrijheid van meningsuiting tot gevolg zou hebben.

Tenminste een deel van het boek gaat namelijk over zaken die onderwerp kunnen zijn van een debat van maatschappelijk belang. Tevens is het belang van gedaagde bij toewijzing van het verbod beperkt. De kritiek die in het boek wordt geuit over maatschappelijke misstanden richt zich niet tegen gedaagde, maar tegen de Nederlandse Staat en een oud-generaal. De kern van de bezwaren van gedaagde is dat zij negatief wordt omschreven.

Het betreft echter geen beschrijving die dusdanig beschadigend is dat die zelfs in geanonimiseerde vorm moet worden verboden. Gedaagde exploiteert een website.

Hij heeft op deze site alle processen-verbaal met verklaringen uit strafrechtelijke onderzoeken geplaatst. De Staat vordert dat gedaagde wordt veroordeeld om de verklaringen van zijn website te verwijderen.

In de betreffende zaken zullen naar alle waarschijnlijkheid nog vele getuigen worden gehoord en de strafrechtelijke waarheidsvinding zou ernstig in gevaar komen als potentiële getuigen voor hun verhoor en de daarin online gokken casino terugtrekking de met te verwachten confrontaties kennis kunnen nemen van de getuigenverklaringen.

De voorzieningenrechter volgt dit standpunt en acht het evident dat dit proces van waarheidsvinding -en daarmee het recht op een eerlijk proces- ernstig wordt gefrustreerd registratie lande casino voor echt geld de verklaringen openbaar worden gemaakt.

Volgens gedaagde zijn de verklaringen inmiddels wijd verspreid op het internet en breed in de media uitgemeten en is het overnemen en plaatsen van informatie uit openbare bronnen niet onrechtmatig. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het gegeven dat de verklaringen ook zonder de verwijzingen op zijn website benaderbaar zijn, niets af doet aan de onrechtmatigheid van het handelen van de gedaagde. Gedaagde heeft publicaties op Twitter geplaatst waarin hij Dopper beschuldigt Wedstrijd online in casino plagiaat.

De voorzieningenrechter acht het aannemelijk dat ondernemingen met het profiel van een social enterprise in die zin kwetsbaar zijn, dat lichtvaardige beschuldigingen van handelingen in strijd met dat profiel snel tot aanzienlijke reputatieschade kunnen lijden. De kans op schade bij het registratie lande casino voor echt geld van Twitter is nog groter vanwege de snelheid waarmee berichten kunnen worden verspreid.

De gewraakte uitlatingen worden dan ook uitermate schadelijk geacht voor de reputatie van Dopper. Door de veelheid van de berichten en de specifieke woordkeuze, is bovendien geen sprake van een persoonlijke mening. Al met al is er sprake van beschuldigingen registratie lande casino voor echt geld de aard en ernst niet door onderliggende feitelijke vaststellingen en deugdelijk onderzoek worden gedragen en die zodanig ernstig zijn dat ze voor Dopper ernstige gevolgen kunnen hebben.

Naar aanleiding van een geplaatste tweet suggereert een artikel in de Volkskrant ten onrechte registratie lande casino voor echt geld eiser een aanhanger is van het Eritrese regime, aldus eiser. Registratie lande casino voor echt geld Volkskrant heeft het artikel eveneens op haar website gepubliceerd. Eiser heeft aangevoerd dat registratie lande casino voor echt geld Volkskrant hem beschuldigt van intimidatie. Volgens hem is de inhoud van click tweet volstrekt registratie lande casino voor echt geld. Als onafhankelijke journalist moet hij creatief zijn om met mensen in contact te komen en om die reden maakt hij veelvuldig gebruik van Twitter.

De tweet heeft een dreigende ondertoon en is zonder meer als intimiderend aan te merken. Ook heeft de Volkskrant aangevoerd dat zij van de tweet melding mag maken omdat dit is gedaan in het kader van een publiek debat over een ernstige misstand. Bovendien wordt een tweet door de twitteraar zelf in de openbaarheid gebracht, met als doel maximale aandacht.

De conclusie is dat van ernstige beschuldigingen aan het adres van eiser die geen steun vinden in het beschikbare feitenmateriaal geen sprake is. De publicatie van de tweet in het artikel heeft mogelijk nadelige gevolgen voor eiser, maar de tweet is door eiser zelf in de openbaarheid gebracht.

LEAD eiser en Promptus gedaagde houden zich bezig met het ontwikkelen, produceren en verkopen van software. In het verleden hebben zij samengewerkt, maar door geschillen is deze samenwerking beëindigd. In dit kader is er een vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen waarin onder andere is afgesproken dat partijen zich ten opzichte van elkaar normaal blijven gedragen en zich dienovereenkomstig over elkaar uitlaten. Promptus heeft een e-mail verstuurd naar haar klanten en een bericht op Facebook geplaatst waarin eiser in een kwaad daglicht wordt gesteld.

LEAD vordert dat Promptus zich onthoudt van dergelijke negatieve registratie lande casino voor echt geld. Ondanks het feit dat Promptus bekend was met de inhoud van de vaststellingsovereenkomst heeft zij derhalve registratie lande casino voor echt geld beter weten in de gewraakte uitlatingen gedaan. De voorzieningsrechter is daarom van oordeel dat zij met het versturen van de e-mail onrechtmatig heeft gehandeld jegens LEAD. De vorderingen die gebaseerd zijn op het Facebook-bericht worden afgewezen, omdat dit door de directeur van Promptus op persoonlijke titel is geplaatst.

Rtv Utrecht stelt dat het bericht is geanonimiseerd, zodat het invullen van de namen van eisers als trefwoord in zoekmachines op internet niet direct leidt tot het bericht. Eventuele reputatieschade blijft dan ook in die zin beperkt. Tevens is publicatie gerechtvaardigd, aangezien dit bericht is gebaseerd op een politiebericht. Op dit punt wordt de visie van Registratie lande casino voor echt geld Utrecht gedeeld, want van een bericht afkomstig van een overheidsorgaan mag in beginsel worden afgegaan.

Rtv Utrecht heeft dan ook terecht aangevoerd dat het bericht zoals dat nu op de website staat alsook het oorspronkelijke artikel voldoende steun vindt in het thans beschikbare feitenmateriaal. Eiseres is sinds speeltoestel voor kinderen tijd het slachtoffer van valse, evident onrechtmatige recensies die worden geplaatst op Google maps over haar bedrijf.

Naar de mening van eiseres zijn alle vier de recensies nep en om die reden in strijd met de regels van Google. De recensies zijn bijzonder schadelijk voor eiseres en zullen onherroepelijk van invloed zijn op potentiële klanten. Eiseres heeft al de nodige stappen gezet om de recensies verwijderd te krijgen, maar gebleken is dat Google zich niet houdt aan haar eigen regels. Google heeft het verweer gevoerd dat zowel zij als de internetgebruikers een groot belang hebben bij de integriteit van de diensten die Google aanbiedt.

Recensies zijn openbaar en kunnen in beginsel alleen door de auteur worden aangepast of verwijderd. Vanwege het evident onrechtmatige karakter van de vier recensies is er aanleiding Google te veroordelen om de recensies te verwijderen en tot het afgeven van de gevorderde gegevens.

Aannemelijk is immers dat eiseres schade lijdt als gevolg van de onrechtmatige recensies en dat zij hier tegenop moet kunnen treden. Zij heeft dan source een reëel belang bij het verkrijgen van de NAW-gegevens. Naar aanleiding van een artikel over immigratiedienst IND op de website Oneworld.

Eiser stelt dat het door gedaagde gegeven interview ernstig criminaliserende beschuldigingen aan zijn adres bevat die geen steun vinden in de feiten. De door gedaagde in het interview aan de kaak gestelde misstand heeft echter geen betrekking op eiser als persoon.

Eiser is niet het hoofdonderwerp in het gewraakte interview. Hij wordt niet bij naam genoemd en aannemelijk registratie lande casino voor echt geld dat de gemiddelde luisteraar van BNR Nieuwsradio niet weet dat gedaagde in het interview op eiser heeft gedoeld. Dit wordt mogelijk pas duidelijk indien met op de Facebookpagina van eiser terecht komt. Registratie lande casino voor echt geld heeft hierop namelijk zelf in de openbaarheid gebracht dat gedaagde hem bedoelde.

Al met al is de voorzieningenrechter in de gegeven omstandigheden van oordeel dat gedaagde in het interview met BNR Nieuwsradio binnen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting is gebleven en dat haar belangen zwaarder registratie lande casino voor echt geld dan die van eiser. De uitlatingen van gedaagde vinden voldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal en zijn dan ook niet onrechtmatig.

Gedaagde is beheerder van een aantal websites. Op deze website heeft hij een groot aantal publicaties geplaatst waarin hij de internationale financiële onderneming Dahabshiil eiser beschuldigt van betrokkenheid bij terrorisme, moord en het plegen van strafbare feiten.

Dahabshiil betoogd dat gedaagde onrechtmatig handelt door opzettelijk diffamerende beschuldigingen over Dahabshiil te publiceren in de wetenschap dat deze onjuist zijn en te weigeren die beschuldigingen te verwijderen.

Hierdoor lijdt Dahabshiil reputatieschade. De positie van gedaagde als zelfbenoemd onderzoeksjournalist misbruikt hij daardoor. Gedaagde stelt dat het publiceren van de beschuldigingen wordt gerechtvaardigd door een algemeen publiek belang en verwijst naar het arrest Sunday Times waarin het EHRM bevestigd dat journalisten ten opzichte van gewone burgers een bijzondere juridische status hebben.

Websites spelen een rol in het publieke debat en vervullen een waakhondfunctie, door onderbelicht nieuws te publiceren, of maatschappelijke registratie lande casino voor echt geld aan te kaarten en op de politieke agenda te laten verschijnen.

Gedaagde voert overigens als verweer dat hij een waakhondfunctie heeft en stelt dat het gebruik van anonieme bronnen begrijpelijk is gelet op de aard van de verwijten die worden gemaakt. De rechtbank is van oordeel dat er voor de juistheid van de beschuldigingen onvoldoende steun in de feiten kan worden gevonden. Gedaagde heeft onvoldoende bewijs voor de door hem gedane uitlatingen.

Gedaagde heeft een review geplaatst over eiser op de door eiser op het internet gehouden pagina. Eiser stelt dat de feiten die in deze recensies staan moedwillig onjuist en onnodig grievend zijn en dus onrechtmatig nu deze zijn eer en goede naam aantasten. Gedaagde heeft zich onjuist, ongenuanceerd, negatief, smadelijk en lasterlijk uitgelaten over de door eiser aan gedaagde geboden dienstverlening. Door de gedaagde is toegelicht dat het doel registratie lande casino voor echt geld de review is het geven van een waarschuwing aan het publiek.

De voorzieningenrechter oordeelt dat het allereerst van belang is dat is komen vast te staan dat de gewraakte tekst een review is, waarbij het voor de lezer voldoende duidelijk is dat de inhoud slechts de registratie lande casino voor echt geld van de schrijver weergeeft.

De mogelijkheid tot het plaatsen van een review op de pagina is door eiser zelf of onder diens verantwoordelijkheid opengesteld. Bij het plaatsen van een dergelijke review heeft de registratie lande casino voor echt geld de vrijheid om zijn mening te geven over de door eiser verleende dienstverlening, waarbij het stevig aanzetten van de mening en het enigszins overdrijven, registratie lande casino voor echt geld het niet ongelimiteerd, is geoorloofd en het beginsel van hoor en wederhoor niet aan de orde is.

Tevens is er niet gebleken dat de inhoud feitelijk evident onjuist is. De bewoordingen zijn bovendien niet onnodig grievend. Eiser is van Syrische afkomst en verblijft ongeveer een maand als asielzoeker in een noodopvang. PowNed heeft in een uitzending beelden getoond van onder anderen eiser, gemaakt tijdens gesprekken met een verslaggeefster, in het bijzijn van een cameraman die de beelden heeft vastgelegd.

PowNed heeft de beelden na afloop van de uitzending ook op internet geplaatst. Eiser stelt dat de uitzending een inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer is en zijn eer en goede naam wordt aangetast. PowNed heeft de medewerking aan het interview onder valse voorwendselen gekregen, de uitspraken uitgelokt en de uitspraken in de uitzending totaal uit hun verband gerukt.

Op geen enkele wijze wordt recht gedaan aan de inhoud van de interviews, noch wordt rekening gehouden met de kwetsbare positie waarin vluchtelingen zich bevinden. Daarbij is de uitingsvrijheid van een journalist niet onbegrensd. De aantasting van het privéleven van eiser kan dan ook niet worden gerechtvaardigd met een beroep op de journalistieke vrijheid om misstanden aan de kaak te stellen. Eiseres komt veelvuldig voor in het boek en wordt met haar volledige naam genoemd. Zij stelt dat er vele onjuistheden in het boek staan over haar persoon, haar rol en de uitlatingen die zij gedaan heeft.

Zij wordt afgeschilderd als iemand die een spionage- of inlichtingenfunctie had bij de Militaire Inlichtingendienst en als loslippig en babbelziek. Enkele hoofdstukken van het boek hebben online gestaan op de website van de uitgeverij. Het ligt op de weg van gedaagde om aannemelijk te maken dat zijn bronnen betrouwbaar zijn, hetgeen hij heeft nagelaten. Dit leidt tot de conclusie dat er sprake is van schadelijke publiciteit en beschuldigingen in het boek die geen steun vinden in het beschikbaar feitenmateriaal.

Gedaagde heeft een boek gepubliceerd waarin hij onrechtmatige uitspraken over eiseres heeft gedaan. Tevens heeft hij in registratie lande casino voor echt geld televisie-uitzending van het programma EénVandaag onrechtmatige uitspraken over haar gedaan.

Met name het feit dat gedaagde de ingenomen stellingen wil gebruiken als alternatief daderscenario heeft bij eiseres veel teweeggebracht. Of gedaagde een beschuldiging heeft geuit in de richting van eiseres is op zich niet doorslaggevend. Het gaat om de ernst van de uitlating, zij het een verdenking, dan wel een suggestie, en om de mate waarin die uitlating steun vond in registratie lande casino voor echt geld door gedaagde gepresenteerde feitenmateriaal.

Naar het oordeel van de rechtbank vinden de omstreden uitlatingen onvoldoende steun in de in het boek en de televisie-uitzending gepresenteerde feiten. De omstreden uitlatingen zijn beschuldigend van aard, in die zin dat zij betrokkenheid bij een zeer ernstig delict suggereren. Vanwege de aard van die uitlatingen kunnen deze ernstige gevolgen hebben voor eiseres.

Het belang dat gedaagde nastreefde met de omstreden gedeelten van zijn publicatie weegt niet op tegen het belang van eiseres, om niet door de omstreden publicaties te worden blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen. Een oud-bestuurder van een gefailleerde onderneming gedaagde is een concurrerende onderneming gestart en hij heeft daarbij een registratie lande casino voor echt geld oud-medewerkers benaderd met hem mee te gaan.

Daarnaast heeft hij zich op social media meerdere malen negatief uitgelaten over eiseres en frustreert hij daarmee de marketingsactiviteiten van eiseres. Zowel de failliete boedel van gefailleerden als eiseres lijden hierdoor nadeel. De voorzieningenrechter oordeelt dat gedaagde onrechtmatig handelde met zijn uitlatingen op onder andere de website van gefailleerden zelf. De boodschap is immers dat hoewel de activa zijn verkocht, de onderneming als vanouds wordt gevoerd door registratie lande casino voor echt geld en zijn mensen en niet door de kopers.

Gedaagde heeft op een website een groot aantal ernstige beschuldigingen geplaatst over eiser, die op dezelfde wijze in boekvorm openbaar gemaakt worden. De geuite zware beschuldigingen van strafbare feiten heeft een negatief effect op zijn reputatie als advocaat en curator. Dit heeft gedaagde nagelaten. Van eiser wordt een dusdanig negatief beeld geschetst, dat niet anders kan worden geconcludeerd dat sprake is van een poging tot karaktermoord.

Mede gelet op de gevolgen die dit voor eiser als persoon en in zijn professionele hoedanigheid als advocaat en curator kan hebben, worden de uitlatingen als onrechtmatig aangemerkt.

Ambachtzorg eiser heeft sind Slots gokken club casino land Adenom verleend aan de ouders van gedaagden. Gedaagden vinden dat de zorg die zij aan hun vader verleende niet goed was. Zij hebben hierover uitlatingen gedaan op internet. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de uitlatingen niet onrechtmatig zijn.

Bovendien is er geen reden om aan te nemen dat gedaagden zich in de toekomst op onrechtmatige wijze zullen uitlaten jegens Ambachtzorg, zodat niet is gebleken dat sprake is van een spoedeisend belang.

Het tijdschrift Quote gedaagde is in papieren en digitale vorm verkrijgbaar. Zij stelt tegen betaling ruimte op haar registratie lande casino voor echt geld ter beschikking aan derden voor reclamedoeleinden.

Blendle heeft op quotenet. Het bericht bevat de grievende beschuldigingen dat Wendy van Dijk een cocaïneverslaving heeft gehad, waarvan zij in een kliniek heeft moeten afkicken. Zij stelt dat het bericht registratie lande casino voor echt geld en pijnlijke beschuldigingen aan haar adres bevat die volledig ongefundeerd zijn en haar persoonlijke levenssfeer aantasten. Het bericht doet daarnaast ongerechtvaardigd afbreuk aan het imago die zij met haar werkzaamheden in de afgelopen jaren heeft opgebouwd als iemand die in staat en opkomt voor gezondheid.

Quote voert aan dat het bericht door Blendle op haar website is geplaatst en Blendle valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid van Quote. Zij kan dus geen invloed uitoefenen op hetgeen Blendle wenst te publiceren. Het mag zo zijn, zoals Quote heeft aangevoerd, dat het gebruik van cocaïne in bepaalde lagen van de bevolking steeds meer ingeburgerd raakt, maar dat laat onverlet dat de associatie met de drug schadelijke gevolgen kan hebben voor degene die van het gebruik daarvan wordt beschuldigd.

Wendy Van Dijk heeft weliswaar als bekende persoonlijkheid in de regel een verdergaande inbreuk op haar privéleven te dulden dan een persoon die geen algemene bekendheid geniet, maar ook zij heeft binnen bepaalde grenzen recht op bescherming van haar privacy. Voor zover Quote heeft betoog dat het bericht op haar website is geplaatst door Blendle wordt overwogen dat ook indien Quote delen van haar website aan derden tegen betaling ter beschikking stelt voor reclamedoeleinden, zij voor de inhoud van hetgeen op haar website wordt geplaatst verantwoordelijk blijft.

Gedaagde publiceert uitlatingen over eisers op internet in verband met zwanendriften. Eisers stellen zich op het standpunt dat hun goede naam wordt geschaad en dat zij als gevolg van de uitlatingen worden bedreigd. Gedaagde handelt onrechtmatig en zij dient haar gedragingen dan ook zo spoedig mogelijk te staken. De geplaatste berichten geven een beschrijving van eigen waarnemingen van gedaagde, registratie lande casino voor echt geld zij heeft vastgelegd met een camera.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de berichten op zodanige wijze steun vinden in de registratie lande casino voor echt geld dat van onrechtmatigheid geen sprake is. Er is onvoldoende gebleken dat de door gedaagde op Facebook en Om spelen Farao geld over eisers gedane uitlatingen onjuist, onnodig grievend of anderszins onrechtmatig jegens hen zijn.

Derhalve valt niet in te zien waarom gedaagde zich van dergelijke uitlatingen zou dienen te onthouden. Eisers vinden dat de uitlatingen die gedaagde over hen heeft geplaatst te ver gaan. Eisers vorderen dat gedaagde de uitlatingen op de website verwijdert. De voorzieningenrecht acht het te ver gaan dat ook de kinderen van eisers in de uitlatingen voorkomen.

Eisers hebben deze vorm terecht als een ernstige schending van hun privacy ervaren. Geschil over publicatie van Consumentenbond gedaagde over pechhulp.

Gedaagde heeft een vergelijkend prijsonderzoek verricht onder een zestal pechhulpdiensten, waaronder de ANWB Wegenwacht eiser en hier een artikel over gemaakt dat tevens is gepubliceerd op hun website. In het onderzoek is, ondanks het herhaaldelijk daartoe door de ANWB gedane verzoek, niet het reparatiepercentage van de ANWB en dat van de andere pechhulpverleners betrokken. Eiser vordert dat het de Consumentenbond wordt verboden de pechhulpdienst van de ANWB in het openbaar te vergelijken met andere aanbieders van pechhulpdiensten zonder daarin het reparatiepercentage te betrekken alsmede het artikel te rectificeren.

De Consumentenbond heeft bij zijn publicaties aan een strengen zorgvuldigheidsnorm te voldoen gezien het gegeven dat door het in aanmerking komende publiek aan publicaties van de Consumentenbond groot gezag wordt toegekend en dat deze grote invloed hebben.

De Consumentenbond betoogt dat het hem in beginsel vrijstaat te bepalen wat hij wel of niet onderzoekt en op welke wijze hij zijn onderzoeken vormgeeft. Er is louter een prijsvergelijking gemaakt waarbij de kwaliteit van de pechhulpdiensten betrokken is. De publicatie bevat geen onjuistheden en is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen.

De voorzieningenrechter oordeelt dat het de Consumentenbond in redelijkheid vrij staat zich op het standpunt te stellen dat hij zich slechts baseert op na eigen onderzoek verkregen, objectieve, gegevens en niet op gegevens de gegevens die de ANWB aan hem heeft verstrekt. In een vonnis in kort geding zijn een aantal verboden en geboden aan gedaagde opgelegd.

Na het verstrijken van de in het registratie lande casino voor echt geld genoemde termijn van een jaar waarin de geboden en verboden uitvoerbaar bij lijfsdwang waren, handelt gedaagde opnieuw in strijd met deze geboden en verboden door onder meer e-mails te verzenden aan de wereldwijde opererende bank The Royal Bank of Scotland eiser en door uitlatingen over de bank te plaatsen op internet, waarbij zij beschuldigt wordt van fraude. Nu gedaagde zich niet vrijwillig houdt aan de verboden en geboden en het uitwinnen van dwangsommen niet effectief blijkt, staat eiser geen ander middel ter beschikking dan de gevorderde uitvoerbaarheid bij lijfsdwang.

Dit middel is in het verleden ten aanzien van gedaagde effectief gebleken en daarom vordert eiser om dit middel voor onbepaalde tijd op te leggen. Gedaagde stelt dat hij de berichtgeving niet kan stoppen en de berichten niet van internet kan verwijderen, omdat hij met deze berichtgeving een groter belang dient. Volgens hem loopt er in Amerika een procedure tegen eiser en is hem in verband daarmee gevraagd om de berichtgeving niet te staken althans de berichten niet te verwijderen.

De voorzieningenrechter passeert dit verweer omdat gedaagde zijn stelling niet onderbouwd. Eiser 1 is voorwaardelijke vrijgesteld. Aan zijn vrijlating zijn voorwaarden verbonden. Eiser 2 is benaderd om heimelijke beeld- en geluidsopnamen van een gesprek tussen hem en eiser 1 te maken. Blijkens de verklaringen van KRO-NCRV gedaagde wordt in de opnamen de vraag aan de orde gesteld of eiser 1 zich houdt aan de voorwaarden die zijn gesteld aan zijn voorwaardelijke vrijstelling.

Eisers vorderen dat KRO-NCRV de gemaakte beelden niet mag uitzending en hebben bezwaar gemaakt tegen de conclusie dat eiser een of meer voorwaarden heeft overtreden.

Uitzending van de beelden is onrechtmatig jegens hen. Ook stellen zij dat er door het uitzenden van de beelden een inbreuk op hun portretrecht wordt gemaakt. De voorzieningenrechter oordeelt dat vanwege de ernst van het door de eiser 1 gepleegde misdrijf en de grote maatschappelijke gevolgen daarvan, de Nederlandse samenleving naar verwachting blijvend belangstelling zal hebben voor de handelingen in woord en de daad van eiser 1.

Aannemelijk is dat eiser 1 in de heimelijk opgenomen gesprekken uitlatingen doet die in verband kunnen worden gebracht met de voorwaarden die aan zijn vrijlating zijn gesteld. Het belang van KRO-NCRV bij uitzending van de heimelijk gemaakte opnamen prevaleert boven dat van eisers bij eerbiediging Palace Casino geld roebels hun privacy.

Eiser is medeoprichter en directeur geweest van de Steve Jobs basisschool. De uitgever van het regionale dagblad BN DeStem gedaagde heeft uitlatingen gepubliceerd over deze school in de krant en op het internet.

Eiser stelt dat gedaagde door het publiceren van foutieve misleidende informatie onrechtmatig heeft gehandeld. De voorzieningenrecht passeert dit standpunt aangezien deze niet nader feitelijk door eiser is onderbouwd.

Gedaagde voert aan dat een van de functies van de pers de boodschappersfunctie is, waarbij de pers uitlatingen van derden weergeeft.

In die functie heeft BN DeStem klachten van ouders en oud-medewerkers in het artikel weergegeven. De voorzieningenrechter volgt dit standpunt. Tevens heeft eiser veelvuldig de media opgezocht waardoor hij een publiek figuur is die meer heeft te dulden dan de gemiddelde persoon.

Hij wordt in de uitzending beschuldigd van het beramen van een huurmoord. Eiser vordert dat gedaagde de her publicatie van de tv-uitzending op YouTube verwijdert.

Gedaagde voert daarentegen aan dat zijn programma een journalistiek programma is. Een beperking van de uitingsvrijheid is dus niet snel noodzakelijk. Vanwege de ernst van de misstand en de mate waarin de beschuldigingen worden gesteund door het ter beschikking staande feitenmateriaal, dient de belangenafweging in dit geval in het voordeel van de vrijheid van meningsuiting uit te vallen.

De zaak is van groot publiek belang en het beramen van registratie lande casino voor echt geld huurmoord is een misstand. Wat betreft het plaatsen van de tv-uitzending op YouTube voert Endemol het verweer dat zij niemand kent met die naam die aan hen is gelieerd.

Bovendien kan zij niet zelf de tv-uitzending verwijderen maar kan zij slecht daartoe een verzoek aan YouTube doen. De enkele stelling van eiser dat Endemol de hand heeft gehad in het plaatsen van de tv-uitzending op YouTube is onvoldoende om de vordering tot verwijdering toe te wijzen. Immers, heeft eiser op geen enkele wijze aangegeven waarop zijn stelling is gebaseerd. Bovendien betwist Endemol dat degene die het filmpje op YouTube heeft geplaatst aan haar is gelieerd.

Dat Endemol auteursrechthebbende is van de beelden, doet aan het vorenstaande evenmin af. Eiseres werkte destijds als barvrouw in dit café. Zij is bij de schietpartij zwaar gewond geraakt en heeft daarbij een dwarslaesie opgelopen.

In het boek wordt eiseres moet voor- en achternaam vermeld. Door de vermelding van registratie lande casino voor echt geld naam wordt zij aangetast in haar persoonlijke levenssfeer en de naamsvermelding is niet noodzakelijk.

De auteur en uitgever van het boek worden door eiseres gedagvaard. De door eiseres gestelde inbreuk op haar persoonlijke levenssfeer door de naamsvermelding is niet aannemelijk. Aan een afweging van het recht van eiseres op bescherming tegen een dergelijke inbreuk en vrijheid van meningsuiting waarop gedaagden zich beroepen wordt derhalve niet toegekomen.

Eiser is veroordeeld voor moord op responsive online casino op hryvnia aan de roebel der registratie lande casino voor echt geld hierna H.

Op internet werd er door Google een verbinding gelegd tussen de naam van eiser en zijn veroordeling. Eiser heeft Google verzocht deze link tussen zijn persoon en deze daad te verwijderen. Aan dit verzoek heeft Google inmiddels gevolg gegeven. Op de website van Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers gedaagde is een bericht van de vader van H, samen met het verzoek van eiser aan Google en het persbericht van de veroordeling geplaatst.

Bij het opgeven van de volledige naam van eiser als zoekterm in Google wordt als eerste zoekresultaat een link weergegeven die verwijst naar de pagina van de website. Eiser vordert dat de Http://hikaye.biz/affiliate-programma-in-de-online-casino.php de publicatie op de website verwijdert. Hij heeft zich met betrekking tot zijn vordering beroepen op de Wet bescherming persoonsgegevenshet arrest Google Spain alsmede op onrechtmatig handelen van de gedaagden.

Gedaagde bepleit de vrijheid om zich publiekelijk te uiten over eiser. Vrijheid van meningsuiting bestaat mede om de gemeenschap blijvend geïnformeerd te laten zijn omtrent gruwelijke misdrijven die gepleegd zijn en de samenleving heeft er recht op te weten wie de persoon van eiser is registratie lande casino voor echt geld wat hij heeft gedaan.

De doelstelling van de Federatie is gelegen in de aandacht vragen voor het slachtoffer. De voorzieningenrechter oordeelt dat niemand kan ontkennen dat gedaagde een gerechtvaardigd belang heeft bij het aldus levend houden van hetgeen gebeurd is.

Registratie lande casino voor echt geld zij dit belang willen behartigen, is het noodzakelijk dat zij de publicatie op internet plaatst want op deze manier wordt een zo groot mogelijk publiek bereikt. Tevens lijkt de eiser nog niet echt tot een inzicht in het verwerpelijke karakter van zijn daad te zijn gekomen. Dit verhoudt zich slecht met een recht om als dader te worden registratie lande casino voor echt geld. Alles afwegende acht de voorzieningenrechter het belang van gedaagden bij het uitoefenen van hun recht op vrije meningsuiting op de wijze waarop zij dat hier doen, op dit moment zwaarwegender dan het recht van eiser op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer.

Eisers maken gebruik van de website registratie lande casino voor echt geld. Gedaagde organiseert ook erotische feesten en heeft een e-mailbericht verzonden aan info tippelpagina. In dit bericht heeft hij zich uitgelaten over het feest van de eisers. Eisers stellen dat de uitlatingen in dit bericht nergens op gebaseerd zijn, hier geen bewijs voor is en deze niet hun weerslag in de feiten vinden.

De goede naam van de eiser wordt hierdoor aangetast. Volgens eisers suggereert het bericht namelijk dat zij Sexy Susi hebben beïnvloed om niet op het feest van registratie lande casino voor echt geld te komen en dat zij mensen misleiden.

Dit is echter niet wat in het bericht staat. Er staat namelijk dat eiser Sexy Susi naar hem heeft overgehaald. Gezien de registratie lande casino voor echt geld van de aankondiging van het feest moet vastgelegd worden dat eiser Sexy Susi inderdaad bereid heeft gevonden om op zijn feest te registratie lande casino voor echt geld. Verder wordt vermeld dat gedaagde eisers ervan verdenkt advertenties op sexjobs.

Registratie lande casino voor echt geld hetgeen door beide partijen is gesteld, blijkt echter dat op de website sexjobs. Wat daar oneigenlijk of misleidend aan zou zijn, is niet nader toegelicht.

De voorzieningenrechter oordeelt dat deze uitlating niet onrechtmatig is. Eiser wordt veroordeeld in de proceskosten.

In een bestreden kort geding is eiser veroordeeld voor het plaatsen van registratie lande casino voor echt geld, tweets en andere uitingen op internet met betrekking tot Achmea c. Ook in het geval er wordt aangenomen dat de inhoud van de blogs en tweets op feiten is gebaseerd en in die zin rechtmatig is aan te merken, acht de voorzieningenrechter deze buitenproportioneel, beledigend en met name voor de individuele medewerkers van Achmea en Wilhelmina Ziekenhuis bedreigend.

Eiser komt op tegen dit voorlopig oordeel. Hij betwist dat hij degene is geweest die de onrechtmatige uitlatingen op de blogs en twitter heeft geplaatst. Er is een geschil ontstaan over een factuur voor een uitgevoerde medische handelingen in het Wilhelmina Ziekenhuis. Eiser heeft via brieven en e-mailberichten bij Achmea en het Wilhelmina Ziekenhuis bezwaar hiertegen gemaakt. Op een zeker moment is hij in zijn berichten naar de onrechtmatige teksten in de blogs gaan verwijzen.

Het woordgebruik in de door eiser verzonden berichten vertoont een sterke gelijkenis met de teksten op de blogs. Dit wijst erop dat eiser degene is geweest die de berichten op de blogs heeft geplaatst. Voorts is registratie lande casino voor echt geld twitteraccount geactiveerd. Op dit account worden werknemers van Achmea en het Wilhelmina Ziekenhuis tot wie eiser zich in brieven heeft gericht met registratie lande casino voor echt geld genoemd en wordt er verwezen naar de blogs.

Op basis hiervan is ook naar het oordeel van het hof voldoende aannemelijk geworden dat eiser de onrechtmatig geachte uitlatingen op de blogs en tweets heeft geplaatst.

Nu in dit hoger beroep voldoende aannemelijk is geworden dat dwangsommen geen afdoende dwangmiddel zijn, zal het hof het dwangmiddel van lijfsdwang opleggen. In de krant Reformatorisch Dagblad hierna RD zijn diverse artikelen verschenen waarin onrechtmatige beschuldigingen over eiser staan.

Registratie lande casino voor echt geld artikelen zijn opgenomen in het archief van Erdee gedaagde. Dit archief is te vinden op de websites: Indien er in de zoekmachine van google.

De voorzieningenrecht oordeelt dat de publicatie van de beschuldigende artikelen op www. Visit web page ligt anders bij de publicatie op www.

Bij die publicatie wordt namelijk geen verwijzing naar het bijbehorende artikel opgenomen: De artikelen hebben betrekking op het verblijf van de KPMG-partner in een container tijdens de verbouwing registratie lande casino voor echt geld zijn huis. Het verblijf was noodgedwongen, omdat er een geschil met de aannemer was ontstaan over de kosten. Eiser beroep zich op de Wet Bescherming Persoonsgegevens Wbp en het zogenoemde Costeja-arrest, alsmede op onrechtmatig handelen van Google.

Doordat de artikelen op internet te vinden zijn, ondervindt eiser nog steeds de nare gevolgen van het onterechte handelen van de registratie lande casino voor echt geld. Daarnaast is het ook schadelijk voor zijn carrière. Tevens valt het niet in te zien dat de artikelen onnodig diffamerend zijn. Avrotros heeft eiser ten onrechte in een uitzending als mededader van een fraudezaak aangemerkt en heeft zijn foto getoond.

Registratie lande casino voor echt geld voorzieningenrechter oordeelt dat het recht ter bescherming van eer en goede naam zwaarder weegt dan het recht van Avrotros op vrijheid van meningsuiting.

Eiser heeft door de uitzending en de informatie op de internetsite van Avrotros schade geleden. Hij heeft daarom belang bij verwijdering van elke foutieve berichtgeving met daarin zijn roep naam. Tevens heeft hij belang bij een rectificatie. Gelet op de gevolgen voor eiser van het noemen van zijn volledige naam in combinatie met zijn foto wordt het noodzakelijk geacht dat Avrotros deze vervangt door initialen.

Een rectificatie op de website acht de voorzieningenrechter onnodig. Conflict over bericht op Facebook door biologische vader die zijn kind al lang niet gezien heeft. Eiseres stelt dat gedaagde zich schuldig heeft gemaakt aan laster, smaad dan wel belaging, hetgeen als onrechtmatig jegens eiseres kan worden aangemerkt.

Volgens haar is het bericht feitelijk onjuist. Gelet op de reacties van derden op het bericht vreest eiseres dat er personen zijn die de beschuldigingen serieus zullen nemen.

Gedaagde voert aan dat het casino vals 888 online casino van zonder spelen beoordelingen te vrij staat zijn ervaringen op het internet te delen met eenieder die daarvan kennis wenst te nemen. Het bericht kan niet als onrechtmatig worden aangemerkt omdat het geen feitelijke onjuistheden registratie lande casino voor echt geld. Bovendien kan het niet als grievend jegens eiseres worden aangemerkt.

Dat eiseres naar aanleiding van het bericht door derden is benaderd is evenmin aangetoond. De voorzieningenrechter oordeelt dat voorshands niet kan worden aangenomen dat het bericht op enig onderdeel feitelijk onjuist is.

Noch de tekst noch de strekking van dit bericht kan als onrechtmatig jegens eiseres worden aangemerkt. Er bestaat geen grond voor het here dat het bericht het kind van eiseres en gedaagde in haar goede eer of naam heeft aangetast en er is niet gebleken dat zij van het bericht nadelige gevolgen heeft ondervonden.

De conclusie is dus dat gedaagde vrij stond het bericht op zijn Facebook te plaatsen. Eisers wordt veroordeeld in de proceskosten. Eiser vordert dat Coöperatieve Crimesite Camilleri gedaagde alle onrechtmatige uitlatingen over eiser, zijn naam, het portret en andere privégegevens van het internet verwijdert. Daarbij te spelen geld met Instant Pay beoordelingen zij google verzoeken om de cache van de zoekmachine aan te passen zodat zijn gegevens niet meer via de zoekmachine vindbaar is.

Alsmede een rectificatie waarin is opgenomen dat de beschuldigingen onjuist zijn en niet met feiten gestaafd. Als gevolg van de publicaties heeft eiser reeds inkomsten gemist en is het voor hem onmogelijk een baan te vinden. Iedere potentiële werkgever zal worden afgeschrikt door de zoekresultaten die bovenkomen indien de naam van eiser wordt ingetoetst in Google.

Gedaagde voert het verweer dat zij een professionele journalist is die een reputatie hoog te houden heeft. De toon op de website is scherp en kritisch, maar de publicaties berusten op deugdelijk bronnenonderzoek. Gedaagde kan elke in het petitum genoemde beschuldigingen met feiten staven.

Voorts voert gedaagde aan dat het plaatsen van portretten bij de artikelen registratie lande casino voor echt geld gerechtvaardigd door de nieuwswaarde van die artikelen. Gedaagde heeft het verwijt van eiser dat de artikelen inhoudelijk onjuist zij niet op deugdelijke wijze registratie lande casino voor echt geld. Dat zij zich op de bescherming van haar bronnen beroept maakt niet dat zij niet inzichtelijk zou kunnen maken op welk feitenmateriaal haar publicaties zijn gebaseerd.

Gezien het feit dat de verdenkingen bijzonder ernstig van aard zijn en dit ernstige gevolgen kan hebben voor eiser, weegt het recht op bescherming van goede naam zwaarder dan de vrijheid van meningsuiting. Eiser is hiervoor veroordeeld en vordert dat Google Search gedaagde de links die verwijzen naar zijn veroordeling verwijdert.

Bij het opleggen van beperkingen aan de werking van een zoekmachine als Google Search is terughoudendheid geboden. De functie van catalogus zou ernstig worden belemmerd indien er strenge beperkingen zouden plaatsvinden. Veroordeling voor een ernstig misdrijf is in het algemeen blijvend relevante informatie over een persoon.

De voorzieningenrechter oordeelt dat eiser niet voldoende onderbouwd heeft waarom de registratie lande casino voor echt geld irrelevant, buitensporig of onnodig diffamerend zijn. Tevens heeft eiser het spoedeisend belang bij zijn vorderingen onvoldoende aangetoond. De Stichting Nationaal Wanbetalersregister gedaagde heeft een register aangemaakt om een debiteur tot betaling te bewegen.

Dit register is opgenomen op hun website. Bij e-mail heeft de Stichting eiser bericht dat hij is aangemeld bij het register en dat hij ter voorkoming van plaatsing 48 uur in de gelegenheid wordt gesteld om alsnog te betalen. Eiser heeft niet aan dit verzoek voldaan waardoor de registratie is opgenomen in het register.

Eiser vordert dat de registratie verwijderd wordt. Hij legt aan zijn vordering ten grondslag dat de registratie onrechtmatig is. De Stichting biedt geen redelijke mogelijkheid tot wederhoor. De enige mogelijkheid voor verwijdering betreft betaling. Tevens wordt er in strijd gehandeld met de Wet bescherming persoonsgegevens Wbp. Met de handels naam en het kvk-nummer kan immers de voor- en achternaam van eiser eenvoudig worden achterhaald.

De Stichting stelt dat de Wbp niet van toepassing is nu de Stichting de gegevens uitsluitend verwerkt voor journalistieke doeleinden. Bovendien zal toewijzing van de vordering leiden tot een beperking van haar casino roulette spelen voor echt geld roebels van meningsuiting.

De voorzieningenrechter oordeelt dat de registratie voor wat betreft de naam en het kvk-nummer van eiser in dit geval als de verwerking van persoonsgegevens kan worden aangemerkt. Dit is slecht toegestaan indien dat in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze plaatsvindt.

Daarbij is er geen registratie lande casino voor echt geld van journalistieke werkzaamheden want de aangeleverde informatie wordt zonder verdere verwerking gepubliceerd. Hier is veeleer sprake van een zwarte lijst. Het doel hiervan is bedrijven in staat te stellen te beoordelen of zij met een bepaalde persoon een overeenkomst willen aangaan. Een zwarte lijst moet registratie lande casino voor echt geld blijven tot een nauw omschreven kring van gebruikers en mag niet op internet voor een ieder toegankelijk worden gemaakt.

Tros gedaagde heeft in het programma Opgelicht?! Daarbij is tevens het dossier van de zaak op de website van het programma geplaatst. De naam van eiser is daarin afgekort tot alleen zijn initialen. Het vonnis van de veroordeling van eiser is in een uitzending van Tros aan de orde gekomen. Een gedeelte van deze uitzending is thans nog via de website te bekijken.

Eiser wil dat zijn dossier van de website wordt verwijderd en heeft Tros daarover verschillende malen benaderd. Hij stelt dat Tros hem publiekelijk aan de schandpaal heeft genageld, nog voordat hij door de politie als verdachte was aangemerkt. Het is voor eiser onmogelijk een baan te vinden, omdat men zijn naam googelt en uitkomt op de website van Opgelicht?!.

Hij heeft zijn straf gehad en zou een nieuwe start moeten kunnen maken in de samenleving, maar dat wordt hem door Tros onmogelijk gemaakt. Tros voert het verweer dat zij in het kader van de vrijheid van meningsuiting het recht heeft anderen te informeren, voor te lichten en te waarschuwen over allerlei maatschappelijke verschijnselen en misstanden. Tevens is het dossier alleen toegankelijk voor iemand die daar in het archief naar opzoek gaat. Het dossier is geanonimiseerd doordat alleen de initialen worden gebruikt en doordat het gelaat onherkenbaar is gemaakt op de beelden.

De voorzieningenrechter oordeelt dat de gepubliceerde informatie nadelig is voor eiser, dat hij zijn straf heeft uitgezeten en een nieuwe kans verdient echter niet voldoende is voor het toewijzen van zijn vorderingen. Hetgeen Tros publiceert vindt voldoende steun in de feiten waardoor eiser niet lichtvaardig wordt beschuldigd. Voorts is Tros voldoende tegemoet gekomen aan het privacybelang van eiser door hem te anonimiseren. Van de handelingen van de presentator zijn filmopnamen gemaakt.

Eiser stelt dat het onrechtmatig is om zonder toestemming tv-opnames te maken in de winkel. Gedaagde maakt door het vervaardigen en uitzenden van camerabeelden van klanten en medewerkers van Registratie lande casino voor echt geld Markt inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer en hun portretrecht.

Het belang van gedaagde om in het kader van een amusementsprogramma een televisie-experiment uit te voeren staat niet in redelijke verhouding tot de onnodige en onrechtmatige schending van privacy rechten en de verstoring van de orde in de winkel.

Er wordt gevorderd dat de beelden worden vernietigd en dat daarvan registratie lande casino voor echt geld gebruik zal worden gemaakt in de tv-uitzendingen. Gedaagde stelt dat Media Markt in strijd met de waarheidsplicht heeft verklaard dat in haar huisreglement is opgenomen dat geen filmopnames mogen worden gemaakt.

Tevens beroept zij zich op art. Daarbij is er geen sprake van onrechtmatigheid omdat de winkel een openbare plaats is. De voorzieningenrechter oordeelt dat het recht op vrijheid van meningsuiting beperkt wordt zodra rechten van anderen in het geding zijn.

In dit geval is dat het eigendoms- of gebruiksrecht van Media Markt. Het gegeven dat eenieder in beginsel de winkel kan binnenlopen maakt niet dat er sprake is van een openbare ruimte. Een winkeleigenaar heeft het recht voorwaarden te stellen aan het gedrag van klanten. Daarbij had CCCP kunnen verwachten dat eiser er bezwaar tegen zou hebben dat iemand zich ten onrechte voordoet als een van haar medewerkers en dat haar klanten worden gefilmd.

Dit in acht nemende wordt het handelen van CCCP naar het oordeel van de voorzieningenrechter onrechtmatig geacht. Tussen gedaagde en de Belastingdienst eiser registratie lande casino voor echt geld geschillen ontstaan naar aanleiding van aanslagen die niet werden voldaan. De Belastingdienst ziet zich geconfronteerd met klachten, beschuldigingen en strafrechtelijke aangiften van gedaagde, die ook gericht zijn op individuele ambtenaren, waarin hij beschuldigingen uit over allerlei strafbare en onrechtmatige gedragingen in verband met de aanslagen en de invordering daarvan.

Gedaagde beheert de Stichting Afkoop Belastingschulden. Op de website van deze stichting staan diverse teksten met beschuldigingen ten aanzien van de Belastingdienst. De Belastingdienst eist dan ook dat deze beschuldigingen verwijderd worden. Eiser legt aan zijn vordering ten grondslag dat de beschuldigingen op de website van gedaagde onjuist, grievend en onrechtmatig zijn en een ernstige schending van de uit geld Roulette online en goede naam van de Belastingdienst en zijn medewerkers vormen.

De inbreuk op de rechten van art. De voorzieningenrechter oordeelt dat het aan de digitale schandpaal nagelen van de Belastingdienst en zijn medewerkers door deze met naam en toenaam op een website van ernstige vergrijpen te beschuldigen niet de geëigende weg is en te ver gaat.

De uitlatingen van gedaagde worden als onrechtmatig aangemerkt. Eisers exploiteren prostitutieboten in Utrecht. De burgemeester van Utrecht gedaagde heeft in enkele uitspraken over deze boten aan het Zandpad gedaan. De Burgemeester gaf aan dat: Volgens eisers sloeg dat op eerdere brieven van registratie lande casino voor echt geld Burgemeester aan zijn College dat op het Zandpad op registratie lande casino voor echt geld schaal en op gruwelijke wijze, mensenhandel voorkwam in de prostitutiesector.

Volgens Eisers was er geen enkel bewijs dat zij zich aan mensenhandel schuldig gemaakt zouden hebben. Volgens de Burgemeester sloegen de beweringen echter niet specifiek op deze boten sloeg maar op alle seksinrichtingen. Er zijn 7 a 8 strafrechtelijke veroordelingen voor mensenhandel geweest bij seksinrichtingen aan het zandpad.

De voorzieningenrechter stelt vast dat de eisers in het gewraakte interview niet bij naam genoemd werden en dat het woord mensenhandel ook niet genoemd werd. In de procedure is voorts gebleken dat op zowel bestuurlijk als strafrechtelijk niveau uitgebreid onderzoek gedaan is naar mensenhandel op het zandpad.

Uit dat onderzoek is registratie lande casino voor echt geld dat er daadwerkelijk en veelvuldig http://hikaye.biz/om-speelautomaten-casino-land-op-roebels-te-spelen.php plaatsvindt op het zandpad.

Ook bij eisers is een onderzoek geweest en de controleur heeft vastgesteld dat er in ieder geval aanwijzingen zijn van mensenhandel. De hoofdinspecteur van de Politie gaf aan dat hij reden zag om verder strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Het hierboven omschreven registratie lande casino voor echt geld dat het belang van gedaagde om zich kritisch te kunnen uiten zwaarder dient te wegen dan het belang van eisers op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer  Vonnis: Gedaagde is uitgever van het tijdschrift Nieuwe Revu.

In dat tijdschrift wordt een foto geplaatst van Princes Amalia eiseres die van haar genomen zijn tijdens een training op het veld van haar hockeyvereniging. Prinses Amalia beroept zich op art. De door de RVD opgestelde media-code is niet relevant om te bepalen of er een redelijk article source is.

Wanneer gedaagden zich door die media-code ten onrechte beperkt voelen kunnen zij daartegen in rechte optreden. Of er sprake is van een redelijk belang moet blijken uit een afweging tussen het recht op eerbiediging van persoonlijke levenssfeer en het recht op vrijheid van meningsuiting. De samenleving heeft recht op alles te weten article source een persoon die op grond van haar afkomst registratie lande casino voor echt geld publiekrechtelijke functie gaat bekleden.

Dit verweer wordt door de kantonrechter niet gevolgd. Dat prinses Amalia een belangrijke functie gaat vervullen wil nog niet zeggen dat zij geen privéleven heeft, zij is niet vogelvrij. Tot registratie lande casino voor echt geld speelde ook de jonge leeftijd van de prinses een belangrijke rol. Zij heeft ook recht op een ongestoorde jeugd.

Het gevorderde publicatieverbod is een te vergaande beperking van de vrijheid van meningsuiting. Hierin zijn zij echter niet-ontvankelijk omdat de Koning en Koningin in dezen slechts optreden als registratie lande casino voor echt geld van prinses Amalia.

Het Franse magazine Paris Match plaatst in een artikel over Prins Albert van Monaco waarin een stewardess beweert een buitenechtelijke zoon te hebben van de genoemde prins. De prins klaagt het tijdschrift met succes aan vanwege schending van zijn privacy.

In hoger beroep blijft dit stand. Paris Match stapt naar het EHRM omdat met de uitspraak haar vrijheid van meningsuiting aangetast wordt. Het Hof oordeelt dat de uitspraak in strijd met het EVRM is omdat de rechtbank geen juiste afweging gemaakt had tussen de informatie die registratie lande casino voor echt geld uitmaakte van het publieke debat en het recht op respect voor het privéleven van de prins. De publicatie droeg bij aan het publieke debat omdat de prinselijke titel in Monaco door erfopvolging wordt doorgegeven.

Kennis over het bestaan van kinderen van de prins is derhalve relevant, ondanks het feit dat het kind nooit op de troon zou kunnen komen. Http://hikaye.biz/hoe-je-een-casino-landa-op-yandex-money-vertalen.php prins vervult vervolgens een publieke functie.

Het EHRM oordeelt vervolgens dat de schadevergoeding disproportioneel is. Zij waren onder andere van mening dat de publicatie niet relevant is voor het publieke debat omdat het kind nooit troonopvolger zou kunnen worden volgens Monaskees recht. In een uitzending van TROS Opgelicht gedaagde wordt de vader van een betrokken oplichter in beeld gebracht. De vader eiser vordert dat de beelden niet uitgezonden worden. In de uitzending is eiser onherkenbaar gemaakt.

Ook heeft de TROS niet zelf contact opgenomen met de vader maar is die vrijwillig verschenen. Dat maakt dat het uitzenden van de beelden niet onrechtmatig is. Wel worden de identiteitspapieren van zijn zoon getoond. Hoewel kan worden toegegeven dat het tonen van identiteitspapieren met zich mee kan brengen dat de familie daardoor met deze persoon in verband gebracht kan worden betekent dit niet dat in zijn algemeenheid kan worden aangenomen dat daarmee jegens die familie onrechtmatig registratie lande casino voor echt geld wordt.

In het tijdschrift van de Vereniging tegen Kwakzalverij gedaagden registratie lande casino voor echt geld een artikel over eisers waarin eisers worden beschuldigd een aantal schijn-goededoelen opgezet te hebben. Dat artikel is voorts verspreid via internet. Gedaagden stellen zich allereerst op het standpunt dat de zaak niet geschikt is voor behandeling in kort geding omdat te lang is gewacht met het instellen van de vordering.

Daar gaat de rechter niet in mee omdat de publicatie nog immer online staat. Er is voorts sprake van een conflict tussen grondrechten. Gezien de ernst van de beweerdelijke misstanden hebben gedaagden in beginsel recht om hierover te publiceren. Dat wordt anders wanneer bepaalde beweringen onvoldoende weerslag vinden in het ter beschikking staande feitenmateriaal.

Het artikel wordt woord voor woord nagelopen en de rechter vindt een klein aantal beweringen die niet op voldoende feitenmateriaal stoelen en om die reden onrechtmatig zijn. De rechter heeft al bij vonnis vastgesteld dat daarmee onrechtmatig gehandeld is.

Onderwerp in deze procedure is registratie lande casino voor echt geld de hoogte van het schadebedrag. Met betrekking tot 1 en 2 oordeelt de rechter dat er onvoldoende causaal verband is waardoor de schade niet voor vergoeding in aanmerking komt.

De enkele inbreuk op het persoonlijkheidsrecht geeft recht op vergoeding van immateriële schade. Van belang is dat eiseres een bekende tv-presentatrice is. Gedaagde is een Zwitserse televisiemaatschappij die een documentaire over eiser heeft uitgezonden in Zwitserland. De documentaire is in het Frans maar is toegankelijk via internet in Nederland.

De rechter oordeelt zichzelf bevoegd nu de uitzending toegankelijk is in Nederland. Zwitsers recht is van toepassing nu de uitzending in het Frans is. Zowel eiser als gedaagde geven echter aan dat de vraag of bepaalde uitlatingen onrechtmatig zijn volgens Zwitsers recht hetzelfde wordt beantwoord dan volgens Nederlands recht. In de documentaire wordt eiser beschuldigd van onder andere seksueel misbruik, financiële uitbuiting, machtsmisbruik en discriminatie.

De volgende omstandigheden zijn van belang. Wanneer een journalist iemand ernstige verwijten maakt geldt een grote motiveringsplicht. Er moet in een dergelijk geval zorgvuldig onderzoek worden verricht teneinde een getrouwe registratie lande casino voor echt geld van de feiten te kunnen geven. Volgens eiser vinden de ernstige beschuldigingen onvoldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal en is er onvoldoende hoor en wederhoor toegepast.

Nu de uitlatingen afkomstig zijn van meerdere personen en zij deels ondersteund worden door derden, zijn de beschuldigingen niet onaannemelijk. Eiseres heeft zijn complottheorie onvoldoende aannemelijk gemaakt. Voorts is in de uitzending duidelijk naar voren gebracht dat de uitingen een weergave van de persoonlijke standpunten van slachtoffers bevat.

De vorderingen worden afgewezen eiseres wordt veroordeeld in de proceskosten. De rechter oordeelt dat in deze niet van belang is óf gedaagde kritiek registratie lande casino voor echt geld uiten op eiser maar of de wijze waarop dat gebeurt toelaatbaar is.

De voorzieningenrechter maakt een belangenafweging: Ook waardeoordelen dienen een voldoende feitelijke basis te hebben, omdat zelfs een waardeoordeel excessief en daarom onrechtmatig kan zijn indien elke feitelijke basis daarvoor ontbreekt.

In dit geval wordt deze feitelijke basis voldoende geacht. Echter, in dit geval heeft gedaagde de feiten selectief gebruikt en cruciale informatie weglaat waardoor een onjuiste indruk wordt gewekt. Daardoor wordt een onjuist beeld geschetst.

De rechter komt derhalve tot de conclusie dat de column onrechtmatig is. De vordering tot schadevergoeding is onvoldoende toegelicht. Column moet verwijderd worden,   http: Dit ten behoeve van een documentaire over pesten. Een aantal ouders en kinderen hebben meegewerkt aan het programma. Eisers de school, enkele ouders en leerkrachten vorderen een verbod op het gebruik van de beelden. Eisers baseren hun Roulette de helden van de oorlog geld op een inbreuk http://hikaye.biz/speelautomaten-aankoop.php de privacy van de kinderen, alsmede het portretrecht van de registratie lande casino voor echt geld. Het zijn immers zeer jonge kinderen, daarbij wordt een onevenwichtig beeld geschetst.

RTL verweert dat zij een ernstige misstand aan de kaak stelt pestenhet gebruik van de verborgen camera is de enige manier om dit aan de kaak te stellen, voorts heeft RTL er alles aan gedaan om de leerlingen onherkenbaar in beeld te brengen. De Voorzieningenrechter oordeelt dat het gebruik van de verborgen camera buitenproportioneel is. De kinderen bevonden zich immers in een gesloten leeromgeving en hoefden er niet op bedacht te zijn dat met een verborgen camera opnames gemaakt zouden worden.

Daarbij komt dat de kinderen verplicht op school aanwezig moesten zijn. RTL wordt verboden de beelden te gebruiken op straffe van een dwangsom. Eiser is een investeringsmaatschappij DIM die belegt in Duits onroerend goed. In plaatst gedaagde op haar website een artikel waarin zij DIM in verband brengt met X-groep. Een beleggingsmaatschappij waarvan een van de bestuursleden van DIM registratie lande casino voor echt geld bestuurslid was. Bij X-groep vonden een aantal misstanden plaats.

In het artikel wordt melding gemaakt van die misstanden en wordt de lezer gewaarschuwd voor DIM. DIM geeft aan dat er geen bewijzen zijn voor de misstanden bij X-groep maar laat na concreet in te gaan op hetgeen door gedaagde op dit punt is ingevoerd.

De rechtbank neemt daarom als vaststaand aan dat de omschreven verwijten feitelijk juist zijn. De rechtbank beoordeelt het geschil aan de hand van de volgende omstandigheden van het geval, zoals ontleend aan het hemelrijk arrest: Dat gedaagde naast het maatschappelijk belang ook mogelijk haar eigen belangen behartigt doet daar niets aan af. Feitenmateriaal registratie lande casino voor echt geld later in de procedure is casino gratis downloads was niet ter beschikking op het moment van publicatie en wordt derhalve niet meegenomen.

Gelet op de ernst van de misstand en de concrete registratie lande casino voor echt geld dat deze misstanden ook daadwerkelijk plaatsvinden bij DIM, is deze scherpe inkleding geen reden om de uiting als onrechtmatig te beoordelen.

Gelet op het vorenstaande komt de rechtbank tot de conclusie dat de uitingen niet onrechtmatig zijn. De vorderingen worden afgewezen. Eiseres wordt veroordeeld in de proceskosten. De dag nadat een werknemer heeft aangegeven bij zijn concurrent te willen gaan werken controleert de werkcomputer en telefoon van zijn werknemer. Daar wordt bewijs gevonden dat werknemer al langere tijd bedrijfsgevoelige informatie doorspeelt naar registratie lande casino voor echt geld concurrent.

De werkgever ontslaat werknemer op staande voet. Voor zover relevant is werknemer van mening dat het bewijs onrechtmatig verkregen is. Bovendien wil hij een schadevergoeding. De rechter oordeelt dat de werkgever onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij op de hoogte was van de inhoud van de e-mail. Er is derhalve sprake van een phishing-expeditie. Het feit dat de werkgever, zonder een wachtwoord in te voeren, toegang had tot de prive-email wil nog niet zeggen dat werkgever zomaar in de privé-email mag kijken.

Het gebruik van whatsapp berichten vormt eveneens een inbreuk op de privacy, mede doordat de werkgever de telefoon onder valse voorwenselen heeft ingenomen. De rechter oordeelt dat er weliswaar een ernstige inbreuk op het recht van privacy van werknemer is maar dat dit alleen onder bijzonder omstandigheden tot bewijsuitsluiting kan leiden.

Van die bijzondere omstandigheden is geen sprake. Wel moet voorkomen worden dat het recht op privacy van een werknemer door het onbelemmerd gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs ernstig zou registratie lande casino voor echt geld uitgehold. Gedaagde ontvangt een uitkering van het UWV eiseres. Hij is beheerder van de website Registratie lande casino voor echt geld. Op die website beschuldigt hij het UWV en enkele van haar medewerkers veelvuldig en direct van niet-integer gedrag, doofpotpraktijken, en diverse andere beledigende en smadelijke uitingen.

Bovendien heeft hij diverse individuele medewerkers van het UWV via e-mailberichten en publicaties op internet beledigd en bedreigd.

Voor dat laatste is hij bij vonnis al veroordeeld, dat weerhield gedaagde echter niet om ook na het vonnis door te gaan met het beledigen en bedreigen. Het UWV vordert onder andere een verbod op de publicaties en een contactverbod.

Alles met gebruikelijke dwangsommen. Het UWV is van mening dat de publicaties op internet de professionele integriteit van de betreffende personen aantast, voorts wordt het UWV zelf ook in een kwaad daglicht gesteld.

Gedaagde verweert dat het UWV geen spoedeisend belang heeft omdat er al een vonnis is. Voorts is gedaagde van mening dat zij verslag doet van ernstige misstanden bij het UWV, hetgeen haar beweringen rechtvaardigt. De rechter erkent dat ernstige misstanden weliswaar een dergelijke publicatie kunnen rechtvaardigen maar dat in dit geval de publicaties niet op voldoende feitenmateriaal gebaseerd zijn. Daarom dient de vrijheid van meningsuiting van gedaagde ingeperkt te worden.

Het belang zijdens het UWV op bescherming van haar rechter is immers groter. Nu vast staat dat gedaagde ook na het eerdere vonnis is doorgegaan met het bedreigen van medewerkers van het UWV kan ook de vordering op dat gebied worden toegewezen.

Tot slot de vordering van het UWV om diverse beledigende tweets uit de Google cache te verwijderen. Volgens gedaagde was de vordering onzinnig omdat niemand op een individuele tweet zoekt, echter, wanneer op de naam van een individuele medewerker wordt gezocht komt de tweet wel in beeld. Verder contactverbod en alles verwijderen uit de Google Cache. Alles met dwangsommen en proceskostenveroordeling. Voor zover van belang.

Gemeente Bloemendaal gedaagde heeft in een krantenbericht beweerd dat eiser de gemeente heeft bedrogen en misleid. Voorts heeft zij een persbericht online geplaatst. Eiseres vordert Ruby Fortune online casino gokken rectificatie. De rechter oordeelt dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor het artikel in de krant.

Voor de inhoud van het persbericht is de gemeente uiteraard wel verantwoordelijk. De essentie van het persbericht wordt voldoende gesteund in de feiten. Voorts is het bericht als geheel niet onnodig grievend. De vordering tot rectificatie wordt afgewezen. Eiser kan dit vonnis gebruiken om eventueel verkeerde beelden recht te zetten, maar heeft geen recht op enigerlei verdergaande vorm van rectificerende genoegdoening.

Vader en grootouders hebben een langdurig conflict over het ouderlijk gezag over X zoon. X woont bij zijn grootouders in Suriname. De vader besluit om X met behulp van het RTL programma Ontvoerd! Zonder registratie lande casino voor echt geld van de grootouders mee te nemen naar Nederland.

Volgens eisers is de woning en leefomgeving van de jongen goed zichtbaar weergegeven en worden zij blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen in verband met kinderontvoering. RTL gedaagde is van mening registratie lande casino voor echt geld zij met het programma aandacht wil besteden aan ouders die ondanks dat zij het recht aan hun zijde registratie lande casino voor echt geld niet herenigd worden met hun kind.

Afweging van de betrokken belangen leidt niet tot de conclusie dat de uitzending onrechtmatig is. In het programma wordt eiser namelijk geblurred weergegeven,zijn naam wordt niet genoemd en hij wordt niet direct van kinderontvoering genoemd. Bovendien wordt aangegeven dat het een a-typische aflevering is.

Bovendien is eiser zelf al vrijwillig in de surinaamse media verschenen om zich over de uitzending uit te laten. Eiser is derhalve in Suriname al bekend en wordt daardoor in haar privacy belangen niet geschaad.

Gedaagde KRO heeft een aflevering van haar programma Reporter gewijd aan een mogelijk onveilige situatie bij de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair eiser.

Volgens Ryanair zou KRO onvoldoende onderzoek hebben gedaan gezien de zeer ernstige beschuldigingen die in het programma worden geuit. De rechtbank is van oordeel dat KRO wel degelijk zorgvuldig onderzoek heeft gedaan naar de gebeurtenissen bij Ryanair en op basis van dat onderzoek tot de conclusie is gekomen dat er sprake is van een aantal zeer ernstige misstanden.

Een groot gedeelte van dat onderzoek is gebaseerd op anonieme getuigen. Dat maakt het onderzoek echter niet minder betrouwbaar omdat de verklaringen van die getuigen deels gestaafd kunnen worden met overlegde producties, die niet betwist worden. Het moet er daarom voor worden gehouden dat de zeer ernstige beschuldigingen voldoende grondslag vinden in de feiten. Reden waarom de uitzending niet als onrechtmatig kan Farao gemunt geld beoordeeld.

De stichting heeft een vergunning voor een collecte aangevraagd. Na de collecte bleek dat niet aan alle voorwaarden voor de vergunning was voldaan. De gemeente deed vervolgens aangifte wegens collecteren zonder vergunning. Naar aanleiding van deze geschiedenis heeft gedaagde AVROTROS een afspraak gemaakt voor een interview voor haar programma TROS! Van dit gesprek met toestemming zijn beeldopnames gemaakt. TROS is voornemens deze beelden uit te zenden. Eiseres wil nu een verbod op het uitzenden van de beelden.

Volgens eiseres is ze tijdens het interview overvallen door de suggestieve wijze waarop de verslaggever zijn vragen heeft gesteld. De rechter oordeelt dat eiseres niet concreet heeft gesteld dat het vraaggesprek suggestief is geweest of dat zijn toestemming om mee te werken is verkregen onder valse of misleidende voorwendselen.

Dit betekent dat eiseres zich in beginsel niet meer kan verzetten tegen de voorgenomen uitzenden. Daarbij komt dat eiseres zelf de keuze gemaakt om te gaan collecteren en vervolgens onduidelijkheid heeft laten bestaan over de ingezamelde gelden. Door op die wijze te hanndelen heeft zij de suggestie laten bestaan dat niet zorgvuldig gehandeld zou zijn.

Het maatschappelijke belang dat fondsenwervende stichtingen een betrouwbaar imago dienen te hebben verdient daarom de voorkeur boven een bescherming van de privacy van eiseres.

Gedaagde heeft een klaagwebsite tegen Pretium eiser opgezet. Gedaagde gaat onder andere in beroep omdat zijn uitingen waardeoordelen zou bevatten. Daarom zou de rechter ten onrechte hebben meegewogen dat de uitingen niet voldoende op feiten gebaseerd zijn.

Het Hof oordeelt dat er ook grenzen zijn aan de mate waarin waardeoordelen mening kunnen worden geuit. Ook het bezwaar dat de rechter alle uitingen gezamenlijk heeft beoordeeld in plaats van ieder voor zich treft geen doel.

In het onderhavige geval waarin de diverse uitingen in zodanig onderling verband staan kan de grens van het onaanvaardbare in het geheel worden overschreden. Eiser is gemeenteraadslid te Zwolle. Dit artikel is nog steeds terug te vinden in de online archieven van Kluwer.

De Voorzieningenrechter oordeelt dat het artikel ansich, gegeven de relevante omstandigheden, niet als onrechtmatig kan worden aangemerkt.

De pers heeft de primaire rol van publieke waarhond maar een belangrijke secundaire functie is het beschikbaar maken van nieuws in archieven. Daarmee is een verplichting tot verwijderen of aanpassen van het artikel, dat op zichzelf rechtmatig is, niet registratie lande casino voor echt geld te verenigen. Gedaagde is veroordeeld om zich te onthouden publieke uitlatingen over eiseres in de media. Naar aanleiding vaneen interview met gedaagde verschijnt in De Telegraaf een artikel over eiser.

In het artikel wordt onder andere gesteld dat gedaagde aangifte gedaan zou hebben tegen eiser. Het hof is van oordeel dat de gewraakte uitlatingen, zo zouden die al door gedaagde zijn gedaan, niet onder het verbod vallen. De uitlatingen zijn weliswaar diskwalificerend maar niet gedaan in dezelfde context als in het oorspronkelijke vonnis. Ten aanzien van een andere uitspraak die wel in die context past moet gelden dat gedaagde deze heeft gedaan om zich te verweren tegen jegens hemzelf diskwalificerende uitspraken.

Gedaagde Vereniging AVROTROS produceert het populaire televisieprogramma TROS Opgelicht! Voor het genoemde programma zijn beelden van gedaagde gemaakt. Gedaagde wordt in het programma verweten via internet goederen te bestellen zonder te betalen. Door het herkenbaar en speelautomaten productie naam in beeld brengen van gedaagde wordt zijn privacy in ernstige mate geschonden.

Daar staat tegenover het belang van TROS Opgelicht! Om die waarschuwende functie te kunnen vervullen is het van belang dat eiser herkenbaar in beeld wordt gebracht. Eiser heeft de door TROS gestelde feiten onvoldoende weten te weerleggen. Daarenboven is er voldoende gelegenheid voor hoor en wederhoor geboden. Gedaagde AVROTROS heeft voor haar programma TROS Opgelicht?! Beelden gemaakt waarop eiser herkenbaar te zien is. Eiser vordert een verbod op het gebruik en uitzending van de beelden.

Subsidiair vordert eiser dat de beelden wel uitgezonden mogen worden maar dat hij daarop onherkenbaar gemaakt moet worden. De registratie lande casino voor echt geld stelt vast dat door het herkenbaar in beeld brengen een inbreuk gemaakt wordt op de privacy van eiser.

Daartegenover staat het belang registratie lande casino voor echt geld TROS om zich kritisch, informerend en waarschuwend te kunnen uitlaten over misstanden die de samenleving raken.

In dit geval gaat het om de vermeende en voortdurende oplichtingspraktijken van eiser. De Voorzieningenrechter oordeelt dat TROS een grote hoeveelheid feiten naar voren heeft gebracht op basis waarvan een beeld ontstaat van eiser als iemand die aankopen doet en bestellingen plaatst zonder daarvoor te betalen.

De belangenafweging valt derhalve uit in het voordeel van TROS. Vonnis IE-Forum   http: Gedaagde is in opgepakt door de politie. Zij plaatst vervolgens op het internet veelvuldig de beschuldiging dat een bepaalde agent haar in de gevangenis verkracht zou hebben, dit zonder enige feitelijke grondslag.

In eerste instantie heeft de Voorzieningenrechter al geoordeeld dat deze uitingen onrechtmatig zijn. De gevorderde dwangmiddelen zijn toegewezen behalve de lijfsdwang. In hoger beroep gaat het, voor zover relevant, om de vraag of haar ook lijfsdwang opgelegd dient te worden. Het hof oordeelt dat gedaagde zich kennelijk niets aantrekt van de strafrechtelijke veroordeling of de verboden van de civiele rechter. In het hoger beroep is ook duidelijk geworden dat de dwangsommen geen afdoende dwangmiddel zijn.

Gelet op haar beperkte draagkracht bieden de dwangsommen immers geen afdoende verhaal. Voorts blijkt uit de Facebookpagina van gedaagde dat zij niet voornemens is om zich in de toekomst aan het vonnis te houden. De Politie heeft vervolgens wel belang bij een redelijke naleving van het vonnis. De vordering tot lijfsdwang wordt toegewezen.

Eiser, die al jaren geen advocaat meer mag zijn, is een lid van een bekende Maastrichtse Advocatenfamilie. In De Telegraaf gedaagde wordt een artikel gepubliceerd over eiser waarin wordt aangegeven dat eiser verdacht wordt van fraude. In het artikel worden een aantal nuanceringen verkeerd gelegd.

In werkelijkheid zijn er maar 20 gedaan. Ook wordt in het artikel aangegeven dat Eiser verdacht wordt van oplichting. In werkelijkheid loopt er slechts een strafrechtelijk onderzoek naar Eiser. Tot slot zou het dagblad ten onrechte gebruik maken van woord gedupeerden.

De rechter oordeelt dat de gebruikelijk belangenafweging in dezen in het voordeel van gedaagde De Telegraaf uitvalt: De beschuldigingen vinden voorts voldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal zij het dat enkele nuances niet juisst benoemd werden, bijvoorbeeld het verschil tussen een strafrechtelijk onderzoek en verdacht zijn.

Ten aanzien van de nuances geldt dat de gemiddelde lezer deze waarschijnlijk niet opmerkt. De lezer zou zijn oordeel na het lezen van het artikel ook niet wezenlijk veranderen indien de nuances wel juist benoemd zouden worden. Tot slot staat eiser nu eenmaal bloot aan de belangstelling van de pers. Hij is immers lid van de bekende advocatenfamilie en heeft in het verleden daarmee de publiciteit opgezocht. Eiser retro spel veroordeeld tot de proceskosten.

In De Leeuwarder Courant gedaagde staat een voorbereidend artikel over de aannemer Betsema Eiser. Eiser vorder een rectificatie en inzage in het artikel voor de publicatie van het artikel. De Leeuwarder Courant beroept zich op de onbevoegdheid van de rechter, omdat Leeuwarder Courant in Friesland gevestigd is zou de Rechtbank Noord Nederland bevoegd zijn.

De rechter passeert dat verweerd. Namelijk, ook de rechter in de plaats waar het schadebrengend feit zich heeft voorgedaan is bevoegd. Onder de plaats waar het schadebrengend feit zich heeft voorgedaan wordt medebegrepen de plaats waar de schade zich heeft this web page. De artikelen van de Leeuwarder Courant zijn ook in Amsterdam toegankelijk waardoor ook daar schade ontstaat.

In dit geval heeft de eiser het recht om te kiezen waar hij wil procederen. De rechter oordeelt, zonder verregaande motivatie, dat een rectificatie in dezen gerechtvaardigd is.

De vordering tot inzage voorafgaand aan publicatie wordt afgewezen omdat dit te ver gaat en omdat De Leeuwarder Courant al heeft toegezegd hoor en wederhoor te zullen toepassen.

In het dagblad Trouw gedaagde verschenen in januari artikelen over beleggingen in serviceflats voor ouderen waarin de vastgoed investeerder en CDA-politicus De Boer eiser beschuldigd werd van belangenverstrengeling en met een partij in verband gebracht werd die zich ten koste van ouderen verrijkte. Volgens de voorzieningenrechter vinden de beschuldigingen te weinig steun in het ter beschikking zijnde feitenmateriaal. Dat temeer omdat de beschuldigingen zeer beschadigend zijn voor de verdere politieke carrière van eiser.

De beschuldigingen zijn de te erger nu ze geuit zijn in een serieuze krant zoals de Trouw. Bovendien heeft Trouw steken laten vallen op het gebied van hoor en wederhoor. De journalisten zijn ruim 1. Eiser Friesland Vlees exploiteerde tot een slachthuis. In het programma Buitenhof geeft de minister van Landbouw aan dat poortcontroles uitgevoerd zullen worden bij een slachthuis in Leeuwarden. Naar aanleiding van die uitingen wijdt TROS Radar enkele afleveringen van haar televisieuitzendingen aan het slachthuis.

Het Hof oordeelt dat de uitingen van de minister geen concrete verdachtmakingen naar Friesland Vlees bevatten. Immers, ze geeft alleen aan dat ze poortcontroles bij een slachthuis zal uitvoeren en laat zich niet uit over enige misstanden. Vervolgens vond het bericht voldoende steun in de feiten. De uitzending van TROS Radar is vervolgens ook niet onrechtmatig omdat de uitingen ruime steun vonden in het ter beschikking staande feitenmateriaal en er voldoende mogelijkheid tot wederhoor is gegeven waarmee gelegenheid is geboden eventuele schade te beperken.

In het boek worden eisers uitvoerig in verband gebracht met witwaspraktijken, valsheid in geschrifte en andere malafide praktijken. Deze uitlatingen maken de publicatie van het boek, volgens eisers onrechtmatig. Gezien de ernst van de misstanden hebben gedaagden een belang om zich kritisch te mogen uitlaten. Naar registratie lande casino voor echt geld oordeel van de rechter vinden de beweringen voorts voldoende grondslag in de naar voren gebrachte feiten.

Daarenboven is een van de eisers bovendien aan te merken als een publiek figuur. Eiseres voeren tot slot aan dat er onvoldoende sprake is geweest van hoor en wederhoor. Daar gaat de rechter niet in mee. Primair http://hikaye.biz/hoe-om-geld-te-krijgen-uit-de-machine.php gedaagden wel degelijk conceptteksten van het boek aan eisers hebben voorgelegd.

Maar ook omdat er geen absoluut recht op wederhoor bestaat, indien er geen wederhoor gegeven zou zijn wil dat dus niet zeggen dat de uitingen onrechtmatig zijn. Eisers worden veroordeeld tot de proceskosten. Eind zijn partijen na een 5 jaar durend huwelijk uit elkaar gegaan. Gedaagde de man heeft eiseres de vrouw na de echtscheiding regelmatig via whatsapp en telefoon benaderd. De vrouw vordert een verbod voor de man om zich bij een internetsite te registreren op haar naam en een contactverbod.

De man komt niet opdagen en wordt bij verstek veroordeeld. De man wordt verboden om contact op te nemen met de registratie lande casino voor echt geld én om zich op een internetsite onder haar naam te registreren.

Gedaagde heeft het artikel destijds tijdig verwijderd. Door een fout bij het overzetten van de website van gedaagde is het artikel 3 jaar later per ongeluk toch weer online gezet. Gedaagde heeft meteen toen aanspraak werd gemaakt op de dwangsom het artikel weer verwijderd.

Nu er slechts sprake was van een technische fout en geen doelbewust, of roekeloos, handelen van gedaagde om het vonnis te overtreden zou het verbeurd verklaren van de dwangsom zijn doel voorbij schieten. De dwangsommen zijn niet verbeurd. Eiser is een bekende jurist in Den Haag. Gedaagde Qoutenet heeft een artikel geschreven naar aanleiding van een snelheidsboete die de eiser had gekregen. In dat artikel wordt eiser aangeduid als snelheidsduivel en wordt aangegeven dat eiser in de gevangenis zat.

Dat laatste is later door Qoutenet gerectificeerd. Eiser vordert nu zowel materiële als immateriële schade. De rechter oordeelt dat het causaal verband tussen het teruglopen van aantal klanten materiële schade en het gepubliceerde artikel onvoldoende aannemelijk is gemaakt. Om die reden komt de materiële schade niet voor vergoeding in aanmerking. Ook de immateriële schade komt niet voor vergoeding in aanmerking omdat eiser regelmatig negatief in het nieuws is geweest en dus niet van onbesproken gedrag is.

Het is daarom niet aannemelijk dat zijn reputatie door het artikel is aangetast en dat er dus immateriële schade heeft geleden. Gedaagde Het parool wil een artikel publiceren waarin de banden tussen eisers en een oud-provinciebestuurder aan de kaak worden gesteld.

Het Parool heeft eisers geïnterviewd en registratie lande casino voor echt geld conceptartikel toegezonden. De advocaten van eisers hebben dit van registratie lande casino voor echt geld voorzien en verzocht het artikel niet te publiceren. Inhoudelijke reactie op het artikel is vanuit de zijde van eisers niet mogelijk omdat een persoon zich in het buitenland bevindt, Het Parool zou registratie lande casino voor echt geld onredelijk korte termijn aanhouden en om die reden onvoldoende mogelijkheid tot wederhoor geven.

De vraag wat een redelijke termijn is voor het geven van een weerwoord is in de rechtspraak beantwoord. De Raad voor de Journalistiek heeft geoordeeld dat naarmate de beschuldigingen ernstiger zijn er meer tijd voor weerwoord moet worden gegeven.

Bij beoordeling blijkt dat het artikel in twee delen valt te splitsen. Een nieuwsartikel en een achtergrondartikel. De rechter oordeelt dat voor het eerste gedeelte de gangbare reactietermijn van 24 uur voldoende is, ook gezien de nieuwswaardigheid van het artikel. Voor het tweede deel van het artikel geldt dat een reactietermijn van 24 uur geen reële mogelijkheid geeft om op het artikel te reageren, gezien het aantal registratie lande casino voor echt geld de ernst van de daarin genoemde beschuldigingen.

Rechter verbiedt Het Parool om het tweede gedeelte van het artikel te publiceren tot registratie lande casino voor echt geld februari met een dwangsom. Op dat forum heeft gedaagde een groot aantal bedreigende, beledigende en smadelijke teksten geplaatst. Onder andere wordt eiser beschuldigd van pedofilie en worden er meerdere doodsbedreigingen geuit. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter zijn de uitingen, gezien de ernst van de beschuldigingen en de grievende wijze waarop ze geuit worden, onrechtmatig jegens eiser.

Gedaagde brengt daartegenin registratie lande casino voor echt geld hij registratie lande casino voor echt geld teksten alleen zal verwijderen als eiser alle door hem gebruikte gebruikersnamen van het forum zal verwijderen.

De rechter gaat niet mee met dat betoog. Immers, al zou eiser meerdere gebruikersnamen op het forum gebruiken, dan nog is dat geen rechtvaardiging voor de ernstige beschuldigingen. Verbod op de uitlatingen, rectificatie, gebruikelijke dwangsommen en proceskosten.

De vriendin van de Finse minister president schreef een boek over haar spelen gokkasten op het internet op met de minister-president. In dat boek beschreef de vrouw onder andere het seksleven met de minister-president. De vrouw ging hiertegen in beroep op grond van haar vrijheid van meningsuiting zoals in artikel 10 EVRM. Volgens de vrouw had zij alleen details uit haar eigen seksleven openbaar gemaakt. Het EHRM oordeelt dat de beperking van de vrijheid van meningsuiting juist was op grond van art.

Het vonnis van de Finse rechter blijft intact. Twee Noorse beroemdheden trouwen tijdens een privé-ceremonie op een klein Noors eiland. De Noorse rechter oordeelde dat er geen sprake was van een ontoelaatbare inbreuk op de privacy van het stel, ondanks dat het bericht slechts entertainmentwaarde heeft. Een huwelijk is namelijk per definitie een publiek event en een neutrale beschrijving van het huwelijk is om die reden niet onrechtmatig.

Het EHRM erkent dat het huwelijk per definitie een event van general interest is en daarom dus nooit privé. Bovendien had het stel in het verleden. In tegenstelling tot de arresten Von Hannover I was er in deze geen sprake van harrasment. Derhalve heeft de Noorse rechter volgens het EHRM een zorgvuldige afweging gemaakt die binnen de margin of appreciation ligt van de Noorse Staat. Eiser is een maastrichtse vastgoedmagnaat. Gedaagde is een journalist en heeft diverse artikelen geschreven waaruit blijkt dat de vastgoedmagnaat in Ghana wordt verdacht van seksueel misbruik.

Eiser vordert, onder meer, een verbod op verdere publicatie en een voorschot op de schadevergoeding. Uit diverse overgelegde stukken blijkt dat de publicaties voldoende basis in de feiten vinden, immers de vastgoedmagnaat was op enig moment verdacht. In de von U kunt een online casino te openen Schwäbische wordt ook megenomen dat eisers tot op zekere hoogte een publiek figuur is en dat publieke figuren zich meer moeten laten welgevallen dan personen die geen publiek figuur zijn.

Daarenboven is seksueel misbruik een zéér ernstige misstand die de journaliste aan de http://hikaye.biz/speelautomaten-te-spelen-voor-echt-geld-in-ruby-fortune-casino-geld.php wilde stellen.

Tot slot heeft eiser voldoende mogelijkheid tot hoor en wederhoor geboden. Gedaagden hebben een artikel geschreven over vermeende bouwfraude door Eiser. In dat artikel wordt gedetailleerd weergegeven hoe eiser een aanbestedingsprocedure heeft beinvloed met zijn adviseur. Gedaagden verweren dat eiser niet voldoende heeft duidelijk gemaakt wie van de gedaagden nu precies gedagvaard wordt. De rechter gaat daaraan voorbij omdat, ook ter zitting, niet duidelijk is wie van de gedaagden de tekst op de website heeft geplaatst.

Dat is een omstandigheid die voor rekening van gedaagden dient te komen. Vooropgesteld kan worden dat de geuite beschuldiging een zeer ernstig feit is dat bij het publiek bekend zou moeten zijn als het waar is. De verklaring van gedaagden is onvoldoende feitelijke basis omdat die lijnrecht tegenover de verklaring van eiser staat.

Omdat de beschuldiging niet voldoende steun vindt in het feitenmaterieel geeft het belang van eiser om niet registratie lande casino voor echt geld te worden aan ongefundeerde beschuldigingen doorslag. Gedaagden betogen vervolgens dat eiser niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat eiser reputatieschade heeft geleden door de publicatie.

Daarover oordeelt de rechter dat het wel of niet ontstaan van schade nog niet maakt dat de uitingen minder onrechtmatig worden. De vraag of er schade is ontstaan is uitsluitend van belang bij de vaststelling of er schadevergoeding verschuldigd is. Gedaagde voert voor een periode van twee jaar registratie lande casino voor echt geld lastercampagne tegen eisers.

Onder meer maakt hij eisers uit voor oplichter, geeft hij aan dat hij eisers kapot zal maken en beschuldigt hij eisers van het niet goed uitvoeren van hun werk. Gedaagde gebruikt in zijn berichten zodanig grove bewoordingen dat de voorzieningenrechter van oordeel is dat gedaagde met die berichten de grenzen van de vrijheid van meningsuiting overschrijdt.

Nu duidelijk is dat het gedrag van gedaagde stelselmatig is kan ook het gevorderde contactverbod worden toegewezen. Het gevorderde verbod voor gedaagde om zich kritisch te uiten over eisers wordt niet toegewezen. Het recht op vrijheid van meningsuiting van gedaagde strekt immers zover dat daaronder ook kritische uitlatingen vallen.

Er is volgens de voorzieningenrechter onvoldoende aanleiding om lijfsdwang toe te passen nu niet is aangevoerd dat registratie lande casino voor echt geld dwangsom geen effectief dwangmiddel zal zijn. Na afloop van de wedstrijd zouden een aantal spelers van Kiev zijn doodgeschoten. Een krant plaatst een artikel over een film over deze gebeurtenis waarin indirect gesuggereerd wordt dat zijn vader zou hebben gecollaboreerd met de Duitsers.

Het EHRM overweegt dat een inbreuk op de reputatie van een overledene met zich mee kan brengen dat de nabestaande daardoor in zijn persoonlijke levenssfeer wordt geraakt. In dit geval is daar echter geen sprake van. Gedaagde is voormalige bestuurder van woningcorporatie Beter Wonen eiser. Na zijn ontslag publiceerde gedaagde een aantal artikelen over de woningcorporatie waarin hij op suggestieve wijze de woningcorporatie afbreekt. Een deel van de artikelen werden in een lokale krant gepubliceerd en een deel op zijn eigen weblog.

Gedaagde stelt zich op het standpunt dat eiser geen spoedeisend rechtsbelang heeft omdat de artikelen niet meer online staan. Dat verweer faalt omdat gedaagde dreigt de artikelen na de rechtszaak wederom online te zetten waardoor er sprake is van dreigend onrechtmatig handelen. De uitlatingen hebben betrekking op een vermeende misstand ten aanzien van het eventuele bestaan waarvan gedurende de afgelopen jaren hier te lande, naar feit van algemene bekendheid is, veel maatschappelijke onrust is ontstaan: De uitlatingen waarin de verdenkingen en aantijgingen jegens [geïntimeerden] liggen besloten zijn in beginsel kritisch en cynisch van toonzetting maar hebben tegelijkertijd ook een tamelijk ironisch en met name satirisch karakter.

De verdenkingen en aantijgingen vonden op het moment dat zij werden geuit, op zichzelf de nodige steun in de conclusies van het op 7 december uitgebrachte onderzoeksrapport-Van Veen.

Op het moment dat de uitlatingen werden gedaan was weinig waarschijnlijk dat het door [appellant] nagestreefde doel langs andere, voor [geïntimeerden] minder schadelijke weg met redelijke kans op spoedig succes had kunnen worden bereikt.

Wat betreft het gezag dat derden zullen toekennen aan de uitlatingen van [appellant] moet worden opgemerkt dat aan diens registratie lande casino voor echt geld in zoverre gezag toekwam dat hij een voormalig lid van de Raad van Toezicht was, maar dat hij tegelijkertijd op deluxe 888 casino Casino geld moment in zoverre gezag miste dat zijn uitlatingen — zoals ook [geïntimeerden] hebben gesteld — ook als een rancuneuze reactie konden worden opgevat.

Het voorgaande voert het hof tot de slotsom dat, alle bijzondere omstandigheden tegen elkaar afgewogen, het belang van [appellant] om zich vrij te uiten zwaarder behoort te wegen dan de belangen waarvoor [geïntimeerden] opkomen en dat in dit registratie lande casino voor echt geld derhalve het grootste gewicht moet toekomen aan het belang dat een vermeende misstand die de samenleving raakt door bekendmaking aan het grote publiek bestreden registratie lande casino voor echt geld kunnen worden.

Na een conflict over het nog van kracht zijnde concurrentiebeding heeft gedaagde een e-mail naar diverse partijen gestuurd waarin hij eiser, onder meer, vergelijkt met de Gestapo. Daarenboven heeft gedaagde een oproep op Google geplaatst. Het kan gedaagde worden aangerekend dat hij in het e-mailbericht onnodige gievende bewoordingen gebruikt.

Dat klemt des te meer nu gedaagde de e-mail ook heeft verzonden naar personen die niet direct bij het conflict betrokken waren. Van enige noodzaak om deze derden bij het geschil te betrekken, althans hun op de hoogte te stellen van de mening van gedaagde is niet gebleken.

De voorzieningenrechter is derhalve van oordeel dat de grenzen van het toelaatbare zijn overschreden. De vordering om gedaagde te verbieden andere partijen enige informatie te verschaffen over het conflict is te ruim geformuleerd en zou een te grote inbreuk op de rechten van gedaagde vormen.

Gedaagde is namelijk in beginsel vrij iedereen verslag te doen van zijn geschil, zolang hij daarmee niet het maatschappelijke onbetamelijke overschrijdt. Deze vordering registratie lande casino voor echt geld om die reden afgewezen.

Verbiedt gedaagde het doen van beledigende, lasterlijke of bedreiging uitingen. Partijen bieden zakelijke servicenummers aan organisaties aan. Gedaagde Belfabriek benadert actief klanten van eiser MTTM met mededelingen die de indruk wekken dat MTTM in financiële moeilijkheden zou verkeren en een malafide organisatie is.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat ook als, ondanks de betwisting van MTTM c. Er wordt niet slechts registratie lande casino voor echt geld op — publiekelijke bekende — financiële problemen bij MTTM c. Al het vorenstaande, in samenhang bezien, maakt reeds dat de uitingen van Belfabriek als misleidend en onrechtmatig moeten worden aangemerkt.

Bij dit oordeel is in aanmerking genomen dat enige mate van overdrijving toelaatbaar is, maar de grens hiervan is naar het oordeel registratie lande casino voor echt geld de voorzieningenrechter overschreden. Ook is acht geslagen op de omstandigheid dat de mededelingen gericht waren aan ondernemers. Ook voor een gemiddeld geïnformeerde en oplettende ondernemer moeten de teksten misleidend worden geacht. Een vordering om Belfabriek te gelasten een rectificatiebrief te versturen is niet toewijsbaar gezien het lange tijdsverloop.

Belfabriek wordt verboden uitingen van deze registratie lande casino voor echt geld te publiceren. Eiser exploiteert in Estland een nieuwswebsite waar de mogelijk geboden wordt om anoniem te reageren en te discussiëren.

Onder een nieuwsbericht van over een Rederij werden een twintigtal commentaren gegeven die, volgens de Estse rechter, niet door de beugel konden. De Estse rechter oordeelde dat eiser verantwoordelijk is voor deze reacties omdat zij een platform biedt waarop deze reacties kunnen worden gegeven.

Bovendien verhogen de reacties de bezoekersaantallen waarop het verdienmodel van eiser gebaseerd is. Dat registratie lande casino voor echt geld reacties meteen verwijderd werden doet daar niets aan af, immers op dat moment was de reputatieschade registratie lande casino voor echt geld veroorzaakt, eiser had voor voldoende maatregelen moeten zorgen om dat te voorkomen. Aan het EHRM werd voorgelegd of dit een inbreuk maakt op artikel 10 EVRM.

Het EHRM oordeelt dat eiser kon, op basis van het soort bericht en het aantal reacties, verwachten dat er schadende berichten zouden verschijnen onder dit bericht. Eiser diende derhalve voldoende maatregelen te nemen om te voorkomen dat hierdoor de rechten van andere geschaad zouden worden.

De maatregelen die zij genomen heeft waren klaarblijkelijk onvoldoende. Daarbij heeft eiser een aanzienlijk invloed over de commentaren en de mogelijk om ze te verwijderen, hetgeen maakt dat ze niet gezien kan worden als een ISP die alleen informatie doorgeeft. Met name het feit dat eiser financieel gewin haalt uit de commentaren maakt dat zij de verantwoordelijkheid voor deze reacties niet zomaar kan afschuiven op de anonieme gebruikers.

Een man is in een eerdere procedure verboden om op internet uitingen te plaatsen over zijn ex-vrouw en kinderen, op here van een dwangsom. Na betekening van het vonnis bleek nog enige dagen een website over de ex-vrouw en kinderen online te staan. Volgens de man is deze website door zijn nieuwe partner gemaakt, zoals ook bewezen met e-mailverkeer.

De stelling dat de activiteiten van de nieuwe partner door lotsverbondenheid moeten worden aangemerkt als activiteiten van de man wordt afgewezen. Op basis van het aangeleverde bewijs kan worden aangenomen dat de website niet door de man op internet is geplaatst maar door zijn nieuwe vrouw. De dwangsommen zijn derhalve ten onrechte verbeurd.

Tijdens een executiegeschil kan de vraag of een partij zich aan het vonnis gehouden heeft volledig worden getoetst. Tussen eiseres New York Pizza en gedaagde is een conflict ontstaan nu eiseres heeft aangegeven dat gedaagde niet langer van hun franchise-formule mochten gebruikmaken.

Eiseres habe online casino's hopen Sie dat gedaagde een lastercampagne tegen haar is gestart. De rechtbank oordeelt als volgt: Dat klemt te meer nu gedaagden — onweersproken — hebben gesteld dat [gedaagde 3] door de pers is benaderd en in dat verband vragen heeft beantwoord. Dat kan niet als onrechtmatig worden gekwalificeerd.

Dagblad Tubantia gedaagde plaatst een oproep aan haar lezers registratie lande casino voor echt geld negatieve ervaringen met Pretium B. Volgens de oproep zouden er signalen zijn dat Pretium aan oudere mensen een abonnement aansmeert. Voorop staat dat aan persvrijheid een bijzondere waarde moet worden toegekend. De pers moet immers als publieke waakhond kunnen optreden.

Dit vergaande recht van de pers omvat tegelijkertijd ook verantwoordelijkheden. Juist omdat de pers burgers informeert over wat er gaande http://hikaye.biz/speelborden-op-machines.php in de samenleving, kan zij een belangrijke invloed uitoefenen op opinie- en beeldvorming en kan zij reputaties maken of breken.

Vooral verantwoordelijkheden op het punt van verificatie en zorgvuldigheid komen daarbij aan journalisten toe. De onderhevige oproep kan registratie lande casino voor echt geld Pretium reputatieschade opleveren.

De registratie lande casino voor echt geld van de oproep hebben een negatieve lading en suggereren dat Pretium lichtvaardig vooral oudere mensen als abonnee tracht in te palmen. De aanleiding van de oproep bleek te zijn de ervaring van de vader van een van de redactieleden. Juist in deze see more, waarin nog niet duidelijk is of de journalistieke oproep die wordt geplaatst zal leiden tot een uitkomst die door de oproep wordt gesuggereerd, weegt de journalistieke zorgvuldigheid zwaar.

Een dergelijke oproep is weliswaar een erkend journalistiek middel om mogelijke misstanden te onderzoeken, maar het stelt forse eisen aan de gekozen bewoordingen daarvan. De oproep behoort niet op voorhand het lijdend voorwerp daarvan, zeker als daarmee geen overleg heeft plaatsgevonden, al dusdanig te beschadigen dat reacties op de oproep ogenschijnlijk daardoor al niet meer kunnen afdoen aan het door de oproep gecreëerde beeld.

Duidelijk moet zijn dat de journalist zo goed mogelijk heeft geprobeerd de informatie te verifiëren. Kort Geding Hoger Beroep. Gedaagde appellant is in een echtscheiding verwikkeld met eiseres geintimeerde in Turkije. Gedaagde heeft een website voor eiseres gemaakt waarop haar cv, gegevens en proefschriften te zien waren. Na de echtscheiding plaatst gedaagde op die website beschuldigingen van kindermishandeling, onderbouwd door een rapport van de Turkse kinderbescherming.

Gedaagde geeft aan dat hij dit deed omdat eiseres zelf in Turkije geruchten over hem verspreide, onder andere dat hij incest zou hebben gepleegd. Het Hof komt tot de conclusie dat de geruchten van kindermishandeling een inbreuk op het privéleven opleveren en dat deze inbreuk door het rapport voldoende feitelijk onderbouwd is.

Maar, gedaagde heeft nagelaten zijn belang voldoende duidelijk te maken. Met name is niet duidelijk waarom dit de beste manier was om zijn belang te registratie lande casino voor echt geld i. Derhalve heeft gedaagde onrechtmatig gehandeld.

Wat betreft toepasselijk recht en rechtsmacht wordt aansluiting gezocht bij EEX-Verordening en bij Gedaagde moet de website verwijderen, de domeinnamen verwijderen en Google aanspreken.

Man plaatst berichten op facebook waarin hij persoonlijke gegevens van de vrouw gebruikt, aangeeft dat zijn vrouw de kinderen gijzelt en belt haar op hinderlijke wijze. In een vaststellingsovereenkomst was eerder vastgelegd dat de man de vrouw niet meer zou bellen.

De vrouw vordert een electronisch- contactverbod. Dit wordt toegewezen op grond van de vele hinderlijke belletjes.

Verder vordert de vrouw een verbod op het laten circuleren van haar persoonsgegevens of die van de kinderen. Dit wordt afgewezen omdat het onvoldoende gespecificeerd is, anders zou de man zelfs niet haar naam mogen noemen. Gelet op het feit dat partijen ex-partners zijn, zullen de proceskosten worden gecompenseerd. Over eisers is een smadelijk dan wel lasterlijk artikel geschreven. De Poolse rechter oordeelt dat de berichten inderdaad onrechtmatig zijn en veroordeelt de registratie lande casino voor echt geld tot een schadevergoeding en een excuses in de krant.

Het artikel bleef echter via het digitaal archief van de krant toegankelijk. Eisers claimen dat dit hun recht op het privéleven aantast. Een aantasting van het archief zou echter leiden tot censuur en voor latere lezers een onduidelijk beeld geven van hetgeen in het verleden heeft plaatsgevonden. Immers het artikel is geplaatst en heeft daarmee een invloed gehad op de publieke opinie. Het EHRM oordeelt dat het internet zich onderscheidt van geprinte media omdat op het internet het risico op reputatieschade, en daarmee een inbreuk op het recht op privéleven, vele malen groter is.

Dit komt door de snelle verspreiding, de langdurige toegankelijkheid van deze informatie en het gebrek registratie lande casino voor echt geld controle. Vervolgens oordeelt het EHRM dat verwijdering van een artikel uit het archief niet de juiste methode is om de reputatie van anderen te beschermen.

Hierdoor wordt immers het archief aangetast en ontstaat een onjuist beeld van de geschiedenis. Het zou daardoor lijken registratie lande casino voor echt geld het artikel nooit gepubliceerd is.

In plaats daarvan kan beter een opmerking bij het artikel geplaatst worden dat het artikel door de rechter als onrechtmatig is beoordeeld. Gedaagde brengt eiser in verband met pedifilie, kindermisbruik en kinderporno. Dit onder andere op de website www. Gezien gedaagde niet is komen opdagen is tegen hem verstek verleend.

De rechter gebiedt gedaagde, kort gezegd, om deze uitingen te verwijderen en verwijderd Verdiensten een zonder geld te investeren houden op straffe van een dwangsom.

Een schadevergoeding is niet toegewezen omdat niet is gebleken dat registratie lande casino voor echt geld hier spoedeisend belang bij heeft. De vorderingen zijn bij verstek toegewezen. Registratie lande casino voor echt geld schadevergoeding is afgewezen.

Gedaagde heeft op zijn website het volgende bericht geplaatst:


Registratie lande casino voor echt geld

Written by Nadia van Dijk. Is het de eerste keer dat jij voor echt geld roulette wilt spelen? Of ben je gewoon benieuwd naar de mogelijkheden van roulette voor echt geld? Dan is dit informatie artikel uitstekend om meer te weten te komen over de manieren waarop jij echt geld registratie lande casino voor echt geld kan spelen en waar je op moet letten. Er zijn meerdere manieren om geld te storten en ook is niet ieder online casino even leuk.

Met de tips uit dit artikel kan jij daarom een leuk online casino vinden om echt geld roulette te spelen. Je hoeft dus niet te schrikken wanneer je ziet dat het online casino dat jij bezoekt om echt geld roulette te spelen haar adres in een land als Malta heeft.

Om vervolgens een online casino te vinden dat goed bij je past, kan registratie lande casino voor echt geld helpen om het spelaanbod te bekijken. Over het algemeen kan NetEnt gezien worden als de populairste ontwikkelaar. Vind je dus een casino voorzien van Netent spellen, dan kan je ervan uit gaan dat dit online casino over leuke spellen beschikt. Netent biedt namelijk ook diverse vormen van roulette aan, soms al vanaf tien cent Frauen speelautomaten geld selbst ronde.

Hierdoor kan je dus roulette in verschillende vormen en smaken uitproberen. Het registreren bij een online casino is heel eenvoudig zodat je binnen enkele minuten al met echt geld roulette spelen kan beginnen. Na het registreren krijg je een mailtje waarmee jij je inschrijving kan bevestigen.

Is het registreren gelukt? Dan kan je beginnen met het spelen in visit web page online casino! Het spelen van echt geld roulette is natuurlijk gratis zolang je niets inzet.

Als je inzet, zet jij dat volledige bedrag in en gaat registratie lande casino voor echt geld wanneer je verliest het bedrag naar het casino toe. Het is dus niet dat bij iedere inzet het casino een bepaald percentage ontvangt. Zij ontvangen alleen tegoed wanneer jij registratie lande casino voor echt geld. Dit maakt het echt geld roulette spelen een stuk goedkoper en toegankelijker voor beginnende roulette spelers.

Natuurlijk is het ook mogelijk om voor veel hogere bedragen dit spel te spelen. Als highroller hoef je dus niet bang te zijn dat je niet aan je trekken komt in een online casino. Want tafels met hoge limieten zijn zeker aanwezig, ook voor andere spellen als roulette.

Welk online casino kies je? Is echt geld roulette spelen duur? Related Posts Speltegoed op laden steeds makkelijker door opkomst iDEAL De top 3 manieren om veilig in een online casino te spelen! Tips bij het spelen van roulette Magic the Gathering en Roulette Wil jij je lage limiet roulette spelen? De top 10 Registratie lande casino voor echt geld Fabeltjes en Mythes.

Mijn naam is Nadia van Dijk. Ik woon in Amsterdam, studeer HBO rechten en ben met het spelen van gokspellen in aanraking gekomen tijdens mijn studententijd. Echt geld roulette informatie - Paysafecard Roulette - Telefoon Roulette - Online Roulette echt Geld - Skrill Roulette. Online Casino Recensies Polder Casino Klaver Casino.

Diverse Vormen Live Roulette Multi Wheel Roulette RNG Roulette. Und Online casino in Oekraine koning einer en bruikbare Informatie - Soorten Inzetten - Hoe word je croupier?

Allerlei weetjes en feiten - Bizarre winsten en verliezen - De Top 5 Valsspelers - Hoe herken je de valsspelers? Alle rechten voorbehouden aan Onlineroulette.


DIY Makeup Life Hacks! 12 DIY Makeup Tutorial Life Hacks for Girls

You may look:
- chair speelautomaat
Een nieuw concept voor de oprichting van een W.I.C. dat men er ook echt iets aan heeft. registratie en publikatie der gegevens.
- speelautomaten speelgoed
postcode, stad, land) Soms kan je op online casino ’s zonder registratie al spelen. Zodra je voor echt geld begint te spelen.
- speelautomaten voor uw geld roebel Ruby Fortune
Tevens lijkt de eiser nog niet echt tot een inzicht in het de afgelopen jaren hier te lande, onder meer dat hij geld bestemd voor goede.
- Casino bekijk online alle series in hoge kwaliteit
Maar voor sommigen onder ons is het toch nog echt een gaan overal in den lande en dus ook in Workum en Danielle Norbruis startte met Casino Royal en.
- gokken speelautomaten zonder registratie in Oekraïne
Jul 26,  · Grotendeels online wel teverstaan, en blijkbaar met hikaye.biz heb nu geld op een online rekening staan (denk dat het bedrag er niet echt toe doet.
- Sitemap


Globalization