Blogul striblea.ro s-a născut pentru a da voce pasiunilor mele, de la cărți la fotbal, gândurile mele care nu au loc la tv și, deseori, poveștile...


Wanneer je je account niet meer wilt gebruiken, kun je je account laten deactiveren. Stuur ons dan een bericht door op de knop rechtsonder te klikken, zodat wij het.

Onder constructie Zoek alfabetisch! Sociale fobie ook wel antropofobie Angsthysterie Angstige- of zoals automaten vals geld Angstneurose Angststoornis Angst: Diffuse of gegeneraliseerde zoals automaten vals geld Angst: Paniekstoornis, ook wel episodische paroxismale angst Angst: Vaak wordt het woord affect gebruikt voor heftige gemoedsaandoeningen. Het woord affectvervlakking heeft betrekking op een verarming van het gehele gevoelsleven. De affectieve verwaarlozing kan plaatsvinden binnen het gezin of in een tehuis.

Het heeft desastreuze gevolgen voor de emotionele en sociale ontwikkeling van het kind. Het zoals automaten vals geld onder meer leiden tot een zeer gebrekkige ontwikkeling van het geweten en tot het onvermogen om stabiele relaties aan te gaan. Terug naar A-B-C index Affectlabiliteit Een gebrek aan stabiliteit in de zoals automaten vals geld beleving. De persoon kent sterke stemmingswisselingen. Dit kan een gevolg zijn van een hersenbeschadiging, zoals bij dementie.

Terug naar A-B-C index Affectvervlakking, ook wel affectarmoede Emotionele afstomping, het minder intens beleven van vreugde en verdriet. Dit kan een onderdeel zijn van schizofrenie.

De verandering in de ene variabele gaat gepaard met zoals automaten vals geld in de andere. Statistische afhankelijkheid impliceert geen oorzaak-gevolg relatie. Mensen met deze stoornis weigeren of zijn niet in zoals automaten vals geld om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leven en laten alles bepalen door anderen afhankelijke of asthene persoonlijkheidsstoornis.

In de sociale psychologie: Een zeer sterk verlangen naar, of een dwangmatige behoefte aan een bepaald middel meestal alcohol of drugs.

In het dagelijks spraakgebruik wordt van verslaving gesproken. De gebruiker geeft de inname van het middel prioriteit boven andere dingen in zijn leven, die vroeger veel belangrijker voor hem waren.

Het gebruik wordt bijvoorbeeld in stand gehouden omdat het middel een prettig gevoel geeft of om andere, meestal onprettige, gevoelens te onderdrukken. De afhankelijkheid kan fysiologisch of psychologisch van aard zijn. Psychologische afhankelijkheid wordt gekenmerkt door een volhardende motivatie het middel in te nemen, terwijl er geen fundamentele lichamelijke reacties optreden die voor de motivatie verantwoordelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval na langdurig gebruik van 'cannabis.

Bij fysiologische afhankelijkheid is het lichaam helemaal ingesteld op een dagelijkse portie van het middel. Een droogstaande alcoholverslaafde krijgt bijvoorbeeld sterke trillende vingers en voelt zich een wrak.

Terug naar A-B-C index Amnesie Algemene aanduiding voor geheel of gedeeltelijk geheugenverlies voor gebeurtenissen. Dit kan zowel betrekking hebben op het korte-termijngeheugen als op het lange-termijngeheugen.

Bij organische amnesie is een aanwijsbaar lichamelijk letsel verantwoordelijk voor het geheugenverlies. Er bestaan twee vormen. In de eerste plaats is het mogelijk dat alleen een bepaald tijdvak uit het geheugen verdwijnt.

Een dergelijk 'gat' in het geheugen kan bijvoorbeeld zoals automaten vals geld door een hoofdwond, epilepsie, een te laag suikergehalte in het bloed, alcoholische vergiftiging een zogenaamde black-out of na het toedienen van elektroshocks. Een andere mogelijkheid is dat het vermogen om nieuwe informatie op te nemen blijvend is verstoord, zoals bij het amnestisch syndroom of dementie.

De term amnesie wordt minder gebruikt voor geheugenzwakte door psychische oorzaken, zoals onoplettendheid op het moment dat de informatie werd aangeboden. De term dissociatieve amnesie wordt gebruikt voor geheugenverlies dat zou optreden na schokkende gebeurtenissen, die iemand niet kan verwerken.

Terug naar A-B-C index Amnesie, anterograde Een vorm van geheugenverlies amnesie waarbij herinneringen ontbreken aan gebeurtenissen, die plaatsvonden na de gebeurtenis ongeval of ziekte die de amnesie zoals automaten vals geld veroorzaakt. De persoon is na het ongeval enige tijd niet in staat geweest nieuwe informatie op te nemen en er is een 'gat' in zijn geheugen ontstaan. Het is tevens mogelijk dat de geheugenfunctie blijvend is verstoord, zodat de persoon de rest van zijn leven grote problemen kent om nieuwe dingen te leren of zelfs helemaal niet meer in staat is om nieuwe zaken in zijn geheugen te prenten.

De posttraumatische amnesie eindigt op het moment dat het geheugen weer gaat functioneren. Meestal kan de persoon zich het ongeval zelf niet herinneren, omdat ook sprake is van enige retrograde amnesie. Terug naar A-B-C index Amnesie, retrograde Een vorm van geheugenverlies amnesie waarbij de herinneringen zijn aangetast aan gebeurtenissen, die plaatsvonden voorafgaand aan de gebeurtenis ongeval of ziekte die de amnesie heeft veroorzaakt.

Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat mensen die een zware hersenschudding oplopen, zich niets kunnen herinneren van de minuten voorafgaand aan het ongeluk. Terug naar A-B-C index Amnesie, voorbijgaande globale Korte episode van geheugenverlies. Hij kan bijvoorbeeld voortdurend vragen waar hij is, zonder dat het antwoord tot hem doordringt. De stoornis duurt van slechts enkele uren tot ongeveer twee dagen.

Daarna wordt alles weer normaal. De voorbijgaande globale amnesie herhaalt zich gewoonlijk niet en is geen voorbode van ernstige ziekten. Zij laat wel een gat in het geheugen na. Terug naar A-B-C index Amnestisch syndroom Ook syndroom of psychose van Korsakov. Een ernstige geheugenstoornis voor het recente en het verdere verleden, die samenhangt met een lichamelijke ziekte of aandoening.

Het onmiddellijke geheugen is gespaard en de persoon kan bijvoorbeeld nog wel cijferreeksen zoals automaten vals geld. Deze geheugen inhoud is echter verdwenen, zodra de betrokkene even is afgeleid. De mogelijkheden om nieuwe informatie in het lange-termijngeheugen onder te brengen is daardoor ernstig verstoord.

Het verstandelijke functioneren is nauwelijks veranderd en het bewustzijn is helder. De meest voorkomende vorm is http://hikaye.biz/hoeveel-is-ruby-fortune-rechtstreeks-van-de-fabriek-in-roebels.php gevolg van jarenlang buitensporig alcoholgebruik, maar ook hersenbeschadiging door andere oorzaken kan dit effect hebben.

Hierbij zijn met name de temporaal kwab en de tussenhersenen betrokken. Een amandelvormige structuur in de hersenen, die uit tenminste drie kernen bestaat en die onderdeel uitmaakt van zoals automaten vals geld in emoties gespecialiseerde limbische systeem. De amygdala is in staat voorheen neutrale stimuli te verbinden met emotionele reacties en is betrokken bij het vermijden van zoals automaten vals geld prikkels.

Daarnaast zijn er veel verbindingen met het geheugencentrum, de 'hippocampus. De amygdala krijgt ook informatie van alle zintuigen en lijkt huidige ervaringen te evalueren aan de hand van vroegere ervaringen. Ook is de amygdala betrokken bij de totstandkoming van defensieve agressie verdediging. Na verwijdering van de amygdala reageren mensen en apen niet meer adequaat op sociale signalen.

Ook kunnen ze niet meer aanleren wat gevaarlijk is. Apen raken daardoor hun plaats in de sociale rangorde van hun groep kwijt. Elektrische stimulatie van de amygdala kan leiden tot ernstige angst- en woedeaanvallen. Tot slot heeft de amygdala verbindingen met de hypothalamus en is op die manier betrokken bij hormonale reacties en het bewaren van het evenwicht in het lichaam.

Terug naar A-B-C index Anaal karakter Binnen de psychoanalyse wordt deze term gebruikt om een volwassene aan te duiden die anaal gefixeerd is. Dit wil zeggen dat de persoon in kwestie geheel of gedeeltelijk in de anale fase is blijven steken.

Het anaal karakter kan zich zowel uiten in een grote volgzaamheid gecombineerd met slordigheid als in uitgesproken eigenwijsheid gecombineerd met ordelijkheid. Volgens psychoanalytici de tweede fase in de psychoseksuele ontwikkeling. Het kind wordt in deze periode steeds gevoeliger voor de gewaarwordingen die met de uitscheidingsprocessen samenhangen.

In deze periode is het anusslijmvlies een bron van lichamelijke lustbeleving en het kind heeft grote belangstelling voor zijn eigen ontlasting. De meeste kinderen worden in deze fase zindelijk. Als ouders te streng zijn bij de zindelijkheidstraining, kan dit volgens psychoanalytici negatief zijn voor de latere persoonlijkheidsvorming overmatige zorg voor orde en netheid.

Gedurende de anale fase geven kinderen ook steeds duidelijker uiting aan agressieve gevoelens. Aanvankelijk is deze agressie nog ongeremd, maar door de ontwikkeling van de spraak en het denken krijgt het kind meer mogelijkheden ter beschikking om zich te beheersen.

Het kind wordt daarbij geholpen door de geboden en verboden uit de omgeving. De verboden van ouders worden beetje bij beetje verinnerlijkt, zodat het superego ontstaat. Terug naar A-B-C index Angst Een pijnlijk gevoel van onbehagen en dreigend gevaar, dat nuttig is omdat het ervoor zorgt zoals automaten vals geld riskante situaties worden vermeden.

Angst gaat gepaard met lichamelijke verschijnselen, zoals een versnelde hartslag, zweten, een verhoogde bloeddruk, een droge mond en het verlangen om weg te rennen of weg te duiken. Angst kan gericht zijn op een object, situatie of activiteit, of kan ongericht zijn vrij flotterend.

In de psychologie wordt het begrip angst gebruikt binnen grofweg vier theoretische kaders: Volgens de James-Lange-theorie ca. We worden bang van een beer, omdat we merken dat we ervoor wegrennen. De Cannon-Bard-theorie stelt dat lichamelijke reactie en angstgevoel tegelijkertijd optreden en dat beide het gevolg zijn van een prikkeling van bepaalde hersendelen.

Hier kan dus niet gezegd worden dat we wegrennen omdat we bang zijn. Het rennen en de angst zijn twee kanten van hetzelfde proces. De theorie van Sigmund Freud. Angst speelt een belangrijke rol bij verdringing. Hier verwijst de zoals automaten vals geld naar de interne aansporing tot vermijdingsresponse.

Hierin wordt de nadruk gelegd op de inschatting van de situatie. Die is er namelijk voor verantwoordelijk of de gegeven omstandigheden als gevaarlijk worden beoordeeld of niet.

De angst is dus mede een gevolg van een denkproces. Terug naar A-B-C index Angst: Deze angst treedt niet alleen op pleinen op, maar heeft betrekking op zaken als alleen buitenshuis zijn, reizen met het openbaar vervoer, een brug oversteken, enzovoorts. Deze situaties worden met grote zoals automaten vals geld doorstaan of de betrokkene blijft aan huis gekluisterd. Mensen die bang zijn zich onder de mensen te begeven vanwege een algemene angst voor mensen, hebben geen agorafobie, maar een sociale fobie.

Voor de persoon met de fobie is de angst zeer levensecht, en gaat bijvoorbeeld gepaard met hartkloppingen of een wee gevoel. Een fobie kan iemand in zijn doen en laten ernstig beperken, vooral wanneer het moeilijk is om de situatie die de fobie veroorzaakt, te vermijden. Wanneer een fobie onbehandeld blijft, kan zij tientallen jaren blijven bestaan.

Een fobie gaat vaak gepaard met een depressie. Met dit soort tests kan een fobie worden opgespoord. Voorbeelden zijn de Vreesvragenlijst FSS-III en de AZU Vreesvragenlijst. Beide tests zijn geschikt voor volwassenen en kunnen individueel of groepsgewijs worden afgenomen. Sociale fobie ook wel antropofobie Een fobie waarbij de angst met name gericht is op het contact met mensen buiten de eigen familiekring.

Deze stoornis gaat vaak gepaard met een geringe zelfwaardering en hevige angst voor kritiek of afkeurende blikken. Een sociale fobie kan zoals automaten vals geld zijn tot zeer specifieke situaties, zoals de angst voor het spreken in het openbaar of naar de wc gaan op kantoor, maar kan ook betrekking hebben op vrijwel alle contacten met medemensen. Terug naar A-B-C index Angsthysterie Een aanduiding die Sigmund Freud gebruikte voor vormen van hysterie waarbij angst het meest opvallende kenmerk is.

Terug naar A-B-C index Angstige-persoonlijkheidsstoornis of ontwijkende-persoonlijkheidsstoornis Een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door een voortdurende gespannenheid en angst voor de toekomst.

Zoals automaten vals geld persoon gaat gebukt onder minderwaardigheidsgevoelens en is erg bang voor kritiek. De angst voor afwijzing is vaak zo groot dat de persoon pas bij iemand betrokken durft te raken als hij er zeker van is dat de ander hem aardig vindt. Sociaal contact wordt vaak gemeden. Terug naar A-B-C index Angstneurose Een actuele neurose die volgens Sigmund Freud ontstaat als gevolg van een opeenstapeling van seksuele opwinding, zonder dat de psyche hier iets mee doet.

Hierdoor zou de opwinding zich rechtstreeks in de angst uiten. Een minder gebruikelijke naam voor een angststoornis. Voorbeelden zijn de fobische stoornis fobiepaniekstoornis en gegeneraliseerde angststoornis. Angststoornissen kunnen in combinatie met zoals automaten vals geld stoornissen optreden, bijvoorbeeld met depressies, obsessief compulsieve stoornissen en dementie. Medicijnen die angst en onrust onderdrukken worden anxiolytica genoemd.

Diffuse of gegeneraliseerde angststoornis Een angststoornis waarbij sprake is van een algemene blijvende angstigheid. De persoon wordt voortdurend geplaagd door angstige voorgevoelens, kan zich niet ontspannen, is in een blijvende staat van paraatheid en heeft daarbij lichamelijke verschijnselen, zoals een zoals automaten vals geld hartslag of ademhaling.

Paniekstoornis, ook wel episodische paroxismale angst Een aandoening die gepaard gaat met terugkerende, hevige paniekaanvallen die meestal slechts enkele minuten aanhouden, hoewel ze ook langer kunnen duren. De angst treedt niet op als reactie op een bepaalde situatie en de angstaanvallen zijn daardoor onvoorspelbaar.

Tijdens de angstaanval komen klachten als hartkloppingen, kortademigheid, misselijkheid, pijn zoals automaten vals geld de borst, flauwte en hevige transpiratie voor. Daarbij komt vaak de angst om dood te gaan of het verstand te verliezen. Tussen de angstaanvallen door verdwijnt de angst, hoewel de persoon wel bevreesd kan zijn voor het opnieuw optreden van een angstaanval.

Het gebeurt dan ook vaak dat de persoon niet meer de straat op durft en niet alleen wil zijn. Dit is het belangrijkste kenmerk van een depressie. De ziekte treft vooral meisjes in de puberteit en adolescentie, maar kan ook bij volwassen vrouwen en bij jongens en mannen voorkomen. Het lichaamsgewicht wordt door voedselweigering, laxering en sporten doelbewust naar beneden gebracht vanwege een extreme angst dik te worden en ligt ten minste een kwart onder normaal.

Toch kan het idee blijven leven dat het eigen lichaam afzichtelijk dik of vormeloos is. De voedselweigering leidt tot ondervoeding, die ernstige lichamelijke ontregelingen zoals automaten vals geld gevolg zoals automaten vals geld hebben.

De lichaamstemperatuur is verlaagd, evenals de hormoonspiegels in het bloed. Vaak treedt ook de menstruatie niet meer op amenorroe. De ondervoeding kan zelfs leiden tot de dood. Er kunnen vele oorzaken van anorexia nervosa genoemd worden, onder andere de angst voor het seksueel volwassen worden, het in het westen sterk aanwezige slankheidideaal, een geringe zelfstandigheid en de afwijkende hormoonspiegels die zijn ontstaan door het lijnen.

Terug naar A-B-C index Associatie Algemeen geformuleerd: De term wordt veel gebruikt op licht verschillende wijze. Er wordt ook gesproken van de associatie van verschillende hersengebieden. Bij het geheugen gaat het om de verbinding tussen verschillende geheugeninhouden.

De sterkte van die verbinding wordt associatiesterkte genoemd. Gedeelten van de 'hersenschors die niet tot de motorische en sensorische projectiegebieden behoren. Zij zijn betrokken bij een meer verfijnde verwerking van zintuiglijke zoals automaten vals geld of het plannen van meer complexe bewegingen. De associatiecentra zijn ook betrokken bij vermogens als herkenning, herinnering, beweging en geheugen; prikkels van verschillende zintuigen worden met elkaar en met eerdere ervaringen in verband gebracht.

Er worden drie verschillende associatiegebieden onderscheiden. Zij is betrokken bij de hogere waarnemingsfuncties, die te maken hebben met lichamelijke gewaarwordingen, horen, zien en taal. De zoals automaten vals geld associatieschors ligt zoals automaten vals geld de voorzijde van de voorhoofdskwab en is onder meer betrokken bij het maken van willekeurige bewegingen, denken en de persoonlijkheid.

Dit deel wordt onderverdeeld in de limbische en casino website Spin online deluxe Palace officiële Casino gokken zone.

Terug naar A-B-C index Attitude Zoals automaten vals geld of instelling. Het begrip verwijst naar iemands neiging om een bepaald object haarkleur, gastarbeiders, een persoon, werksituatie, e. Het begrip wordt zowel binnen de sociale psychologie als de persoonlijkheidspsychologie gehanteerd.

Terug naar A-B-C index Attitudeschaal Met deze test kan iemands attitude bepaald worden. Vaak bestaat de test uit een reeks uitspraken op sociaal, maatschappelijk en politiek terrein. De proefpersoon moet hierbij aangeven in hoeverre hij het met de bewering eens is. Terug naar A-B-C index Attitudeverandering De verandering van attitude.

Dit is een belangrijk studieveld binnen de psychologie vanwege de vele praktische toepassingen. Wat zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen condooms gaan gebruiken, zodat zij het AIDS-risico sterk verminderen?

Het al dan niet veranderen van een attitude hangt bijvoorbeeld af van de betrouwbaarheid van de bron die een nieuwe houding aanbeveelt. Wanneer dit zo is, is de kans op attitudeverandering groter. Terug naar A-B-C index Attributie letterlijk: Deze uiteenlopende attributies zorgen voor totaal verschillende reacties op in principe hetzelfde gedrag.

Terug naar A-B-C index Attributiefout Een stereotiepe fout die ontstaat bij het toekennen van onderliggende oorzaken aan het eigen gedrag of dat van anderen. Eigen falen wordt bijvoorbeeld nog wel eens geweten aan ongunstige externe omstandigheden, terwijl falen van anderen veroorzaakt zou worden door een gebrek aan talent.

Deze attributiefout wordt ook andersom gemaakt, waarbij het eigen falen aan eigen domheid wordt geweten, terwijl anderen gewoon pech hebben gehad. Terug naar A-B-C index Atypisch Een algemene aanduiding voor zieltebeelden die niet het gebruikelijke patroon volgen.

Zo wordt van atypisch autisme gesproken als de afwijkingen pas na het derde levensjaar duidelijk worden of als sommige kenmerkende zoals automaten vals geld ontbreken. Terug naar A-B-C index Autisme Ook autistische stoornis en vroegkinderlijk autisme. Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis die zich al voor het derde levensjaar manifesteert en die het hele leven aanhoudt.

Er zijn problemen op het gebied van click at this page, taalontwikkeling en sociale interactie. Zo zal een autistisch kind niet bang worden als zijn moeder angstig kijkt, terwijl dit bij normale kinderen wel het geval is.

Daarbij komt een opvallend beperkt repertoire aan bezigheden en interesses, en steeds herhaald motorisch gedrag, zoals fladderen met de handen. Het denken is weinig creatief en het lukt niet goed praktische problemen op te lossen. Een read more de kinderen heeft autisme en daarmee is het een van de meest voorkomende pervasieve ontwikkelingsstoornissen.

Autisme gaat in driekwart van de gevallen gepaard met zwakzinnigheid. Al voor de geboorte zijn afwijkingen zichtbaar in de Purkinje-cellen. Bij autisme zijn afwijkingen gevonden in de meeste hersengebieden, zoals de kleine hersenen, grote hersenen, hersenbalk, basale ganglia, hersenstam en het Limbisch systeem.

De omvang van de problemen verklaart waarom de stoornis het hele leven aanwezig blijft. Autisme kent waarschijnlijk meerdere oorzaken, zoals genetische aanleg, maar ook blootstelling aan virussen of vergiften. Zo kan alcoholgebruik tijdens de zwangerschap leiden tot het verlies van Purkinje-cellen bij het ongeboren kind. De respons op de behandeling heeft een grote mate van onvoorspelbaarheid. Sommige kinderen reageren veel beter dan andere, zonder dat verklaard kan worden waarom.

Drie kenmerkende eigenschappen van autisme zijn afwijkingen in de: Communicatie is gebaseerd op betekenisverlening. Waar taal meestal geen probleem vormt voor mensen met autisme en een normale begaafdheid, is het toekennen van betekenis aan woorden dat vaak wel. Voor beide soorten geldt dat voor mensen met autisme de techniek van de taal - onder andere zinsopbouw en woordenschat - begrijpelijk is, maar dat de sociale aspecten van communicatie de moeilijkheid vormen.

Hieraan ligt ten grondslag de problematiek van samenhang aanbrengen binnen de taal zoals automaten vals geld het beperkte inlevings- en verplaatsingsvermogen. In de praktijk betekent dit dat mensen met autisme goed kunnen omgaan met alles wat 'letterlijk' en concreet is. Problemen doen zich voor, als de andere partij bijvoorbeeld woordgrapjes of sarcastische, spreekwoordelijke of emotioneel gekleurde begrippen gaat gebruiken.

Hoe abstracter de begrippen, hoe moeilijker het wordt voor mensen met autisme. Het "om de beurt wat zeggen in een gesprek" is een probleem. Autisten blijven hangen in hun eigen interesses. Hun verhaal kan onverwachte wendingen nemen en is vaak associatief en fragmentarisch. Echolalie het herhalen van woorden of zinnen zoals automaten vals geld anderen komt vaak voor, vooral bij jongere kinderen met autisme maar is ook merkbaar bij oudere autisten, vooral in situaties met stress.

Bij jonge kinderen zie je een vertraagde ontwikkeling van het volgen van hoofdbewegingen en de kijkrichting van een andere persoon. De voorkeur voor het luisteren naar de spraak van anderen ontbreekt. Verder zijn er afwijkingen in het trekken van de aandacht van de volwassene. Als er ook sprake is van een verstandelijke handicap komt dit alles vaak zoals automaten vals geld duidelijker naar voren.

Voor non-verbale communicatie gelden vergelijkbare problemen. Stereotyp gedrag of herhaling van handelingen, ritueel of dwangmatig gedrag zoals automaten vals geld veel voor vooral gedurende de kindertijd. Vooral autisten met een verstandelijke handicap kunnen erg dwangmatig vasthouden aan bepaalde gewoontes. In het hoofd van een autist is het eigenlijk een chaos. Drukte, onregelmatigheid en onvoorspelbare en plotselinge veranderingen zijn voor autisten een zware belasting.

Zij hebben voortdurend structuur nodig. Die kunnen ze zelf niet aanbrengen en moet hen dus door de omgeving worden aangereikt. Afwijkingen in de verbeelding uiten zich al vroeg in de spelontwikkeling; er zit weinig variatie in en zich iets uit het niets voorstellen lukt nauwelijks.

Verbeelding is wat mensen gebruiken om een betekenis toe te kennen aan een bepaald symbool. Mensen zonder autisme kunnen symbolen op velerlei wijzen toepassen en vanuit deze basis die toepassingen ook weer in nieuwe situaties gebruiken, zonder alles opnieuw te moeten leren.

Voor mensen met autisme geldt dit niet. Het gebruik van de betekenis van een symbool in situatie A helpt hen niet voor het gebruik van hetzelfde symbool in situatie B. Bij kinderen kan dit bijvoorbeeld betekenen dat zij in de badkamer hun tanden poetsen, omdat het gebruik van de tandenborstel gekoppeld is aan de badkamer. Wil men dan dat het kind in de keuken zijn tanden poetst, dan zal het kind opnieuw betekenis aan de tandenborstel moeten toekennen. De tandenborstel had namelijk enkel een betekenis 'tanden poetsen' in combinatie met de badkamer en niet met de keuken.

Doordat mensen met autisme in stukjes denken fragmentarisch is het voor hen ook moeilijk om het grote geheel te zien. Als het beeld dat ze kennen verandert, zullen ze opnieuw zoals automaten vals geld met het waarnemen van alle individuele kenmerken van het beeld, en met het inpuzzelen van deze kenmerken wederom komen tot het grote geheel.

Sociale interacties De stoornis binnen de Casino roem online interactie is vaak het opvallendste kenmerk van autisme.

Mensen verwachten van elkaar een bepaalde vorm van socialiteit, zeker als het gaat om de opbouw van een relatie, waarin ook wederkerigheid wordt verwacht. Voor mensen met autisme kunnen dit soort zaken erg moeilijk zijn, omdat er voor sociale interacties geen duidelijke en vaste regels zijn en zij dus weinig houvast hebben.

Door hun probleem met empathie is het ook erg moeilijk voor hen om zich in de gevoelens en gedachtengang van de ander te verplaatsen. Ook zijn mensen met autisme zelf niet goed in het verwoorden van hun gevoelens, omdat deze veel te abstract zijn om daar een concrete betekenis aan toe te kennen.

De sociale stoornis kan zich heel divers manifesteren. Er worden vier types onderscheiden: Het afzijdige of inalerte type: Overschillig tegenover vreemden, maar ze aanvaarden lichamelijke toenadering door wie ze vertrouwen. Omgang met anderen alleen als ze er iets van willen. De wijze waarop is echter onaangepast en eenzijdig. In deze groep komen doorgaans gemiddeld- tot hoogintelligente personen voor.

Het stijf-formalistische of hoogdravende type: Door hun goede intelligentie weten zij hun problemen te compenseren en camoufleren. Zij zoals automaten vals geld sociale regels uit het hoofd en overleven op basis van aangeleerde of verworven scripts. Zie ook Asperger of Syndroom van Asperger Terug naar A-B-C index Bipolaire stoornis I en II Ook wel manische depressie genoemd. Een tweezijdige stemmingsstoornis waarbij afwisselend episoden met een overdreven opgewekte hypomanie of manie en een sterk te neergeslagen depressie stemming voorkomen.

Tussen deze episoden door functioneert de persoon normaal. De episoden beginnen vaak abrupt en hangen dikwijls samen met emotionele spanningen. Naarmate de persoon ouder wordt, komen vaker episoden met een depressieve stemming voor, die dan ook langer gaan duren.

Bij de bipolaire stoornis II is nog nooit sprake geweest van een manische episode, maar wel zoals automaten vals geld tenminste een hypomane episode.

Terug naar A-B-C index Borderline persoonlijkheidsstoornis Ook Schizotypische persoonlijkheidsstoornis of latente schizofrenie genoemd. Een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door vreemd gedrag en waarbij het denken en de gevoelswereld Virtual online casino vertonen met die van schizofrenie. Er wordt echter nooit voldaan aan alle eisen die noodzakelijk zijn voor de diagnose schizofrenie. De stoornis is meestal blijvend, hoewel schommelingen in de mate van ernst voorkomen.

Terug naar A-B-C index Bulimia nervosa Ook boulimie en boelemie. Een eetstoornis waarbij herhaaldelijk in korte tijd op een onbeheerste manier zeer veel voedsel wordt verzwolgen, dat vervolgens weer uitgebraakt wordt of dat met behulp van laxeermiddelen uit het lichaam wordt verwijderd.

Dit gedrag levert voor de persoon vaak schuldgevoelens op en treedt meestal op als reactie op onlustgevoelens. De persoon is overdreven just click for source over het eigen lichaamsgewicht en lijnt vaak tussen de vreetbuien door. Personen met bulimia nervosa hebben vaak in een eerder stadium geleden aan anorexia nervosa.

Terug naar A-B-C index Cognitieve Gedragstherapie Een variant van de gedragstherapie, waarbij de therapeut zich niet alleen richt op het veranderen van gedrag, maar ook op de denkwereld erachter.

Bij de behandeling van depressies richt men zich bijvoorbeeld op het uitdagen en ombuigen van negatieve denkpatronen. Een sterke kant van de cognitieve gedragstherapie is dat veel onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van de Behandeling.

Het bestrijden van depressies en angststoornissen blijkt behoorlijk effectief. Terug naar A-B-C index Cyclothyme persoonlijkheidsstoornis ook wel cyclothyme stoornis Een gedurende minimaal twee jaar aanhoudende stemmingsstoornis met regelmatige zoals automaten vals geld, die vrij licht zijn en die niet veroorzaakt worden door levensomstandigheden. De stoornis voldoet niet aan de criteria voor een bipolaire affectieve stoornis, omdat de terneergeslagen perioden niet voldoen aan de kenmerken van een depressieve stoornis en de enthousiaste perioden niet voldoen aan de kenmerken van Hypomanie.

De stoornis veroorzaakt beperkingen in het functioneren en lijden, maar blijft vaak onbehandeld, omdat de betreffende personen geen medische hulp zoeken. Als de emotionele instabiliteit een vaste karaktertrek is, wordt gesproken van een cyclothyme persoonlijkheidsstoornis.

Terug naar A-B-C index Depressie Een psychische aandoening waarbij een sterke neerslachtigheid het zoals automaten vals geld in het oog lopende kenmerk is. In het dagelijks leven wordt van een verdrietig of chagrijnig persoon snel gezegd dat hij depressief Club Jackpot City online casino als stoornis is depressie een veel ingrijpender gebeurtenis. Symptomen waarmee depressies gepaard kunnen gaan, zijn: Depressies gaan in de regel vanzelf over, maar de terugval is een groot probleem.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen lichte, matige en ernstige depressieve episoden. Bij een licht depressieve episode voldoet de persoon net aan de criteria voor een depressieve stoornis, bij een matige is het iets meer en bij een ernstige wordt de betrokkene geplaagd door bijna alle hierboven genoemde symptomen. Een ernstig depressieve episode kan gepaard gaan met psychotische symptomen, waarbij de persoon bijvoorbeeld in de waan kan verkeren dat hij in de hel is terechtgekomen.

Ook kunnen niet bestaande beschuldigende stemmen gehoord en afschuwelijke stank geroken worden. Er bestaan globaal vier groepen opvattingen over de oorzaken van depressies: De biologische verklaringen zien depressies als een gevolg van een lichamelijke verstoring van het functioneren van de hersenen.

De naar voren gebrachte hypothesen hebben betrekking op vermeende stoornissen in zoals automaten vals geld hormonale systeem, te lage niveaus van bepaalde neurotransmitters of een verstoorde prikkelbaarheid van zenuwcellen. Een specifieke theorie ziet depressies als een reactie op stress. In eerste instantie probeert de zoals automaten vals geld aan de toegenomen eisen te voldoen, maar als dat niet lukt treedt er een soort beveiligingsmechanisme in werking waarmee de hersenactiviteit wordt teruggeschroefd.

De persoon is passief, ervaart weinig en voelt zich rot. De genetische verklaring gaat ervan uit dat de depressies ontstaan bij personen die hier een specifieke, erfelijk bepaalde aanleg voor hebben. Zo blijken depressies relatief vaak in bepaalde families voor te komen.

De psychologische verklaringen leggen de nadruk zoals automaten vals geld psychische factoren. Sommigen denken dat de depressieve persoon te weinig prettige dingen heeft meegemaakt, anderen gaan ervan uit dat de persoon geleerd heeft dat hij het eigen lot niet kan beheersen aangeleerde hulpeloosheidweer anderen wijzen op de gevolgen van te negatieve denkschema's en nog anderen denken eerder aan tegen zichzelf gerichte agressie.

Samenvattend kan gezegd worden dat er meer dan genoeg verklaringen naar voren zijn gebracht, maar dat er desondanks weinig duidelijkheid bestaat over het precieze mechanisme dat tot depressies leidt. Bovendien moet symptoom 1 of 2 aanwezig zijn. Te neergeslagen stemming of bij kinderen ook wel een prikkelbare stemming, vermindering van belangstelling en plezier, duidelijk gewichtsverlies zonder dieet, of juist duidelijke gewichtstoename, veelvuldige slaperigheid of slapeloosheid, prikkelbaarheid of motorische vertraging, verlies van energie, gevoelens van waardeloosheid en schuldgevoelens, verminderd denkvermogen, besluiteloosheid en zoals automaten vals geld terugkerende gedachten aan de dood.

Als de depressieve episode http://hikaye.biz/dat-is-de-exploitant-van-gaming-apparaten.php het eerst optreedt, spreekt men van een eenmalige episode, bij herhaling van een recidiverende zoals automaten vals geld stoornis.

Depressieve stoornis, seizoengebonden Een depressieve stoornis, die op vaste tijdstippen in het jaar de kop opsteekt. Een voorbeeld is de winterdepressie. Terug naar A-B-C zoals automaten vals geld Depressie, anaclitische Een ernstige vorm van depressie in de tweede helft van het eerste levensjaar, die kan ontstaan wanneer de moeder plotseling wegvalt en wanneer geen geschikte plaatsvervanger beschikbaar is.

De anaclitische depressie wordt gekenmerkt door totale afwering van contact, weigering van voedsel, lichamelijke stoornissen en vatbaarheid voor infectieziekten. Terug naar A-B-C index Depressie, postpartum ook wel postnatale depressie Een depressieve stoornis die optreedt binnen vier weken nadat een vrouw een kind heeft gebaard.

De symptomen zijn niet wezenlijk anders, maar mogelijk is vaker sprake van een fluctuerend verloop en stemmingswisselingen. Soms is sprake van waandenkbeelden, die vaak betrekking hebben op de baby bijvoorbeeld dat die voorbestemd is voor een vreselijk lot. Vaak voelt de moeder zich schuldig, omdat ze eigenlijk gelukkig zou moeten zijn. Dit kan ertoe leiden dat ze niet over haar problemen praat. De depressie kan de relatie met de baby bedreigen. Terug naar A-B-C index Depressie, postschizofrene Een depressie die optreedt in de nasleep van schizofrenie.

Er zijn nog wel enkele schizofrene symptomen aanwezig, maar die zijn niet meer zo opvallend. De depressie zou een zoals automaten vals geld reactie kunnen zijn op de ziekte.

Ook is het mogelijk dat de depressie al ten tijde van de schizofrenie aanwezig was, maar nu zichtbaar is geworden doordat de hallucinaties en wanen minder overheersen. Het medicijngebruik kan eveneens een rol spelen. Terug naar A-B-C index depressie, vitale of melancholische Misschien wel de meest prototypische vorm van een depressieve stoornis. Kenmerkend is de emotionele uitgeblustheid. Het plezier in bijna alle activiteiten is weg. Daarnaast is vaak sprake van een zoals automaten vals geld van gevoel, in plaats van ernstig verdriet zoals na het overlijden van een geliefd persoon.

Het gevoel is anders, verdwenen. Dit is voor de betrokkene vaak nog erger dan groot verdriet. Andere symptomen zoals automaten vals geld zijn: Vaak zijn de klachten 's ochtends het ergst. Terug naar A-B-C index Dissociale persoonlijkheidsstoornis Ook genoemd: De persoon houdt totaal geen rekening met de gevoelens en rechten van anderen. Het lukt hem niet langdurig relaties te onderhouden, hoewel het aanknopen van relaties geen probleem is.

De persoon kan tegenslagen slecht verdragen en wordt snel agressief. Terug naar A-B-C index Dissociatie Afhankelijk van het vakgebied wordt dissociatie anders gedefinieerd Het uit elkaar vallen van het 'ik' in verschillende segmenten.

Dit is voor het eerst beschreven door de Franse psychiater Pierre Janet Janet dacht dat de psyche bij bepaalde stoornissen gesplitst werd in een bewust deel en een onbewust, afgekapseld deel waar de persoon geen weet meer van heeft. De betrokken persoon kan op deze manier zaken die hij niet kan verwerken, uit zijn geheugen 'verliezen'.

Hij heeft geen controle meer over zijn eigen herinneringen. De dissociatie kan soms zo ernstig zijn dat er sprake is van een meervoudige persoonlijkheid, hoewel dit laatste in psychiatrische kringen een omstreden concept is. De dissociatie kan ook betrekking hebben op lichamelijke functies, zodat verlammingen, andere bewegingsstoornissen of zintuiglijke ongevoeligheid ontstaan, waarvan geen lichamelijke oorzaak is aan te wijzen.

Het los van elkaar optreden van lichamelijke verschijnselen, die normaal zoals automaten vals geld voorkomen. Tijdens het dromen bijvoorbeeld laat het EEG elektro-encefalogram een patroon zien dat wijst op een hoge activiteit. De lichaamsspieren zijn op dat moment echter vrijwel verlamd. Dit verschijnsel is wel beschreven als een wakkere geest in een slapend lichaam. Het gebruikelijke patroon van activering is hier dus uit elkaar gevallen. De ontleding van moleculen in kleinere eenheden.

Terug naar A-B-C index Dissociatieve amnesie Een geheugenverlies voor een emotioneel bijzonder belastende gebeurtenis. Dit is niet te wijten aan een organische stoornis of gewone vergeetachtigheid. De zoals automaten vals geld is zo pijnlijk dat de persoon haar onbewust uit zijn geheugen heeft weggedrukt. Deze vorm van geheugenverlies is controversieel, omdat uit onderzoek blijkt dat mensen juist erg vaak aan vervelende gebeurtenissen moeten denken. Terug naar A-B-C index Dissociatieve fugue Een toestand waarin iemand alle herinneringen aan zijn eigen levensloop verliest dissociatieve amnesie en vlucht uit zijn thuisomgeving.

De persoon neemt een nieuwe identiteit aan, blijft zichzelf verzorgen zoals automaten vals geld kan op omstanders een volkomen normale indruk maken. De fugue heeft een psychische oorzaak, maar chronisch alcoholmisbruik kan een rol spelen. Het is vaak een reactie op zeer hoog link spanningen, bijvoorbeeld in het gezin of op het werk, of een gevolg van dramatische omstandigheden, zoals een overstroming.

Het herstel van de fugue vindt gewoonlijk spontaan en binnen enkele dagen plaats. Terug naar A-B-C index Dysthymie, Dysthyme neurose Een door de Zoals automaten vals geld psycholoog Hans ].

Eyysenck gebruikte verzamelnaam voor psychische afwijkingen die voortkomen zoals automaten vals geld ongunstige omstandigheden gecombineerd met emotionele labiliteit neuroticisme. Een hoge mate van neuroticisme samen met een sterke gerichtheid op de buitenwereld extraversie zou kunnen leiden tot crimineel gedrag en psychische stoornissen waar vooral de omgeving het slachtoffer van wordt psychopathie. Een hoge mate van neuroticisme gecombineerd met een sterke op zichzelf gerichtheid introversie zou eerder angstneurosen, obsessies en depressies met zich meebrengen.

Terug naar A-B-C index Dysthyme stoornis Een stemmingsstoornis die gekarakteriseerd wordt door een algemene neerslachtigheid, weinig gevoel van eigenwaarde, futloosheid, concentratieproblemen, gevoelens van hopeloosheid en te veel of te weinig eetlust.

Minimaal twee van deze symptomen zijn aanwezig. De dysthyme stoornis onderscheidt zich van een depressieve stoornis doordat de depressie minder diep is. Tegelijkertijd is de stemming allang aanwezig, minimaal twee jaar. Wanneer een organische oorzaak bekend is van de lusteloosheid, wordt niet van een Varizen, wat dromen van het winnen van geld in automaten Badvergnügen stoornis gesproken.

Als de stemmingsstoornis is een vast onderdeel uit lijk te maken van iemands persoonlijkheid, wordt ook gesproken van een depressieve persoonlijkheidsstoornis. Terug naar A-B-C index Eetstoornissen Een aantal verwante stoornissen, waarbij de opname van voedsel ernstig verstoord is.

Dit kan al op zeer jeugdige leeftijd ontstaan. Het kind eet dan duidelijk te weinig of is buitengewoon kieskeurig in de keuze van voedsel. Voorbeelden van eetstoornissen die op latere leeftijd voorkomen, zijn anorexia nervosa, bulimia nervosa en pica.

Psychische moeilijkheden kunnen ook leiden tot braken, overeten of een verlies aan eetlust. Bovendien moet het ego rekening houden met de eisen van het superego het geweten en prikkels uit de buitenwereld, die innerlijke conflicten of angst kunnen veroorzaken.

Het ego is feitelijk de instantie die de persoonlijkheid bij elkaar houdt. Voor de vervulling van deze functies beschikt het ego volgens Freud over een aantal afweermechanismen waarmee bepaalde intenties en gevoelens aan de bewuste zelfwaarneming onttrokken kunnen worden. Andere functies van het ego zijn het kennis nemen van de buitenwereld via de zintuigen, het geheugen, het vermijden van extreme prikkels uit de buitenwereld, het omgaan met gematigd sterke prikkels en het al handelend doelmatig en tot eigen voordeel veranderen van de omgeving.

Een algemene aanduiding voor het centrale deel van iemands persoonlijkheid. Terug naar A-B-C index Egocentrisch maatschappijbeeld Term van de Duits-Britse socioloog Norbert Elias voor het wereldbeeld van mensen die zich als afzonderlijke individuen zien, en los van en tegenover de maatschappij en haar instituties staan.

Het egocentrisch maatschappijbeeld dat Elias kenmerkend acht voor de zelf- en maatschappijbeleving van veel mensen in moderne samenlevingen, is volgens hem onjuist, omdat mensen niet los gezien kunnen worden van het geheel van sociale relaties dat zij met andere mensen in onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid vormen.

Omgekeerd kunnen samenlevingen zoals automaten vals geld sociale instituties slechts gezien worden als verschijningsvormen van onderling verbonden mensen. De autonomie van mensen ten opzichte van elkaar of de maatschappij is slechts relatief.

Terug naar A-B-C index Egocentrisme Het zoals automaten vals geld op zichzelf link zijn, zich weinig aan de gevoelens van anderen gelegen laten liggen. In de theorie van Jean Piaget een kenmerk van het denken en taalgebruik van kinderen tussen ongeveer twee en vier jaar oud.

In deze fase kan het kind zich niet in het standpunt van een ander verplaatsen en betrekt het alle waarnemingen en ervaringen op zichzelf. Egocentrisch taalgebruik wordt door Jean Piaget onderscheiden in echolalie nabootsen van klankenmonoloog en zoals automaten vals geld monoloog monoloog in aanwezigheid van anderen, zonder een gesprek met hen.

Het nastreven van het eigenbelang, zonder met anderen rekening te houden. De verhouding tussen zoals automaten vals geld is een bekend probleem uit de geschiedenis van zoals automaten vals geld filosofie.

Terug naar A-B-C index Ego-ideaal Ook ik-ideaal. Iemands opvatting over hoe hij graag zou willen zijn. Gedrag dat strijdig is met het ego-ideaal leidt tot schaamte. Zoals automaten vals geld schaamte zou als functie hebben het zelfbeeld te zoals automaten vals geld. De schaamte zorgt voor het gevoel niet echt zo te zijn als het vertoonde gedrag suggereert. Terug naar A-B-C index Ego-ontwikkeling oftewel Ego-formatie Het gestalte krijgen van een ik, een eigen identiteit, tijdens het opgroeien.

Deze ontwikkeling is wel beschreven als een opeenvolging van een aantal stadia. Tijdens zoals automaten vals geld eerste stadium, de periode van de ego-formatie, heeft het kind nog niet in de gaten dat het een eigen ik heeft. Het is eerst volledig op zichzelf gericht en daarna vormt het een symbiotische relatie met de moeder. De impulsieve fase begint bij de eerste taalverwerving.

Het kind ontdekt de eigen wil, maar kan die nog niet zelf reguleren. Het zelfstandig bestaan heeft een aanvang genomen. De zelfbeschermende fase volgt hierop. De persoon is niet meer zo sterk afhankelijk en de relaties met anderen worden alleen aangegaan voor het eigen nut. Deze fase eindigt ongeveer aan het einde van de kindertijd. Hierna treedt de conformistische fase in.

Men herkent het belang van de zoals automaten vals geld en richt zich volledig naar de bestaande normen en waarden. De bewust-conformistische of zelf-bewuste fase bestaat er in dat de persoon herkent dat er meerdere aanvaardbare gedragsalternatieven zijn buiten conformeren.

Deze fase wordt soms wel en soms niet als een aparte fase beschouwd. In de bewuste fase is het voor het beoordelen van gedrag niet langer bepalend of anderen het aanvaardbaar achten. De algemeen geaccepteerde regels binnen de samenleving vormen de grondslag. In de individualistische fase wordt het ik van de persoon verder ontplooid. De persoon begint hier de verschillende mogelijkheden die het leven biedt te waarderen. De autonome fase maakt de ontwikkeling uit de vorige fase af.

De persoon heeft nu ook oog voor de verschillende persoonlijkheden en standpunten van anderen. Volgens de theorie doorloopt niet iedereen al deze fasen. De genoemde indeling is overigens niet de enige die betrekking heeft op de ego-ontwikkeling. Erik Erikson http://hikaye.biz/of-het-mogelijk-is-om-geld-te-winnen-in-het-casino-888.php bijvoorbeeld een verwante theorie op.

Sigmund Freud beschreef de psychoseksuele ontwikkeling. Lawrence Kohlberg de morele ontwikkeling. Jean Piaget ten slotte had vooral oog voor de cognitieve ontwikkeling. Terug naar A-B-C index Ego-psychologie Ook ik-psychologie. De theoretici van deze richting bestrijden dat gedrag voornamelijk voortkomt uit onbewuste beweegredenen, zoals Sigmund Freud beweerde.

Een belangrijke vertegenwoordiger van deze richting, Heinz Hartmannsprak in dit verband over autonome ego-functies, die niet het resultaat zijn van het conflict tussen driftmatige verlangens en het superego. Voorts was hij van mening dat deze conflictvrije sfeer van het ego zich in de loop van iemands ontwikkeling kon uitbreiden. Na verloop van tijd zouden sommige functies die oorspronkelijk tot de conflictsfeer van het ego behoorden zoals afweermechanismenzelfstandig en onafhankelijk van het driftleven gaan functioneren.

Hartmann noemde deze functies secundaire autonome ego-functies. Zoals automaten vals geld kunnen een positieve rol gaan spelen bij de aanpassing van de persoonlijkheid.

Terug naar A-B-C index Ejaculatie Ook zaadlozing. Plotselinge, min of meer krachtige uitstorting van sperma uit de urinebuis, normaliter als onderdeel van een orgasme. De zaadlozing begint met samentrekkingen van achtereenvolgens testes en bijballen leveren de zaadcellenzaadleider, prostaat en zaadblaasjes, waarna het sperma in de urinebuis wordt gedreven. Vervolgens kan het zaad door samentrekkingen van de urinebuis de penis verlaten. Terug naar A-B-C index Ejaculatie, voortijdige Zaadlozing na minimaal seksueel contact, zodat het niet lukt beide partners genoegen te laten beleven aan de geslachtsdaad.

Dit zoals automaten vals geld waarschijnlijk een psychische oorzaak, maar het kan ook een reactie zijn op andere problemen, zoals pijn en problemen met de erectie. Terug naar A-B-C index Electief mutisme Ook selectief mutisme. Een stoornis waarbij kinderen weigeren te spreken in specifieke situaties. Het vaakst zal het kind wel praten met goede bekenden en familie, maar niet met andere leeftijdgenoten en vreemden.

Een omgekeerd patroon is eveneens mogelijk. De taalvaardigheid is niet gestoord. De weigering te spreken heeft een emotionele oorsprong. Zo zoals automaten vals geld er sprake zijn van een vorm van opstandigheid of van extreme verlegenheid. Terug naar A-B-C index Electra-complex De vrouwelijke tegenhanger van het oedipus-complex. De psychoanalytische theorie stelt dat de dochter zich vooral aangetrokken voelt tot de vader.

De moeder wordt beleefd als een hinderlijke concurrent in de strijd om de liefde van de vader. Dit complex zou aan kracht winnen wanneer een stiefmoeder de plaats heeft ingenomen van de biologische moeder.

Terug naar A-B-C index Emotie Gemoedsbeweging. Aan emoties zitten verschillende kanten: Woede kan bijvoorbeeld begrepen worden als een onaangenaam gevoel, gecombineerd met een neiging de ander kwaad te doen, wat onder andere gepaard gaat met een boos vertrokken gezicht, een versnelde hartslag en een verhoogde spierspanning.

Van oudsher worden plezierige en onplezierige emoties onderscheiden. Men spreekt daarbij van de hedonistische waarde van een emotie Grieks: Een grondregel van gedrag is dat het organisme streeft naar lust of blijdschap, en naar het vermijden van onlust of verdriet. Een nieuwe spel online dimensie die bij emoties onderscheiden kan worden, is de activeringsgraad, dat wil zeggen de mate waarin de emotie gedrag opwekt.

Dit is een dimensie die loopt van slaap tot zeer hevige opwinding. Veel theoretici nemen in navolging van de bioloog Charles Darwin aan dat emoties nuttig zijn. Mens en dier zijn geneigd onlust te vermijden, en daardoor vormen emoties zoals automaten vals geld drijfveer om te ontsnappen aan gevaarlijke en andere vervelende situaties. Emoties vergroten de kans op overleving. Binnen de hersenen speelt vooral het Limbisch systeem een belangrijke rol bij de totstandkoming van emoties.

Het is echter niet als enige verantwoordelijk voor zoals automaten vals geld. Lagere hersendelen en de hersenschors zijn eveneens belangrijk en de, zoals we nu weten, de kleine hersendelen die in ons hart en darmen gesitueerd zijn.

Terug naar A-B-C index Emotieregulatie Het in goede banen zoals automaten vals geld van de eigen emoties. De mens kan zowel de uitingen van emoties beheersen, als - tot op zekere hoogte - ook de gevoelens.

Het maakt bijvoorbeeld veel uit of iemand er al dan niet bewust - voor kiest een grapje over de eigen persoon te zien als een ernstige belediging of als een plagerig-vriendelijke vorm van spot. Zoals automaten vals geld zijn voldoende aanwijzingen dat de emotieregulatie bij vrijwel iedere emotie een belangrijke rol speelt.

Een beschadiging van de hypothalamus kan tot het wegvallen van deze regulatie leiden. Er ontstaat een toestand die schijnwoede het met enorme heftigheid reageren op kleine tegenslagen genoemd wordt.

Andere aanwijzingen zijn dat bij vermoeidheid of dronkenschap emoties aan intensiteit winnen. Men geeft zich over aan vreugde, verdriet of woede omdat de regulatie het gedeeltelijk laat afweten.

Nog een aanwijzing voor het belang van regulatie is dat onverwachte gebeurtenissen een sterkere emotionele reactie uitlokken. De tijd voor regulatie ontbreekt.

Terug naar A-B-C index Emotieregulatie, stoornissen in de Een beperkte of geen controle over de eigen zoals automaten vals geld beleving. Schijnwoede of shamrage bij proefdieren. Het na een minimale aanleiding maximaal boos reageren. Dit kan voorkomen bij een beschadigde hypothalamus. Het als gevolg van een hersenbeschadiging niet meer kunnen controleren van de uitingen van het eigen gevoelsleven.

Snel wisselende en heftige emoties. De drempel die overschreden moet worden voor een emotionele reactie plaatsvindt, is hierbij zeer laag. Terug naar A-B-C index Emoties, ABC-model van Het emotiemodel dat in de rationeel emotieve therapie wordt gehanteerd. Hier gaat men ervan uit dat een emotie voorafgegaan wordt door een activerende ervaring Ahierna volgt een evaluatie of beoordeling van de situatie B en hieraan worden bepaalde gevolgen of consequenties verbonden C.

Deze laatste stap legt het individu zichzelf op door bijvoorbeeld op zichzelf in te praten. Dit gedrag kan er voor zorgen dat neurotische symptomen in stand worden gehouden. Deze James theorie stelde dat lichamelijke veranderingen aan het emotionele gevoel voorafgaan.

Iemand rent niet weg, omdat hij bang is, maar is bang, omdat hij wegrent. Zoals automaten vals geld en Lange meenden dus dat de waarneming van zoals automaten vals geld bepaalde uitwendige gebeurtenis lichamelijke veranderingen inwendige gebeurtenissen teweegbrengt en dat het ondergaan, het voelen van die verandering de emotie is.

De James-Lange-theorie wordt wel een perifere emotietheorie genoemd, omdat de oorzaak van het gevoel in het lichaam de periferie gezocht wordt. Een centrale emotietheorie werd opgesteld door de Amerikaanse fysioloog Walter B.

Hij meende in navolging http://hikaye.biz/speel-casino-gaming-apparaten-zonder-registratie.php de Britse bioloog en opsteller van de evolutietheorie Charles Darwin dat emoties biologisch nut hebben.

Ze staan met andere woorden in dienst van het behoud van het individu en de soort. Zo zou angst het lichaam gereed maken om te kunnen vechten of vluchten.

De theorie wordt zoals automaten vals geld aangeduid als de Cannnon-Bard-theorie of de thalamustheorie van emoties. De grondlegger van het behaviorisme, John B.

Watson, omschreef emoties als een gedeeltelijk erfelijk bepaald en gedeeltelijk aangeleerd reactiepatroon waarmee ingrijpende zoals automaten vals geld van alle lichaamsprocessen gemoeid zijn. De emotie wordt gezien als een soort reflex, een automatische reactie op bepaalde omstandigheden. Het reactiepatroon zou bovendien gevoelig zijn voor zoals automaten vals geld. Hij stelde dat iemand die wegrent geen angst zal voelen omdat hij het gevaar kan ontwijken. Angst ontstaat juist, wanneer hij niet kan wegrennen.

Emoties treden in deze visie pas op als aanpassing onmogelijk is en zijn daarom in feite nutteloos en zelfs schadelijk. Emotioneel gedrag volgt pas als een situatie als bedreigend of aangenaam wordt gezien. De Amerikaanse psycholoog Marga B.

Arnold onderscheidt zes fasen in een emotieproces: De actie bestaat uit handelingen bijvoorbeeld wegrennen of iemand omarmen die wat hun gerichtheid betreft, afhangen van de inschatting van de situatie. Een ander voorbeeld van een cognitieve emotietheorie is opgesteld door de Nederlandse psycholoog Nico H. Emoties zijn volgens hem in de eerste plaats gevoelens dat het goed of slecht gaat. Zij sporen iemand aan om bepaalde handelingen uit te voeren.

Het zijn met andere woorden actietendensen. Vreugde geeft de tendens 'houden zo' en droefheid geeft de neiging tot veranderen. Buiten het gevoel en de geneigdheid tot gedrag onderscheidt Frijda nog een derde aspect aan emoties: De actietendensen zijn nuttig, omdat zij de belangen van het individu bewaken. Boosheid treedt bijvoorbeeld op als een ander de belangen van het individu schaadt.

Zoals automaten vals geld de belangen effectief te kunnen bewaken, moeten emoties in staat zijn het lopende gedrag te onderbreken. Zij hebben met andere woorden voorrang in het sturen van het gedrag. Wanneer bijvoorbeeld een moeder haar kind in het water ziet vallen, aarzelt zij geen ogenblik en duikt er direct achteraan. De emoties vormen bij Frijda een apart besturingssysteem voor gedrag dat reageert als een situatie in strijd of in overeenstemming is zoals automaten vals geld de belangen van het individu.

Zij bestuderen welke hersendelen betrokken zijn bij emotionele reacties. Met name het Limbisch systeem wordt van belang geacht. Terug naar A-B-C index Emotioneel gedrag Gedrag dat voortkomt uit een gevoel van het individu. Vluchten is bijvoorbeeld emotioneel omdat het voortkomt uit angst, en vechten omdat het voortkomt uit woede.

Een bijzondere vorm van emotioneel gedrag is expressief gedrag. Dit gedrag is net als vechten en vluchten een uiting van een gevoel, maar het dient geen bepaald doel de ander schade te berokkenen of zichzelf in veiligheid brengen. Lachen en huilen zijn voorbeelden van expressief gedrag. Zij geven uitdrukking aan een innerlijk beleven en zijn niet primair bedoeld om iets zoals automaten vals geld bereiken.

Terug naar A-B-C index Emotioneel instabiele persoonlijkheidsstoornis Bestaat uit twee typen: Een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door een sterke neiging tot direct en gedachteloos handelen, gecombineerd met een gebrek aan emotionele stabiliteit.

Het lukt de persoon niet dingen volgens een plan uit te voeren. Er worden twee typen onderscheiden. Het impulsieve type explosieve persoonlijkheidsstoornis heeft vooral moeite de eigen reacties in te tomen.

Hij kan kritiek niet verdragen en komt vaak tot uitbarstingen van geweld of dreigt daarmee. Het borderline type borderline persoonlijkheidsstoornis heeft vooral last van een sterk fluctuerend gevoelsleven, dat gekenmerkt wordt door sterke gevoelens van leegte.

Hij weet niet wat hij zoals automaten vals geld of wie hij precies is. De persoon komt vaak terecht http://hikaye.biz/luchtgevecht-game-apparaat.php intense en onstabiele relaties, en de angst voor verlating drijft hem soms tot het uiterste.

Zo kan hij dreigen met zelfmoord als de ander hem zou verlaten. Terug naar A-B-C index Emotionele anesthesie: In de eerste plaats heeft dit de dimensie van pijn en plezier, oftewel echt casino bonus verjaardag en lust.

Naast deze basale eigenschap zoals automaten vals geld ieder gevoel kunnen nog meer aspecten onderscheiden worden. De Nederlandse psycholoog N. Terug naar A-B-C index Emotionele beleving, stoornissen in de Het niet meer normaal kunnen ervaren van gevoelens. Het niet meer ervaren van gevoelens. Dit is een onderdeel van vitale depressies. Vreugde en verdriet gaan langs de persoon heen, die zich koud, dood of leeg van binnen voelt.

Het minder sterk beleven van emoties. Dit kan een overblijfsel zijn van een genezen psychose. Een emotionele reactie die niet past bij de omstandigheden, zoals lachen bij het overlijden van een geliefd persoon. Dit komt voor bij geesteszieken. Zoals automaten vals geld zie emotieregulatie, stoornissen in de.

Terug naar A-B-C index Emotionele Hypesthesie: Hierbij worden vijf terreinen onderscheiden. De kennis van de eigen emoties. Wie beter weet wat hij zelf voelt, is beter in staat op grond hiervan tot beslissingen te komen. De regulering van emoties. Het in de hand kunnen houden van emoties, zodat de heftigheid van de reactie aansluit bij de ernst van de omstandigheden: Iemand moet zichzelf ertoe kunnen brengen om bepaalde dingen te doen.

Het herkennen van emoties bij anderen. Dit vermogen tot empathie maakt het mogelijk een betere afstemming met anderen te verkrijgen. Het kunnen hanteren van relaties. Hier gaat het vooral om de sociale vaardigheden en het kunnen inspelen op gevoelens van anderen. Het begrip emotionele intelligentie is populair gemaakt door de Amerikaanse psycholoog Daniel Goleman. Het is in veel opzichten hetzelfde als wat men vroeger sociale intelligentie noemde.

Terug naar A-B-C index Emotionele ontwikkeling Het tot stand komen van het volwassen emotioneel functioneren. In deze tijd zoals automaten vals geld door een goede verzorging een gevoel van veiligheid ontstaan op grond waarvan een gezonde emotionele ontwikkeling mogelijk is.

Het belang hiervan is ook met behulp van dierproeven aangetoond Harry Frederick Harlow. Met name van belang zoals automaten vals geld dat er adequaat op de baby of het jonge kind gereageerd wordt, zodat het kan leren dat de omgeving min of meer beheersbaar is. Terug naar A-B-C index Empathie Het vermogen zich te verplaatsen in de belevingswereld van anderen. Dit vermogen wordt met name binnen de Rogeriaanse therapie van doorslaggevend belang geacht voor het welslagen van de behandeling.

Terug naar A-B-C index Episodische paroxismale angst Ook paniekstoornis. Een aandoening die gepaard gaat met terugkerende, hevige paniekaanvallen die meestal slechts enkele minuten aanhouden, hoewel ze ook langer kunnen duren. Dit is een zoals automaten vals geld reactie als het mensen goed gaat, maar euforie kan ook voorkomen bij psychische stoornissen, zoals een manie. Bij deze stoornis ontbreekt de relatie tussen het goede gevoel en aangename gebeurtenissen.

Euforie kan ook bereikt worden door de inname van bepaalde drugs en alcohol. Terug naar A-B-C index Exhibitionisme Een vooral bij mannen voorkomende seksuele afwijking die gekenmerkt wordt door de neiging de geslachtsdelen aan een toevallige voorbijganger of aan een groot publiek te tonen.

Dit veroorzaakt grote opwinding en wordt doorgaans gevolgd door masturbatie. De daad is geen poging tot het verkrijgen van seksueel contact. Exhibitionisten hebben het gevoel dat zij hun gewoonte niet kunnen beheersen en zij zoals automaten vals geld hun daad gemiddeld meer dan vijfhonderd click. Terug naar A-B-C index Fallisch karakter Ook fallisch-narcistisch karakter.

Een karakterstructuur die volgens psychoanalytici ontstaat als iemand niet in staat is de angsten uit de Oedipale fase te overwinnen. Dit komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Zoals automaten vals geld zijn een overdreven zelfvertrouwen, gecombineerd met een zeer kwetsbare trots en angst voor en verachting van vrouwen, terwijl de penis wordt gezien als een orgaan voor agressie. Terug naar A-B-C index Fallisch narcisme Een overdreven vorm van zelfvertrouwen die continue reading uit een enorme overschatting van de eigen penis.

Dit komt volgens psychoanalytici voor bij kleine jongetjes die net hebben ontdekt dat zij wel en meisjes geen penis hebben. Zij gaan daardoor bijvoorbeeld met geweren spelen. Dit wordt gezien als een symbolische verheerlijking van het eigen geslachtsorgaan.

Zoals automaten vals geld fallisch narcisme is een soort overschreeuwen van de castratieangst en kan het hele leven blijven bestaan. De persoon heeft dan een fallisch karakter.

Terug naar A-B-C index Fallische fase Volgens psychoanalytici de derde fase van de psychoseksuele ontwikkeling. De periode begint in het tweede levensjaar en duurt tot in de 'Oedipale fase.

De primaire bron van lustbevrediging is in deze fase het eigen geslachtsdeel. Hoewel de term fallisch duidelijk naar het mannelijk geslachtsorgaan verwijst, maken meisjes dezelfde periode door. In deze fase begint de ontwikkeling van jongens en meisjes verschillende vormen aan te nemen. Een combinatie van de fallische fase, zoals hierboven beschreven, en de Oedipale fase. In deze opvatting duurt de fallische fase voort tot in het zevende levensjaar.

Terug naar A-B-C index Falsificatie Weerlegging. Volgens de wetenschapsfilosoof Karl Raimund Popper geb. Volgens Popper heeft een theorie meer zeggingskracht naarmate zij beter falsifieerbaar is.

De eerstgenoemde theorie gaat over een grotere hoeveelheid verschijnselen en heeft daardoor een grotere empirische inhoud. Een fanaticus is niet in staat om zich in een ander standpunt in te leven en vermijdt elke vorm van discussie. Terug naar A-B-C index Fantasie Het vermogen om zich voorstellingen van allerlei aard te vormen. Verzinsel en werkelijkheid worden daarbij tot een nieuw geheel samengevoegd. De inhoud van de voorstellingen wordt bepaald door persoonlijke wensen, behoeften, gevoelens of verlangens en wordt over het algemeen als plezierig ervaren.

De wanen en hallucinaties van ernstig geestelijk gestoorden liggen volgens hem in het verlengde van normaal fantaseren en dagdromen.

Sigmund Freud sloot zich bij deze opvatting aan. Volgens Freud kunnen mensen zelden rechtstreeks aan al hun verlangens en behoeften voldoen, hetgeen tot allerlei spanningen leidt. Om zulke spanningen te verwerken, zou men over verschillende afweermechanismen beschikken. Zo kan men bij wijze zoals automaten vals geld afweer angstverwekkende denkbeelden of impulsen onderdrukken of zijn toevlucht nemen tot dagdromen en fantaseren.

Fantaseren vormt een zoals automaten vals geld voor zoals automaten vals geld te onbezonnen pogingen om wat toch niet haalbaar is, te proberen te bereiken. De fantasie heeft in deze opvatting een driftreducerend karakter. Fantasie speelt met name een belangrijke rol in het leven van jonge kinderen magisch denkenmaar is ook bij volwassenen een teken van psychisch gezond functioneren.

Pas wanneer de fantasie het leven gaat overheersen, krijgt het ongezonde aspecten. Terug naar A-B-C index Fetisjisme Het woord zoals automaten vals geld is afkomstig uit het Portugees en duidt een vereerd voorwerp aan.

Fetisjisme is een vrijwel uitsluitend bij mannen voorkomende seksuele afwijking, waarbij seksuele prikkeling en bevrediging alleen mogelijk zijn met behulp van een levenloos voorwerp het fetisjbijvoorbeeld bepaalde kleding. Terug naar A-B-C index fMRI-scan Afbeelding van subtiele veranderingen in de bloedstroom in de hersenen. Zenuwcellen die actief zijn krijgen extra bloed en daardoor kan de fMRI gebruikt worden om zichtbaar te maken, welke delen actief zijn bij het uitvoeren van bepaalde taken.

Hierbij maakt men gebruik van een vergelijkingsstaak om de ruis weg te halen. Men laat de proefpersoon bijvoorbeeld eerst losse woorden lezen en dan dezelfde woorden in zinsverband. Het verschil in activiteit bij beide taken laat zien welke hersendelen actief zijn bij het interpreteren van de grammatica, het verband tussen zoals automaten vals geld in een zin. Terug naar Zoals automaten vals geld index Fobietest Met dit soorttests kan een fobie worden opgespoord.

Voorbeelden zijn de Vreesvragenlijst FSS-1I1 en de AZU Vreesvragenlijst. Een fobie waarbij de angst met name gericht is op het contact met mensen buiten de eigen familiekring.

Terug naar A-B-C index Functionele analyse Ook wel gedragsanalyse genoemd. De eerste fase in de gedragstherapie. De therapeut probeert daarbij na te gaan welke situaties het ongewenste gedrag uitlokken en waardoor het probleemgedrag in stand gehouden wordt. Terug naar A-B-C index Fysiologie Ook functieleer.

Tak van wetenschap die de biologische processen bestudeert die ten grondslag liggen aan de normale werking van levende organismen en hun organen. Het gaat om de basale processen die noodzakelijk zijn om het leven in stand te houden. Terug naar A-B-C index Fysiologische psychologie Ook fysiopsychologie. Tak van de psychologie die zoekt naar de stoffelijke kanten van psychische processen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de neuropsychologie, waar het functioneren van de hersenen wordt bestudeerd.

Veel aandacht krijgt ook de werking van hormonen. Binnen de fysiologische psychologie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van proefdieren. Het onderzoeksveld van de fysiologische psychologie is vrijwel gelijk aan dat van de biopsychologie en kent grote overlappen met de psychofysiologie. Terug naar A-B-C index GABA Ook gamma-aminoboterzuur, GABA is de afkorting van het Engelse gamma-aminobutyric acid.

Het is een aminozuur dat fungeert als bouwsteen van eiwit. In de hersenen is het bovendien de belangrijkste neurotransmitter met een remmende werking door hyperpolarisatie van het cel membraan. GABA is werkzaam in de hersenen, het ruggenmerg en op enkele plaatsen in het lichaam. Veranderingen in het GABA systeem kunnen leiden tot ziektebeelden als epilepsie, bewegingsstoornissen zoals de ziekten van Huntington en Parkinson, angst en paniekaanvallen.

De werking van de angstverminderende en spierontspannende benzodiazepinen komt tot stand doordat ze aan een bepaalde groep GABA receptoren hechten en gedeeltelijk de werking van GABA versterken. Ook de kalmerende barbituraten hechten zich aan GABA-receptoren.

Terug naar A-B-C index GABA-receptoren De receptoren in het zenuwstelsel die gevoelig zijn voor de neurotransmitter GABA. Er zijn twee hoofdtypen: GABA-C wordt tegenwoordig geschaard onder het A-type.

Het A-type zorgt ervoor dat de ionenkanalen voor chloride bij de ontvangende cel worden geopend. Dit leidt ertoe dat de spanning op zoals automaten vals geld celwand vermindert, zodat er minder snel een actiepotentiaal ontstaat. Deze werking is dus remmend en komt snel tot stand. Angstdempende medicatie grijpt aan op de GABA-A-receptor. Click to see more zijn zeker 19 verschillende typen GABA-A -receptoren.

GABA-B leidt tot een tragere reactie die tot stand komt via second messengers. Via een samenspel van verschillende factoren werkt ook GABA-B remmend. Terug naar A-B-C index GAF-schaal Global Assessment of Functioning scale Globaal Algemeen Functioneren.

Een in de Zoals automaten vals geld opgenomen meetinstrument waarmee een globale inschatting gemaakt kan worden van iemands psychische, sociale en beroepsmatige functioneren. De schaal loopt van 1 voortdurend gevaar voor zichzelf en anderen, ernstig tekortschieten in zelfverzorging of ernstige zelfmoordpoging tot geen symptomen, levensproblemen lopen nooit uit de hand, anderen zoeken persoon op vanwege positieve kwaliteiten. Terug naar A-B-C index Geboortevolgorde Ook plaats in de kinderrij.

De rangorde in leeftijd van broers en zusters. Psychologisch onderzoek naar het effect van de plaats van een kind binnen het gezin heeft o. Deze effecten zijn bescheiden, maar wel significant. De hersenen kunnen hierbij beschadigd worden door zware druk op de schedel of door een tekort aan zuurstof of suiker in het bloed. De ernst van het geboortetrauma kan vastgesteld zoals automaten vals geld met de apgar-score. In de psychoanalytische theorie: Het kind komt vanuit de veilige zoals automaten vals geld terecht in de vijandige buitenwereld.

Uit deze overweldigende ervaring ontstaat een overweldigende angst, waarvan alle andere angstvormen in het latere leven afgeleid zijn. Terug naar A-B-C index Gedachtegangstoornissen Een aantal verwante denkstoornissen.

Perseveratie is een stoornis waarbij de gedachtegang vertraagd is en waarbij veel herhalingen online casino met echt geld terugtrekking zonder dat de gedachten ergens naar toe leiden.

Soms lijkt het alsof de gedachtegang gedurende enige tijd wordt afgebroken, een blokkering die met de Duitse term Sperrung wordt aangeduid. Ze treedt op bij een helder bewustzijn en is enigszins te vergelijken met het niet verder kunnen spreken als een pijnlijk onderwerp wordt aangeroerd.

Bij Sperrung wordt echter een gevoel van innerlijke leegte, een werkelijk afbreken van de gedachtegang beleefd. Deze stoornis komt vaak bij schizofrenie voor. Incoherentie is een gedachtegang waarin geen logische samenhang valt te ontdekken. Zoals automaten vals geld komt ook voor bij schizofrenie. Terug naar A-B-C index Gedrag Alle waarneembare zoals automaten vals geld en activiteiten die een levend wezen uitvoert. Volgens de grondlegger van het behaviorisme, John B.

Watson, is dit het enig toelaatbare studieterrein van de psychologie waarbij b. Het is echter moeilijk te bepalen wat nog wel gedrag genoemd kan worden en wat niet. Immers, als de juiste apparatuur gebruikt wordt, is het mogelijk om bijvoorbeeld veranderingen in de bloedsamenstelling waar te nemen. Dit wordt echter door de meeste zoals automaten vals geld niet meer als gedrag beschouwd.

Men heeft dit getracht op te lossen door een onderscheid te maken tussen gedrag dat grotere gehelen omvat molair gedrag en kleinere gedragselementen moleculair gedrag.

Dit laatste studieterrein werd veelal aan fysiologen overgelaten. De scheiding blijft echter problematisch. Een andere moeilijkheid voor de behavioristen was om activiteiten als dromen en denken een plaats te geven.

De oplossing hiervoor werd gezocht in een onderscheid tussen overt en covert behavior: Dit onderscheid doet echter afbreuk aan de eis dat gedrag observeerbaar moet zijn. Terug naar A-B-C index Gedragsanalyse Ook wel functionele analyse genoemd. Terug naar A-B-C index Gedragsstoornis Een algemene aanduiding voor stoornissen waarbij het uiterlijk waarneembare gedrag abnormaal is.

Dit kan uiteenlopen van gokverslaving tot bedplassen zoals automaten vals geld pyromanie een ziekelijke neiging tot brandstichten. Een op jeugdige leeftijd voorkomend patroon van agressief en uitdagend gedrag. Het asociale gedrag herhaalt zich en is ernstig; het gaat verder dan kattenkwaad. Voorkomende gedragingen zijn bijvoorbeeld: Kinderen met gedragsstoornissen zijn vaak ernstig verwaarloosd door hun opvoeders en hebben moeilijkheden op school.

Bij de niet-gesocialiseerde vorm heeft het kind problemen met vrijwel alle sociale relaties. Het heeft geen prettig contact met leeftijdgenoten, en ook geen hechte, vertrouwelijke band met volwassenen. Bij de gesocialiseerde gedragsstoornis heeft het kind wel vriendschappelijke betrekkingen met leeftijdgenoten. Het asociale gedrag is bij deze kinderen vaak onderdeel van lidmaatschap van een bende. Er zijn wetenschappers die menen dat er bij de niet-gesocialiseerde gedragsstoornis echt sprake is van een psychiatrische stoornis of ziekte, maar bij de gesocialiseerde vorm niet.

Deze laatste stoornis zou eerder click at this page kwestie zijn van verkeerde vrienden.

Terug naar A-B-C index Gedragstherapie Een vorm van psychotherapie die sinds het begin van de jaren zestig bestaat. Het uitgangspunt van de behandeling zoals automaten vals geld dat ongewenst gedrag is aangeleerd en dus ook weer afgeleerd kan worden.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van eenvoudige leerprincipes, zoals belonen en in mindere mate straffen. De therapie is met name bruikbaar voor problemen als angstigheid voor bepaalde situaties -fobie zoals automaten vals geld, en slechte gewoonten zoals roken, bedplassen en veel drinken. Het voordeel van de behandelwijze is dat in relatief korte tijd goede resultaten geboekt kunnen worden.

Belangrijke therapeutische technieken binnen de gedragstherapie zijn onder andere systematische -desensitisatie en -implosieve therapie. Terug naar A-B-C index Gedragstherapie, cognitieve Een variant van de gedragstherapie, waarbij de therapeut zich niet alleen richt op het veranderen van gedrag, maar ook op de denkwereld erachter.

Terug naar A-B-C index Geheugen Het vermogen om dingen die in het verleden hebben plaatsgevonden, te onthouden. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen herinnering en herkenning. In het eerste geval is de persoon in staat de geheugen inhoud zelf voor de geest te roepen en in het tweede geval realiseert de persoon zich dat een bepaalde indruk overeenkomt met informatie die al in het geheugen zoals automaten vals geld opgeslagen. Mensen blijken in staat veel meer dingen passief te herkennen dan zich actief te herinneren.

Het geheugen werkt met drie te onderscheiden stappen: Bij geheugenstoornissen kan elk van deze drie stappen zijn aangetast. Zo is het mogelijk dat iemand vlak na een ongeluk een groot deel van zijn geheugen kwijt is, maar dat dit later weer terugkomt in de herinnering.

In zo'n geval was de herinnering de hele tijd wel bewaard, maar tijdelijk niet meer op zoals automaten vals geld diepen. Er is sprake van veel verschillende geheugens. Zo liggen de herinneringen aan beelden ergens anders opgeslagen dan die aan geluiden. Ook beschikt het brein over een korte termijn geheugen en een lange termijngeheugen. Een ander onderscheid is dat tussen zoals automaten vals geld procedurele en het declaratieve geheugen geheugen, impliciet en expliciet.

Terug naar A-B-C index Geheugenmetafoor Het gebruik van een vergelijking om het menselijke herinneren voor te stellen. De gebruikte metaforen zijn vrijwel allemaal te herleiden tot sporen en opslagplaatsen.

Het geheugen wordt hier voorgesteld als iets waar een afdruk op achter blijft. Dit is zoals automaten vals geld herkenbaar in uitdrukkingen als 'in het geheugen gegrift staan' of een 'fotografisch geheugen'.

Plato vergeleek het geheugen met een wastablet: De vergelijking met sporen is echter zeer beperkt. De enige functie die er door beschreven wordt, is de vastlegging, terwijl de opdieping van informatie uit het geheugen onbelicht blijft. Het geheugen wordt hier gezien als een soort archief waar informatie netjes geordend wordt opgeslagen en ook weer terug te vinden is. Er wordt bijvoorbeeld wel gesproken van een zoekproces in het geheugen. Terug naar A-B-C index Genitale fase Volgens psychoanalytici de eindfase van de psychoseksuele ontwikkeling, waarin de voorafgaande fasen orale fase, anale fase, fallische fase en oedipale fase als het ware samenkomen.

De fase begint in het twaalfde of dertiende levensjaar. De jongere wordt dan plotseling weer veel slordiger, gaat plezier beleven aan knoeien en kan allerlei vormen van vraatzucht vertonen. Een duidelijk verschil met de kleutertijd is dat de persoonlijkheid veel sterker is geworden. De jongere kan de impulsen onderdrukken. Dit kan leiden tot perioden waarin de tiener zich als een modelkind gedraagt. De belangstelling voor en het verlangen naar seks wordt in deze fase steeds sterker. Terug naar A-B-C index Geofagie letterlijk: Dit gedrag gaat voorbij aan de noden van het lichaam en is, als het niet voortkomt uit zwakzinnigheid, vaak een aanwijzing voor een ernstige psychische stoornis.

Terug naar A-B-C index Geslachtsdrift Ook libido sexualis. Drijfveer tot seksueel gedrag. Tegenwoordig is deze opvatting - althans voor de menselijke seksualiteit- grotendeels verlaten. Zij zijn verder verantwoordelijk voor een licht afwijkende hersenontwikkeling van zoals automaten vals geld en vrouwelijke embryo's.

De geslachtshormonen worden hoofdzakelijk gemaakt in de geslachtsklieren. Men onderscheidt vrouwelijke geslachtshormonen oestrogenen en progesteron en zoals automaten vals geld geslachtshormonen androgenen. De naam geslachtshormonen doet ten onrechte vermoeden dat het hormonen zijn die exclusief zijn voor een zoals automaten vals geld geslacht. Dit is onjuist want zo maken bijvoorbeeld de eierstokken bij de vrouw ook kleine hoeveelheden 'testosteron aan.

Terug naar A-B-C index Geslachtsidentiteit Eng: Dit gevoel ontstaat pas na het vierde levensjaar, Omdat tot die tijd het idee tot een bepaald geslacht te behoren ontbreekt. De geslachtsidentiteit heeft biologische en culturele wortels, maar de verschillende theoretici zijn het met elkaar oneens over hoeveel gewicht toegekend moet worden aan beide factoren.

Terug naar A-B-C index Geslachtsidentiteitsstoornis Verwarring en onbehagen over het man- of vrouwzijn. Vormen die voorkomen, zijn: Het individu beleeft zichzelf zoals automaten vals geld als man als als vrouw. Een afwisselende beleving als lid van het eigen en van het andere zoals automaten vals geld. De overtuiging eigenlijk tot het andere geslacht te behoren transseksualiteit.

Terug naar A-B-C index Geslachtsrol Eng: De laatste jaren lijkt erop dit gebied een kentering plaats te vinden, waardoor zowel mannen als vrouwen een grotere keuzevrijheid hebben bij het bepalen van hun rol in de maatschappij. Bij de eerste stoornis is de samenhang tussen denken en voelen verstoord. Bij een meervoudige persoonlijkheid is sprake van een splijting van de zoals automaten vals geld in verschillende persoonlijkheden. Bij deze afgesplitste persoonlijkheden is de relatie tussen denken en voelen wel intact.

Bij schizofrenie is geen sprake van afgescheiden persoonlijkheden. Terug naar A-B-C index Gestaltpsychologie Een stroming in de psychologie die vooral in de periode tussen de twee wereldoorlogen in Duitsland opgang maakte. Het begrip Gestalt- dat letterlijk gestalte betekent, maar beter vertaald kan worden met samenhangend geheel of totaliteit - duidt op de eigenschappen van complexe gehelen die niet aan de eigenschappen van de afzonderlijke delen kunnen worden toegeschreven.

De Gestaltpsychologen kenden aan het bestaan van deze geheel-eigenschappen grote betekenis toe voor bijvoorbeeld de psychologie van het denken en waarnemen. Daarmee verzetten zij zich tegen de toen gangbare opvattingen binnen de psychologie behaviorisme en associationisme die op zoek waren naar de kleinst mogelijke mentale elementen of gedragseenheden.

Perls in Amerika bekendheid kreeg. Terug naar A-B-C index Gestaltwetten Een aantal generalisaties over de wijze waarop bij de menselijke waarneming een aantal losse elementen samengevoegd worden tot een geheel. Het optreden van deze wetten werd aangetoond met behulp van op papier getekende figuren. De wet van nabijheid zoals automaten vals geld dat elementen die dicht bij elkaar liggen, worden waargenomen als bij elkaar horend.

De wet van goede voortzetting stelt dat als het mogelijk is een organiserend principe, zoals bijvoorbeeld bewegingsrichting, wordt gezocht achter de elementen. De wet van gelijkheid stelt dat bij het voorkomen van twee soorten elementen, de elementen worden opgedeeld in twee afzonderlijke samenhangende gehelen.

Hierdoor kan het lijken alsof de ene zoals automaten vals geld elementen zich op de voorgrond bevindt en de andere op de achtergrond. Een onregelmatig getekend rondje lijkt daardoor toch een cirkel. Terug naar A-B-C index Gevoel Het vermogen om prikkels zoals automaten vals geld te nemen, hetzij uit het eigen lichaam, hetzij uit de buitenwereld.

De prikkels worden opgevangen door speciale orgaantjes receptoren zoals automaten vals geld waaruit een elektrisch signaal langs de zenuwvezels naar het centraal zenuwstelsel wordt vervoerd. Hier kunnen de prikkels tot zoals automaten vals geld bewustzijn doordringen en al dan niet tot een reactie leiden. De waarneming van andere prikkels, zoals de registratie van de bloeddruk, speelt zich buiten het bewustzijn af.

Dit is het terrein van het autonome zenuwstelsel. Gemoedsbeweging emotie of stemming. Ten slotte kan gevoel ook betrekking hebben op het weten buiten verstandsoverwegingen om: Terug naar A-B-C index Histrionische persoonlijkheidsstoornis Ook wel de theatrale persoonlijkheidsstoornis genoemd Een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door overdreven dramatisch gedrag.

De persoon heeft wisselende stemmingen, maakt gebruik van het eigen uiterlijk om de aandacht te trekken, is ongepast verleidelijk en trekt graag de aandacht. In de directe omgeving wekt dit gedrag vaak veel irritatie, omdat het een onwaarachtige indruk maakt.

De theatrale persoonlijkheid voelt deze afwijzing en neemt vaak zijn toevlucht tot nog dramatischer gedrag, wat echter alleen maar meer irritatie oproept.

Deze stoornis heeft een aantal overeenkomsten met de borderline persoonlijkheidsstoornis. Personen met een histrionische persoonlijkheidsstoornis kunnen namelijk ook zeer heftig reageren op bepaalde zelfs onbelangrijke dingen; van heel vrolijk tot bijna hysterisch. Neiging om relaties intiemer te zien dan ze in werkelijkheid zijn.

Treft snelle beslissingen Dreigen met zelfmoord of pogingen tot zelfmoord om aandacht te krijgen Kenmerken van de Histrionische persoonlijkheidsstoornis De histrionische persoonlijkheidstoornis word gekenmerkt door een zoals automaten vals geld van overdreven emoties en het opeisen van aandacht, met inbegrip van overdreven behoefte aan goedkeuring, evenals ongepast verleidelijk gedrag, dat gewoonlijk in de jonge volwassenheid begint.

Personen met de stoornis zijn levendig, dramatisch, enthousiast en geneigd tot flirten. De literatuur maakt een onderscheid tussen de geslachten.

Vrouwen Vrouwen met de histrionische persoonlijkheidstoornis worden beschreven als egocentrisch, genotzuchtig, en zeer afhankelijk van anderen. Ze zijn emotioneel labiel en klampen zich in hun onvolwassen relaties aan anderen vast. Vrouwen met de stoornis identificeren zich te sterk met anderen; ze projecteren hun eigen onrealistische, gefantaseerde intenties op mensen met wie ze te maken http://hikaye.biz/casino-land-com-speelautomaten-te-spelen.php. Ze zijn emotioneel oppervlakkig en hebben problemen om zichzelf of anderen met enige diepgang te begrijpen.

De keuze van huwbare of seksuele partners is vaak ongepast. De pathologie neemt toe met de mate van zoals automaten vals geld in relaties. Vrouwen met de stoornis kunnen ongepaste en intense boosheid uiten. Mannen Mannen met de histrionische persoonlijkheidstoornis zoals automaten vals geld gewoonlijk identiteitsdiffusie, zoals automaten vals geld relaties en impulsief gedrag. Ze hebben anti-sociale neigingen en zijn geneigd tot het exploiteren van fysische symptomen.

Ze zijn emotioneel onvolwassen, dramatisch en oppervlakkig. Zowel mannen als vrouwen met de stoornis vertonen ongeremd gedrag. Mensen zoals automaten vals geld de stoornis zijn gewoonlijk in staat om zowel sociaal als op hun werk op hoog niveau te presteren.

Andere gegevens De histrionische persoonlijkheidstoornis kan echter invloed hebben op sociale- of wat online slots het om te gokken, en op het vermogen om verliezen of mislukkingen te aanvaarden. Mensen met deze stoornis zouden behandeling voor depressie kunnen zoeken wanneer hun liefdesrelaties eindigen, hoewel dat geenszins een typisch kenmerk van de stoornis is.

Zoals automaten vals geld zijn vaak niet in staat om hun eigen situatie realistisch te zien en hebben neiging tot dramatiseren en overdrijven. De verantwoordelijkheid voor mislukkingen of teleurstellingen wordt gewoonlijk op anderen afgeschoven.

Ze kunnen vaak van werk veranderen, omdat ze gemakkelijk verveeld raken en moeilijk frustraties aankunnen. Doordat ze naar nieuwigheden en opwinding verlangen, zouden ze in riskante situaties kunnen terechtkomen. Al die factoren kunnen tot een grotere kwetsbaarheid voor depressies leiden. Oorzaken De oorzaak van de stoornis is niet bekend, maar het kan zowel erfelijk als door gebeurtenissen in de jeugd bepaald zijn. Het kom vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. De histrionische persoonlijkheidstoornis wordt verhoudingsgewijs minder bij mannen dan bij vrouwen vastgesteld.

Mannen met gelijkaardige symptomen worden meestal met de anti-sociale persoonlijkheidstoornis gediagnosticeerd.

Er is weinig onderzoek verricht naar de biologische zoals automaten vals geld van deze stoornis. Terug naar A-B-C index Hypnose Een toestand die opgewekt kan worden door een hypnotiseur. Zoals automaten vals geld persoon gehoorzaamt passief aan de opdrachten van de hypnotiseur, maar doet geen dingen die tegen zijn eigen zoals automaten vals geld ingaan.

De controle van de hypnotiseur is dus beperkt. Zoals automaten vals geld van gedrag zoals automaten vals geld hypnose zijn: Onder hypnose zijn mensen zeer und casino land machines voor echt geld loser voor suggestie en daardoor is het mogelijk hen op een totaal andere manier naar herinneringen te laten kijken.

Een hypnotiseur beschikt niet over bijzondere gaven, maar maakt gebruik van technieken die iedereen zich in principe eigen kan maken. De in Frankrijk werkende Oostenrijkse arts Franz Anton Mesmer veronderstelde dat hypnotische verschijnselen tot stand kwamen door magnetische verschijnselen.

Deze opvatting wordt het zoals automaten vals geld genoemd. De Franse psychiater Pierre Janet dacht dat hypnose veroorzaakt werd door een afwijking in het zenuwstelsel. Hij baseerde dit op het ervaringsfeit dat bepaalde symptomen van psychische ziekten tijdens de hypnose kunstmatig opgewekt kunnen worden.

Hypnose als een betrouwbaar casino vorm van slaap het woord hypnose is afgeleid van het Griekse hypnos, dat slaap betekent. Ivan Pavlov nam aan dat het wakende bewustzijn tijdens de hypnose voor het grootste zoals automaten vals geld wegvalt en dat daardoor een sterke reactie op een geringe stimulus kan volgen, terwijl sterke prikkels genegeerd worden. Uit onderzoek blijkt zoals automaten vals geld de met behulp van een electro-encefalogram geregistreerde hersengolven tijdens hypnose op geen van zoals automaten vals geld slaapstadia lijken.

Huil ontwikkelde een theorie over hypnose vanuit het ideomotorische principe. Dit betekent dat het in gedachten uitvoeren van een beweging al leidt tot een meetbare spierreactie. Tijdens de hypnose is deze reactie versterkt. Hypnose verschilt volgens Huil alleen kwantitatief en niet kwalitatief van andere bewustzijnstoestanden.

De geconditioneerde theorie van L. Welch is aan het behaviorisme ontleend. De woorden die de hypnotiseur uitspreekt om de hypnose tot stand te brengen, zijn in het dagelijks leven verbonden met bepaalde gevoelens en bijbehorende gedragspatronen. Hieruit is een conditionering ontstaan. Het gevoel en de uitspraak zijn gekoppeld. De uitspraken van de hypnotiseur roepen op deze manier het hieraan vastgekoppelde gevoel op.

Binnen de moderne psychoanalyse gaat men ervan uit dat het ego zijn besturende functie tijdelijk afstaat aan een externe autoriteit. Het ego blijft echter waakzaam op de achtergrond en geeft de besturing alleen uit handen, zolang dit geen onaanvaardbare consequenties heeft. De neo-dissociatietheorie van E. Fromm stelt dat hypnose een bijzondere bewustzijnstoestand is, die tussen normaal waken en hallucineren in ligt. Tijdens de hypnose valt het kritische en doelgerichte denken zoals automaten vals geld weg en daardoor staat de persoon meer open voor andere ervaringen.

Er zijn ook theoretici o. Barber die meer de nadruk leggen op de sociale omstandigheden waarin de hypnose voorkomt.

De hypnotiseur en de proefpersoon spelen als het ware een rollenspel en hoe meer zij zich hiervoor inspannen en zoals automaten vals geld sterker hun geloof in de situatie is, des te groter is de kans dat er daadwerkelijk zoiets als hypnose tot stand komt.

De ultradiane theorie van E. Rossi stelt dat de proefpersoon tijdens hypnose vervalt in een normale rustfase van een biologische cyclus, die ongeveer zoals automaten vals geld minuten duurt. Hierbij zouden met name de rechterhersenhelft en het parasympathisch zenuwstelsel actief zijn. Terug naar A-B-C index Hypnose-inductie Het tot stand brengen van hypnose. De verschillende inductiemethoden vertonen vrijwel allemaal de volgende kenmerken: De hypnotiseur vraagt of men zich een aantal dingen wil voorstellen.

De toon waarop hij dit doet, kan verschillen van gebiedend tot vriendelijk vragend. De hypnotiseur kondigt gedrag Behandlung Ruby Fortune casino 24 uur online häufig dat zich bij de proefpersoon in feite spontaan voltrekt. De hypnotiseur zegt bijvoorbeeld: Zoals automaten vals geld krijgt de volgende opdracht hierdoor meer kans van slagen.

De proefpersoon heeft nu meer vertrouwen in de voorspelling. De hypnotiseur maakt de inhoud van zijn woorden zoals automaten vals geld suggestief door beeldende taal te gebruiken: Ze kunnen niet meer van elkaar. Eventuele onzekerheid van de proefpersoon zou hem van de opdracht afleiden. De opeenvolging van opdrachten gaat van makkelijk naar moeilijk. Ook daardoor kan de proefpersoon het vertrouwen krijgen dat gebeurt wat de hypnotiseur zegt.

De hypnose wordt daardoor dieper. Terug naar A-B-C index Hypnose-deductie Het ongedaan maken van een hypnotische toestand. De tijdens de hypnose gegeven opdrachten moeten altijd zoals automaten vals geld 'uitgeveegd'. Zoals automaten vals geld wil zeggen dat na de suggestie: In weerwil van de vele verhalen over personen die nooit meer goed zijn wakker geworden uit een hypnose, blijken de meeste mensen ook zonder de uitdrukkelijke instructie van een hypnotiseur zich los te kunnen zoals automaten vals geld uit de hypnose.

Terug naar A-B-C index Hypnotherapie Iedere vorm van psychotherapie waarbij gebruik gemaakt zoals automaten vals geld van hypnose. De ontlading van emoties waarmee dit gepaard ging, bleek een heilzaam effect te hebben. Deze vorm van therapie wordt ook wel hypno-analyse genoemd en wordt nog steeds zoals automaten vals geld. Freud zelf verliet deze methode echter vrij snel, omdat hij dacht dat vrije associatie en droomanalyse betere therapeutische mogelijkheden zouden hebben.

Een tweede vorm is meer gericht op het heden en de toekomst. Het blijkt bijvoorbeeld mogelijk om bepaalde symptomen met hypnose te bestrijden. Terug naar A-B-C index Hypnotica Geneesmiddelen die ervoor zorgen dat de persoon gemakkelijker inslaapt, langer doorslaapt of minder vaak wakker wordt tijdens de slaapperioden. Een ideaal slaapmiddel heeft al deze effecten, zonder dat de natuurlijke slaap veranderd wordt en zonder dat bijwerkingen optreden.

Zulk een ideaal slaapmiddel blijkt echter niet te bestaan. Vandaar dat verandering van slaapgewoonten in de regel de voorkeur krijgt boven medicatie. Het langdurig gebruik van hypnotica is af te raden. Er kan afhankelijkheid ontstaan en bovendien treedt gewenning op, zoals automaten vals geld de werking op den duur minder wordt. De hypnotica zijn zoals automaten vals geld verschillende groepen te verdelen.

De belangrijkste daarvan zijn: De barbituraten, die een algemeen remmende werking op het zenuwstelsel hebben en daarom als slaapmiddel af te raden zijn. Ze leiden tot sufheid. De niet-benzodiazepinen tenslotte vormen een vrij nieuwe groep slaapmiddelen, met een vergelijkbaar effect als de benzodiazepinen, maar met een geringere uitwerking op de verschillende slaapstadia. Het werkingsmechanisme van deze middelen verloopt net als bij de benzodiazepinen via het stimuleren van de remmende neurotransmitter GABA.

Zoals automaten vals geld naar A-B-C index Hypochondrie Een steeds terugkerende overtuiging dat men getroffen is door een ernstige lichamelijke ziekte, op basis van een verkeerde interpretatie van online casino in Krasnaya. Alledaagse kwaaltjes worden daardoor gezien als tekenen zoals automaten vals geld een levensbedreigende ziekte.

De persoon is hierbij terneergeslagen en angstig en laat zich niet geruststellen door artsen. Terug naar A-B-C index Hypofyse Ook hersenaanhangsel. Een halve gram wegend aanhangsel van de hypothalamus, dat vanwege zijn enorm belangrijke rol in het menselijk lichaam ook wel de meesterklier genoemd wordt. De hypofyse zit vast aan de hypofysesteel en regelt de uitscheiding van de endocriene of hormoonproducerende klieren in het lichaam.

Zij staat op haar beurt weer onder invloed van de hypothalamus. De hypofyse vormt de schakel tussen het centrale zoals automaten vals geld en het hormoonstelsel. De activiteit van de hypofyse wordt afgeremd door zoals automaten vals geld feedback.

Als een klier een hoeveelheid hormoon heeft afgescheiden, stijgt de concentratie in het bloed en dit is voor de hypofyse een teken om de betreffende klier minder te gaan stimuleren. De hypofyse is opgebouwd uit drie kwabben: De hypofyse-achterkwab of neurohypofyse scheidt twee hormonen uit: Deze worden gemaakt door gespecialiseerde zenuwcellen in de hypothalamus en via zenuwvezels naar de achterkwab vervoerd, waar ze aan het bloed worden afgegeven. De hypofysevoorkwab of adenohypofyse produceert hormonen die invloed uitoefenen op de hormoonproducerende klieren elders in het lichaam.

De hypofysevoorkwab scheidt tevens een zelfstandig werkend hormoon uit: Een tussen kwab, waarvan de functie niet geheel zoals automaten vals geld is. Terug naar A-B-C index Hypokinesie Een abnormale bewegingstraagheid, die zich bijvoorbeeld uit in een verminderde expressiviteit in het gezicht.

Daarnaast zwaaien de armen niet mee zoals automaten vals geld het lopen en kunnen er ook grote problemen bestaan met het stoppen of in gang zetten van bewegingen. Terug naar A-B-C index Hypomanie Lichte vorm van manie met een duidelijk verhoogde stemming en drift tot casino geld in tenge. De persoon heeft minder behoefte aan slaap, is spraakzamer en vrijpostiger dan normaal, en heeft het gevoel dat hij in zijn eentje de wereld aankan.

Het concentratievermogen kan verminderd zijn, maar de persoon is niet zo sterk ontregeld dat hij niet meer kan functioneren in zijn werk of in persoonlijke relaties. De euforie maakt soms plaats voor prikkelbaarheid, eigenwaan en onbehouwen gedrag. Vergelijkbare symptomen kunnen ook veroorzaakt worden door een te snelle werking van de schildklier, maar dan wordt niet van hypomanie gesproken.

Terug naar A-B-C index Hypothalamus Het regel centrum in het brein dat zorgt voor het handhaven van het interne milieu homeostase. Dit gebeurt zowel direct als indirect. Direct door de aansturing van het autonome zenuwstelsel en indirect door het organisme te motiveren bepaald gedrag te vertonen, bijvoorbeeld eten als de hypothalamus een hongergevoel veroorzaakt.

Een van de taken van de hypothalamus is de besturing van het hormonale systeem. Dit gebeurt op twee manieren. Deze hormonen worden in de hypothalamus gemaakt en na transport afgegeven in de bloedbaan door de hypofyse-achterkwab. De verbinding tussen de hypofyse en hypothalamus bestaat uit een bloedbaan. De hypothalamus scheidt zoals automaten vals geld stoffen uit die door het bloed direct naar de hypofyse worden gebracht, waar zij aanleiding geven tot een vergrote of verminderde uitscheiding van hormonen.

De hormonen van de hypofyse besturen op hun beurt weer de hormoonafscheiding in andere klieren in het lichaam. Het zoals automaten vals geld systeem wordt dus bestuurd vanuit het centrale zenuwstelsel. De hypothalamus speelt daarnaast een hoofdrol bij het reguleren van het autonome zenuwstelsel, zowel bij het sympathische als parasympathische deel.

Het draagt bij aan het klaarmaken van het lichaam voor actie en aan het herstel tijdens de rust. De nucleus paraventricularis van de hypothalamus integreert de reacties van het hormonale systeem en het autonome zenuwstelsel. De hypothalamus regelt ook gevoelens van honger, dorst en verzadiging en op zoals automaten vals geld manier de energiehuishouding.

Tot slot bevat de hypothalamus de biologische klok via de nucleus suprachiasmaticus. De hypothalamus bestaat uit meer dan tien afzonderlijke kernen en heeft nauwe verbindingen met het limbisch systeem en de hersenschors van de grote hersenen. Terug naar A-B-C index Hypothese Een mogelijke verklaring. Deze veronderstelling wordt voor waar gehouden als de hieruit afgeleide stellingen waar zijn zoals automaten vals geld. In verband met het oplossen van problemen: Wanneer deze hypothese niet leidt tot het gewenste resultaat, wordt een andere hypothese uitgeprobeerd.

Terug naar A-B-C index Hysterie Een aantal uiteenlopende psychische aandoeningen. De term is afgeleid van het Griekse woord voor baarmoeder. De Grieken meenden dat bepaalde hysterische verschijnselen samenhingen met abnormale bewegingen van de baarmoeder.

Het bleek echter dat dezelfde kwaal ook bij mannen voor kon komen. Later werd de term hysterie zoals automaten vals geld voor zgn.

Dit zijn lichamelijke symptomen die het gevolg zijn van psychische problemen en waarvoor geen lichamelijke oorzaak gevonden kan worden. Een hysterische verlamming kan bijvoorbeeld de symbolische uitdrukking zijn van een heftig verlangen om door de omgeving geholpen te worden. Het begrip hysterie kan ook gebruikt worden voor stoornissen waarbij dissociatie een opvallend kenmerk is. Al met al heeft het begrip hysterie een zo onduidelijke betekenis gekregen dat de meeste psychologen en psychiaters het niet meer gebruiken.

Terug naar A-B-C index Impotentie Problemen met het krijgen of volhouden van een erectie, zodat bevredigende geslachtsgemeenschap niet mogelijk is. De impotentie kan een lichamelijke oorzaak hebben, zoals een onderbreking van de zenuwbanen naar het onderlichaam, een bijwerking zijn van medicatie, maar kan ook een psychische oorsprong hebben.

In dit laatste geval spreekt men van een erectiestoornis. Wanneer erecties wel optreden tijdens de slaap of tijdens masturbatie, is een psychische oorzaak het meest waarschijnlijk.

Een onvermogen om de geslachtsgemeenschap als lustvol te beleven. Terug naar A-B-C index Impulsiviteit Een gebrekkige beheersing van emotionele impulsen. Kinderen die hier last van hebben kunnen bijvoorbeeld het antwoord op een vraag eruit zoals automaten vals geld, voordat de vraag helemaal duidelijk is.

Ook hebben deze kinderen moeite met het wachten op hun beurt tijdens spel of in groepssituaties. Wanneer de impulsiviteit voorkomt in combinatie zoals automaten vals geld een aandachtstekort en hyperactiviteit, is sprake van een aandachtstekort stoornis met hyperactiviteit.

Terug naar A-B-C index Incest Bloedschande: De laatste jaren is dit onderwerp sterk in de belangstelling komen te staan en heeft de term een zoals automaten vals geld gekregen van het seksueel misbruiken van een familielid. Het gaat daarbij met name om meisjes die misbruikt worden door hun vader, oom of broer. Jongens worden minder vaak het slachtoffer. Doordat tegenwoordig veel moeite wordt gedaan om het onderwerp uit de taboesfeer te halen, is gebleken dat incest veel vaker voorkomt dan altijd is aangenomen.

Terug naar A-B-C index Individu De mens in zijn meest zelfstandige betekenis, met een eigen, specifieke identiteit, die los staat van zijn sociale omgeving. In het dagelijks en sociologisch spraakgebruik worden individu en samenleving vaak als tegenpolen opgevat, hetgeen niet zelden vergezeld gaat van de opvatting dat een van beiden domineert of zou moeten domineren.

Er zijn echter gronden om te stellen dat dit rigide zoals automaten vals geld vals of althans verwarrend is. Terug naar A-B-C index Individualisering Het proces waarbij binnen een groep of samenleving de sociale banden losser worden, de sociale controle verzwakt, de mensen meer op zichzelf worden teruggeworpen, met alle voor- en nadelen van dien. Er zijn gronden om te stellen dat de geschiedenis der westerse samenlevingen deels als een veelomvattend proces van individualisering kan worden geduid.

Het uiteenvallen van een sociale groep wordt zoals automaten vals geld wel atomatisering genoemd. Terug naar A-B-C index Individualiteit Het geheel van iemands unieke eigenschappen en persoonlijkheidstrekken. Elke persoonlijkheidstheorie benadrukt de individualiteit als een belangrijk kenmerk, hetzij kwalitatief, hetzij kwantitatief.

In de laatste benadering gaat men ervan uit dat men verschillen tussen mensen kan meten door middel van tests en dat de individualiteit dan bestaat in een voor de persoon unieke combinatie van testscores op een aantal persoonlijkheidsdimensies. Terug naar A-B-C index Individuele psychologie Ook Individualpsychologie. De benaming die Alfred Adler gebruikte voor zijn eigen opvattingen om de verschillen aan te duiden met de psychoanalyse van Freud.

Adler vond dat de mens geen speelbal was van zijn seksuele lusten en hij vond de rol van het onbewuste vrij onbelangrijk. Adler legde de nadruk op de verschillen in de persoonlijkheidsontwikkeling van individuen die tot stand zouden zijn gekomen door de interactie met de sociale omgeving.

Met name de plaats in de kinderrij is bij hem van belang. Zoals automaten vals geld belangrijkste drijfveer in een mensenleven is volgens Adler het streven naar meerderwaardigheid.

Dit betekent bij hem dat de mens probeert zijn minderwaardigheidsgevoelens te overwinnen door te streven zichzelf te vormen naar een eigen zelfideaal. Terug naar A-B-C index Individuatie Het streven naar het volledig uitkristalliseren van het eigen ik.

Alle mogelijkheden en talenten worden optimaal ontplooid en de verschillende aspecten van de persoonlijkheid leven zoals automaten vals geld elkaar in harmonie. De term wordt gebruikt binnen de analytische psychologie van Carl Gustav Jung. Terug naar A-B-C index Inductie De redenering van het bijzondere geval naar de algemene toestand. Vlerk is een hond. Vlerk heeft vier poten. Deze redeneerwijze is tegengesteld aan deductie. Bij het trekken van een steekproef wordt ook inductief gewerkt.

Aan de hand van de steekproef worden conclusies getrokken met betrekking tot de gehele populatie. Terug naar A-B-C index Jaloezie Het verlangen naar bezit, eigenschappen, enz. In gematigde vorm komt dit bij ieder mens wel eens voor.

Van een pathologische jaloezie Othello-syndroom kan gesproken worden indien de jaloezie gericht is op een vermeende relatie van de partner met een derde en wanneer deze jaloezie een obsessie wordt. Jaloezie is een basisbegrip in de psychologie van Sigmund Freud. Hij acht de emotionele conflicten in de oedipale of fallische fase, waarbij het kind de ouder van het andere geslacht voor zichzelf opeist, bepalend voor zoals automaten vals geld latere persoonlijkheid.

Terug naar A-B-C index Jargon Een manier van spreken die zonder betekenis lijkt te zijn. Dit komt voor bij zoals automaten vals geld van Wernicke. De spraak is vloeiend, en ook de zinsmelodie is in orde, maar het is toehoorders een raadsel waar de persoon het over heeft. Vaktaal die door een kleine groep gebruikt wordt. Terug naar A-B-C index Jeugdherinneringen Herinneringen aan de eigen jeugd. Deze zijn in de regel zeer fragmentarisch en vaak verbonden aan emotionele gebeurtenissen.

Personen die onder hypnose gebracht zijn, lijken zich gebeurtenissen uit de vroegste jeugd te kunnen herinneren. De juistheid van deze herinneringen is vaak moeilijk te achterhalen, mede omdat de hypnose de motivatie om het onderzoek te doen slagen verhoogt, zodat de persoon onbewust de gaten in zijn herinnering gaat opvullen.

Een ander probleem is dat de eigen herinneringen en de informatie die via anderen over dezelfde gebeurtenis is verkregen, door de persoon niet meer zijn te scheiden. Terug naar A-B-C index Jeugdpsychologie Een aanduiding voor het deel van de ontwikkelingspsychologie dat zich vooral bezighoudt met jeugd tussen de twaalf en twintig jaar.

Terug naar A-B-C index Jung, Carl Gustav Zwitsers psychiater, een der grondleggers van de dieptepsychologie. Jung studeerde medicijnen en werkte nauw samen met Freud, met wie het in tot een breuk kwam wegens uiteenlopende opvattingen. Jung stelde dat het bewustzijn is voortgekomen uit de rijke voedingsbodem van het onbewuste. Naast het persoonlijk onbewuste onderscheidde hij een collectief onbewuste. Het libido, bij Freud seksuele drift, vatte hij op als algemene levenskracht.

Jung was de intellectuele vader van de analytische psychologie. Hij had een sterk religieuze inslag. Terug naar A-B-C index Klinisch psycholoog Een specialist die na een universitaire opleiding een vijfjarige opleiding heeft gevolgd. De klinisch psycholoog is in staat diagnoses te stellen, heeft een opleiding tot psychotherapeut en beheerst ook andere behandelmethoden, zoals vaardigheidstraining, advisering en begeleiding. Terug naar A-B-C zoals automaten vals geld Klinische psychologie Tak van de psychologie die zich bezighoudt met afwijkend gedrag dat - hetzij door de persoon zelf, hetzij door zijn omgeving als ongewenst wordt beschouwd.

De term klinisch geeft aan dat klinisch psychologen vaak werkzaam zijn in een psychiatrische kliniek. Zij geven een groot aantal uiteenlopende vormen van psychotherapie en botten online casino zich ook bezighouden met onderzoek of preventie.

Terug naar A-B-C index Korte-termijngeheugen Ook primair geheugen. Dat deel van het geheugen dat informatie korte tijd vasthoud en dat een beperkte capaciteit heeft. Het kan zeven - plus of min twee zoals automaten vals geld informatie-eenheden bevatten. Wanneer iemand bijvoorbeeld net een telefoonnummer heeft opgezocht en onderweg naar de telefoon wordt aangesproken, dan zal hij zich het nummer daarna waarschijnlijk niet meer kunnen herinneren.

De cijfers zijn alweer uit het zoals automaten vals geld verdwenen Dingen die langer in het geheugen bewaart moeten worden, komen in het lange-termijngeheugen terecht. De capaciteit van het korte-termijngeheugen kan vergroot worden door de informatie-eenheden groter te maken chunking.

Het brein bevat waarschijnlijk niet een algemeen korte-termijngeheugen, maar heeft gespecialiseerde onderdelen, bijvoorbeeld voor het vasthouden van betekenissen of klanken.

Terug naar A-B-C index Lange-termijngeheugen Ook secundair geheugen. Het deel van het geheugen waarin informatie voor langere tijd bewaard kan worden. Dit kan zelfs een leven lang zijn. Het lange-termijngeheugen heeft een onbegrensde opslagcapaciteit en is nooit vol. Het kan op verschillende manieren ingedeeld worden. Men onderscheidt bijvoorbeeld het episodisch en semantisch geheugen en het expliciete en impliciete geheugen.

Er zijn aanwijzingen dat verschillende brokken informatie op kwalitatief verschillende manieren in het geheugen vastgelegd worden.

In het algemeen is het zo dat hoe meer bepaalde indrukken verwerkt zijn, hoe beter zij in het geheugen verankerd liggen. Het verwerken van de informatie zorgt ervoor dat zij meer aanknopingspunten zoals automaten vals geld andere informatie krijgt en daardoor wordt zij beter toegankelijk en minder gemakkelijk gewist. Dit stadium duurt ongeveer van het zevende tot en met het twaalfde levensjaar.

De seksuele activiteit in deze periode is minder sterk dan in de voorafgaande perioden. Volgens Sigmund Freud komt dat, doordat de seksuele energie voor andere levensdoelen wordt aangewend. Anderen menen dat de seksuele energie in deze periode gewoon minder groot is. Een nieuwere theorie stelt dat het kind op deze leeftijd de seksuele impulsen goed kan beheersen. Terug naar A-B-C index Libido Ook driftenergie.

Het hele complex van verlangens en gevoelens dat samenhangt met seksualiteit en erotiek. Sigmund Freud omschreef het libido als een van de fundamentele drijfveren van de mens.

Het libido komt voort zoals automaten vals geld het 'id' en levert de brandstof die de menselijke geest voortstuwt. Hierbij treedt het seksuele karakter van het libido meer of minder op de voorgrond. Freud ging ervan uit dat seksualiteit en erotiek niet pas hun intrede doen omstreeks de puberteit, maar dat zich al vanaf de geboorte gedragingen en verlangens voordoen die een libidineus karakter hebben.

De volwassen seksualiteit wordt vooraf gegaan door verschillende stadia van kinderlijke of infantiele seksualiteit.


Zoals automaten vals geld Begrippen Psychologie

In de regio Rotterdam Rijnmond zijn valse briefjes van vijftig euro gesignaleerd. Het gaat om goed nagemaakte biljetten in twee verschillende vormen. Deze worden voornamelijk uitgegeven op markten en in de horeca. Zoals automaten vals geld een van de versies van de valse vijftigjes staan opvallende Chinese tekens. Deze zijn bedoeld om het watermerk in de echte briefjes na te bootsen en hierdoor te camoufleren.

Slachtoffer Vooral de horeca-exploitanten van gokautomaten zijn reeds slachtoffer geworden. Http://hikaye.biz/geld-speelautomaten-op-uw-telefoon.php valse vijftig eurobiljetten worden in geldwisselautomaten gestopt die daarop 50 euro in zoals automaten vals geld uitbetalen. Een café-eigenaar in de regio vond onlangs acht van deze briefjes in zijn wisselautomaat.

Dat kostte hem dus euro. Reeds eerder werd de horeca slachtoffer van vals geld doordat buitenlandse munten werden gebruikt in automaten. Het ging destijds om de Baht uit Thailand en de Turkse Lira die voor twee eurostukken werden aangezien. Door aanpassingen continue reading de gokkasten wisten de horeca-exploitanten deze wisseltrucs uit te bannen.

Bankzaak De politie Rotterdam Rijnmond wist overigens bij navraag nog weinig te vertellen over de nieuwe golf van vals geld. Korpsen uit andere delen van ons land, onder meer Noord-Holland, Friesland en Zeeland, maakten onlangs melding van de arrestaties van grote groepen Roemeense zakkenrollers.

Die waren zoals automaten vals geld in het bezit van valse vijftig eurobiljetten. Door Jim Postma In de regio Rotterdam Rijnmond zijn valse briefjes van vijftig euro gesignaleerd. Ja, als onze Rinoes ze zoals automaten vals geld fotografeert wordt het wel heel makkelijk om er eentje uit te printen en dan ook uit te geven Over de schrijver Jim Postma.

Nieuwe colofon Rotterdam Vandaag en morgen. Moreau, Malle en de 'Birth of Cool' Maastunnel twee nachten in beide richtingen dicht Fietser en voetganger in de knel in Nederlandse steden Buitengewone Kunst zoals automaten vals geld een Http://hikaye.biz/echt-geld-online-casino-registratie.php tintje Stieltjesmonument Europees Kampioenschap Vrouwenvoetbal in cijfers Niet alleen Zwarte Piet verdwijnt Oranje boven Het jaar van de helicopter Rotterdam krijgt 'zusje'.

Niet alleen Zwarte Piet verdwijnt Dit is de In ondergronds speelautomaten Moskou Hans https: Fietser en voetganger in de knel in Nederlandse steden Paniek zaaien is onbetrouwbaarheid oogst In Rotterdam wordt het geld verdiend Ach het mooiste van A.

Het jaar van de helicopter Kees,Ronald is zelfs lid van die nieuwe Niet alleen Zwarte Piet verdwijnt. Trommels langs het veld. Rapportage over slavernijherdenking in Rotterdam. Anti discriminatie bureau RADAR.


NEPGELD VAN HET DEEPWEB

You may look:
- hoe lang om geld terug te trekken uit de Jackpot City casino
Inprincipe kun je vals geld als je niet de benodige apparatuur bij de zoals het watermerk en of zitten er nooit valse briefjes in die automaten? Mijn.
- Slots Ruby Fortune op het geld in roebels met de conclusie
Hoe het openbaar vervoer in Berlijn werkt? Ik vertel het je op mijn blog! Alles over zones, prijzen, tickets en kortingen lees je hier.
- play speelautomaat garages
Er staat een straf op het uitgeven/bewust bezitten van vals geld. of nieuwe pin automaten plaatsen. Als vals geld werkelijk zo gemakkelijk Zoals ik al.
- 888 casino online gokkasten voor geld spiegel
Jun 27,  · De truc met vals geld is om het valse geld zo snel mogelijk om te zijn in bijv. parkeer en andere automaten, klein geld zoals mogelijk € 5 en € 2.
- casino online voor uw geld in mobiel
Reisinformatie Trans Siberië Express? Beste Reistijd, tips over het leven aan boord van de trein en meer. Kijk snel en boek jouw Trans Siberië Express Reis!.
- Sitemap


Globalization